Е-работилница „Управување темелено на интересите и потребите на граѓаните“

На 4 јуни се одржа е-работилница „Управување темелено на интересите и потребите на граѓаните“на која учествуваа претставници од институциите, граѓанското општество и претставници на Секретаријатот за Отворено владино партнерство (ОВП).

Република Северна Македонија е дел од глобалната инцијатива Отворено владино партнерство, меѓународна платформа преку која соработуваат институциите и граѓанското општество со дел да се обезбеди транспарентност и отчетност на властите пред граѓаните. Согласно прифатените обврски, Северна Македонија има усвоено четири Акциски планови (2012, 2014, 2016 и 2018) и постојано работи на подобрување на ефикасноста и ефективноста на јавните институции, зголемување на транспарентноста и пристапот до информации, унапредување на квалитетот на јавните услуги за граѓаните и деловните субјекти.

 

Во моментот активно се работи на финализирање на петтиот ОВП Акциски план 2021-2023 во рамки на приоритетните области: Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност; Спречување на корупција и промовирање на добро владеење; Испорака на јавни услуги и Пристап до правда.

Е-работилницата имаше за цел да обезбеди финализирање на заложбите, од приоротетните области Пристап до правда и Испорака на јавни услуги, кои ќе бидат вклучени во новиот акциски план преку соодветен преглед на веќе сработеното во тесна соработка со клучните службеници од институциите и преставници на граѓанските организации, преку:

· подобрено разбирање за ОВП неговите барања, насоки и добрите практики на Советот за ОВП и Мрежата на граѓански организации за ОВП;

· запознавање со статусот и резултатите од процесот на ко-креација на Националниот акциски план;

· утврдување на важноста и придобивките од дијалогот при финализирање на заложбите што треба да бидат вклучени во Националниот акциски план на ОВП;

· обврзување за понатамошна вклученост и учество во процесите на финализирање на НАП 2021-2023.

Стратешкиот дел од е-работилницата на која учествуваа 50 учесници, го отвори ГОРДАНА ГАПИЌ ДИМИТРОВСКА, Национална координаторка за ОВП во РСМ, која даде осврт во целите на работилницата и истакна дека овој настан претставува продолжение на Министерскиот состанок чиј домаќин беше Премиерот на Владата на РСМ каде беше потврдена заложбата на Владата да ги продолжи своите напори за подобрување на ефикасноста и ефективноста во јавните институции преку употреба на технологии и иновативни решенија за пресретнување на интересите и потребите на граѓаните бидејќи оваа работилница е плод на досегашната соработката помеѓу јавните службеници и граѓанскиот сектор.

Беше потенцирано дека по е-работилницата ќе претстојат дополнителни куси состаноци помеѓу подносителите на заложбите и надлежните институции со цел финализирање на содржината и комплетирање на петтиот Национален акциски план кој наредниот месец треба да влезе во владина процедура за негово усвојување.

ПОЛ МАСЕН, Генерален секретар, ОВП, го истакна значењето за РСМ на ОВП иницијативата осврнувајќи се на стратешката поддршка од ОВП на национално и локално ниво. Истакна дека особено ги цени сите достигнувања направени до сега од вклучувањето на земјата во ОВП иницијативата во 2011 и политичката волја, силната посветеност и колективното разбирање на Владата во реформската агенда за што сведочеше и Министерската средба на високо ниво одржана во април 2021 година. Оттука, нагласи дека РСМ е една од приоритетните земји на ОВП кои ја уживаат поддршката од Секретаријатот за ОВП и дека служи како пример за добри практики и успешни реформи.

Посочи дека се видливи првите напредоци во областа Пристап до правда и Испорака на јавни услуги, темите кои беа предмет на работа особено во вториот дел од средбата со цел да се прифатат заложби, процеси и идеи кои ќе обезбедат нов, ефикасен и ефективен начин на кој властите ќе им служат на граѓаните и ќе одговорат на нивните потреби.

Истакна дека радува вклучувањето на заложби во областа Пристап до правда и во следниот АП кои се однесуваат на маргинализираните групи граѓани, особено што претставува продолжување на успешната имплементација на заложбите од циклусот 2018-2020, преку кои РСМ е единствената земја од Западен Балкан која областа Пристап до правда ја предвиде како составен дел од ОВП АП 2018-2020 и служи како инспирација и пример за останати земји ширум светот да ја сторат истата добра и успешна практика.

Во делот Испорака на јавни услуги се осврна на нивното значење како платформа за дијалог за најразлични прашања и важноста од обезбедување на инклузија за сите граѓани и одговор од Владата. Она што е особено важно, додаде Пол Масен е да се обезбеди имплементација на предложените заложби, односно реѕлтати кои ќе доведат до подобрување на животите на сите граѓани.

Во продолжение, челновите на Советот за ОВП, ИВОНА СТАЛЕВСКА, Фондација Отворено општество – Македонија и ДАРКО АНТИЌ, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, го презентираа статусот на предлог-заложбите во приоритетните области Пристап до правда и Испорака на јавни услуги.

Сталевска и Антиќ хронолошки го презентираа консултативниот процес на ко-креација во двете области,  започнувајќи од изработката на документите кои го регулираат процесот, одржаните 3 онлајн информативни средби за едукација, 12 онлјан средби за идентификување на проблеми, одговорни институции и потребата од нивно можно преточување во заложби и низа индивидуални состаноци, со институции и граѓански организации во секоја област одделно. Дополнително, ги информираа присутните за идентификувани проблеми во областите од почетокот на консултативниот процес и нивното преточување во нацрт-заложби за петтиот ОВП АП 2021-2023, давајќи осврт на нивната содржина, подносителите на секоја заложба одделно и водечкитеинституции заедно со останати вклучени субјекти важни за спроведување на заложбите.

Одговор обезбедија  државните секретари на Министерството за правда, ФОРСИНА ТАСЕВСКА и Министерството за труд и социјална политика, РЕСМИ ЕЈУПИ кои ги поздравија напорите и соработката со граѓанскиот сектор и дадоа осврт кон секоја предлог-заложба одделно во наделжност на својата институција

Во нивните излагања дадоа поддршка на процесот и упатија на потребата од вклучување на предложените заложби во следниот акциски план по доуредување на содржина.

Членовите на Советот за ОВП, Ивона Сталевска и Дарко Антиќ го фасилитираат оперативниот дел од е-работилницата каде беа дискутирани нацрт-заложбите од двете области за кои беше увидено дека има потреба од дополнителна доработка и усогласување на дел од содржината. Работата беше координирана од конуслтантот Мајкл Кањарес и претставници на Секретаријатот за ОВП, каде врз основа на развиени прилози за работа во работни групи преку дискусија помеѓу подносителите на нацрт-заложбите и надлежните иснтитуции беше постигната целта на работилницата.

Со цел финализирање на заложбите од приоритетните области Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност и Спречување на корупција и промовирање на добро владеење, на 14 јуни 2021 ќе биде одржана и втората е-работилница „Транспарентност и отчетност во јавниот сектор“.

Plan aksional 2021-2023 i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut: konsultime publike me shoqëritë civile

21 mај,

Në 21 maj, gjatë javës së pushtetit të hapur (OpenGovWeek), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të përfshijë shoqërinë civile nëpërmjet konsultimit publik për përpilimin e përbashkët të Draft-planit aksional të Kuvendit 2021-2023. Evenimenti hibrid është i hapur për të gjitha organizatat civile të Republikës së Maqedonisë së Veriut duke i dhënë mundësi shoqërisë civile që të informohet dhe të përfshihet në zhvillimin e mëtutjeshëm të Planit aksional të Kuvendit për vitin 2021-2023 si dhe të konfirmohen angazhimet e Kuvendit.

Link për evenimentin hibrid:  https://us02web.zoom.us/j/83890564358

Agjenda: AGJENDA Ngjarja Hibride – OGP, Kuvendi (21 maj 2021)

Programi për mbështetje parlamentare, NDI, IDSCS dhe CUP

МИНИСТЕРСКИ СОСТАНОК ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Во рамки на редовната седница на Владата на Република Северна Македонија, којашто се одржа на 13ти април 2021 година, посебна точка беше посветена на концептот на Отворено владино партнерство (ОВП). Со таа цел на седницата се приклучи и генералниот директор на ОВП, од канцеларијата во Њујорк, Санџај Прадхан.

Во своето воведно обраќање, премиерот Зоран Заев зборуваше за посветеноста на Владата во следење на принципите кои се темел на Отвореното владино партнерство. Тој се осврна на проширувањето на опфатот на ОВП во нашата земја, односно успехот да се  вметне и локалниот елемент, Собранието како законодавна институција (познат по иницијативата Отворен парламент) и судската власт (Отворено судство). Северна Македонија е меѓу првите држави кои го проширија опфатот со заложби наменети скоро кон сите институции. Со ова само покажуваме дека отвореноста и транспарентноста се главни стожери на работата на оваа Влада и за тоа ќе се залагаме и во идните акциски планови. Премиерот Заев ја истакна и важноста од вклучување на сите засегнати страни во овој процес, особено граѓанскиот сектор кои се активни чинители како во создавањето така и во мониторингот на активностите. Преку оваа соработка со граѓанското општество, координирана од Фондацијата отворено општество Македонија, беше воспоставен Советот за координација и следење на процесот на ОВП, што претставува прв модел на партнерство и еднаквост во одлучувањето во нашата држава.

Во своето обраќање, директорот на ОВП Санџај Прадхан, се осврна на главните цели кои треба да се постигнат со новиот петти Национален акциски план за ОВП во Северна Македонија за периодот од 2021 до 2023 година. Директорот Прадхан, го поздрави пристапувањето на Северна Македонија во Коалицијата за слобода на медиумите, каде членуваат 35 земји членки. Дополнително, тој ги поздрави заложбите за следење на ОВП и во реформите во правосудството.
„Вие во Северна Македонија бевте инспиративни лидери како прва земја од Западен Балкан што го искористи својот Акционен план за ОВП за унапредување на пристапот до реформите во правосудството. Би било важно да се спроведе вашата претходна заложба за подобрување на пристапот до правда за маргинализираните групи, особено за ромската заедница. Целосно спроведено, ова може да се сфати како примерна на глобалната практика. Исто така, ги поздравувам вашите нацрт заложби на ОВП за подобрување на пристапот до правда за социјално загрозените граѓани и жртвите на семејно насилство, како и за отворање на судските податоци и институциите пред граѓаните“, рече Прадхан.

По завршувањето на официјалниот дел, беше отворена дискусија каде останатите членови на Владата имаа можност да претстават дел од активностите кои произлегуваат од концептот на ОВП.

Во своето обраќање, министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири зборуваше за соработката помеѓу МИОА и граѓанскиот сектор. Министерот Шаќири истакна дека во срцето на овој процес е партнерството, кое е неопходно во процесот на ко-креирање но, и во самата имплементација, следење и известување, за што е пуштен е во употреба порталот за Отворено владино партнерство.

Во дискусијата се вклучи и министерот за правда Бојан Маричиќ, кој напомена дека со промената на законската рамка, ефективниот пристап до правдата е знaчително подобрен со тоа што механизмот за бесплатна правна помош стана подостапен за различни категории на граѓани, особено за ранливите групи.

Министерката Радмила Шекеринска рече дека иако на агендата на Министерството на одбрана приоритет беше влезот во НАТО и политичка и оперативна подготовка за пристапување кон Алијансата, второто прашање на кое се посвети внимание беа транспарентноста и интегритетот.

Министерката Шахпаска, во својата презентација го истакна Проектот за подобрување на социјалните услуги, што претставува значаен чекор напред во приближување на социјалните услуги во местото на живеење на оние на кои помошта им е неопходна.

Заменик-претседателот на Владата за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси Љупчо Николовски, се осврна на новиот Национален регистар на вистински сопственици, подготвен во соработка со Централниот регистар.

Министерот за финансии Фатмир Бесими во своето обраќање истакна дека фискалната транспарентност е највисоко ниво на фискална контрола. Тој потсети и на дел од алатките за транспарентност како што се: Отворени финансии, Фискален бројач, Јавен долг, Граѓански буџет и Календар на даночна регулатива.

Заменик-претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции Фатмир Битиќи ја претстави единствената точка за контакт за информации за државна помош.

Министерот за здравство, Венко Филипче се осврна на неопходноста од редовно информирање и транспарентност за време на пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД-19.

Директорот на ОВП Прадхан, ги поздрави заложбите на сите институции вклучени во процесот на Отворено владино партнерство и  Владата на Северна Македонија ја посочи како пример којшто ќе го презентира и пред останатите држави кои се дел од ОВП.
„Ова е една од најинспиративните работилници на кои сум присуствувал. Особено затоа што имам можност да разговарам со сите министри на седница на Влада. Со Ваша дозвола би го споделил овој пример како мотивација за останатите влади“, заклучи Прадхан.

Одржана седма седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

29 Декември, 2020

На 28 декември се одржа седмата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020 (Совет).

На седницата присуствуваа членовите: Маја Петковска Лесес – Кабинет на министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност; Мартин Тодевски – Центар за управување со промени; Герман Филков – Центар за граѓански комуникации; Маја Коневска – Државна комисија за спречување на корупцијата; Миша Поповиќ – Институт за демократија „Социетас Цивилис“; Горан Мојаноски – Министерство за финансии;  Надица Јосифовски – Министерство за информатичко општество и администрација; Благица Димитровска – Здружение за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Ивона Сталевска – Фондација Отворено општество – Македонија. На седмата седница на Советот присуствуваа и Гордана Гапиќ Димитровска – Национална координаторка за Отворено владино партнерство,  Адриан Абази, Станислав Василевски – Министерство за информатичко општество и администрација и Даниел Кипријановски – Интелигента.

Седмата седница на Советот се одржа по електронски пат преку нововостпоставената ОВП платформа https://ovp.gov.mk/ која официјално е во употреба од 9 декември 2020 година.

 

Согласно дневниот ред, покрај усвоениот записник од претходната седница на Совет одржана на 02.11.2020, беше усвоена и Информацијата за резултатите на работната група за спроведување на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година со финален извештај за самооценување.

 

Дополнително фацилитаторите на тематските работни групи информираа за досегашната работа во процесот на ко-креирање на новиот акциски план за Оворено владино партнерство 2021-2023 за секоја приоритетна област каде досега се имаат одржано по три редовни консултативни состаноци  и 20 поединечните состаноци помеѓу преставници на граѓанскиот сектор и јавниот сектор со цел подетално и посуштинско дообрајснување и формулирање на идентификуваните проблеми.

Mbahet e-konferenca “Partneritet i hapur qeveritar – dialog mbi Planin nacional aksional 2021-2023”

Shkup, 30 shtator 2020

 

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, u drejtua në e-konferencën “Partneritet i hapur qeveritar – dialog mbi Planin nacional aksional 2021-2023”. Qëllimi i eventit ishte që të promovohet iniciativa PHQ mes organizatave qytetare, për t’i informuar në mënyrë më të hollësishme mbi përfitimet dhe progresin e realizuar, si dhe të krijojë hapësirë për të diskutuar hapat e ardhshme në ko-krijimin e planit të ri aksional.

“Përgjatë viteve të fundit, Republika e Maqedonisë së Veriut arriti progres në fushat që kontribuojnë në realizimin e principeve themelore të Partneritetit të hapur qeveritar. U ndërmorën një numër i madh aktivitetesh për ndërtimin e një partneriteti me qytetarët dhe kompanitë në formësimin e politikave kombëtare dhe krijimin e legjislacionit, strategjive dhe iniciativave kombëtare. Qasja e këtillë kontribuon gjithmonë për të arritur rezultate të mira dhe legjislacion me cilësi më të mirë, ndërsa si përparësi qëndron përmirësimi i të gjitha mekanizmave që sigurojnë përfshirjen dhe bashkëpunimin mes institucioneve dhe sektorit civil si bazë për ndërtimin e një shoqërie demokratike,” tha Ministri Shaqiri.

Ministri theksoi se në periudhën e kaluar u arrit sukses mbi zgjerimin e kësaj inicitive edhe në suaza të Kuvendit. Ky sukses pritet të jetë i plotësuar gjatë periudhës në vijim me inkuadrimin e gjyqësorit në këtë iniciativë të rëndësishme për Gjyqësi të hapur me Planin e ri aksional për dy vitet në vijim.

Në e-konferencë u bisedua edhe mbi temat: Cilët janë përfitimet nga procesi i PHQ-së dhe pse është e rëndësishme përfshirja në këtë proces, cilët janë hapat në përgatitjen e PA për PHQ 2021-2023 si dhe në cilat sfera prioritare do të punohet?.

Pjesëmarrësit që patën prezantime janë: Miki Milovski – Zëvendës i Sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Paul Maassen – Sekretar i përgjithshëm i Partneritetit të hapur qeveritar, Gordana Gapiq Dimitrovska Koordinatore nacionale për PHQ-MSHIA, Martin Todevski, Bashkëkryetar i Këshillit të Koordinimit dhe monitorimit të procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur dhe Planit nacional aksional të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2018-2020-të, Ivona Stalevska, Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni, Rrjeti i organizatave qytetare për PHQ, Zllatko Atanasov, Instituti parlamentar Kuvendi i RMV-së-Parlament i hapur, Zharko Haxhi-Zafirov nga Qendra për analiza dhe hulumtime ligjore – Gjyqësi e hapur, Daniela Arsenova Llazarova, Koordinatore në LER në komunën e Sveti Nikollës PQH në Nivel lokal, German Filkov, Anëtar i Këshillit për koordinim dhe monitorim të procesit të PHQ-së dhe të Planit nacional aksional për PHQ 2018-2020-të, si dhe Sandra Pernar, Koordinatore e Lartë Rajonale për Evropën nga Partneriteti i Qeverisjes së Hapur si dhe Marija Nikolovska Arsovska nga Fondacioni Metamorfozis.

Përndryshe, vendi ynë është anëtar i iniciativës që nga viti 2011 dhe deri më tani ka miratuar katër plane nacionale aksionale (në 2012-të, 2014-të, 2016-të dhe 2018-të). Koordinatori i aktiviteteve qeveritare për PHQ-në është Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA).

 

 

 

Ministriа е Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Mbahet seanca e pestë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” dhe ,,Planit Nacional Aksional të PQH 2018-2020”

Shkup, 22 shtator 2020

Më datë 21 shtator, u mbajt video-seanca e pestë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe ,,Planit Nacional Aksional të PQH-për 2018-2020.”

Seancën e organizoi dhe me të kryesonte z.Martin Todevski, bashkëkryesues i Këshillit për koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe ,,Planit Nacional Aksional të PQH-së për 2018-2020.”

Në seancë morën pjesë 9 anëtarë të Këshillit, si dhe Gordana Gapiq Dimitrovska – Koordinatore nacionale e Partneritetit të Qeverisjes së Hapur pranë Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA), Adrian Abazi dhe Stanisllav Vasilkovski – MSHIA.

Pas miratimit të Propozim-Rendit të ditës, anëtarët e Këshillit i shqyrtuan, diskutuan dhe i miratuan Propozim-dokumentet: Projekt-Procesverbalin e seancës së katërt të Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” (PHQ), mbajtur më 29.07.2020-të, Materialin edukativ për ,,Partneritetin e Qeverisjes së Hapur”, Projekt-Sferat prioritare dhe grupet punuese për bashkëkrijimin, në përputhje me fletëparaqitjet e parashtuara për pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të ,,Planit Aksional të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021-2023”.

Ivona Stalevska, në emër të Grupit punues (formuar nga Këshilli për koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” dhe të ,,Planit Aksional të Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” 2018-2020, në përbërje: Darko Antiq nga Shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi të femrave, Nadica Josifovska nga MSHIA, Eli Çakar nga Minstria e Vetëqeverisjes lokale dhe Ivona Stalevska nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni), përgjegjëse për përgatitjen e materialit edukativ, prezantoi dinamikën e punës së Grupit dhe përmbajtjes së meterialit të përgatitur.

Gordana Gapiq Dimitrovska, dha këndvështrimin e saj të Projekt-Sferave prioritare dhe të Grupeve punuese për bashkëkrijimin, në përputhje me fletëparaqitjet e parashtruara për pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të ,,Planit Aksional të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” 2021-2023”, përmbajtja e së cilës u krijuar në bazë të Procedurës së realizimit të konsultimeve me opinionin mbi krijimin e prioriteteve të reja dhe të përpjekjeve në suaza të procesit ,,Partneriteti i Qeverisjes së Hapur”, me qëllim që të sigurohet proces transparent, në kohë, pandërprerje dhe inkluziv në bashkëkrijimin e ,,Planit Aksional të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021-2023.”

Votimi sipas pikave të rendit të ditës, vijoi në mënyrë elektronike nga ana e secilit anëtar të Këshillit të pranishëm në video-seancë.

Dy përfaqësues të shërbimit profesional administrativ të MSHIA-së dhe Ivona Stalevska (anëtare e Këshillit dhe koordinatore e Rrjetit të organizatave qytetare për PHQ-në), siguruan mbështetje administrative dhe logjistike rreth përgatitjes dhe organizimit të seancës.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Trajnime të realizuara “online” mbi të dhënat e hapura

Shkup, 11 shtator 2020

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Fondacioni Metamorfosis, në suaza të Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare realizuan dy trajnime dyditore “online” mbi të dhënat e hapura.

Në trajnimet që u mbajtën në periudhën prej 31 gusht deri më 03 shtator të vitit 2020, morën pjesë oficerët për të dhënat e hapura  dhe personat që punojnë në fushën e të dhënave të hapura prej 22 institucioneve shtetërore.

Trajnimet mbi të dhënat e hapura kanë për qëllim në rritjen e njohurive dhe të aftësive të personave që punojnë në hapjen e të dhënave në institucionet shtetërore.

Në suaza të trajnimeve dyditore, pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të fitojnë njohuri mbi konceptin dhe beneficionet e të dhënave të hapura si dhe të aspekteve teknike, duke përfshirë edhe formatet e të dhënave të hapura, platformat e të dhënave të hapura, struktura e seteve të të dhënave, dimensionet e cilësisë së të dhënave dhe teknikat e filtrimit dhe anonimizimit të seteve të të dhënave.

Pjesëmarrësit fituan njohuri të avancuara mbi procesin e identifikimit, katalogimit dhe prioritizimit të seteve të të dhënave, si dhe njohuri praktike në lidhje me procesin e publikimit të seteve të të dhënave në portalin data.gov.mk

Në suaza të këtij projekti, deri më tani janë realizuar gjithsej tre trajnime mbi të dhënat e hapura të këtij lloji, në të cilat morën pjesë 63 pjesëmarrës nga 28 institucione shtetërore.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Thirrje e hapur për të paraqitur pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të ,,Planit aksional për Partneritetin e qeverisjes së hapur 2021 – 2023”

Shkurt, 04 gusht 2020

Në bazë të nenit 3 paragrafi (2) alinetë (5) dhe (6) të aktvendimit për formimin e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe ,,Planit nacional aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2018 – 2020”, nr. 03-1550/1 të datës 14.04.2020, Këshilli mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe ,,Planit nacional aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2018 – 2020”, në seancën e mbajtur më datë 29.07.2020, shpall:

Thirrje e hapur

për të paraqitur pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të ,,Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023″

 

Këshilli mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe ,,Planit nacional aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2018 – 2020”, në seancën e mbajtur më datë 29.07.2020 përcaktoi Procedurën e realizimit të konsultimeve me publikun për krijimin e prioriteteve të reja dhe përpjekjeve të procesit ,, Partneriteti për Qeverisjen e Hapur”, me qëllim që të sigurohet proces transparent, në kohë, pandërprerje, dhe inkluziv të bashkëkrijimit të Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023”.

Thirrja e hapur duhet të mundësojë konsultime me opinionin dhe paraqitje të palëve të interesuara për pjesëmarrje në procesin e konsultimeve dhe krijimin e ,,Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023” dhe përfshirje në takimet e punës për një ose më tepër sfera të prioriteteve nga Plani aksional aktual 2018 – 2020 (Qasje deri te informacionet, Integritet dhe menaxhim i mirë, Transparencë fiskale, Të dhëna të hapura, Transparencë në nivel lokal, Qasje në drejtësi dhe Ndryshime klimatike), në periudhën e bashkëkrijimit të ,,Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së hapur 2021 – 2023”.

Në procesin e konsultimeve dhe bashkëkrijimit të Planit të ri aksional, pjesëmarrësit e paraqitur do të munden të japin kontributin e tyre në identifikimin dhe prioretizimin e problemeve kyçe në sferat e prioriteteve të lartëpërmendura dhe propozimin e zgjidhjeve për tejkalimin e tyre.

Pjesëmarrësit, kontributin e tyre mund ta japin nëpërmjet pjesëmarrjes në grupet punuese për konsultime, sipas mënyrës së përcaktuar paraprake dhe dinamikës së punës. Pjesëmarrësit do të marrin pjesë në të gjithë pesë (5) takimet. Korniza kohore dhe aktivitetet janë të disponueshme në vijim në  LINK-un dhe do të kenë mundësi të edukohen dhe të informohen më mirë mbi ,,Partneritetin e Qeverisjes së Hapur” në vend dhe në botë.

Pjesëmarrësit duhet të sigurohen se qëndrimet dhe kërkesat në nivel lokal do të përfaqësohen dhe prezantohen në mënyrë adekuate.

Me qëllim të nxitjes së konsultimeve me palët e interesuara, në kushte kur prania fizike e takimeve lidhur me konsultimet është e kufizuar për arsye të COVID-19, do të shfrytëzohen platformat elektronike për konsultime me palët e interesuara. Në këtë mënyrëdo të mundësohet konsultim dhe interaksion i dyanshëm me palët e interesuara mbi rezultatet e marra nga puna e grupeve të konsultimeve nëpërmjet propozimeve dhe prioretizimit të problemeve dhe zgjidhjeve.

Paraqitja për pjesëmarrje në procesin e konsultimeve dhe bashkëkrijimit të ,,Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023”, kryhet nëpërmjet mënyrës elektronike, në vijim në LINK-un ose duke dorëzuar FORMULAR-in e plotësuar në adresën elektronike në vijim: ovp@mioa.gov.mk

Afati i parashtrimit të fletëparaqitjeve është data 31.08.2020-të.

 

Мinistia e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Mbahet seanca e katërt e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisje të Hapur” dhe ,,Planit Nacional Aksional të PQH 2018-2020”

Shkup, 31 korrik 2020

Më datë 29 korrik, u mbajt seanca e katërt në korrespondencë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe Planit Nacional Aksional për PQH-në 2018-2020”.

Në seancën e katërt të mbajtur në korrespondencë morën pjesë: Maja Petkovska Leses – Kabineti i ministrit pa portofol përgjegjës për komunikime, llogaridhënie dhe transparencë; German Filkov – Qendra për komunikime qytetare; Maja Konevska – Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit; Misha Popoviq – Instituti për demokraci ,,Societas Civilis”; Goran Mojanoski – Ministria e Financave; Darko Antiq – Shoqëria për emancipim, solidaritet dhe barazi të femrave; Nadica Josifovski – Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës; Martin Todevski – Qendra për menaxhim me ndryshime; Eli Çakar – Ministria e vetëqeverisjes lokale; Bllagica Dimitrovska – Shoqata për promovimin  dhe zhvillimin e shoqërisë inkluzive ,,Inkluziva”; Dushan Tomshiq – Ministria e punës dhe politikës sociale; Ivona Stalevska – Fondacioni ,,Shoqëri e hapur – Maqedoni”; Teodora Obradoviq Grnçarovska – Ministria e mjedist jetësor dhe planifikimit hapësinor dhe Natasha Markovska – Akademia e shkencave dhe arteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut – ASHAM.

MSHIA-ja siguroi mbështetje profesionale – administrative mbi përgatitjen, organizimin dhe realizimin e seancës.

Në vigjilje të fillimit të procesit të bashkëkrijimit të planit të pestë mbi ,,Partneritetin për Qeverisje të hapur 2021 – 2023”, Këshilli në këtë seancë i miratoi dokumentet në vijim: Procedura mbi realizimin e konsultimeve me palët e interesuara për krijimin e prioriteteve të reja dhe përpjekjeve në suaza të procesit ,,Partneriteti për Qeverisje të Hapur”, me kornizë kohore, Thirrje të hapur për të paraqitur pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të ,,Planit Aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023” me Fletëparaqitje dhe Udhëzime mbi realizimin e pyetësorit për vlerësimin me notë të implementimit të masave të ,,Planit Nacional Aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2018 – 2020” dhe nevojën për përfshirjen e tyre në Planin e ri aksional.

Në këtë seancë, Këshilli nga rradhët e anëtarëve të tij, formoi Grupin e punës për përgatitjen e materialeve të cilat dalin nga Procedura mbi realizimin e konsultimeve me palët e interesuara për krijimin e prioriteteve të reja dhe angazhimeve në suaza të procesit ,,Partneriteti për Qeverisje të Hapur”; Plani për promovimin e Thirrjes së hapur, Materiali edukativ dhe Kriteret mbi vlerësimin e relevancës dhe lidhjes me parimet e PHQ-së. Grupin punues e përbëjnë: Maja Petkovska Leses, German Filkov, Misha Popoviq, Darko Antiq, Nadica Josifovski, Martin Todevski, Eli Çakar, Bllagica Dimitrovska dhe Ivona Stalevska.

Me qasje të tillë pritet të sigurohet mënyrë e sistematizuar e planifikimit dhe realizimit të procesit të konsultimit, e cila do të sigurojë proces transparent, në kohë, pandërprerje, dhe inkluziv të bashkëkrijimit të Planit të ri aksional për ,,Partneritetin e Qeverisjes së Hapur” dhe ,,Planit Aksional Nacional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023”.

 

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Mbahet seanca e tretë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për qeverisje të hapur” dhe ,,Planit nacional aksional të PQH 2018-2020”

Shkup, 22 korrik 2020

Më datë 20 korrik, u mbajt video seanca e tretë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisje të hapur” dhe ,,Planit nacional aksional për PQH 2018-2020″.

Seancën e organizoi dhe me të udhëhiqte Maja Petkovska Leses, bashkëkryetare e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisje të hapur” dhe ,,Planit Nacional Aksional të PQH 2018-2020″.

Në seancë morrën pjesë 11 anëtarë të Këshilllit, si dhe Gordana Gapiç Dimitrovska – Koordinatore nacionale e ,,Partneritetit të qeverisjes së hapur” pranë Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA), Adrian Abazi dhe Stanisllav Vasilkovski – MSHIA; Aleksandra Cvetkovska – Instituti nacional demokratik (IND); Bojan Vasilevski – Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut; Zllatko Atansaov – Instituti parlamentar – Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut; Aleksandra Jovevska Gjorgjovska – Instituti për demokraci ,,Societas Civilis”; Gorica Naxhinska – Qendra për hulumtime juridike dhe analiza (QHJA); Marija Nikollovska Arsovska dhe Qëndresa Sulejmani – Fondacioni ,,Metamorfozis”.

Dy përfaqësues të shërbimit profesional administrativ të MSHIA-së dhe Ivona Stalevska e Fondacionit ,,Shoqëri e hapur” – Maqedoni (anëtare e Këshillit dhe koordinatore e Rrjetit të organizatave qytetare mbi PQH-në) siguruan  mbështetje logjistike rreth përgatitjes dhe organizimit të seancës.

Pas miratimit të Propozim-rendit të ditës, Grupi punues i formuar nga Këshilli për koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” dhe ,,Planit nacional aksional mbi Partneritetin e qeverisjes së Hapur 2018-2020″, në seancën e mbajtur më datë 09.06.2020-të me përbërje: Darko Antiq nga Shoqëria për emancipim, solidaritet dhe barazi të femrave, Ivona Stalevska nga Fondacioni ,,Shoqëri e hapur” – Maqedoni, Eli Çakar nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Gordana Gapiq Dimitrovksa nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Sunçica Kostovska-Petrovska nga Fondacioni për ,,Shoqëri të hapur” – Maqedoni, Qëndresa Sulejmani dhe Marija Nikollovska Arsovska nga Fondacioni për internet dhe shoqëri ,,Metamorfozis” – përgjegjëse mbi përgatitjen e Propozim-kornizës kohore dhe të mënyrës së realizimit të procesit të bashkëkrijimit të ,,Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2018 -2020″, i njoftoi anëtarët e Këshillit mbi Propozim-dinamikën dhe procedurën e realizimit të procesit të bashkëkrijimit duke bërë edhe prezantimin e Projekt-dokumenteve: Propozim-procedura mbi realizimin e konsultimeve me opinionin për krijimin e prioriteteve të reja dhe përpjekjeve në suaza të procesit ,,Partneriteti për Qeverisjen e Hapur”, dokumente të cilat dolën nga Propozim-procedura (Korniza kohore mbi përgatitjen e PNA, formularë për plotësimin e pjesës së procedurës së bashkëkrijimit, Thirrjen e hapur për të paraqitur pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të PNA-së për ,,Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2020 -2020″), si dhe Propozim-drejtimet mbi realizimin e pyetësorit mbi notën e implementimit të masave nga PNA për ,,Partneritetin e Qeverisjes së Hapur” dhe nevojën për përfshirjen e tyre në planin e ri aksional.

Anëtarët e Këshillit i shqyrtuan dhe diskutuan në bazë të Propozim-dokumenteve dhe arritën në konkluzion pas ndryshimeve dhe plotësimeve të bëra në përmbajtjet që të njëjtat të miratohen në seancë të Këshillit më datë 29.07.2020-të. Votimi do të zhvillohet në mënyrë elektronike sipas shënimeve kredenciale individuale të secilit anëtar të Këshillit.

Në vijimin e seancës së Këshillit, Aleksandra Cvetkovska nga IND, i prezantoi aktivitetet aktuale të procesit të bashkëkrijimit të përpjekjeve për ,,Parlament të hapur”, ndërsa Gorica Naxhiska nga QHJA, i prezantoi dhe aktivitetet aktuale në procesin e bashkëkrijimit të përpjekjeve mbi ,,Gjyqësinë e hapur”.

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës