Прв состанок на работната група „Унапредување на активностите за климатските промени“ за ко-креација на шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година

На 12.07.2023 година се одржа првиот состанок во рамките на работната група за унапредување на активностите за климатските промени, како еден од утврдените приоритети за ко-креирање на шестиот по ред Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.

На состанокот беше објаснет процесот на ко-креација на НАП за ПОВ 2024-2026, начинот на креирање на заложби, беше посочена и страницата за ПОВ каде што претставниците на граѓанските организации може да добијат подетални информации за креирањето на ваквите планови и за процесите на зголемување на отвореноста и транспарентноста на властите, а беше презентирана и временската рамка во која што треба да се реализира овој процес.

Учесниците во работната група ги споделија нивното искуство и познавања на темата како и проблемите и предизвиците со кои што се соочува секторот животна средина и климатски промени идентификувани од страна на претставниците на граѓанските организации. Средбата и процесот на ко-креација се фацилитирани од Лилјана Јоноски, Рурална Коалиција.

 

Прв состанок на работната група “Партиципативно донесување на одлуки и граѓанско учество” за ко-креација на шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година

На 11 јули 2023 година од 11:30 до 13:00 часот се одржа првата средба на работната група која во наредниот период ќе работи на развивање на заложби/мерки за унапредување на партиципативноста во донесувањето на одлуки и граѓанско учество кои би биле дел од шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година. Средбата имаше за цел информирање на членовите на групата за временската рамка на процесот на ко-креација, начинот на работа на групата, запознавање со материјалите кои ќе се користат, критериумите по кои ќе се селектираат предлог заложбите, итн. Дополнително, на средбата беше дискутирано за идентификувани проблеми преку работата на присутните кон чие надминување треба да се насочат мерките од шестиот АП. Средбата и процесот на ко-креација се фацилитирани од Дарко Антиќ, Здружение ЕСЕ.

 

 

Прв состанок на работната група “Правно зајакнување и пристапот до правда” за ко-креација на шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година

На 11 јули 2023 година од 13:00 до 14:30 часот се одржа првата средба на работната група која во наредниот период ќе работи на развивање на заложби/мерки за правно зајакнување и пристапот до правда кои би биле дел од шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година. Средбата имаше за цел информирање на членовите на групата за временската рамка на процесот на ко-креација, начинот на работа на групата, запознавање со материјалите кои ќе се користат, критериумите по кои ќе се селектираат предлог заложбите, итн. Дополнително, на средбата беше дискутирано за идентификувани проблеми преку работата на присутните кон чие надминување треба да се насочат мерките од шестиот АП. Средбата и процесот на ко-креација се фацилитирани од Стојан Мишев, Здружение ЕСЕ.

 

Одржан Јавен настан „Партнерство за отворена власт – Дијалог за Националниот акциски план 2024-2026“

 

Скопје, 7 јули 2023 година

Денес во организација на Министерството за информатичко општество и администрација се одржа Јавен настан „Партнерство за отворена власт – Дијалог за Националниот акциски план 2024-2026“. Со јавниот настан се одбележа официјалното отпочнување на новиот процес на ко-создавање на шестиот по ред Национален акциски план за партнертво за отворена власт 2024-2026.

Јавниот настан се одржа како дел од утврдените активности во Постапката за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Партнерство за отворена власт” од страна на Советот за партнерство за отворена власт.

На овој настан свое обраќање имаа: Министерот за информатичко општество и администрација – Др. Азир Алиу; Претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија – Беса Адеми и Заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Северна Македонија- Бојан Василевски.

Министерот за информатичко општество и администрација Др. Азир Алиу се осврна на придобивките кои произлегуваат од Партнерството за отворена власт:  „Оваа иницијатива ни  овозможува меѓусебно да се информираме, да разговараме и да изградиме нови коалиции, да предложиме нови алатки се со цел да се унапреди соработката и ангажираноста меѓу јавните институции и граѓаните, на начин што администрацијата и јавните институции ќе бидат  поотворени за нови иницијативи за секој чинител кој би сакал да придонесе со иновација со која би се подобриле  перформансите од работењето и би се овозможило разбирање на постапките на оние кои добиле мандат од народот да донесуваат одлуки“, истакна министерот.

Тој потенцираше дека целта на денешниот настан е да ја промовира иницијативата Партнерство за отворена власт и да се отпочне со отворена дебата и разработка на предизвиците во областите на борба против корупција, развој и користење на дигитални технологии, климатските промени, правно зајакнување и пристапот до правда, партиципативно донесување на одлуки и граѓанско учество, Отворено Судство и Отворен Парламент. На самиот крај порача ,,како и досега, така и во наредниот период, Партнерството за отворенa власт нека биде поттик и инспирација во партнерски однос со сите чинители во општеството да се идентификуваат, пресретнуваат и надминуваат современите но и непредвидливите предизвици,,.

Претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија Беса Адеми во своето обраќање упати дека Врховниот суд на Република Северна Македонија беше првата институција во правосудството која изрази спремност, ја препозна и прифати понудената иницијатива за Партнерство за отворена власт, согледувајќи ја потребата за обезбедување на рамнотежа помеѓу трите власти со цел обезбедување и достапност на информациите до граѓаните во постигнување на ефикасна и ефективна правда. Поддршката на Врховниот суд и посветеноста на Советот за отворено судство со конзистентна соработка во креирање на новите приоритети и заложби во рамките на процесот на Партнерство на отворена власт е неопходна за обезбедување на уставната темелна вредност, а тоа е владеењето на правото. ,,Сметам дека Отвореното судство како дел од Партнерството за отворена власт ќе послужи како механизам за подобрување на статусот на судството утврден во Уставот и законите, во обезбедување на услови за целосно почитување на начелото за независност во сите облици, институционална, функционална и финансиска и ќе претставува основа за целосна отвореност на судовите кое е клучно за зголемување на позитивното мислење на граѓаните,, истакна Претседателот на Врховниот суд.

 Заменик генералниот секретар на Собранието на Република Северна Македонија Бојан Василевски, во своето обраќање истакна дека Собранието ја препознава важноста на отвореноста и транспарентноста на законодавната власт. Парламентарните информации и припаѓаат на јавноста и разбирањето на законодавниот дом е да обезбеди отвореност на податоци, на проактивен начин, во дигитален формат колку што е тоа возможно. „Ние сме едни од првите парламенти што развија сопствен акциски план во 2018 година, со искуството што го имаме, Собранието планира во следниот период уште поабициозен, но и конкретен акциски план, со видливи и достапни резултати, информации и алатки.„

Работниот дел од јавниот настан продолжи со сесии на кои панелистите преку своите обраќања обезбедија детален осврт на придобивките и идните активности на Партнерството за отворена власт во Република Северна Македонија.

На сесијата ,,Кои се придобивките од процесот на ПОВ и зошто е важна вклученоста во овој процес?,, свое обраќање имаа: Гордана Гапиќ Димитровска  Национална координаторка за Партнерство за отворена власт, Министерство за информатичко општество и администрација; Златко Атанасов Парламентарен институт Собрание на РСМ – Отворен парламент, Жарко Хаџи-Зафиров Центар за правни истражувања и анализа-Oтворено судство и Данче Даниловска Бајдевска Фондација Метаморфозис, Мрежа на граѓански организации за ПОВ, кои се осврнаа на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес, вклученоста, улогата, формирањето и структурата на Советот за ПОВ и Мрежата на граѓански организации за ПОВ.

На втората сесија ,,Кои се чекорите за подготовка на АП за ПОВ 2024-2026 и на кои приоритетни области ќе се работи?,, свое обраќање имаа: Дарко Антиќ  Ко-претседател на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт 2021-2023 година и Сандра Пернар Висока регионална координаторка за Европа од Партнерство за отворена власт кои се осврнаа на постапката за ко-креација на новиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 која обезбедува систематизиран начин на работење кој ќе осигура навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-реирање на новиот  акциски план како и на  препораките и насоките од Секретаријатот за Партнерство за отворена власт.

Во завршниот дел од настанот Гордана Гапиќ Димитровска- Национална координаторка за Партнерство за отворена власт, Министерство за информатичко општество и администрација се осврна на идните активности на иницијативата ПОВ во РСМ, со фокус на временската рамка со активности за ко-креирање на Националниот акциски план 2024-2026, поттикнувајќи ја вклученоста на сите засегнати страни во овој процес.

Исто така, на настанот присутните се согласија дека истиот треба да се препознае како место на кое претставниците на јавните институции и невладиниот сектор ќе имаат можност да ги идентификуваат идните предизвици кои со заеднички напори ќе бидат пресретнати и утврдени во новиот план кој се очекува да биде финализиран на крајот на оваа година.

Галерија слики од настанот: на овој линк.

 

ТРАНСПАРЕНТНИ ИНСТИТУЦИИ, ИНФОРМИРАНИ ГРАЃАНИ

Оливер Серафимовски, советник во АСПИ | јули 2023 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со Центарот за граѓански комуникации во петтиот Национален Акциски план за Партнерство за Отворена Власт 2021-2023 година, ја имплементираа заложбата: „Проактивно објавување на информациите од јавен карактер на веб-страниците на институциите“.

Активностите од оваа заложба се однесуваат на т.н. активна транспарентност на институциите што подразбира објавување на информации на сопствена иницијатива на институциите, без притоа некој да има доставено до нив барање за пристап до тие информации.

Заложбата придонесува да им овозможи на граѓаните, фирмите и на сите други заинтересирани групи брз, лесен и континуиран пристап до основните информации за работењето на државните институции.

Со новиот Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер, објавувањето на овие информации на веб-страниците на институциите е задолжително, согласно членот 10, односно 22-те категории информации кои имателите на информации се обврзани да ги објавуваат.

Заложбата вклучува засилени напори од Агенцијата за подобрување на активната транспарентност кај имателите на информации. Во изминатиов две годишен период Агенцијата изготви Прирачник за проактивно објавување на информации, Насоки за проактивна транспарентност, Насоки за проактивно објавување на информации од јавен карактер за функционери или раководни лица и Методологија за спроведување на мониторинг за проактивно објавување на информации од јавен карактер со што на имателите на информации им го олесни проактивното објавување на информациите од јавен карактер на нивните веб страници. Исто така, изготви и Извештаи од мониторинг на државни институции  и судската власт за 2022 година, како и Извештаи од мониторинг на јавните претпријатија и установи под надлежност на општините,  на Општините, ЗЕЛС и Центрите за развој на планските региони и државните институции за 2021 година.

Според последниот Индекс на активна транспарентност, министерствата и Владата објавуваат просечно 85% од овие информации, додека општини 70%. Истото мерење кај јавните претпријатија покажува дека објавуваат само 48% од овие информации.

Од вкупно 1449 иматели регистрирани како иматели на информации од јавен карактер до кои беше доставен образец за Годишен извештај за 2022 година, во кој имателите требаа да ги достават линковите согласно членот 10, односно 22-те категории, 334 или 23,05% од имателите ја исполнуваат својата проактивна транспарентност, 966 или 66.67% не се активно транспарентни, додека 104 или 7.18% се делумно транспарентни

Годишен извештај до Агенцијата доставија 1404, односно 96,86% иматели, а 45 или 3,11% не ја исполнија законската обврска.

Од страна на државните институции, обврската ја исполнија 119 имател, 17 недоставија известување за нивната проактивност, 7 делумно се транспарентни, додека за 3 иматели нема податок од причини што имателите не доставија извештај за нивната имплементација на законската обврска.

Од здравствените институции 7 иматели доставија извештај за оваа обврска, 8 иматели делумно се транспарентни, а 92 иматели не доставија линкови за да се мониторира нивната транспарентност. 3 иматели не доставија извештаи до Агенцијата во законскиот рок.

Кај јавните претпријатија проактивна транспарентност прикажаа 47 иматела, 31 се делумно транспарентни, а 238 иматели не ја испочитуваа оваа обврска во своите извештаи. 9 иматели не доставија годишни извештаи.

Од образовните институции 484 иматели не се проактивно транспарентни, делумно се 37 иматели, а само 46 известуваат за својата транспарентност кон барателите на информации. Службените лица кај 15 иматели не доставија извештаи за имплементација на Законот.

Службените лица кај 60 единици на локалната самоуправа и Центрите за развој на планските региони известуваат за својата проактивна транспарентност, додека 23 иматели не доставија линкови за почитување на членот 10. Делумно транспарентни се 5 иматели.

За проактивна транспарентност известуваат само 6 политички партии, 4 се делумно, додека 35 не известија за имплементација на членот 10 од Законот.  Извештај за својата работа по однос на слободниот пристап не доставија 12 иматели.

Службените лица кај 24 иматели од правните и физички лица кои вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес известуваат за својата транспарентност, 9 се делумно отчетни, додека 39 не известија за нивната проактивност во работата. 2 имателa не доставија Годишни извештаи.

Судската власт е прокативна кај 25 иматели, 3 иматели се делумно транспарентни, а 38 не прикажуваат податоци за проактивното објавување на информации од јавен карактер. Агенцијата за 1 имател не може да ја прикаже транспарентноста од причини што истите не доставија извештај во законски предвидениот рок.

Во двегодишниот период на имплементација на Акцискиот план имателите на информации од јавен карактер, во однос на државните институции и Општините во РСМ, ја зголемија својата транспарентност и достапноста до информациите од јавен карактер кои се важни за животот и работењето на луѓето и се намали притисокот за добивање информации преку барања за слободен пристап до информациите од јавен карактер (во извештајната 2022 година до овие иматели се поднесени 2.458 барања, што е за 160 барања помалку во однос на претходниот извештаен период).

 

Јавен повик за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

Скопје, 01 јуни 2023

Врз основа на член 3 став (2) алинеја (5) и (6) од Решението за формирање на Совет за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година бр. 16-1046/1 од 04.03.2022 година, Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година, согласно одлука на седницата одржана на 17.05.2023 година објавува

Јавен повик

за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

 

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година, на седницата одржана на 17.05.2023 година утврди Постапка за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „ Партнерство за отворена власт” со цел да се обезбеди навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.

Јавниот повик треба да овозможи консултации со јавноста и пријавување на засегнати страни за учество во процесот на консултација и креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година и вклучување во работни средби за една или повеќе приоритетни области (Борба против корупција, Развој и користење на дигитални технологии, Унапредување на активностите за климатските промени, Правно зајакнување и пристап до правда, Партиципативно донесување на одлуки и граѓанско учество, Отворено Судство и Отворен Парламент), во периодот на ко-креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.

Во процесот на консултации и ко-креирање на новиот акциски план, пријавените учесници ќе можат да дадат свој придонес во идентификување и приоретизирање на клучните проблеми во горенаведените приоритетни области и предлагање на решенија за нивно надминување.

Учесниците својот придонес можат да го дадат преку учество во работни групи за консултација, по претходно утврден начин и динамика на работа. Временската рамка и активностите се достапни на следниот ЛИНК .

Учесниците потребно е да осигураат дека ставовите и потребите на локално ниво ќе бидат соодветно презентирани и застапени.

Пријавувањето за учество во процесот на консултација и ко-креирање на Акцискиот  план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година се врши по електронски пат, преку следниот ЛИНК.

Рокот за поднесување на пријавите е 14.06.2023 година.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

Известување за почеток на процесот за подготовка на шестиот национален Акциски план за Партнерството за отворена власт 2024-2026 година

Скопје, 18 мај 2023

Почитувани претставници на организации на граѓанското општество,

Ве известуваме дека започнува процесот на подготовка на шестиот национален Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 (НАП 6).

Со цел навремено вклучување и предвидливост на процесот на ко-креација, Советот за Партнерство за отворена власт на петтата седница одржана на 17.05.2023 година усвои Временска рамка на активности за подготовка на НАП 6 2024-2026. Временската рамка може да ја најдете тука.

Во временската рамка се дадени првично утврдени датуми и истата може да се надополнува со настани и состаноци во организација на сите чинители во Партнерството за отворена власт. Во рамките на активностите за подготовка на Акцискиот план, предвиден е начинот на вклучувањето на засегнатите страни, едукација, работни сесии за ко-креирање на заложби, консултации и утврдување на планот. Ваквиот систематизиран начин на планирање и спроведување на процесот на консултација  ќе осигура навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-реирање на новиот акциски план за Партнерство за отворена власт.

Благодариме за соработката,

 

Министерство за информатичко општество и администрација.

* * *

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација.

 

Одржана петтата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

Скопје, 17 мај 2023

На 17 мај 2023 година се одржа петтата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година. На седницата беа разгледани, дискутирани и ставени на гласање клучните документи потребни за почеток на процесот на ко-креирање на шестиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт.

На седницата активно учество земаа 8 членови и 4 заменици членови на Советот (претставници на органите на државната власт и граѓанските организации) и преставник од Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт. Дарко Антиќ, ко-претседател на Советот од членовите кои ги претставуваат граѓанските организации имаше улога на претседавач на оваа седница.

Пред пристапување на дневниот ред за работа, на седницата на Советот се обрати г-ѓа Сандра Пернар, Висока регионална координаторка за Европа од Партнерство за отворена власт која ја поздрави работата на Советот и отпочнувањето на процесот на ко-креација на новиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт. г-ѓа Пернар информираше за новините во Стандардите за учество и ко-креирање на акциските планови за ПОВ и даде насоки во однос на запазувањето на процедурата за донесување на новиот НАП.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред, членовите на Советот ја разгледаа и усвоија Временската рамка на активности за подготовка на новиот НАП. Во однос на документите потребни за почеток на процесот на ко-креирање на новиот НАП, истите беа разгледани и дискутирани и беше заклучено да бидат усвоени на дополнителна дописна седница по внесување на соодветните измени.

* * *

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16 члена со еднаков број членови од институциите на државната власт и од граѓанското општество.

Советот за координација и следење на процесот на партнерството за отворена власт и Работната група за спроведување на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт, формирани со решение од страна на министерот за информатичко општество и администрација ја претставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија.

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација.

Одржана четврта седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

Скопје, 20 април 2023

На 20 април 2023 се одржа четвртата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година. На седницата беа разгледани, дискутирани и ставени на гласање клучни прашања за функционирањето на Советот, како номинација и избор на ко-претседател на советот од редот на граѓанските организации, разгледување на Извештајот за само-оценка за статусот на имплементација на национален акциски план за Партнерство за отворена власт (2021-2023 година), за периодот октомври 2021 – октомври 2022 година и активности во пресрет на новиот циклус на ко-креирање на шестиот акциски план за ПОВ.

На седницата активно учество земаа 11 членови и 4 заменици членови на Советот (претставници на органите на државната власт и граѓанските организации) и преставник од Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт. Гордана Гапиќ Димитровска, национален координатор на Република Северна Македонија за ПОВ имаше улога на организатор и претседавач на оваа седница.

Пред пристапување на дневниот ред за работа, на седницата на Советот се обрати министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу кој ја поздрави работата на Советот и ја потенцираше врската на активностите кои се спроведуваат во рамките на министерството со концептот на отворена власт. Министерот упати на придобивките од отворена и инклузивна соработка и посочи дека во наредниот период и во процесот на ко-креирање на новиот план да се имаат во предвид потребите и активностите во делот на дигиталната трансформација, промоцијата на електронските услуги за граѓаните и администрацијата, обезбедувањето на едношалтерски систем за сите граѓани, сајбер безбедноста и медиумите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По усвојувањето на предлог-дневниот ред и усвојувањето на записникот од третата седница на Советот одржана на 7.10.2022, членовите на Советот го разгледаа и усвоија Извештајот за само-оценка за статусот на имплементација на национален акциски план за Партнерство за отворена власт (2021-2023 година), за периодот октомври 2021 – октомври 2022 година. Во однос на активностите во пресрет на новиот циклус на ко-креирање на шестиот акциски план за ПОВ, врз основа на дискусијата а темелено на претходните искуства, Советот формираше работна група во состав: Маја Петковска Лесес – Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија; Герман Филков – Центар за граѓански комуникации; Марија Саздевски Вангеловски – Меѓународен републикански институт; Лилјана Јоноски – Рурална Коалиција и Данче Даниловска Бајдевска – Мрежа на граѓански организации за Партнерство за отворена власт, која има за задача да изврши увид и ажурирање на сетот документи кои се однесуваат на постапката за спроведување на консултации, утврдување на приоритети и критериуми за оценка на заложби како и да дефинира предлог временска рамка за подготовка на новиот акциски план. Резултатите од работната група ќе бидат разгледани на тематска седница на Советот посветена на новиот акциски план.

Членовите на Советот, по пат на електронско гласање извршија избор на ко-претседател на Советот од членовите кои ги претставуваат граѓанските организации. Од номинираните двајца претставници од граѓанските организации, Советот го изгласа Дарко Антиќ од Здружението за еманципација, еднаквост и солидарност на жените.

Членовите на Советот беа информирани за престојната OGP GOV недела која ќе се одржи од 8 до 12 мај 2023 година и се заложија заедно со Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт, да организираат и спроведат настан на кој ќе бидат преставени нашите достигнувања, предизвици и следни чекори во процесот на ПОВ.

 

* * *

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16 члена со еднаков број членови од институциите на државната власт и од граѓанското општество.

Советот за координација и следење на процесот на партнерството за отворена власт и Работната група за спроведување на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт, формирани со решение од страна на министерот за информатичко општество и администрација ја претставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија.

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација.

 

Thirrje për sektorin civil për të paraqitur anëtar në Këshillin për PQH

Partneriteti për Qeverisje të Hapur (PQH)[1] është një nismë ndërkombëtare vullnetare që synon të krijojë dhe zbatojë angazhime konkrete nga qeveritë ndaj qytetarëve të tyre, për të promovuar transparencën, për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve, luftën kundër korrupsionit dhe përdorimin e teknologjive të reja me qëllim të forcimit të qeverisjes/udhëheqjes së mirë.

Sektori civil grumbullon energji të jashtëzakonshme kreative që duhet të përdoret në mënyrë (pro)aktive në sektorin publik duke përmirësuar dhe kultivuar kulturën e përfshirjes dhe respektimit të të drejtave të të gjithë qytetarëve në procesin e krijimit të politikave dhe marrjes së vendimeve, ligjeve dhe qasjes në informata.

Rrjeti i organizatave të shoqërisë civile për Partneritetin për Qeverisje të Hapur (në vijim të tekstit Rrjeti i PQH-së) angazhohet për krijimin e një strukture të re për koordinimin e procesit të PQH-së në Maqedoninë e Veriut në përputhje me përvojën ndërkombëtare, me qëllim të përmirësimit të komunikimit të të gjitha palëve të përfshira dhe forcimit të monitorimit dhe vlerësimit të aktiviteteve. Rrjeti i PQH-së merr pjesë dhe kontribuon në krijimin e një strukture për koordinimin dhe monitorimin e zhvillimit dhe zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2021-2023 (në tekstin e mëtejmë: PKV për PQH 2021-2023).

Prandaj, në bazë të nenit 55 paragrafi (1) të Ligjit për Organizimin dhe Punën e Organeve të Administratës Shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51 /11 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 6/19 dhe 110/19), e në lidhje me Udhëzimet për menaxhim dhe pjesëmarrje në iniciativën për Partneritetin për Qeverisje të Hapur dhe Standardet për bashkë-krijimin dhe dizajnimin e një forumi me shumë palë të interesuara, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës miratoi Udhëzimin për mënyrën e formimit dhe punës së Këshillit për Koordinimin dhe Monitorimin e Procesit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur numër 16-4844/1, 20.12.2021 në bazë të të cilit Rrjeti i organizatave të shoqërisë civile për Partneritetin për Qeverisje të Hapur publikon:

 

THIRRJE TË HAPUR

për shprehjen e interesit për anëtarësim të 1 (një) përfaqësuesi nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile  Këshilli për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2021-2023

Thirrja e hapur duhet të mundësojë paraqitjen e 1 (një)[2] përfaqësuesi nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile që i ndajnë vlerat e Partneritetit për Qeverisje të Hapur dhe angazhohen për pjesëmarrje, hapje dhe llogaridhënie më të madhe të autoriteteve dhe i zbatojnë ato parime në punën e tyre, për pjesëmarrjen e tyre në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2021-2023 (në tekstin e mëtejmë: Këshilli për PQH) gjatë procesit të zbatimit dhe monitorimit të PKV për PQH 2021-2023. Në fakt, Këshilli për PQV 2021-2023 është themeluar më 11 mars 2022, por për shkak të vendit të zbrazur për anëtar të Këshillit, shpallet kjo thirrje e hapur.

Këshilli për PQH 2021-2023 është organ këshillues për koordinimin dhe monitorimin e zhvillimit dhe zbatimit të planeve të veprimit. Anëtarësimi në Këshillin për PQH është vullnetar dhe pa pagesë. Këshilli për PQH ka një rol kyç këshillues dhe vendimmarrës në të gjitha fazat e procesit të PQH-së, gjatë gjithë ciklit të planifikimit, në zhvillimin e PKV-së dhe në zbatimin, monitorimin dhe raportimin për PKV-në. Këshilli për PQH themelohet për të inkurajuar transparencën dhe hapjen në punën e organeve të administratës shtetërore, si dhe të institucioneve të tjera të pushtetit shtetëror dhe për të inkurajuar pjesëmarrjen e shoqërisë civile në zbatimin dhe monitorimin e iniciativës për PQH në Republikën e Maqedonisë së Veriut; për të siguruar bashkëpunim ndërsektorial dhe për të krijuar mekanizma të qartë, të strukturuar dhe të përhershëm për dialog të vazhdueshëm ndërmjet autoriteteve dhe shoqërisë civile; për të rritur pjesëmarrjen e shoqërisë civile në proceset e PQH-së dhe në përgatitjen e planeve të veprimit për PQH dhe për të mbështetur, inkurajuar dhe monitoruar zbatimin e planit aktual të veprimit.

Përmes anëtarësimit në Këshillin për PQH, pjesëmarrësi i paraqitur do të jetë në gjendje të japë kontributin e tij në zbatimin dhe monitorimin e angazhimeve në pesë fushat prioritare të PKV-së për PQH 2021-2023: Transparenca, llogaridhënia, proaktiviteti dhe gjithëpërfshirja; Parandalimi i korrupsionit dhe promovimi i qeverisjes së mirë; Ofrimi i shërbimeve publike, Qasja në drejtësi dhe Mjedisi jetësor dhe ndryshimet klimatike, dhe të ndikojë në procesin për realizimin në kohë, të papenguar dhe të suksesshëm të tyre, si dhe të angazhimeve në Planet e Veprimit për Gjyqësorin e Hapur dhe Parlamentin e Hapur 2021-2023.

Me këtë thirrje ftohen të gjitha organizatat e interesuara të shoqërisë civile të themeluara në bazë të Ligjit për Shoqata dhe Fondacione (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 52/10, 135/11 dhe 55/16) të aplikojnë duke e dorëzuar aplikimin e bashkëngjitur  dhe dokumentet e nevojshme* që e vërtetojnë plotësimin e kritereve.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 10 mars (e premte) 2023.

Paraqitja për anëtarësim në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e PKV për PQH 2021-2023 bëhet në mënyrë elektronike, duke dorëzuar aplikimin e plotësuar dhe dokumentet e nevojshme* në adresën e mëposhtme të e-mail-it: danche@metamorphosis.org.mk

Thirrja e hapur publikohet në ueb-faqen www.ovp.gov.mk.

Pas shqyrtimit të aplikimeve nga ana e Rrjetit për PQH, organizatat që kanë shprehur interes për anëtarësim në Këshillin për PQH do të informohen për procesin dhe anëtarin e përzgjedhur.

 

 

APLIKIM

për shprehjen e interesit për anëtarësim në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2021-2023

 

I Të dhënat themelore për organizatën:

 

Emri i organizatës: …………………………………………………………………..

Emri i shkurtër: ………………………………………………

Adresa/komuna: ………………………………………………………………………………

Informacioni i kontaktit (telefoni, adresa e e-mailit): ………………………………………………………………………

Faqja e internetit:  …………………………………………

 

II Përfaqësuesit e organizatës suaj në Këshillin për PQH

 

Përfaqësuesi/përfaqësuesja e organizatës në Këshillin për PQH

Emri dhe mbiemri: ……………………………………………………………….

Funksioni/Pozicioni: ……………………………………………………………….         

Telefoni: ……………………………………………………………….

E-mail-i: ……………………………………………………………….

Përshkruani shkurtimisht përvojën Tuaj në këtë fushë (shënoni një referencë ose link deri te një dokument ose ueb-faqe, referencë nga ndonjë raport konkret, analizë ose të ngjashme)

 

Cili është motivimi juaj për anëtarësim në Këshillin për PQH?

 

Çfarë prisni të fitoni si anëtar i Këshillit për PQH, dhe çfarë mund të ofroni?

(deri në 200 fjalë)

…………………………………………………………………………………….

 

Zëvendës-përfaqësuesi/përfaqësuesja i/e organizatës në Këshillin për PQH

Emri dhe mbiemri: ……………………………………………………………….

Funksioni/Pozicioni: ……………………………………………………………….        

Telefoni: ……………………………………………………………….

E-mail-i: ……………………………………………………………….

Përshkruani shkurtimisht përvojën Tuaj në këtë fushë (shënoni një referencë ose link deri te një dokument ose ueb-faqe, referencë nga ndonjë raport konkret, analizë ose të ngjashme)

 

Cili është motivimi juaj për anëtarësim në Këshillin për PQH?

 

Çfarë prisni të fitoni si anëtar i Këshillit për PQH, dhe çfarë mund të ofroni?

(deri në 200 fjalë)

…………………………………………………………………………………….

 

 

III Kriteret për anëtarësim

 

Shprehja e interesit dhe mbështetjes

Organizata shpreh interes për të marrë pjesë në Këshillin për PQH;

Organizata është subjekt formal i regjistruar në vend sipas Ligjit për Shoqatat dhe Fondacionet, më ………………………………… (data e regjistrimit);

Organizata e mbështet Deklaratën e Partneritetit për Qeverisje të Hapur;

Organizata i ndan vlerat themelore të Partneritetit për Qeverisje të Hapur:

  • pjesëmarrja
  • hapja dhe
  • llogaridhënia

dhe i zbaton ato në punën e saj dhe angazhohet që ato të zbatohen nga bashkëpunëtorët, partnerët, donatorët, grantmarrësit dhe institucionet në nivel lokal dhe qendror.

 

Fushat

Organizata është duke punuar në mënyrë aktive, me fokus në fushat e mëposhtme: ………………………………………………………… (fushat e veprimit).

Organizata shpreh interes për përfshirje në aktivitetet e Këshillit në fushat e mëposhtme të PQH-së, në të cilat ka njohuri dhe përvojë:

 

pjesëmarrja e qytetarëve në krijimin e politikave publike;

avokimi për transparencën e autoriteteve (në nivel lokal apo qendror);

avokimi për llogaridhënien e autoriteteve (në nivel lokal apo qendror).

 

 

Kandidatët për anëtarë dhe zëvendës të Këshillit për PQH që i përfaqësojnë organizatat e shoqërisë civile duhet:

 

të jenë pjesë e një organizate e cila është e regjistruar në bazë të Ligjit për Shoqata dhe Fondacione (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 52/10, 135/11 dhe 55/16) për së paku pesë vjet, dhe e cila ka vepruar për të paktën pesë vjet në të paktën një nga fushat që janë pjesë e angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur;

të kenë përvojë personale prej të paktën pesë vitesh në të paktën një nga fushat (fusha primare për kandidatin) që janë pjesë e angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur;

të ketë marrë pjesë në të paktën një cikël të krijimit të Planit Kombëtar të Veprimit për PQH përmes grupeve të punës për PQH;

të mos jenë anëtarë të organeve të një partie politike;

të mos jenë persona të zgjedhur apo të emëruar, dhe

të mos jenë të punësuar në institucionet e pushtetit shtetëror.

 

Konsiderohet si përparësi nëse kandidati ka përvojë personale të paktën tre vjet në më shumë se një nga fushat që janë pjesë e angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur për të cilin krijohet Këshilli për PQH, gjegjësisht nëse kandidati ka të paktën tre vjet përvojë në fushën dytësore të përfshirë me angazhimet.

 

*Dokumentet e nevojshme që vërtetojnë plotësimin e kritereve dhe të cilat duhet të dorëzohen së bashku me aplikimin për anëtarësim në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2021-2023:

  • Raporti vjetor për punën e organizatës qytetare nga viti i kaluar (2020);
  • Vërtetimi i gjendjes aktuale të organizatës qytetare (jo më i vjetër se 6 muaj);
  • Statuti i organizatës qytetare;
  • Biografi e shkurtër e kandidatëve për anëtarë dhe zëvendës të Këshillit për PQH;
  • Deklaratë nga kandidatët për anëtarë dhe zëvendës të Këshillit për PQH se nuk janë anëtarë të organeve të ndonjë partie politike, se nuk janë persona të zgjedhur apo të emëruar dhe se nuk janë të punësuar në institucionet e pushtetit shtetëror.

 

Për realizimin e thirrjes së hapur, Koordinatori i Rrjetit për PQH i dorëzon Koordinatorit Kombëtar për PQH informacion, të shoqëruar me procesverbal të procedurës së përzgjedhjes dhe kandidimit të anëtarëve të Këshillit për PQH që do t’i përfaqësojnë organizatat qytetare, si dhe anëtarët e përzgjedhur të Këshillit për PQH që do t’i përfaqësojnë organizatat e shoqërisë civile. Informacioni për anëtarët dhe zëvendësit e zgjedhur të Këshillit për PQH që do t’i përfaqësojnë organizatat e shoqërisë civile publikohet në ueb-faqen www.ovp.gov.mk

Nëse pas kryerjes së thirrjes së hapur nuk plotësohen të 8 (tetë) pozitat për anëtarë të Këshillit për PQH, Rrjeti për PQH do të rishpallë thirrjen për përzgjedhjen e anëtarëve dhe për këtë do ta njoftojë Koordinatorin Kombëtar për PQH.

Rishpallja e thirrjes nuk përbën pengesë për emërimin e anëtarëve për punën e Këshillit për PQH, nëse lista e anëtarëve të përzgjedhur të Këshillit për PQH që do t’i përfaqësojnë organizatat e shoqërisë civile ka së paku pesë anëtarë të zgjedhur.

 

 

 

Fusnotat

[1] Me pranimin e PKV5 2021-2023 nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Partneriteti i Hapur Qeveritar (PHQ) është riemëruar në Partneritet për Qeverisje të Hapur (PQH).

[2] Në bazë të nenit 5 të Udhëzimit për mënyrën e formimit dhe funksionimin e Këshillit për Koordinimin dhe Monitorimin e Procesit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur numër 16-4844/1 të datës 20.12.2021, Këshilli për PQH përbëhet nga 16 anëtarë me numër të barabartë të anëtarëve nga institucionet shtetërore dhe nga shoqëria civile.