NAP monitoring

Овој дел е создаден на 9 јануари 2017 година и оттогаш се користи за постојано ажурирање на граѓаните за спроведувањето на Планот и, со тоа, за олеснување на граѓанското следење на обврските. Секоја од 34 -те обврски вклучени во Планот има своја посебна страница што содржи:

  • Клучни информации („Водечка администрација за спроведување“, „Други вклучени лица и актери вклучени“, „Период на имплементација“, „Почеток на активност“, „Краток опис“, „Општа цел“, „Специфични обврски“ и „Очекувани резултати“);
  • Бројач со зелена боја ги покажува „постигнатите цели“, со жолто „целите што допрва треба да се постигнат“ и со црвено „неостварените цели“ (оние што надминуваат рокот);
  • Временска рамка за специфични цели што го покажуваат нивниот статус на напредок („Започнати“, „Сè уште не започнати“, „Постигнати“, „Не се постигнати“) со ажурирања и информации за нивната имплементација; ако Водечката администрација за спроведување не обезбеди никакво ажурирање за процесот на имплементација, се прикажува кратенката Н.А. (не е достапна). Бидејќи водечките администратори за спроведување постепено обезбедуваат ажурирани информации за спроведувањето на обврските, ова е вклучено во соодветните делови.

1.1 Јавно објавување на вистинските сопственици на фирмите што склучиле договори за јавни набавки

На 27 јануари 2021 година и во Република Северна Македонија се воспостави Регистар на вистински сопственици за да се зголеми…

1.3 Објавување на основните информации за јавните набавки на интернет страниците на институциите

Основните податоци за трошењето на јавните пари преку тендерите се достапни на владиниот портал Електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН).…

1.4 Унапредување на пристапот до информации и бројот на објавени отворени податоци во единиците на локалната самоуправа (ЕЛС)

Транспарентноста и отвореноста на ЕЛС сеуште е на ниско ниво. Повеќето ЕЛС во Република Северна Македонија не ги објавуваат сите…

1.5 Овозможување на бесплатен пристап до податоци за граѓанските организации

Според Централниот регистар во РСМ има 15.581 регистрирани здруженија и фондации, согласно Законот за здруженија и фондации. Централен регистар согласно…

1.6 Фискална транспарентност и отчетност на локално ниво и подобрување на вклученоста на граѓаните преку иновативни механизми и алатки

Доброто владеење на локално ниво подразбира подобрување на процесите во функција на поефективно и поекономично испорачување на јавните услуги, со…

1.2 Проактивно објавување на информациите од јавен карактер на веб-страниците на институциите

Заложбата се однесува на т.н. активна транспарентност на институциите што подразбира објавување на информации на сопствена иницијатива без притоа некој…

Целосно функционален собраниски тв канал

Собранието има сопствен телевизиски канал на кој може да ја информира јавноста проактивно за тековните процеси во живо или со…

Изработка на нова интернет страница на собранието за подобро информирање на граѓаните

Собранието има своја веб страна, која има податоци за проактивно информирање на јавноста. Од анализите правени и со технолошкиот развој…

Изработка на софтверско решение за следење на законодавниот процес од јавноста

Текот на законодавната постапка може да се следи преку интернетската страна на Собранието. Пребарувањето не оди според документ (предлог закон),…

Отворање на Е-Архива софтверот за пребарување од јавноста

Парламентарниот институт во Собранието креираше софтверско решение за Е-архива во 2016 година. Ова решение овозможува електронски пристап на податоци од…

НАБАВКА НА КАМЕРИ СО ПРОПРАТНА ОПРЕМА ЗА ИНТЕРНЕТ ПРЕНОС НА СЕДНИЦИ

На интернет страната на Собранието се емитува сигналот од Собранискиот ТВ канал. Салите во Собранието не се опремени со потребната…

2.1 Јавните набавки како отворени податоци

Јавните набавки, на светско ниво, се типично место каде може да се сретне корупција. Постојат многу начини како јавните набавки…

2.2 Унапреден механизам за следење на имотната состојба на избраните и именуваните лица

Еден од начините за намалување и спречување на нелегалното богатење на избраните и именуваните лица и несразмерно зголемување на нивниот…

2.3 Јавно објавување на предметите за изборот на избрани / именувани лица од Владата на РСМ како раководители на институции

Избраните/именуваните лица од Владата на РСМ како раководители на институции претставува највисокиот меритократски слој во државната управа. Врз основа на…

3.1 Јавни услуги и политики темелени на граѓанските приоритети од областа на вработувањето

Земјите од регионот на Југоисточна и Централна Европа, во кои потпаѓа и Република Северна Македонија, заостануваат зад западноевропските земји во…

3.2 Јавни услуги и политики темелени на граѓанските приоритети од областа на превентивната здравствена заштита

Земјите од регионот на Југоисточна и Централна Европа, во кои потпаѓа и Република Северна Македонија, заостануваат зад западноевропските земји во…

3.3 Јавни услуги и политики темелени на граѓанските приоритети од областa на образованито

Земјите од регионот на Југоисточна и Централна Европа, во кои потпаѓа и Република Северна Македонија, заостануваат зад западноевропските земји во…

3.4 Јавни услуги и политики темелени на граѓанските приоритети од областа на обезбедувањето на локалните јавни услуги

Земјите од регионот на Југоисточна и Централна Европа, во кои потпаѓа и Република Северна Македонија, заостануваат зад западноевропските земји во…

3.5 Достапни е-услуги во руралните средини

Немање информациjа за постоење на Националниот портал за електронски услуги uslugi.gov.mk (Порталот) и сите податоци достапни на него; немање доволно…

3.6 Зголемување на пристапот до загарантираните облици на заштита на жртвите на трговија со луѓе

Во периодот од 2005 до 2019 година се идентификувани 116 жртви на трговијата со луѓе (ТЛ). Од 2014 година наваму,…

3.7 Унапредување на механизмите за заштита на жртвите на вознемирување на работно место

Во РСМ недостасува статистика за бројот на жртви на мобинг. Сепак според истражувањата на МОТ над 4% од работниците се…

3.8 Овозможување на пристап до терапија и здравствени услуги на лица кои употребуваат дроги по издржување на казна затвор

Отежнат пристап кон остварување на правото на лекување на лицата кои употребуваат дроги, по издржување казна затвор, бидејќи се отпуштаат…

4.1 Унапредување на заштитата на сексуалните работници и лицата кои употребуваат дроги

Основната цел на полицијата во едно демократско општество е почитување и заштита на основните човекови слободи и права на сите…

4.2 Унапредување на пристап до правда на социјално загрозени и граѓани во социјален ризик

За користење на правото Гарантирана минимална помош (ГМП) како парично право од социјална заштита, или за преобразба на правото на…

4.3 Пристап до правда за жени кои претрпеле семејно насилство

Недостаток на транспарентност и отчетност кај надлежните институции кои се вклучени во системот за заштита од родово базирано насилство врз…

4.4 Правно зајакнување на граѓаните преку достапни информации и отворени институции

Со новиот Закон за бесплатна правна помош (ЗБПП), кој започна да се применува од октомври 2019 година, значително се подобри…

5.1 Намалување на ефектите од климатските промени и заштита на животната средина од земјоделските активности

Недоволно информации достапни во руралните средини; Немање на доволно развиена свест за последиците од климатските промени; Сеуште глобален пристап кон…

5.2 Пристап до информации за нивото на аерозагадување

Вкупно 18 фиксни и 1 мобилна мерна станица како дел од државната мониторинг мрежа за квалитетот на амбиентeн воздух се…

ИЗРАБОТКА НА РЕПОРТАЖИ И ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ЈАВНОСТА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА КАНЦЕЛАРИИТЕ ЗА КОНТАКТ СО ГРАЃАНИТЕ

Собранието тековно ствара услови за работењето на овие канцеларии заедно со единиците на локалната самоуправа и во тек е ставање…

СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ПАРТНЕРСТВОТО ЗА ОТВОРЕНА ВЛАСТ

Република Северна Македонија е членка на иницијативата за Партнерството за отворена власт од 2011 година. Собранието стана дел како посебна…

НАБАВКА НА СОФТВЕРСКО РЕШЕНИЕ ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ПРЕВОД ОД ГОВОР НА ТЕКСТ

Препознавањето на говор е важно за да се примени во автоматизирањето на транскрипцијата на собраниските седници и седници на комисии,…

Подобрување на електронскиот судски портал на РСМ (www.sud.mk)

Воведувањето на електронскиот Судски портал на РСМ (www.sud.mk) во 2017 година се очекуваше да придонесе за поголема транспарентност на судовите,…

Подобрување на односите со јавноста на судовите

Во институционалната рамка и практикување на вистинската транспарентност и отвореност на судовите, се појавуваат бројни проблеми и предизвици. Судовите, немаат…

Подобрување на квалитетот и достапноста на податоците и информациите за функционирање на Судскиот совет

Судскиот совет на РСМ има двојна улога кога станува збор за транспарентноста на правосудниот систем. Од една страна тој има…

Зајакнување на надзорната улога на Судскиот совет врз транспарентноста на судовите

Во Законот за Судскиот совет член 92, ст. 1, точка 5 е новина во македонската правна рамка, согласно кој, Судскиот…

Подобрување/унифицирање на структура на извештаите на судовите и квалитетот на податоците

Во Стратегија за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) се констатира дека формата на годишните извештаи на работа на судовите, Судскиот…

Подобрување на електронскиот систем за основна и континуирана обука на судиите

Новата веб-страница на Академијата за судии и јавни обвинители е пуштена во употреба во септември 2019 година, меѓутоа се уште…

Изработка на on-Line портал за отворени податоци за полесен пристап до информации за граѓаните

Собранието препознава дека отворените податоци можат да придонесат за транспарентноста, отвореноста и учество на јавноста во работата на закондавната власт.…

Платформа за предлози и иницијативи од граѓаните до законодавната власт и регистар на граѓански организации

Собранието има своја веб страна за информирање на јавноста. За директно вклучување на граѓани на следниов линк постои можност да…

Дигитална безбедност преку дигитални потписи за пратеници и собраниската служба

Прашањето за работа од далечина беше наментнато од корона пандемијата. За таков тип на работа освен потребната ИКТ опрема, за…