Open Government Partnership

Отворено владино партнерство (OGP) е меѓународна иницијатива која има за цел да обезбеди конкретни заложби од владите за промовирање на транспарентност, поддршка на граѓанското учество, борба против корупцијата и искористување на новите технологии во јавната администрација и надвор од неа за поддршка на иновациите. Партнерството за Отворено владеење беше официјално започнато на 20 септември 2011 година од осум земји (Бразил, Индонезија, Мексико, Норвешка, Филипини, Јужна Африка, Велика Британија и Соединетите држави): од тогаш, партнерството порасна на 75 членки. Земјите-учеснички на OGP ја поддржаа Декларацијата за отворена влада и се заложија за спроведување на нови иницијативи за отворена влада, вклучувајќи: Биенален акционен план со вклучување на граѓанското општество и јавните администрации кој вклучува заложби и проекти за темите на ОВП; Самооценување и независни извештаи за следење на напредокот; Придонесува за унапредување на отворената влада во други земји преку споделување на најдобри практики, техничка помош, технологии и ресурси. Во духот на соработката со повеќе засегнати страни, ОВП го надгледува Управниот комитет, вклучувајќи претставници на владите и граѓанските организации. Единицата за поддршка на OGP е мал, постојан секретаријат кој тесно соработува со Управниот комитет за поддршка на активностите и целите на отворената влада.

Самооценување и независни извештаи за следење на напредокот; Придонесува за унапредување на отворената влада во други земји преку споделување на најдобри практики, техничка помош, технологии и ресурси. Во духот на соработката со повеќе засегнати страни, ОВП го надгледува Управниот комитет, вклучувајќи претставници на владите и граѓанските организации. Единицата за поддршка на OGP е мал, постојан секретаријат кој тесно соработува со Управниот комитет за поддршка на активностите и целите на отворената влада.