NAP monitoring

Овој дел е создаден на 9 јануари 2017 година и оттогаш се користи за постојано ажурирање на граѓаните за спроведувањето на Планот и, со тоа, за олеснување на граѓанското следење на обврските. Секоја од 34 -те обврски вклучени во Планот има своја посебна страница што содржи:

  • Клучни информации („Водечка администрација за спроведување“, „Други вклучени лица и актери вклучени“, „Период на имплементација“, „Почеток на активност“, „Краток опис“, „Општа цел“, „Специфични обврски“ и „Очекувани резултати“);
  • Бројач со зелена боја ги покажува „постигнатите цели“, со жолто „целите што допрва треба да се постигнат“ и со црвено „неостварените цели“ (оние што надминуваат рокот);
  • Временска рамка за специфични цели што го покажуваат нивниот статус на напредок („Започнати“, „Сè уште не започнати“, „Постигнати“, „Не се постигнати“) со ажурирања и информации за нивната имплементација; ако Водечката администрација за спроведување не обезбеди никакво ажурирање за процесот на имплементација, се прикажува кратенката Н.А. (не е достапна). Бидејќи водечките администратори за спроведување постепено обезбедуваат ажурирани информации за спроведувањето на обврските, ова е вклучено во соодветните делови.