Thirrje për sektorin civil për të paraqitur anëtar në Këshillin për PQH

Partneriteti për Qeverisje të Hapur (PQH)[1] është një nismë ndërkombëtare vullnetare që synon të krijojë dhe zbatojë angazhime konkrete nga qeveritë ndaj qytetarëve të tyre, për të promovuar transparencën, për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve, luftën kundër korrupsionit dhe përdorimin e teknologjive të reja me qëllim të forcimit të qeverisjes/udhëheqjes së mirë.

Sektori civil grumbullon energji të jashtëzakonshme kreative që duhet të përdoret në mënyrë (pro)aktive në sektorin publik duke përmirësuar dhe kultivuar kulturën e përfshirjes dhe respektimit të të drejtave të të gjithë qytetarëve në procesin e krijimit të politikave dhe marrjes së vendimeve, ligjeve dhe qasjes në informata.

Rrjeti i organizatave të shoqërisë civile për Partneritetin për Qeverisje të Hapur (në vijim të tekstit Rrjeti i PQH-së) angazhohet për krijimin e një strukture të re për koordinimin e procesit të PQH-së në Maqedoninë e Veriut në përputhje me përvojën ndërkombëtare, me qëllim të përmirësimit të komunikimit të të gjitha palëve të përfshira dhe forcimit të monitorimit dhe vlerësimit të aktiviteteve. Rrjeti i PQH-së merr pjesë dhe kontribuon në krijimin e një strukture për koordinimin dhe monitorimin e zhvillimit dhe zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2021-2023 (në tekstin e mëtejmë: PKV për PQH 2021-2023).

Prandaj, në bazë të nenit 55 paragrafi (1) të Ligjit për Organizimin dhe Punën e Organeve të Administratës Shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51 /11 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 6/19 dhe 110/19), e në lidhje me Udhëzimet për menaxhim dhe pjesëmarrje në iniciativën për Partneritetin për Qeverisje të Hapur dhe Standardet për bashkë-krijimin dhe dizajnimin e një forumi me shumë palë të interesuara, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës miratoi Udhëzimin për mënyrën e formimit dhe punës së Këshillit për Koordinimin dhe Monitorimin e Procesit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur numër 16-4844/1, 20.12.2021 në bazë të të cilit Rrjeti i organizatave të shoqërisë civile për Partneritetin për Qeverisje të Hapur publikon:

 

THIRRJE TË HAPUR

për shprehjen e interesit për anëtarësim të 1 (një) përfaqësuesi nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile  Këshilli për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2021-2023

Thirrja e hapur duhet të mundësojë paraqitjen e 1 (një)[2] përfaqësuesi nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile që i ndajnë vlerat e Partneritetit për Qeverisje të Hapur dhe angazhohen për pjesëmarrje, hapje dhe llogaridhënie më të madhe të autoriteteve dhe i zbatojnë ato parime në punën e tyre, për pjesëmarrjen e tyre në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2021-2023 (në tekstin e mëtejmë: Këshilli për PQH) gjatë procesit të zbatimit dhe monitorimit të PKV për PQH 2021-2023. Në fakt, Këshilli për PQV 2021-2023 është themeluar më 11 mars 2022, por për shkak të vendit të zbrazur për anëtar të Këshillit, shpallet kjo thirrje e hapur.

Këshilli për PQH 2021-2023 është organ këshillues për koordinimin dhe monitorimin e zhvillimit dhe zbatimit të planeve të veprimit. Anëtarësimi në Këshillin për PQH është vullnetar dhe pa pagesë. Këshilli për PQH ka një rol kyç këshillues dhe vendimmarrës në të gjitha fazat e procesit të PQH-së, gjatë gjithë ciklit të planifikimit, në zhvillimin e PKV-së dhe në zbatimin, monitorimin dhe raportimin për PKV-në. Këshilli për PQH themelohet për të inkurajuar transparencën dhe hapjen në punën e organeve të administratës shtetërore, si dhe të institucioneve të tjera të pushtetit shtetëror dhe për të inkurajuar pjesëmarrjen e shoqërisë civile në zbatimin dhe monitorimin e iniciativës për PQH në Republikën e Maqedonisë së Veriut; për të siguruar bashkëpunim ndërsektorial dhe për të krijuar mekanizma të qartë, të strukturuar dhe të përhershëm për dialog të vazhdueshëm ndërmjet autoriteteve dhe shoqërisë civile; për të rritur pjesëmarrjen e shoqërisë civile në proceset e PQH-së dhe në përgatitjen e planeve të veprimit për PQH dhe për të mbështetur, inkurajuar dhe monitoruar zbatimin e planit aktual të veprimit.

Përmes anëtarësimit në Këshillin për PQH, pjesëmarrësi i paraqitur do të jetë në gjendje të japë kontributin e tij në zbatimin dhe monitorimin e angazhimeve në pesë fushat prioritare të PKV-së për PQH 2021-2023: Transparenca, llogaridhënia, proaktiviteti dhe gjithëpërfshirja; Parandalimi i korrupsionit dhe promovimi i qeverisjes së mirë; Ofrimi i shërbimeve publike, Qasja në drejtësi dhe Mjedisi jetësor dhe ndryshimet klimatike, dhe të ndikojë në procesin për realizimin në kohë, të papenguar dhe të suksesshëm të tyre, si dhe të angazhimeve në Planet e Veprimit për Gjyqësorin e Hapur dhe Parlamentin e Hapur 2021-2023.

Me këtë thirrje ftohen të gjitha organizatat e interesuara të shoqërisë civile të themeluara në bazë të Ligjit për Shoqata dhe Fondacione (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 52/10, 135/11 dhe 55/16) të aplikojnë duke e dorëzuar aplikimin e bashkëngjitur  dhe dokumentet e nevojshme* që e vërtetojnë plotësimin e kritereve.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 10 mars (e premte) 2023.

Paraqitja për anëtarësim në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e PKV për PQH 2021-2023 bëhet në mënyrë elektronike, duke dorëzuar aplikimin e plotësuar dhe dokumentet e nevojshme* në adresën e mëposhtme të e-mail-it: danche@metamorphosis.org.mk

Thirrja e hapur publikohet në ueb-faqen www.ovp.gov.mk.

Pas shqyrtimit të aplikimeve nga ana e Rrjetit për PQH, organizatat që kanë shprehur interes për anëtarësim në Këshillin për PQH do të informohen për procesin dhe anëtarin e përzgjedhur.

 

 

APLIKIM

për shprehjen e interesit për anëtarësim në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2021-2023

 

I Të dhënat themelore për organizatën:

 

Emri i organizatës: …………………………………………………………………..

Emri i shkurtër: ………………………………………………

Adresa/komuna: ………………………………………………………………………………

Informacioni i kontaktit (telefoni, adresa e e-mailit): ………………………………………………………………………

Faqja e internetit:  …………………………………………

 

II Përfaqësuesit e organizatës suaj në Këshillin për PQH

 

Përfaqësuesi/përfaqësuesja e organizatës në Këshillin për PQH

Emri dhe mbiemri: ……………………………………………………………….

Funksioni/Pozicioni: ……………………………………………………………….         

Telefoni: ……………………………………………………………….

E-mail-i: ……………………………………………………………….

Përshkruani shkurtimisht përvojën Tuaj në këtë fushë (shënoni një referencë ose link deri te një dokument ose ueb-faqe, referencë nga ndonjë raport konkret, analizë ose të ngjashme)

 

Cili është motivimi juaj për anëtarësim në Këshillin për PQH?

 

Çfarë prisni të fitoni si anëtar i Këshillit për PQH, dhe çfarë mund të ofroni?

(deri në 200 fjalë)

…………………………………………………………………………………….

 

Zëvendës-përfaqësuesi/përfaqësuesja i/e organizatës në Këshillin për PQH

Emri dhe mbiemri: ……………………………………………………………….

Funksioni/Pozicioni: ……………………………………………………………….        

Telefoni: ……………………………………………………………….

E-mail-i: ……………………………………………………………….

Përshkruani shkurtimisht përvojën Tuaj në këtë fushë (shënoni një referencë ose link deri te një dokument ose ueb-faqe, referencë nga ndonjë raport konkret, analizë ose të ngjashme)

 

Cili është motivimi juaj për anëtarësim në Këshillin për PQH?

 

Çfarë prisni të fitoni si anëtar i Këshillit për PQH, dhe çfarë mund të ofroni?

(deri në 200 fjalë)

…………………………………………………………………………………….

 

 

III Kriteret për anëtarësim

 

Shprehja e interesit dhe mbështetjes

Organizata shpreh interes për të marrë pjesë në Këshillin për PQH;

Organizata është subjekt formal i regjistruar në vend sipas Ligjit për Shoqatat dhe Fondacionet, më ………………………………… (data e regjistrimit);

Organizata e mbështet Deklaratën e Partneritetit për Qeverisje të Hapur;

Organizata i ndan vlerat themelore të Partneritetit për Qeverisje të Hapur:

  • pjesëmarrja
  • hapja dhe
  • llogaridhënia

dhe i zbaton ato në punën e saj dhe angazhohet që ato të zbatohen nga bashkëpunëtorët, partnerët, donatorët, grantmarrësit dhe institucionet në nivel lokal dhe qendror.

 

Fushat

Organizata është duke punuar në mënyrë aktive, me fokus në fushat e mëposhtme: ………………………………………………………… (fushat e veprimit).

Organizata shpreh interes për përfshirje në aktivitetet e Këshillit në fushat e mëposhtme të PQH-së, në të cilat ka njohuri dhe përvojë:

 

pjesëmarrja e qytetarëve në krijimin e politikave publike;

avokimi për transparencën e autoriteteve (në nivel lokal apo qendror);

avokimi për llogaridhënien e autoriteteve (në nivel lokal apo qendror).

 

 

Kandidatët për anëtarë dhe zëvendës të Këshillit për PQH që i përfaqësojnë organizatat e shoqërisë civile duhet:

 

të jenë pjesë e një organizate e cila është e regjistruar në bazë të Ligjit për Shoqata dhe Fondacione (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 52/10, 135/11 dhe 55/16) për së paku pesë vjet, dhe e cila ka vepruar për të paktën pesë vjet në të paktën një nga fushat që janë pjesë e angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur;

të kenë përvojë personale prej të paktën pesë vitesh në të paktën një nga fushat (fusha primare për kandidatin) që janë pjesë e angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur;

të ketë marrë pjesë në të paktën një cikël të krijimit të Planit Kombëtar të Veprimit për PQH përmes grupeve të punës për PQH;

të mos jenë anëtarë të organeve të një partie politike;

të mos jenë persona të zgjedhur apo të emëruar, dhe

të mos jenë të punësuar në institucionet e pushtetit shtetëror.

 

Konsiderohet si përparësi nëse kandidati ka përvojë personale të paktën tre vjet në më shumë se një nga fushat që janë pjesë e angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur për të cilin krijohet Këshilli për PQH, gjegjësisht nëse kandidati ka të paktën tre vjet përvojë në fushën dytësore të përfshirë me angazhimet.

 

*Dokumentet e nevojshme që vërtetojnë plotësimin e kritereve dhe të cilat duhet të dorëzohen së bashku me aplikimin për anëtarësim në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2021-2023:

  • Raporti vjetor për punën e organizatës qytetare nga viti i kaluar (2020);
  • Vërtetimi i gjendjes aktuale të organizatës qytetare (jo më i vjetër se 6 muaj);
  • Statuti i organizatës qytetare;
  • Biografi e shkurtër e kandidatëve për anëtarë dhe zëvendës të Këshillit për PQH;
  • Deklaratë nga kandidatët për anëtarë dhe zëvendës të Këshillit për PQH se nuk janë anëtarë të organeve të ndonjë partie politike, se nuk janë persona të zgjedhur apo të emëruar dhe se nuk janë të punësuar në institucionet e pushtetit shtetëror.

 

Për realizimin e thirrjes së hapur, Koordinatori i Rrjetit për PQH i dorëzon Koordinatorit Kombëtar për PQH informacion, të shoqëruar me procesverbal të procedurës së përzgjedhjes dhe kandidimit të anëtarëve të Këshillit për PQH që do t’i përfaqësojnë organizatat qytetare, si dhe anëtarët e përzgjedhur të Këshillit për PQH që do t’i përfaqësojnë organizatat e shoqërisë civile. Informacioni për anëtarët dhe zëvendësit e zgjedhur të Këshillit për PQH që do t’i përfaqësojnë organizatat e shoqërisë civile publikohet në ueb-faqen www.ovp.gov.mk

Nëse pas kryerjes së thirrjes së hapur nuk plotësohen të 8 (tetë) pozitat për anëtarë të Këshillit për PQH, Rrjeti për PQH do të rishpallë thirrjen për përzgjedhjen e anëtarëve dhe për këtë do ta njoftojë Koordinatorin Kombëtar për PQH.

Rishpallja e thirrjes nuk përbën pengesë për emërimin e anëtarëve për punën e Këshillit për PQH, nëse lista e anëtarëve të përzgjedhur të Këshillit për PQH që do t’i përfaqësojnë organizatat e shoqërisë civile ka së paku pesë anëtarë të zgjedhur.

 

 

 

Fusnotat

[1] Me pranimin e PKV5 2021-2023 nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Partneriteti i Hapur Qeveritar (PHQ) është riemëruar në Partneritet për Qeverisje të Hapur (PQH).

[2] Në bazë të nenit 5 të Udhëzimit për mënyrën e formimit dhe funksionimin e Këshillit për Koordinimin dhe Monitorimin e Procesit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur numër 16-4844/1 të datës 20.12.2021, Këshilli për PQH përbëhet nga 16 anëtarë me numër të barabartë të anëtarëve nga institucionet shtetërore dhe nga shoqëria civile.

 

Се одржа седница на Управниот комитет на Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт

27.02.2023г.

На ден 24 февруари 2023г. беше одржана седница на Управниот комитет на Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт, на која беше донесена Одлука за распишување ОТВОРЕН ПОВИК за изразување на интерес за членување на претставник од заинтересирани граѓански организации во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година.

Отворениот повик треба да овозможи пријавување на 1 (еден) претставник од заинтересирани граѓански организации кои ги споделуваат вредностите на Партнерството за отворена власт и се залагаат за поголема партиципативност, отвореност и отчетност на властите и ги применуваат тие принципи во своето работење, за нивно учество во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година (во натамошнит текст: Советот за ПОВ) при процесот на спроведување и следење на НАП за ПОВ 2021-2023 година.

Со УК претседаваше претставник од Фондацијата Метаморфозис, која е новиот Координатор на Мрежата.

Трета седница на Советот за Отворено судство

Советот за Отворено судство денеска во Врховниот суд на Република Северна Македонија ја одржа третата седница.

На денешната седница беа назначени членови на Секретаријатот на Советот за Отворено судство и беше презентирана новата динамика за спроведување на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година.

 На почетокот на седницата беа поздравени позитивните оценки на Европската унија за работата на Советот и неговите заложби за унапредување на транспарентноста на судството.

 Претседателката Беса Адеми истакна дека ваквите оценки на Европската комисија се големо охрабрување за работата на Советот и претставува дополнителен мотив за остварување на неговите цели.

 Жарко Хаџи Зафиров од Центарот за правни истражувања и анализи како копретседател на Советот, говореше за начинот и интензитетот на спроведувањето на Акцискиот план и за активностите на Советот кои треба да ги реализира во следниот период.

 

 Во таа насока, на денешната седница се разменија повеќе мислења и предлози за спроведувањето на Акцискиот план во контекст на презентираната динамика и усогласеноста со Акцискиот план за Отворено владино партнерство.

 

Одржана Работилница за градење капацитети на новите членови и заменици на членови на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023  

 

На 7 октомври 2022 се спроведе Работилница за градење капацитети на новите членови и заменици на членови на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023.

Во текот на работилницата членовите и заменици-членови на Советот за ПОВ поблиску се запознаа со суштината и принципите на Партнерството за отворена власт, досегашните постигнувања во рамките на Партнерството, како и идните предизвици, процесот на креирање на Националните акциски планови за Партнерство за отворена власт, спроведувањето, следењето на реализацијата, индикаторите за остварување и известувањето од следењето.

Работилницата се спроведе во рамките на проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023“, поддржан од Секретаријатот на ПОВ, спроведуван од Фондација Отворено општество – Македонија во партнерство со Центар за граѓански комуникации и Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во соработка со Министерство за информатичко општество и администрација.

 

Mbahet seanca e tretë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e Procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023

Shkup, 7 tetor 2022

 

Më datë 7 tetor, u mbajt seanca e tretë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e Procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023. Në seancë u shqyrtuan dhe u diskutuan: Implementimi i Planit Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023 dhe aktivitetet aktuale të Projektit ,,Mbështetja e procesit lidhur me implementimin dhe monitorimin e Planit Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023”.

Në seancë, në mënyrë aktive morrën pjesë 11 anëtarë dhe 6 zëvendësanëtarë të Këshillit, përfaqësues të Organeve të Pushtetit Shtetëror dhe Organizatave Qytetare. Ivona Stalevska nga Fondacioni ‘Shoqëria e Hapur – Maqedoni’, ko-kryetare e Këshillit mbi PQH-në kishte rolin e kryesueses së kësaj seance.

Në lidhje me aktivitetet e Projektit ,,Mbështetja e procesit lidhur me implementimin dhe monitorimin e Planit Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023”, anëtarët e Këshillit u Informuan se nëpërmjet Projektit janë implementuar një sërë aktivitetesh, të cilët i referohen ndërtimit të kapaciteteve të anëtarëve të Rrjetit të organizatave qytetare, të cilët punojnë në PQH-në, përfshirjes së Organizatave Qytetare në Procesin e monitorimit të implementimit dhe vlerësimit të arritjeve nga implementimi i Planit Nacional, si dhe ndërtimit të sistemit, të cilët MSHIA-së dhe Këshillit do t’i japin informacione për nivelin e implementimit të planit dhe sfidave kyçe.

Pas përfundimit të pjesës punuese të seancës së tretë të Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin  e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023, u realizua Punëtori për ngritjen e kapaciteteve të anëtarëve të ri dhe zëvendësve të anëtarëve të Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin  e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023.

 

* * *

Këshilli mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023 është trup këshillëdhënës mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur të Republikës së Maqedonisë së Veriut, lidhur me koordinimin dhe monitorimin e zhvillimit dhe implementimit të planeve aksionale, me rol kryesor këshillëdhënës dhe vendimmarrës në të gjitha fazat e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur, në ciklin e planifikimit, në zhvillimin e planeve aksionale dhe në implementimin, monitorimin dhe në njoftimin e planeve aksionale.

 

 

Këshilli mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur është i përbërë prej 16 anëtarëve, me numër të barabartë të anëtarëve nga institucionet e pushtetit shtetëror dhe të shoqërisë qytetare.

Këshilli mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur dhe Grupi Punues mbi implementimin e Planit Nacional Aksionale mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur, të formuar me Aktvendim nga ana e ministrit të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës e paraqesin strukturën e koordinimit, monitorimit dhe implementimit të Procesit të Partneritetit për Qeverisjen e Hapur në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Partneriteti i Qeverisjes së Hapur është iniciativë ndërkombëtare vullnetare, e cila synon drejt sigurimit të angazhimeve konkrete nga ana e Qeverive ndaj qytetarëve të tyre, për të promovuar transparencë, për të inkurajuar pjesëmarrjen qytetare, luftën kundër korrupsionit dhe përdorimin e teknologjive të reja, me qëllim që të përforcohet qeverisja/udhëheqja e mirë.

Prej vitit 2011, vendi ynë është anëtare e iniciativës dhe ka aprovuar katër plane nacionale aksionale (në vitin 2012-të, 2014-të, 2016-të dhe 2018-të). Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës është koordinatore e aktiviteteve qeveritare mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur.

 

 

 

 

Realizimi i takimeve të punës me Grupin punues me të gjithë faktorët lidhur me implementimin e Planit Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në suaza të aktiviteteve të rregullta në procesin e koordinimit të iniciativës së Partneritetit të Qeverisjes së Hapur dhe përkushtimit të mbështetjes së institucioneve në këtë proces, në periudhën e datave 12 – 14.07.2022, realizoi takime pune individuale me Grupin punues, me të gjithë faktorët lidhur me implementimin e Planit Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi i takimeve të punës, i referohej mbështetjes së procesit të implementimit dhe njoftimit mbi Planin Nacional Aksional lidhur me Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023. Gjatë vijimit të punës, u zhvillua diskutim mbi statusin e realizimit të angazhimeve dhe arritjeve nga Plani Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023, mënyrës së punës së nëngrupeve punuese dhe përgatitjes së kontibuteve lidhur me implementimin e Planit Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023 dhe shfrytëzimit të Portalit www.ovp.gov.mk.

 

Në takimet e punës, pjesëmarrje aktive morrën përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatat qytetare, në pesë sferat prioritare: Transparenca, llogaridhënia, proaktiviteti dhe inkluziviteti, Parandalimi i korrupsionit dhe promovimi i Qeverisjes së mirë, Avancimi i ofrimit të shërbimeve publike, Qasja në drejtësi, Mjedisi jetësor dhe ndryshimet klimatike, si dhe u zhvilluan diskutime për 23 angazhime.

 

Të gjitha risitë, lidhur me iniciativën e Partneritetit të Qeverisjes së Hapur janë të disponueshme në Portalin: www.ovp.gov.mk.

СОВЕТОТ ЗА ОТВОРЕНО СУДСТВО ГО УСВОИ ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА И ИЗБРА КО-ПРЕТСЕДАТЕЛИ

Советот за Отворено судство денеска во Врховниот суд на Република Северна Македонија ја одржа својата втора седница на која беше усвоен Деловникот за работа на Советот за Отворено судство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На денешната седница за ко-претседатели на Советот за Отворено судство беа избрани Беса Адеми, претседател на Врховниот суд на Република Северна Македонија и Жарко Хаџи – Зафиров од Центарот за правни истражувања и анализи.

 

Во своето обраќање претседателката на Врховниот суд истакна дека Отвореното судство има за цел да ја унапреди транспарентноста на судовите и да ја зголеми довербата кај граѓаните, но и да послужи како механизам за подобрување на статусот на судството преку целосно почитување на начелото на независност во сите облици – институционална, функционална и финансиска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На денешната седница беше нагласено дека преку Советот за Отворено судство ќе се поттикне отвореноста на работата на судовите и правосудните институции и ќе се поттикне учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата Отворено судство во Република Северна Македонија.

 

Советот за Отворено судство е тело во кое членуваат претставници од сите судски инстанци и претставници на Судскиот совет на Република Северна Македонија, Академијата за судии и јавни обвинители, Здружението на судии, Здружението на судска администрација, Центарот за правни истражувања и анализи, Институтот за човекови права, Македонското здружение на млади правници и Коалицијата „Сите за правично судење“.

 

ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА ОБЈАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ КОИ ИМАТЕЛИТЕ СЕ ОБВРЗАНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ НА СВОИТЕ ВЕБ-СТРАНИЦИ

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно своите надлежности за зголемување на активната транспарентност на имателите на информации од јавен карактер, а во насока на доследно спроведување на одредбите од Законот за СПИЈК и остварувањето на правото на граѓаните за слободен пристап до информации, спроведе четири мониторинзи на интернет страниците на јавните претпријатија и установи во надлежност на Општините, Општините и Центрите за развој на плански региони во Република Северна Македонија, на државните институции, како и на основните, апелационите судови, Управниот суд, Вишиот управен суд, Врховниот суд и Судскиот совет во врска со почитување на членот 10 од Законот. Треба да напоменеме дека со Мониторинзите не се прави анализа на содржините, односно на квалитетот на објавените информации.

Мониторинзите се спроведен согласно новата методологија имплементирана во соработка со надворешни експерти, ангажирани од ИПА II Проектот „Транспарентност и 4 отчетност на јавната администрациија“, чиј корисник е Агенцијата. Изготвениот прашалник содржи вкупно 30, односно 40 прашања кои произлегуваат од членот 10 од Законот, а се во согласност со нивните надлежности. Некои од нив содржат едно или повеќе подпрашања, а максималниот број на можни бодови изнесува 50-56 бодови. Имателите за објавените податоци добиваат 0, 0.5 и 1 бод, зависно од бројот и ажурираноста на објавените документи. Прашалниците се дистрибуираат до имателите, од кои се бара сами да извршат евалуација на сопствената транспарентност.

Извештаите од мониторинзите можете да го симнете на следните линкови:

 

https://aspi.mk//wp-content/uploads/2022/07/ИЗВЕШТАЈ-ОД-МОНИТОРИНГ-НА-ЈАВНИТЕ-ПРЕТПРИЈАТИЈА-И-УСТАНОВИ-ПОД-НАДЛЕЖНОСТ-НА-ОПШТИНИТЕ.pdf

 

https://aspi.mk/wp-content/uploads/2022/07/ИЗВЕШТАЈ-ОД-МОНИТОРИНГ-НА-ОПШТИНИТЕ.pdf

 

https://aspi.mk/wp-content/uploads/2022/07/ИЗВЕШТАЈ-ОД-МОНИТОРИНГ-НА-ДРЖАВНИ-ИНСТИТУЦИИ.pdf

 

https://aspi.mk/wp-content/uploads/2022/07/ИЗВЕШТАЈ-ОД-МОНИТОРИНГ-НА-СУДСКА-ВЛАСТ-2022.pdf

 

или директно преку линкот: https://aspi.mk/брошури/

Обука за градење на капацитетите на членовите на работните групи формирани во рамки на Мрежата на ГОи за ПОВ

На 06 јуни 2022 година, преку платформата ЗООМ се одржа еднодневна обука за градење на капацитетите на членовите на работните групи формирани во рамки на Мрежата на ГОи за ПОВ. На обуката присуствуваа повеќе од 10 членки на мрежата на граѓански организации кои работат на ПОВ.

 

Обуката беше фацилитирана од Здружението ЕСЕ, а во спроведувањето на истата учествуваа Данче Даниловска Бајдевска, програмска директорка во ФООМ; Гордана Гапиќ Димитровска, државен советник во МИОА; Андреас Павлоу, постар истражувач за Европа во ПОВ; Едип Билал, програмски директор во НДИ; Дарко Антиќ, финансиски директор и програмски координатор во ЕСЕ; и Герман Филков, претседател во ЦГК.

Обуката се состоеше од воведно обраќање во кое беа презентирани клучните придобивки на граѓанските организации од учеството во ПОВ и државата од партнерството развиено со граѓанските организации во рамки на иницијативата на ПОВ; запознавање со ПОВ иницијативата на национални и глобално ниво; и дискусија по однос на проблемите кои се адресираат со Акцискиот план за ПОВ 2021 – 2023 година во рамки на секоја од приоритетните области.

Секој има своја приказна, но заедно имаме мисија – со правно зајакнување и пристап до правда до адресирање на правните проблеми на граѓаните

Како резултат на залагањата на Фондација Отворено општество – Македонија и поддршка од Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за правда и Министерството за труд и социјална политика, Северна Македонија е првата земја од Западен Балкан која ја вклучи приоритетната област Пристап до правда во четвртиот Национален Акциски план за Партнерство за отворена власт 2018‒2020 преку две заложби за еднаков пристап до правда.

Вклучувањето на ​Пристап до правда, освен за сите​ граѓани е од особена важност за маргинализираните заедници.

Погледенете ја видео сторијата во продукција на Open Government Partnership за тоа како правното зајакнување и пристапот до правда на Станица ПЕТ (членка на неформалната Мрежа за правно зајакнување) овозможи системски да се адресира еден долгогодишен проблем на граѓаните од ромската заедница во Прилеп.

Прочитајте повеќе:

https://fosm.mk/current-project/sekoj-ima-svoja-prikazna-no-zaedno-imame-misija-so-pravno-zajaknuvane-i-pristap-do-pravda-do-adresirane-na-pravnite-problemi-na-graganite/

Видео сторијата погледнете ја на следниот линк:

https://www.facebook.com/watch/?v=1021176602136136