Трета седница на Советот за Отворено судство

Советот за Отворено судство денеска во Врховниот суд на Република Северна Македонија ја одржа третата седница.

На денешната седница беа назначени членови на Секретаријатот на Советот за Отворено судство и беше презентирана новата динамика за спроведување на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година.

 На почетокот на седницата беа поздравени позитивните оценки на Европската унија за работата на Советот и неговите заложби за унапредување на транспарентноста на судството.

 Претседателката Беса Адеми истакна дека ваквите оценки на Европската комисија се големо охрабрување за работата на Советот и претставува дополнителен мотив за остварување на неговите цели.

 Жарко Хаџи Зафиров од Центарот за правни истражувања и анализи како копретседател на Советот, говореше за начинот и интензитетот на спроведувањето на Акцискиот план и за активностите на Советот кои треба да ги реализира во следниот период.

 

 Во таа насока, на денешната седница се разменија повеќе мислења и предлози за спроведувањето на Акцискиот план во контекст на презентираната динамика и усогласеноста со Акцискиот план за Отворено владино партнерство.

 

Одржана Работилница за градење капацитети на новите членови и заменици на членови на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023  

 

На 7 октомври 2022 се спроведе Работилница за градење капацитети на новите членови и заменици на членови на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023.

Во текот на работилницата членовите и заменици-членови на Советот за ПОВ поблиску се запознаа со суштината и принципите на Партнерството за отворена власт, досегашните постигнувања во рамките на Партнерството, како и идните предизвици, процесот на креирање на Националните акциски планови за Партнерство за отворена власт, спроведувањето, следењето на реализацијата, индикаторите за остварување и известувањето од следењето.

Работилницата се спроведе во рамките на проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023“, поддржан од Секретаријатот на ПОВ, спроведуван од Фондација Отворено општество – Македонија во партнерство со Центар за граѓански комуникации и Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во соработка со Министерство за информатичко општество и администрација.

 

Mbahet seanca e tretë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e Procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023

Shkup, 7 tetor 2022

 

Më datë 7 tetor, u mbajt seanca e tretë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e Procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023. Në seancë u shqyrtuan dhe u diskutuan: Implementimi i Planit Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023 dhe aktivitetet aktuale të Projektit ,,Mbështetja e procesit lidhur me implementimin dhe monitorimin e Planit Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023”.

Në seancë, në mënyrë aktive morrën pjesë 11 anëtarë dhe 6 zëvendësanëtarë të Këshillit, përfaqësues të Organeve të Pushtetit Shtetëror dhe Organizatave Qytetare. Ivona Stalevska nga Fondacioni ‘Shoqëria e Hapur – Maqedoni’, ko-kryetare e Këshillit mbi PQH-në kishte rolin e kryesueses së kësaj seance.

Në lidhje me aktivitetet e Projektit ,,Mbështetja e procesit lidhur me implementimin dhe monitorimin e Planit Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023”, anëtarët e Këshillit u Informuan se nëpërmjet Projektit janë implementuar një sërë aktivitetesh, të cilët i referohen ndërtimit të kapaciteteve të anëtarëve të Rrjetit të organizatave qytetare, të cilët punojnë në PQH-në, përfshirjes së Organizatave Qytetare në Procesin e monitorimit të implementimit dhe vlerësimit të arritjeve nga implementimi i Planit Nacional, si dhe ndërtimit të sistemit, të cilët MSHIA-së dhe Këshillit do t’i japin informacione për nivelin e implementimit të planit dhe sfidave kyçe.

Pas përfundimit të pjesës punuese të seancës së tretë të Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin  e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023, u realizua Punëtori për ngritjen e kapaciteteve të anëtarëve të ri dhe zëvendësve të anëtarëve të Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin  e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023.

 

* * *

Këshilli mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023 është trup këshillëdhënës mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur të Republikës së Maqedonisë së Veriut, lidhur me koordinimin dhe monitorimin e zhvillimit dhe implementimit të planeve aksionale, me rol kryesor këshillëdhënës dhe vendimmarrës në të gjitha fazat e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur, në ciklin e planifikimit, në zhvillimin e planeve aksionale dhe në implementimin, monitorimin dhe në njoftimin e planeve aksionale.

 

 

Këshilli mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur është i përbërë prej 16 anëtarëve, me numër të barabartë të anëtarëve nga institucionet e pushtetit shtetëror dhe të shoqërisë qytetare.

Këshilli mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur dhe Grupi Punues mbi implementimin e Planit Nacional Aksionale mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur, të formuar me Aktvendim nga ana e ministrit të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës e paraqesin strukturën e koordinimit, monitorimit dhe implementimit të Procesit të Partneritetit për Qeverisjen e Hapur në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Partneriteti i Qeverisjes së Hapur është iniciativë ndërkombëtare vullnetare, e cila synon drejt sigurimit të angazhimeve konkrete nga ana e Qeverive ndaj qytetarëve të tyre, për të promovuar transparencë, për të inkurajuar pjesëmarrjen qytetare, luftën kundër korrupsionit dhe përdorimin e teknologjive të reja, me qëllim që të përforcohet qeverisja/udhëheqja e mirë.

Prej vitit 2011, vendi ynë është anëtare e iniciativës dhe ka aprovuar katër plane nacionale aksionale (në vitin 2012-të, 2014-të, 2016-të dhe 2018-të). Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës është koordinatore e aktiviteteve qeveritare mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur.

 

 

 

 

Realizimi i takimeve të punës me Grupin punues me të gjithë faktorët lidhur me implementimin e Planit Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në suaza të aktiviteteve të rregullta në procesin e koordinimit të iniciativës së Partneritetit të Qeverisjes së Hapur dhe përkushtimit të mbështetjes së institucioneve në këtë proces, në periudhën e datave 12 – 14.07.2022, realizoi takime pune individuale me Grupin punues, me të gjithë faktorët lidhur me implementimin e Planit Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi i takimeve të punës, i referohej mbështetjes së procesit të implementimit dhe njoftimit mbi Planin Nacional Aksional lidhur me Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023. Gjatë vijimit të punës, u zhvillua diskutim mbi statusin e realizimit të angazhimeve dhe arritjeve nga Plani Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023, mënyrës së punës së nëngrupeve punuese dhe përgatitjes së kontibuteve lidhur me implementimin e Planit Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023 dhe shfrytëzimit të Portalit www.ovp.gov.mk.

 

Në takimet e punës, pjesëmarrje aktive morrën përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatat qytetare, në pesë sferat prioritare: Transparenca, llogaridhënia, proaktiviteti dhe inkluziviteti, Parandalimi i korrupsionit dhe promovimi i Qeverisjes së mirë, Avancimi i ofrimit të shërbimeve publike, Qasja në drejtësi, Mjedisi jetësor dhe ndryshimet klimatike, si dhe u zhvilluan diskutime për 23 angazhime.

 

Të gjitha risitë, lidhur me iniciativën e Partneritetit të Qeverisjes së Hapur janë të disponueshme në Portalin: www.ovp.gov.mk.

СОВЕТОТ ЗА ОТВОРЕНО СУДСТВО ГО УСВОИ ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА И ИЗБРА КО-ПРЕТСЕДАТЕЛИ

Советот за Отворено судство денеска во Врховниот суд на Република Северна Македонија ја одржа својата втора седница на која беше усвоен Деловникот за работа на Советот за Отворено судство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На денешната седница за ко-претседатели на Советот за Отворено судство беа избрани Беса Адеми, претседател на Врховниот суд на Република Северна Македонија и Жарко Хаџи – Зафиров од Центарот за правни истражувања и анализи.

 

Во своето обраќање претседателката на Врховниот суд истакна дека Отвореното судство има за цел да ја унапреди транспарентноста на судовите и да ја зголеми довербата кај граѓаните, но и да послужи како механизам за подобрување на статусот на судството преку целосно почитување на начелото на независност во сите облици – институционална, функционална и финансиска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На денешната седница беше нагласено дека преку Советот за Отворено судство ќе се поттикне отвореноста на работата на судовите и правосудните институции и ќе се поттикне учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата Отворено судство во Република Северна Македонија.

 

Советот за Отворено судство е тело во кое членуваат претставници од сите судски инстанци и претставници на Судскиот совет на Република Северна Македонија, Академијата за судии и јавни обвинители, Здружението на судии, Здружението на судска администрација, Центарот за правни истражувања и анализи, Институтот за човекови права, Македонското здружение на млади правници и Коалицијата „Сите за правично судење“.

 

ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА ОБЈАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ КОИ ИМАТЕЛИТЕ СЕ ОБВРЗАНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ НА СВОИТЕ ВЕБ-СТРАНИЦИ

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно своите надлежности за зголемување на активната транспарентност на имателите на информации од јавен карактер, а во насока на доследно спроведување на одредбите од Законот за СПИЈК и остварувањето на правото на граѓаните за слободен пристап до информации, спроведе четири мониторинзи на интернет страниците на јавните претпријатија и установи во надлежност на Општините, Општините и Центрите за развој на плански региони во Република Северна Македонија, на државните институции, како и на основните, апелационите судови, Управниот суд, Вишиот управен суд, Врховниот суд и Судскиот совет во врска со почитување на членот 10 од Законот. Треба да напоменеме дека со Мониторинзите не се прави анализа на содржините, односно на квалитетот на објавените информации.

Мониторинзите се спроведен согласно новата методологија имплементирана во соработка со надворешни експерти, ангажирани од ИПА II Проектот „Транспарентност и 4 отчетност на јавната администрациија“, чиј корисник е Агенцијата. Изготвениот прашалник содржи вкупно 30, односно 40 прашања кои произлегуваат од членот 10 од Законот, а се во согласност со нивните надлежности. Некои од нив содржат едно или повеќе подпрашања, а максималниот број на можни бодови изнесува 50-56 бодови. Имателите за објавените податоци добиваат 0, 0.5 и 1 бод, зависно од бројот и ажурираноста на објавените документи. Прашалниците се дистрибуираат до имателите, од кои се бара сами да извршат евалуација на сопствената транспарентност.

Извештаите од мониторинзите можете да го симнете на следните линкови:

 

https://aspi.mk//wp-content/uploads/2022/07/ИЗВЕШТАЈ-ОД-МОНИТОРИНГ-НА-ЈАВНИТЕ-ПРЕТПРИЈАТИЈА-И-УСТАНОВИ-ПОД-НАДЛЕЖНОСТ-НА-ОПШТИНИТЕ.pdf

 

https://aspi.mk/wp-content/uploads/2022/07/ИЗВЕШТАЈ-ОД-МОНИТОРИНГ-НА-ОПШТИНИТЕ.pdf

 

https://aspi.mk/wp-content/uploads/2022/07/ИЗВЕШТАЈ-ОД-МОНИТОРИНГ-НА-ДРЖАВНИ-ИНСТИТУЦИИ.pdf

 

https://aspi.mk/wp-content/uploads/2022/07/ИЗВЕШТАЈ-ОД-МОНИТОРИНГ-НА-СУДСКА-ВЛАСТ-2022.pdf

 

или директно преку линкот: https://aspi.mk/брошури/

Обука за градење на капацитетите на членовите на работните групи формирани во рамки на Мрежата на ГОи за ПОВ

На 06 јуни 2022 година, преку платформата ЗООМ се одржа еднодневна обука за градење на капацитетите на членовите на работните групи формирани во рамки на Мрежата на ГОи за ПОВ. На обуката присуствуваа повеќе од 10 членки на мрежата на граѓански организации кои работат на ПОВ.

 

Обуката беше фацилитирана од Здружението ЕСЕ, а во спроведувањето на истата учествуваа Данче Даниловска Бајдевска, програмска директорка во ФООМ; Гордана Гапиќ Димитровска, државен советник во МИОА; Андреас Павлоу, постар истражувач за Европа во ПОВ; Едип Билал, програмски директор во НДИ; Дарко Антиќ, финансиски директор и програмски координатор во ЕСЕ; и Герман Филков, претседател во ЦГК.

Обуката се состоеше од воведно обраќање во кое беа презентирани клучните придобивки на граѓанските организации од учеството во ПОВ и државата од партнерството развиено со граѓанските организации во рамки на иницијативата на ПОВ; запознавање со ПОВ иницијативата на национални и глобално ниво; и дискусија по однос на проблемите кои се адресираат со Акцискиот план за ПОВ 2021 – 2023 година во рамки на секоја од приоритетните области.

Секој има своја приказна, но заедно имаме мисија – со правно зајакнување и пристап до правда до адресирање на правните проблеми на граѓаните

Како резултат на залагањата на Фондација Отворено општество – Македонија и поддршка од Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за правда и Министерството за труд и социјална политика, Северна Македонија е првата земја од Западен Балкан која ја вклучи приоритетната област Пристап до правда во четвртиот Национален Акциски план за Партнерство за отворена власт 2018‒2020 преку две заложби за еднаков пристап до правда.

Вклучувањето на ​Пристап до правда, освен за сите​ граѓани е од особена важност за маргинализираните заедници.

Погледенете ја видео сторијата во продукција на Open Government Partnership за тоа како правното зајакнување и пристапот до правда на Станица ПЕТ (членка на неформалната Мрежа за правно зајакнување) овозможи системски да се адресира еден долгогодишен проблем на граѓаните од ромската заедница во Прилеп.

Прочитајте повеќе:

https://fosm.mk/current-project/sekoj-ima-svoja-prikazna-no-zaedno-imame-misija-so-pravno-zajaknuvane-i-pristap-do-pravda-do-adresirane-na-pravnite-problemi-na-graganite/

Видео сторијата погледнете ја на следниот линк:

https://www.facebook.com/watch/?v=1021176602136136

Северна Македонија се приклучува во глобалната недела на Партнерството за отворена власт

Со информативна мини-кампања на социјалните мрежи, преку „Програмата за парламентарна поддршка“, 10-годишен проект финансиран од Швајцарија, Северна Македонија се приклучува на глобалната недела на Партнерството за отворена власт што се одржува од 16 до 20 мај. Повеќе од 150 земји и илјадници партнери во светот се дел од Партнерството за отворена власт (ПОВ), а меѓу нив од самиот почеток во 2011 година е и Северна Македонија.

 

 

 

 

 

 

 

Во Северна Македонија преку низа активности за зголемување на институционалната транспарентност и отчетност, граѓаните ќе добијат подобрен пристап до Собранието. Новиот портал за отворени податоци, редизајнираната собраниската интернет-страница, функционалниот ТВ-канал, како и регистарот на граѓански организации креираат широка платформа преку која граѓаните полесно ќе можат да стапат во контакт со законодавната власт. Со овој системски пристап граѓаните и граѓанските организации ќе можат да дадат поголем придонес во законодавниот процес.

 

Пристапот до информациите ќе биде олеснет со портал за отворени податоци којшто првично ќе содржи 21 сетови на отворени податоци кои што ќе бидат слободни за користење. Информациите од Собранието, како седници, говори и податоци за гласање, ќе бидат достапни во формат за машинско читање. Ќе биде овозможено и напредно пребарување, а граѓаните ќе можат да стигнат и до податоци од е-парламент системот, како и новата интернет-страница на Собранието.

Граѓаните ќе добијат побрз и поквалитетен пристап до информациите со новата интернет-страница на Собранието. Таа ќе има поедноставен изглед, а ќе содржи опции за напредно пребарување, говори, податоци за гласања и други збогатени податоци. Законодавниот процес ќе може да се следи во реално време, а повеќе видео-стримови ќе бидат достапни истовремено. Новата интернет-страница ги следи најдобрите светски практики и има за цел да ја подобри комуникацијата со јавноста и со граѓанскиот сектор.

 

Информирањето на граѓаните ќе биде унапредено со целосно функционален Собраниски ТВ-канал. Тоа подразбира обезбедување нова опрема за студиото кое што ќе донесе дигитален и поквалитетен сигнал, онлајн-стриминг што ќе биде интегриран со новата собраниска интернет-страница, можности за видео- пребарувања и други опции. Ова ќе придонесе и до однапред дефинирана програмска шема, зајакнати капацитети за собраниска продукција, како и ангажман и обука за лица кои што ќе работат на емитувањето.

Пандемијата ја нагласи потребата за работа од далечина, а во услови кога тоа е потребно, работата на собраниските тела e олеснета преку новиот систем и опрема за видео-конференции. Овие алатки овозможуваат поефикасна и поотворена комуникација во рамки на комисиите, како и со други парламенти и со јавноста. На глобално ниво, парламентите непрекинато функционираат благодарение на техниките за онлајн-комуникација и конференции, што како можност сега е достапно и за Собранието.

 

Одржана втора седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

Скопје, 29 април 2022

На 29 април 2022 се одржа втората видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година. На седницата беа разгледани, дискутирани и ставени на гласање клучни прашања за функционирањето на Советот, како усвојување на Деловникот за работа на Советот и избор на ко-претседатели на Советот. Членовите на Советот беа информирани за тековните состојби за Партнерството за отворена власт (ПОВ),  за проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на НАП за ПОВ 2021-2023“ и за тековните активности поврзани со Отворен парламент и Отворено судство.

На седницата активно учество земаа 13 членови и  2 заменици членови на Советот претставници на органите на државната власт и граѓанските организации. Гордана Гапиќ Димитровска, национален координатор на Република Северна Македонија за ПОВ имаше улога на организатор и претседавач на оваа седница.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред и усвојувањето на записникот од Конститутивната седница на  Советот одржана на 11.03.2022, членовите на Советот го разгледаа и усвоија и Деловникот за работа на Советот. За усвојувањето на записникот и на Деловникот беше применето електронско гласање.

Членовите на Советот, по пат на електронско гласање ги избраа и двајцата ко-претседатели на Советот – еден од членовите кои ги претставуваат органите на државната власт и еден од членовите кои ги претставуваат граѓанските организации. Од номинираните двајца претставници од институциите и двајца претставници од граѓанските организации, Советот ги изгласа своите ко-претседатели: Гордана Гапиќ Димитровска, од  Министерство за информатичко општество и администрација и Ивона Сталевска од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

* * *

Советот за  координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023  е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16  члена со еднаков број членови од институциите на државната власт и од граѓанското општество.

Советот за координација и следење на процесот на партнерството за отворена  власт и Работната група за спроведување на Националниот акциски план за партнерство за отворена власт, формирани со решение од страна на министерот за информатичко општество и администрација ја претставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија.

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени четири национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016 и 2018 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација .