Прв состанок на работната група „Унапредување на активностите за климатските промени“ за ко-креација на шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година

На 12.07.2023 година се одржа првиот состанок во рамките на работната група за унапредување на активностите за климатските промени, како еден од утврдените приоритети за ко-креирање на шестиот по ред Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.

На состанокот беше објаснет процесот на ко-креација на НАП за ПОВ 2024-2026, начинот на креирање на заложби, беше посочена и страницата за ПОВ каде што претставниците на граѓанските организации може да добијат подетални информации за креирањето на ваквите планови и за процесите на зголемување на отвореноста и транспарентноста на властите, а беше презентирана и временската рамка во која што треба да се реализира овој процес.

Учесниците во работната група ги споделија нивното искуство и познавања на темата како и проблемите и предизвиците со кои што се соочува секторот животна средина и климатски промени идентификувани од страна на претставниците на граѓанските организации. Средбата и процесот на ко-креација се фацилитирани од Лилјана Јоноски, Рурална Коалиција.

 

Прв состанок на работната група “Партиципативно донесување на одлуки и граѓанско учество” за ко-креација на шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година

На 11 јули 2023 година од 11:30 до 13:00 часот се одржа првата средба на работната група која во наредниот период ќе работи на развивање на заложби/мерки за унапредување на партиципативноста во донесувањето на одлуки и граѓанско учество кои би биле дел од шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година. Средбата имаше за цел информирање на членовите на групата за временската рамка на процесот на ко-креација, начинот на работа на групата, запознавање со материјалите кои ќе се користат, критериумите по кои ќе се селектираат предлог заложбите, итн. Дополнително, на средбата беше дискутирано за идентификувани проблеми преку работата на присутните кон чие надминување треба да се насочат мерките од шестиот АП. Средбата и процесот на ко-креација се фацилитирани од Дарко Антиќ, Здружение ЕСЕ.

 

 

Прв состанок на работната група “Правно зајакнување и пристапот до правда” за ко-креација на шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година

На 11 јули 2023 година од 13:00 до 14:30 часот се одржа првата средба на работната група која во наредниот период ќе работи на развивање на заложби/мерки за правно зајакнување и пристапот до правда кои би биле дел од шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година. Средбата имаше за цел информирање на членовите на групата за временската рамка на процесот на ко-креација, начинот на работа на групата, запознавање со материјалите кои ќе се користат, критериумите по кои ќе се селектираат предлог заложбите, итн. Дополнително, на средбата беше дискутирано за идентификувани проблеми преку работата на присутните кон чие надминување треба да се насочат мерките од шестиот АП. Средбата и процесот на ко-креација се фацилитирани од Стојан Мишев, Здружение ЕСЕ.

 

Одржан Јавен настан „Партнерство за отворена власт – Дијалог за Националниот акциски план 2024-2026“

 

Скопје, 7 јули 2023 година

Денес во организација на Министерството за информатичко општество и администрација се одржа Јавен настан „Партнерство за отворена власт – Дијалог за Националниот акциски план 2024-2026“. Со јавниот настан се одбележа официјалното отпочнување на новиот процес на ко-создавање на шестиот по ред Национален акциски план за партнертво за отворена власт 2024-2026.

Јавниот настан се одржа како дел од утврдените активности во Постапката за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Партнерство за отворена власт” од страна на Советот за партнерство за отворена власт.

На овој настан свое обраќање имаа: Министерот за информатичко општество и администрација – Др. Азир Алиу; Претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија – Беса Адеми и Заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Северна Македонија- Бојан Василевски.

Министерот за информатичко општество и администрација Др. Азир Алиу се осврна на придобивките кои произлегуваат од Партнерството за отворена власт:  „Оваа иницијатива ни  овозможува меѓусебно да се информираме, да разговараме и да изградиме нови коалиции, да предложиме нови алатки се со цел да се унапреди соработката и ангажираноста меѓу јавните институции и граѓаните, на начин што администрацијата и јавните институции ќе бидат  поотворени за нови иницијативи за секој чинител кој би сакал да придонесе со иновација со која би се подобриле  перформансите од работењето и би се овозможило разбирање на постапките на оние кои добиле мандат од народот да донесуваат одлуки“, истакна министерот.

Тој потенцираше дека целта на денешниот настан е да ја промовира иницијативата Партнерство за отворена власт и да се отпочне со отворена дебата и разработка на предизвиците во областите на борба против корупција, развој и користење на дигитални технологии, климатските промени, правно зајакнување и пристапот до правда, партиципативно донесување на одлуки и граѓанско учество, Отворено Судство и Отворен Парламент. На самиот крај порача ,,како и досега, така и во наредниот период, Партнерството за отворенa власт нека биде поттик и инспирација во партнерски однос со сите чинители во општеството да се идентификуваат, пресретнуваат и надминуваат современите но и непредвидливите предизвици,,.

Претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија Беса Адеми во своето обраќање упати дека Врховниот суд на Република Северна Македонија беше првата институција во правосудството која изрази спремност, ја препозна и прифати понудената иницијатива за Партнерство за отворена власт, согледувајќи ја потребата за обезбедување на рамнотежа помеѓу трите власти со цел обезбедување и достапност на информациите до граѓаните во постигнување на ефикасна и ефективна правда. Поддршката на Врховниот суд и посветеноста на Советот за отворено судство со конзистентна соработка во креирање на новите приоритети и заложби во рамките на процесот на Партнерство на отворена власт е неопходна за обезбедување на уставната темелна вредност, а тоа е владеењето на правото. ,,Сметам дека Отвореното судство како дел од Партнерството за отворена власт ќе послужи како механизам за подобрување на статусот на судството утврден во Уставот и законите, во обезбедување на услови за целосно почитување на начелото за независност во сите облици, институционална, функционална и финансиска и ќе претставува основа за целосна отвореност на судовите кое е клучно за зголемување на позитивното мислење на граѓаните,, истакна Претседателот на Врховниот суд.

 Заменик генералниот секретар на Собранието на Република Северна Македонија Бојан Василевски, во своето обраќање истакна дека Собранието ја препознава важноста на отвореноста и транспарентноста на законодавната власт. Парламентарните информации и припаѓаат на јавноста и разбирањето на законодавниот дом е да обезбеди отвореност на податоци, на проактивен начин, во дигитален формат колку што е тоа возможно. „Ние сме едни од првите парламенти што развија сопствен акциски план во 2018 година, со искуството што го имаме, Собранието планира во следниот период уште поабициозен, но и конкретен акциски план, со видливи и достапни резултати, информации и алатки.„

Работниот дел од јавниот настан продолжи со сесии на кои панелистите преку своите обраќања обезбедија детален осврт на придобивките и идните активности на Партнерството за отворена власт во Република Северна Македонија.

На сесијата ,,Кои се придобивките од процесот на ПОВ и зошто е важна вклученоста во овој процес?,, свое обраќање имаа: Гордана Гапиќ Димитровска  Национална координаторка за Партнерство за отворена власт, Министерство за информатичко општество и администрација; Златко Атанасов Парламентарен институт Собрание на РСМ – Отворен парламент, Жарко Хаџи-Зафиров Центар за правни истражувања и анализа-Oтворено судство и Данче Даниловска Бајдевска Фондација Метаморфозис, Мрежа на граѓански организации за ПОВ, кои се осврнаа на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес, вклученоста, улогата, формирањето и структурата на Советот за ПОВ и Мрежата на граѓански организации за ПОВ.

На втората сесија ,,Кои се чекорите за подготовка на АП за ПОВ 2024-2026 и на кои приоритетни области ќе се работи?,, свое обраќање имаа: Дарко Антиќ  Ко-претседател на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт 2021-2023 година и Сандра Пернар Висока регионална координаторка за Европа од Партнерство за отворена власт кои се осврнаа на постапката за ко-креација на новиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 која обезбедува систематизиран начин на работење кој ќе осигура навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-реирање на новиот  акциски план како и на  препораките и насоките од Секретаријатот за Партнерство за отворена власт.

Во завршниот дел од настанот Гордана Гапиќ Димитровска- Национална координаторка за Партнерство за отворена власт, Министерство за информатичко општество и администрација се осврна на идните активности на иницијативата ПОВ во РСМ, со фокус на временската рамка со активности за ко-креирање на Националниот акциски план 2024-2026, поттикнувајќи ја вклученоста на сите засегнати страни во овој процес.

Исто така, на настанот присутните се согласија дека истиот треба да се препознае како место на кое претставниците на јавните институции и невладиниот сектор ќе имаат можност да ги идентификуваат идните предизвици кои со заеднички напори ќе бидат пресретнати и утврдени во новиот план кој се очекува да биде финализиран на крајот на оваа година.

Галерија слики од настанот: на овој линк.

 

ТРАНСПАРЕНТНИ ИНСТИТУЦИИ, ИНФОРМИРАНИ ГРАЃАНИ

Оливер Серафимовски, советник во АСПИ | јули 2023 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со Центарот за граѓански комуникации во петтиот Национален Акциски план за Партнерство за Отворена Власт 2021-2023 година, ја имплементираа заложбата: „Проактивно објавување на информациите од јавен карактер на веб-страниците на институциите“.

Активностите од оваа заложба се однесуваат на т.н. активна транспарентност на институциите што подразбира објавување на информации на сопствена иницијатива на институциите, без притоа некој да има доставено до нив барање за пристап до тие информации.

Заложбата придонесува да им овозможи на граѓаните, фирмите и на сите други заинтересирани групи брз, лесен и континуиран пристап до основните информации за работењето на државните институции.

Со новиот Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер, објавувањето на овие информации на веб-страниците на институциите е задолжително, согласно членот 10, односно 22-те категории информации кои имателите на информации се обврзани да ги објавуваат.

Заложбата вклучува засилени напори од Агенцијата за подобрување на активната транспарентност кај имателите на информации. Во изминатиов две годишен период Агенцијата изготви Прирачник за проактивно објавување на информации, Насоки за проактивна транспарентност, Насоки за проактивно објавување на информации од јавен карактер за функционери или раководни лица и Методологија за спроведување на мониторинг за проактивно објавување на информации од јавен карактер со што на имателите на информации им го олесни проактивното објавување на информациите од јавен карактер на нивните веб страници. Исто така, изготви и Извештаи од мониторинг на државни институции  и судската власт за 2022 година, како и Извештаи од мониторинг на јавните претпријатија и установи под надлежност на општините,  на Општините, ЗЕЛС и Центрите за развој на планските региони и државните институции за 2021 година.

Според последниот Индекс на активна транспарентност, министерствата и Владата објавуваат просечно 85% од овие информации, додека општини 70%. Истото мерење кај јавните претпријатија покажува дека објавуваат само 48% од овие информации.

Од вкупно 1449 иматели регистрирани како иматели на информации од јавен карактер до кои беше доставен образец за Годишен извештај за 2022 година, во кој имателите требаа да ги достават линковите согласно членот 10, односно 22-те категории, 334 или 23,05% од имателите ја исполнуваат својата проактивна транспарентност, 966 или 66.67% не се активно транспарентни, додека 104 или 7.18% се делумно транспарентни

Годишен извештај до Агенцијата доставија 1404, односно 96,86% иматели, а 45 или 3,11% не ја исполнија законската обврска.

Од страна на државните институции, обврската ја исполнија 119 имател, 17 недоставија известување за нивната проактивност, 7 делумно се транспарентни, додека за 3 иматели нема податок од причини што имателите не доставија извештај за нивната имплементација на законската обврска.

Од здравствените институции 7 иматели доставија извештај за оваа обврска, 8 иматели делумно се транспарентни, а 92 иматели не доставија линкови за да се мониторира нивната транспарентност. 3 иматели не доставија извештаи до Агенцијата во законскиот рок.

Кај јавните претпријатија проактивна транспарентност прикажаа 47 иматела, 31 се делумно транспарентни, а 238 иматели не ја испочитуваа оваа обврска во своите извештаи. 9 иматели не доставија годишни извештаи.

Од образовните институции 484 иматели не се проактивно транспарентни, делумно се 37 иматели, а само 46 известуваат за својата транспарентност кон барателите на информации. Службените лица кај 15 иматели не доставија извештаи за имплементација на Законот.

Службените лица кај 60 единици на локалната самоуправа и Центрите за развој на планските региони известуваат за својата проактивна транспарентност, додека 23 иматели не доставија линкови за почитување на членот 10. Делумно транспарентни се 5 иматели.

За проактивна транспарентност известуваат само 6 политички партии, 4 се делумно, додека 35 не известија за имплементација на членот 10 од Законот.  Извештај за својата работа по однос на слободниот пристап не доставија 12 иматели.

Службените лица кај 24 иматели од правните и физички лица кои вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес известуваат за својата транспарентност, 9 се делумно отчетни, додека 39 не известија за нивната проактивност во работата. 2 имателa не доставија Годишни извештаи.

Судската власт е прокативна кај 25 иматели, 3 иматели се делумно транспарентни, а 38 не прикажуваат податоци за проактивното објавување на информации од јавен карактер. Агенцијата за 1 имател не може да ја прикаже транспарентноста од причини што истите не доставија извештај во законски предвидениот рок.

Во двегодишниот период на имплементација на Акцискиот план имателите на информации од јавен карактер, во однос на државните институции и Општините во РСМ, ја зголемија својата транспарентност и достапноста до информациите од јавен карактер кои се важни за животот и работењето на луѓето и се намали притисокот за добивање информации преку барања за слободен пристап до информациите од јавен карактер (во извештајната 2022 година до овие иматели се поднесени 2.458 барања, што е за 160 барања помалку во однос на претходниот извештаен период).

 

Јавен повик за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

Скопје, 01 јуни 2023

Врз основа на член 3 став (2) алинеја (5) и (6) од Решението за формирање на Совет за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година бр. 16-1046/1 од 04.03.2022 година, Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година, согласно одлука на седницата одржана на 17.05.2023 година објавува

Јавен повик

за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

 

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година, на седницата одржана на 17.05.2023 година утврди Постапка за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „ Партнерство за отворена власт” со цел да се обезбеди навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.

Јавниот повик треба да овозможи консултации со јавноста и пријавување на засегнати страни за учество во процесот на консултација и креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година и вклучување во работни средби за една или повеќе приоритетни области (Борба против корупција, Развој и користење на дигитални технологии, Унапредување на активностите за климатските промени, Правно зајакнување и пристап до правда, Партиципативно донесување на одлуки и граѓанско учество, Отворено Судство и Отворен Парламент), во периодот на ко-креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.

Во процесот на консултации и ко-креирање на новиот акциски план, пријавените учесници ќе можат да дадат свој придонес во идентификување и приоретизирање на клучните проблеми во горенаведените приоритетни области и предлагање на решенија за нивно надминување.

Учесниците својот придонес можат да го дадат преку учество во работни групи за консултација, по претходно утврден начин и динамика на работа. Временската рамка и активностите се достапни на следниот ЛИНК .

Учесниците потребно е да осигураат дека ставовите и потребите на локално ниво ќе бидат соодветно презентирани и застапени.

Пријавувањето за учество во процесот на консултација и ко-креирање на Акцискиот  план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година се врши по електронски пат, преку следниот ЛИНК.

Рокот за поднесување на пријавите е 14.06.2023 година.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

Известување за почеток на процесот за подготовка на шестиот национален Акциски план за Партнерството за отворена власт 2024-2026 година

Скопје, 18 мај 2023

Почитувани претставници на организации на граѓанското општество,

Ве известуваме дека започнува процесот на подготовка на шестиот национален Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 (НАП 6).

Со цел навремено вклучување и предвидливост на процесот на ко-креација, Советот за Партнерство за отворена власт на петтата седница одржана на 17.05.2023 година усвои Временска рамка на активности за подготовка на НАП 6 2024-2026. Временската рамка може да ја најдете тука.

Во временската рамка се дадени првично утврдени датуми и истата може да се надополнува со настани и состаноци во организација на сите чинители во Партнерството за отворена власт. Во рамките на активностите за подготовка на Акцискиот план, предвиден е начинот на вклучувањето на засегнатите страни, едукација, работни сесии за ко-креирање на заложби, консултации и утврдување на планот. Ваквиот систематизиран начин на планирање и спроведување на процесот на консултација  ќе осигура навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-реирање на новиот акциски план за Партнерство за отворена власт.

Благодариме за соработката,

 

Министерство за информатичко општество и администрација.

* * *

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација.

 

Одржана петтата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

Скопје, 17 мај 2023

На 17 мај 2023 година се одржа петтата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година. На седницата беа разгледани, дискутирани и ставени на гласање клучните документи потребни за почеток на процесот на ко-креирање на шестиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт.

На седницата активно учество земаа 8 членови и 4 заменици членови на Советот (претставници на органите на државната власт и граѓанските организации) и преставник од Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт. Дарко Антиќ, ко-претседател на Советот од членовите кои ги претставуваат граѓанските организации имаше улога на претседавач на оваа седница.

Пред пристапување на дневниот ред за работа, на седницата на Советот се обрати г-ѓа Сандра Пернар, Висока регионална координаторка за Европа од Партнерство за отворена власт која ја поздрави работата на Советот и отпочнувањето на процесот на ко-креација на новиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт. г-ѓа Пернар информираше за новините во Стандардите за учество и ко-креирање на акциските планови за ПОВ и даде насоки во однос на запазувањето на процедурата за донесување на новиот НАП.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред, членовите на Советот ја разгледаа и усвоија Временската рамка на активности за подготовка на новиот НАП. Во однос на документите потребни за почеток на процесот на ко-креирање на новиот НАП, истите беа разгледани и дискутирани и беше заклучено да бидат усвоени на дополнителна дописна седница по внесување на соодветните измени.

* * *

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16 члена со еднаков број членови од институциите на државната власт и од граѓанското општество.

Советот за координација и следење на процесот на партнерството за отворена власт и Работната група за спроведување на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт, формирани со решение од страна на министерот за информатичко општество и администрација ја претставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија.

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација.

Одржана четврта седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

Скопје, 20 април 2023

На 20 април 2023 се одржа четвртата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година. На седницата беа разгледани, дискутирани и ставени на гласање клучни прашања за функционирањето на Советот, како номинација и избор на ко-претседател на советот од редот на граѓанските организации, разгледување на Извештајот за само-оценка за статусот на имплементација на национален акциски план за Партнерство за отворена власт (2021-2023 година), за периодот октомври 2021 – октомври 2022 година и активности во пресрет на новиот циклус на ко-креирање на шестиот акциски план за ПОВ.

На седницата активно учество земаа 11 членови и 4 заменици членови на Советот (претставници на органите на државната власт и граѓанските организации) и преставник од Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт. Гордана Гапиќ Димитровска, национален координатор на Република Северна Македонија за ПОВ имаше улога на организатор и претседавач на оваа седница.

Пред пристапување на дневниот ред за работа, на седницата на Советот се обрати министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу кој ја поздрави работата на Советот и ја потенцираше врската на активностите кои се спроведуваат во рамките на министерството со концептот на отворена власт. Министерот упати на придобивките од отворена и инклузивна соработка и посочи дека во наредниот период и во процесот на ко-креирање на новиот план да се имаат во предвид потребите и активностите во делот на дигиталната трансформација, промоцијата на електронските услуги за граѓаните и администрацијата, обезбедувањето на едношалтерски систем за сите граѓани, сајбер безбедноста и медиумите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По усвојувањето на предлог-дневниот ред и усвојувањето на записникот од третата седница на Советот одржана на 7.10.2022, членовите на Советот го разгледаа и усвоија Извештајот за само-оценка за статусот на имплементација на национален акциски план за Партнерство за отворена власт (2021-2023 година), за периодот октомври 2021 – октомври 2022 година. Во однос на активностите во пресрет на новиот циклус на ко-креирање на шестиот акциски план за ПОВ, врз основа на дискусијата а темелено на претходните искуства, Советот формираше работна група во состав: Маја Петковска Лесес – Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија; Герман Филков – Центар за граѓански комуникации; Марија Саздевски Вангеловски – Меѓународен републикански институт; Лилјана Јоноски – Рурална Коалиција и Данче Даниловска Бајдевска – Мрежа на граѓански организации за Партнерство за отворена власт, која има за задача да изврши увид и ажурирање на сетот документи кои се однесуваат на постапката за спроведување на консултации, утврдување на приоритети и критериуми за оценка на заложби како и да дефинира предлог временска рамка за подготовка на новиот акциски план. Резултатите од работната група ќе бидат разгледани на тематска седница на Советот посветена на новиот акциски план.

Членовите на Советот, по пат на електронско гласање извршија избор на ко-претседател на Советот од членовите кои ги претставуваат граѓанските организации. Од номинираните двајца претставници од граѓанските организации, Советот го изгласа Дарко Антиќ од Здружението за еманципација, еднаквост и солидарност на жените.

Членовите на Советот беа информирани за престојната OGP GOV недела која ќе се одржи од 8 до 12 мај 2023 година и се заложија заедно со Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт, да организираат и спроведат настан на кој ќе бидат преставени нашите достигнувања, предизвици и следни чекори во процесот на ПОВ.

 

* * *

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16 члена со еднаков број членови од институциите на државната власт и од граѓанското општество.

Советот за координација и следење на процесот на партнерството за отворена власт и Работната група за спроведување на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт, формирани со решение од страна на министерот за информатичко општество и администрација ја претставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија.

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација.

 

Повик до граѓанскиот сектор за пријавување член во Совет за ПОВ

Партнерство за отворена власт (ПОВ)[1] претставува доброволна меѓународна иницијатива која цели кон креирање и спроведување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Граѓанскиот сектор акумулира огромна креативна енергија која треба да се користи п(р)оактивно во јавниот сектор преку подобрување и негување на културата на вклученост и почитување на правата на сите граѓани во процесот на креирање политики и носење одлуки, закони и пристап до информации.

Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт (во натамошниот текст Мрежа за ПОВ) се залага за воспоставување нова структура за координација на процесот на ПОВ во Северна Македонија соодветно на меѓународното искуство, со цел подобрување на комуникацијата на сите вклучени страни и зајакнување на мониторингот и евалуацијата на активностите. Мрежата за ПОВ учествува и придонесува за воспоставување структура за координација и мониторинг на развојот и спроведувањето на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година (во натамошнит текст: НАП за ПОВ 2021-2023 година).

Оттука, врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 6/19 и 110/19), а во врска со Насоките за управување и учество во иницијативата за Партнерство за отворена власт и Стандардите за ко-креирање и дизајнирање на форум со повеќе засегнати страни, Министерот за информатичко општество и администрација донесе Упатство за начинот на формирање и работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт број 16-4844/1, 20.12.2021 година врз чија основа Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт објавува:

 

ОТВОРЕН ПОВИК

за изразување на интерес за членување на 1 (еден) претставник од заинтересирани граѓански организации во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година

Отворениот повик треба да овозможи пријавување на 1 (еден)[2] претставник од заинтересирани граѓански организации кои ги споделуваат вредностите на Партнерството за отворена власт и се залагаат за поголема партиципативност, отвореност и отчетност на властите и ги применуваат тие принципи во своето работење, за нивно учество во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година (во натамошнит текст: Советот за ПОВ) при процесот на спроведување и следење на НАП за ПОВ 2021-2023 година. Имено, Советот за ПОВ 2021-2023 е конституиран на 11 март 2022г., но поради испразнето место за член на Советот се распишува овој отворен повик.

Советот за ПОВ 2021-2023 година е советодавно тело за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови. Членувањето во Советот за ПОВ е доброволно и без надомест. Советот за ПОВ има клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на ПОВ, низ циклусот на планирање, во развојот на НАП и во спроведувањето, следењето и известувањето за НАП. Совет за ПОВ се формира за да се поттикне транспарентноста и отвореноста на работата на органите на државна управа, како и други институции на државната власт и да се поттикне учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата ПОВ во Република Северна Македонија; да се обезбеди меѓусекторска соработка и да се воспостават јасни, структурирани и трајни механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското општество; да се зголеми учеството на граѓанското општество во процесите на ПОВ и во подготовката на акциските планови за ПОВ и за поддршка, поттикнување и следење на спроведувањето на тековниот акциски план.

Преку членство во Советот за ПОВ пријавениот учесник ќе може да обезбеди свој придонес при спроведување и следење на заложбите во состав на петте приоритетни области од НАП за ПОВ 2021-2023: Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност; Спречување на корупција и промовирање на добро владеење; Испорака на јавни услуги, Пристап до правда и Животна средина и климатски промени и да влијаат во процесот за нивна навремена, непречена и успешна реализација, како и на заложбите во состав на Акциските планови на Отворено судство и Отворен парламент 2021-2023 година.

Со овој повик се покануваат сите заинтересирани граѓански организации формирани согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 55/16) да се пријават преку доставување на приложената пријава  и потребните документи* со кои се докажува исполнувањето на критериумите.

Рокот за поднесување на пријавите е 10 март (петок) 2023 година.

Пријавувањето за членство во Совет за координација и следење на НАП за ПОВ 2021-2023 година се врши по електронски пат, со доставување на пополнета пријава и потребните документи* на следната електронска адреса: danche@metamorphosis.org.mk

Отворениот повик се објавува на веб страницата www.ovp.gov.mk.

По разгледување на пријавите од страна на Мрежата за ПОВ, организациите кои изразиле интерес за членство во Советот за ПОВ ќе бидат информирани за процесот и избраниот член.

 

 

ПРИЈАВА

за изразување интерес за членство во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година

 

I Основни податоци за организацијата:

 

Назив на организацијата: …………………………………………………………………..

Скратен назив: ………………………………………………

Адреса/општина: ………………………………………………………………………………

Контакт информации (телефон, е-адреса): ………………………………………………………………………

Интернет страница:  …………………………………………

 

II Претставници на вашата организација во Советот за ПОВ

 

Претставник/претставничка на организацијата во Советот за ПОВ

Име и презиме: ……………………………………………………………….

Функција/позиција: ……………………………………………………………….         

Телефон: ……………………………………………………………….

Е-пошта: ……………………………………………………………….

Накратко дадете опис на Вашето искуството во областа (наведете референца или линк од некој документ или веб-страна, референца од конкретен извештај, анализа или слично)

 

Која е вашата мотивација за членство во Советот за ПОВ?

 

Што очекувате дека можете да добиете како член на Советот за ПОВ, а што можете да понудите?

(до 200 збора)

…………………………………………………………………………………….

 

Заменик претставник/претставничка на организацијата во Советот за ПОВ

Име и презиме: ……………………………………………………………….

Функција/позиција: ……………………………………………………………….        

Телефон: ……………………………………………………………….

Е-пошта: ……………………………………………………………….

Накратко дадете опис на Вашето искуството во областа (наведете референца или линк од некој документ или веб-страна, референца од конкретен извештај, анализа или слично)

 

Која е вашата мотивација за членство во Советот за ПОВ?

 

Што очекувате дека можете да добиете како член на Советот за ПОВ, а што можете да понудите?

(до 200 збора)

…………………………………………………………………………………….

 

 

III Критериуми за членство

 

Изјави за интерес и поддршка

Организацијата изразува интерес за учество во Советот за ПОВ;

Организацијата е формален субјект регистриран во земјата согласно Законот за здруженија и фондации, на …………………………………… (датум на регистрација);

Организацијата ја поддржува Декларацијата за Партнерство за отворена власт;

Организацијата ги споделува основните вредности на Партнерство за отворена власт:

  • партиципативност
  • отвореност и
  • отчетност

и истите ги применува во својата работа и се залага да бидат применети од страна на соработниците, партнерите, донаторите, грантистите и институциите на локално и централно ниво.

 

Области

Организацијата активно работи, со фокус на следните области: ……………………………………………… (области на дејствување).

Организацијата изразува интерес за вклученост во активности на Советот во следните области на ОВП, во кои има знаење и искуство:

 

граѓанско учество во креирање на јавните политики;

застапување за транспарентост на властите (на локално или централно ниво);

застапување за отчетност на властите (на локално или централно ниво).

 

 

Кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ кои ги претставуваат граѓанските организации треба да:

 

се дел од организација која е регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 52/10, 135/11 и 55/16) најмалку пет години, а која делувала најмалку пет години во барем една од областите кои се дел од заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт;

имаат лично искуство од најмалку пет години во барем една од областите (примарна област за кандидатот) кои се дел од заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт;

учествувале во барем еден циклус на креирање на Националниот акциски план за ПОВ преку работните групи за ПОВ;

не се членови на органи на политичка партија;

не се избрани или именувани лица, и

не се вработени во институциите на државната власт.

 

Се смета за предност доколку кандидатот има лично искуство од најмалку три години во повеќе од една од областите кои се дел од заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт за кој се формира Советот за ПОВ, односно доколку кандидатот има најмалку три години искуство во секундарна област опфатена со заложбите.

 

*Потребни документи со кои се докажува исполнувањето на критериумите и кои треба да бидат доставени заедно со пријавата за членство во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година:

  • Годишен извештај за работата на граѓанската организација од минатата година (2020г.);
  • Тековна состојба на граѓанската органзиација (не постара од 6 месеци);
  • Статут на граѓанската организација;
  • Кратка биографија на кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ;
  • Изјава од кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ дека не се членови на органи на политичка партија, не се избрани или именувани лица и не се вработени во институциите на државната власт.

 

За спроведениот отворен повик, Координаторот на Мрежата за ПОВ доставува информација, придружена со записник од постапката за избор и кандидирање на членови на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации до Националниот координатор за ПОВ, како и избрани членови на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации. Информација за избраните членови и заменици на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации се објавува на веб страницата www.ovp.gov.mk

Доколку по спроведување на отворениот повик не се пополнат сите 8 (осум) места за членови на Советот за ПОВ, Мрежата за ПОВ повторно распишува повик за избор на членови и за тоа го известува Националниот координатор за ПОВ.

Повторното распишување на повикот не претставува пречка за назначување членови за работа на Советот за ПОВ доколку листата на избрани членови на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации има најмалку пет избрани членови.

Преземи го огласот.

 

 

Фусноти

[1] Со прифаќање на НАП5 2021-2023 г. од страна на Владата на Република Северна Македонија, Отвореното владино партнерство (ОВП) се преименува во Партнерство за отворена власт (ПОВ).

[2] Согласно член 5 од Упатството за начинот на формирање и работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт број 16-4844/1 од 20.12.2021 година, Советот за ПОВ е составен од 16  члена со еднаков број членови од институциите и од граѓанското општество.