Ndjekja e PAK

Ueb portali PHQ ka për qëllim që në detaje dhe në mënyrë interaktive ta paraqesë procesin e realizimit të angazhimeve dhe arritjeve të Planit aktual aksional kombëtar për Partneritet të hapur qeveritar (PAK për PHQ) me qëllim të bëhet ndjekje pa pengesa e zbatimit të tij.

Kjo vegël ofron pasqyrë vizuale të PAK për PHQ dhe përshkrim të detajuar të statusit të realizimit në përputhje me indikatoret për matjen e realizimeve të vendosura për secilën arritje nga angazhimet individuale në fushën e përshtatshme me prioritet.

Për secilin nga angazhimet nga PAK për PHQ, Ju keni pasur pasqyrë individuale në:

  • Informacione kyçe (për secilin angazhim individual është i disponueshëm informacioni për institucionin përgjegjës për zbatimin e tij, kontakt personi, të vendosura janë afatet dhe periudha e zbatimit, përshkrimet dhe qëllimet e angazhimeve dhe arritjeve…)
  • Semafori/Numëruesi (arritjet janë të lidhura me ngjyrë përkatëse (të gjelbert, verdhë dhe të kuqe) në varësi të statusit në të cilin ndodhet fitohet informacioni i duhur. Ngjyra e gjelbërt i tregon arritjet e realizuara, me ngjyrë të verdhë janë të ngjyrosura arritjet të cilat pritet të realizohen dhe janë në zhvillim e sipër, përderisa me ngjyrë të kuqe janë arritjet që është vonuar zbatimi i tyre.)
  • Afati kohor (çdo arritje lidhet me statusin e progresit respektivisht nivelin e realizimit. Me azhurnimin dhe vendosjen e informacioneve nga ana e institucionit përgjegjës bëhet ndryshimi i statusit  „Nuk ka filluar“ „I kufizuar“, „I rëndësishëm“, „I Përfunduar“, përderisa nuk është siguruar informacion shfaqet shkurtesa N.D. (nuk është në dispozicion).

Подобрување на учеството на граѓаните во законодавниот и надзорниот процес на Собранието

Граѓанско учество во законодавниот процес. Зајакнување на надзорната функција на Собранието и остварување на законодавната функција на Собранието.

Целосно функционален Собраниски ТВ канал

Реформа на собраниски тв канал.

Подобар пристап до информации

Лесно пребарлива интернет страница.

Постигнување на системски промени преку подобрување на колективното знаење за климатски промени

Постои потреба од обезбедување на полесен пристап до информации добиени како резултат на постојната експертиза во државата за климатски промени,…

Унапредување на пристапот до правда за маргинализираните групи граѓани

На почетокот на 2019 година ќе бидат формирани четири Центри за пристап до правда во рамките на општините Тетово, Шуто…

Унапредување на пристапот до правда

Откако ќе стапи на сила Законот за бесплатна правна помош, Министерството за правда заедно со Фондацијата Отворено општество – Македонија…

До отпорно Скопје преку достапност до податоци

Градовите се ранливи заради големата концентрација на население и изградени објекти на еден помал простор. Но, градовите се и многу…

Инклузивен начин на донесување на одлуки за поттикнување на локалниот и регионалниот развој

Во секој од осумте плански региони ќе се спроведе: Одржани 4 форумски сесии и најмалку по една средба на работните…

Подобрување на јавните услуги преку институционална соработка на ЕЛС со ГО

Развивање на механизам и алатки за транспарентна распределба на средства од општинските буџети за финансирање на проекти на ГО, дизајнирање…

Воспоставување на нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на ЕЛС и на социјалната инклузија

Воспоставување на електронски табли во општините како многу достапен начин за информирање на членовите на советите и воопшто на граѓаните…

Регионални иницијативи за соработка на полето на отворени податоци

Македонија веќе има развиено стандард за мета-податоци кој е имплементиран во новиот портал за отворени податоци. Овој стандард би бил…

Каталогизација и отварање на податочни сетови во институциите

За да можат да се отворат податоците кај институциите како и да се приоритизира отварањето на податочните сетови, потребно е…

Унапредување на транспарентноста во спроведувањето на програмите за вработување и воспоставување на механизам за оценување на влијанието на трошоците од овие програми врз крајните корисници, преку вклучување на граѓаните

Агенцијата за вработување на РСМ во соработка со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) ќе подготват стандардизирана…

Унапредување на транспарентноста во спроведувањето на здравствените програми и воспоставување на механизам за оценување на влијанието на трошоците од овие програми врз крајните корисници, преку вклучување на граѓаните

Министерството за здравство во соработка со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) подготвија стандардизирана форма на годишни…

Можност за објавување на основните информации за јавните набавки на интернет-страниците на институциите (договорни органи во јавните набавки)

Бирото за јавни набавки да им препорача на сите договорни органи во земјата што спроведуваат јавни набавки во согласност со…

Отворен трезор

Заради зголемување на транспарентноста и поголемо приближување на информациите за трошењето на буџетот на РСМ кон граѓаните и сите заинтересирани…

Соработка со граѓанскиот сектор за антикорупциска проверка на легислативата

ДКСК и граѓанските организации ќе развијат механизам за соработка во консултативните процеси при носењето на законите како и во процесот…

Унапреден механизам за следење на имотната состојба на избраните и именуваните лица

Врз база на спроведена анализа на антикорупциското законодавство, а поаѓајќи од веќе постоечките информации на ДКСК но и на граѓанското…

Мапирање на бездомници и социјално загрозени семејства и поединци

Воспоставување на механизми за координација на активностите за поддршка на сиромашни и материјално необезбедени семејства и поединци во ризик од…

Основните податоци за регистрираните субјекти во Централниот регистар на РСМ да станат јавно бесплатно достапни на интернет-страницата на ЦРРСМ

Следните основни податоци за субјектите: ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка на…

Проактивно објавување, унапредување на електронскиот пристап и зголемување на свесноста на граѓаните за нивните права за слободен пристап до информации од јавен карактер

Имателите на информации од јавен карактер да ги објавуваат проактивно и редовно на своите интернет-страници сите информации кои се индикативно…

Зајакнување на собраниската служба за да може собранието да одговори на зголемените одговорности, преку пополнување на испразнети места и обука на службениците

Подготвување на нови акти за внатрешна организација и систематизација на работни места согласно спроведената функционална анализа и донесување на годишен…

Зголемување на финансиската транспарентност на Собранието на Република Северна Македонија

Буџетски транспарентна законодавна власт преку буџетска автономија на Собранието, објавување на собранискиот буџет и извештаите за негово извршување во лесно…