Е-работилница „Управување темелено на интересите и потребите на граѓаните“

На 4 јуни се одржа е-работилница „Управување темелено на интересите и потребите на граѓаните“на која учествуваа претставници од институциите, граѓанското општество и претставници на Секретаријатот за Отворено владино партнерство (ОВП).

Република Северна Македонија е дел од глобалната инцијатива Отворено владино партнерство, меѓународна платформа преку која соработуваат институциите и граѓанското општество со дел да се обезбеди транспарентност и отчетност на властите пред граѓаните. Согласно прифатените обврски, Северна Македонија има усвоено четири Акциски планови (2012, 2014, 2016 и 2018) и постојано работи на подобрување на ефикасноста и ефективноста на јавните институции, зголемување на транспарентноста и пристапот до информации, унапредување на квалитетот на јавните услуги за граѓаните и деловните субјекти.

 

Во моментот активно се работи на финализирање на петтиот ОВП Акциски план 2021-2023 во рамки на приоритетните области: Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност; Спречување на корупција и промовирање на добро владеење; Испорака на јавни услуги и Пристап до правда.

Е-работилницата имаше за цел да обезбеди финализирање на заложбите, од приоротетните области Пристап до правда и Испорака на јавни услуги, кои ќе бидат вклучени во новиот акциски план преку соодветен преглед на веќе сработеното во тесна соработка со клучните службеници од институциите и преставници на граѓанските организации, преку:

· подобрено разбирање за ОВП неговите барања, насоки и добрите практики на Советот за ОВП и Мрежата на граѓански организации за ОВП;

· запознавање со статусот и резултатите од процесот на ко-креација на Националниот акциски план;

· утврдување на важноста и придобивките од дијалогот при финализирање на заложбите што треба да бидат вклучени во Националниот акциски план на ОВП;

· обврзување за понатамошна вклученост и учество во процесите на финализирање на НАП 2021-2023.

Стратешкиот дел од е-работилницата на која учествуваа 50 учесници, го отвори ГОРДАНА ГАПИЌ ДИМИТРОВСКА, Национална координаторка за ОВП во РСМ, која даде осврт во целите на работилницата и истакна дека овој настан претставува продолжение на Министерскиот состанок чиј домаќин беше Премиерот на Владата на РСМ каде беше потврдена заложбата на Владата да ги продолжи своите напори за подобрување на ефикасноста и ефективноста во јавните институции преку употреба на технологии и иновативни решенија за пресретнување на интересите и потребите на граѓаните бидејќи оваа работилница е плод на досегашната соработката помеѓу јавните службеници и граѓанскиот сектор.

Беше потенцирано дека по е-работилницата ќе претстојат дополнителни куси состаноци помеѓу подносителите на заложбите и надлежните институции со цел финализирање на содржината и комплетирање на петтиот Национален акциски план кој наредниот месец треба да влезе во владина процедура за негово усвојување.

ПОЛ МАСЕН, Генерален секретар, ОВП, го истакна значењето за РСМ на ОВП иницијативата осврнувајќи се на стратешката поддршка од ОВП на национално и локално ниво. Истакна дека особено ги цени сите достигнувања направени до сега од вклучувањето на земјата во ОВП иницијативата во 2011 и политичката волја, силната посветеност и колективното разбирање на Владата во реформската агенда за што сведочеше и Министерската средба на високо ниво одржана во април 2021 година. Оттука, нагласи дека РСМ е една од приоритетните земји на ОВП кои ја уживаат поддршката од Секретаријатот за ОВП и дека служи како пример за добри практики и успешни реформи.

Посочи дека се видливи првите напредоци во областа Пристап до правда и Испорака на јавни услуги, темите кои беа предмет на работа особено во вториот дел од средбата со цел да се прифатат заложби, процеси и идеи кои ќе обезбедат нов, ефикасен и ефективен начин на кој властите ќе им служат на граѓаните и ќе одговорат на нивните потреби.

Истакна дека радува вклучувањето на заложби во областа Пристап до правда и во следниот АП кои се однесуваат на маргинализираните групи граѓани, особено што претставува продолжување на успешната имплементација на заложбите од циклусот 2018-2020, преку кои РСМ е единствената земја од Западен Балкан која областа Пристап до правда ја предвиде како составен дел од ОВП АП 2018-2020 и служи како инспирација и пример за останати земји ширум светот да ја сторат истата добра и успешна практика.

Во делот Испорака на јавни услуги се осврна на нивното значење како платформа за дијалог за најразлични прашања и важноста од обезбедување на инклузија за сите граѓани и одговор од Владата. Она што е особено важно, додаде Пол Масен е да се обезбеди имплементација на предложените заложби, односно реѕлтати кои ќе доведат до подобрување на животите на сите граѓани.

Во продолжение, челновите на Советот за ОВП, ИВОНА СТАЛЕВСКА, Фондација Отворено општество – Македонија и ДАРКО АНТИЌ, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, го презентираа статусот на предлог-заложбите во приоритетните области Пристап до правда и Испорака на јавни услуги.

Сталевска и Антиќ хронолошки го презентираа консултативниот процес на ко-креација во двете области,  започнувајќи од изработката на документите кои го регулираат процесот, одржаните 3 онлајн информативни средби за едукација, 12 онлјан средби за идентификување на проблеми, одговорни институции и потребата од нивно можно преточување во заложби и низа индивидуални состаноци, со институции и граѓански организации во секоја област одделно. Дополнително, ги информираа присутните за идентификувани проблеми во областите од почетокот на консултативниот процес и нивното преточување во нацрт-заложби за петтиот ОВП АП 2021-2023, давајќи осврт на нивната содржина, подносителите на секоја заложба одделно и водечкитеинституции заедно со останати вклучени субјекти важни за спроведување на заложбите.

Одговор обезбедија  државните секретари на Министерството за правда, ФОРСИНА ТАСЕВСКА и Министерството за труд и социјална политика, РЕСМИ ЕЈУПИ кои ги поздравија напорите и соработката со граѓанскиот сектор и дадоа осврт кон секоја предлог-заложба одделно во наделжност на својата институција

Во нивните излагања дадоа поддршка на процесот и упатија на потребата од вклучување на предложените заложби во следниот акциски план по доуредување на содржина.

Членовите на Советот за ОВП, Ивона Сталевска и Дарко Антиќ го фасилитираат оперативниот дел од е-работилницата каде беа дискутирани нацрт-заложбите од двете области за кои беше увидено дека има потреба од дополнителна доработка и усогласување на дел од содржината. Работата беше координирана од конуслтантот Мајкл Кањарес и претставници на Секретаријатот за ОВП, каде врз основа на развиени прилози за работа во работни групи преку дискусија помеѓу подносителите на нацрт-заложбите и надлежните иснтитуции беше постигната целта на работилницата.

Со цел финализирање на заложбите од приоритетните области Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност и Спречување на корупција и промовирање на добро владеење, на 14 јуни 2021 ќе биде одржана и втората е-работилница „Транспарентност и отчетност во јавниот сектор“.

Assembly Action Plan 2021-2023: Civil Society Public Consultation

On May 21, during OGP’s OpenGov Week, the Assembly of the Republic of North Macedonia will engage civil society through public consultation on the co-created draft Assembly Action Plan 2021-2023. The hybrid event is open for civil society organizations from North Macedonia providing an opportunity to inform and engage civil society in the further development of the Assembly Action Plan for 2021-2023 and reassert the Assembly’s commitments.

Link for the conference: https://us02web.zoom.us/j/83890564358

Downloads

Partner — Parliament Support Programme, NDI, IDSCS and CCM

МИНИСТЕРСКИ СОСТАНОК ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Во рамки на редовната седница на Владата на Република Северна Македонија, којашто се одржа на 13ти април 2021 година, посебна точка беше посветена на концептот на Отворено владино партнерство (ОВП). Со таа цел на седницата се приклучи и генералниот директор на ОВП, од канцеларијата во Њујорк, Санџај Прадхан.

Во своето воведно обраќање, премиерот Зоран Заев зборуваше за посветеноста на Владата во следење на принципите кои се темел на Отвореното владино партнерство. Тој се осврна на проширувањето на опфатот на ОВП во нашата земја, односно успехот да се  вметне и локалниот елемент, Собранието како законодавна институција (познат по иницијативата Отворен парламент) и судската власт (Отворено судство). Северна Македонија е меѓу првите држави кои го проширија опфатот со заложби наменети скоро кон сите институции. Со ова само покажуваме дека отвореноста и транспарентноста се главни стожери на работата на оваа Влада и за тоа ќе се залагаме и во идните акциски планови. Премиерот Заев ја истакна и важноста од вклучување на сите засегнати страни во овој процес, особено граѓанскиот сектор кои се активни чинители како во создавањето така и во мониторингот на активностите. Преку оваа соработка со граѓанското општество, координирана од Фондацијата отворено општество Македонија, беше воспоставен Советот за координација и следење на процесот на ОВП, што претставува прв модел на партнерство и еднаквост во одлучувањето во нашата држава.

Во своето обраќање, директорот на ОВП Санџај Прадхан, се осврна на главните цели кои треба да се постигнат со новиот петти Национален акциски план за ОВП во Северна Македонија за периодот од 2021 до 2023 година. Директорот Прадхан, го поздрави пристапувањето на Северна Македонија во Коалицијата за слобода на медиумите, каде членуваат 35 земји членки. Дополнително, тој ги поздрави заложбите за следење на ОВП и во реформите во правосудството.
„Вие во Северна Македонија бевте инспиративни лидери како прва земја од Западен Балкан што го искористи својот Акционен план за ОВП за унапредување на пристапот до реформите во правосудството. Би било важно да се спроведе вашата претходна заложба за подобрување на пристапот до правда за маргинализираните групи, особено за ромската заедница. Целосно спроведено, ова може да се сфати како примерна на глобалната практика. Исто така, ги поздравувам вашите нацрт заложби на ОВП за подобрување на пристапот до правда за социјално загрозените граѓани и жртвите на семејно насилство, како и за отворање на судските податоци и институциите пред граѓаните“, рече Прадхан.

По завршувањето на официјалниот дел, беше отворена дискусија каде останатите членови на Владата имаа можност да претстават дел од активностите кои произлегуваат од концептот на ОВП.

Во своето обраќање, министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири зборуваше за соработката помеѓу МИОА и граѓанскиот сектор. Министерот Шаќири истакна дека во срцето на овој процес е партнерството, кое е неопходно во процесот на ко-креирање но, и во самата имплементација, следење и известување, за што е пуштен е во употреба порталот за Отворено владино партнерство.

Во дискусијата се вклучи и министерот за правда Бојан Маричиќ, кој напомена дека со промената на законската рамка, ефективниот пристап до правдата е знaчително подобрен со тоа што механизмот за бесплатна правна помош стана подостапен за различни категории на граѓани, особено за ранливите групи.

Министерката Радмила Шекеринска рече дека иако на агендата на Министерството на одбрана приоритет беше влезот во НАТО и политичка и оперативна подготовка за пристапување кон Алијансата, второто прашање на кое се посвети внимание беа транспарентноста и интегритетот.

Министерката Шахпаска, во својата презентација го истакна Проектот за подобрување на социјалните услуги, што претставува значаен чекор напред во приближување на социјалните услуги во местото на живеење на оние на кои помошта им е неопходна.

Заменик-претседателот на Владата за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси Љупчо Николовски, се осврна на новиот Национален регистар на вистински сопственици, подготвен во соработка со Централниот регистар.

Министерот за финансии Фатмир Бесими во своето обраќање истакна дека фискалната транспарентност е највисоко ниво на фискална контрола. Тој потсети и на дел од алатките за транспарентност како што се: Отворени финансии, Фискален бројач, Јавен долг, Граѓански буџет и Календар на даночна регулатива.

Заменик-претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции Фатмир Битиќи ја претстави единствената точка за контакт за информации за државна помош.

Министерот за здравство, Венко Филипче се осврна на неопходноста од редовно информирање и транспарентност за време на пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД-19.

Директорот на ОВП Прадхан, ги поздрави заложбите на сите институции вклучени во процесот на Отворено владино партнерство и  Владата на Северна Македонија ја посочи како пример којшто ќе го презентира и пред останатите држави кои се дел од ОВП.
„Ова е една од најинспиративните работилници на кои сум присуствувал. Особено затоа што имам можност да разговарам со сите министри на седница на Влада. Со Ваша дозвола би го споделил овој пример како мотивација за останатите влади“, заклучи Прадхан.

Одржана седма седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

29 Декември, 2020

На 28 декември се одржа седмата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020 (Совет).

На седницата присуствуваа членовите: Маја Петковска Лесес – Кабинет на министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност; Мартин Тодевски – Центар за управување со промени; Герман Филков – Центар за граѓански комуникации; Маја Коневска – Државна комисија за спречување на корупцијата; Миша Поповиќ – Институт за демократија „Социетас Цивилис“; Горан Мојаноски – Министерство за финансии;  Надица Јосифовски – Министерство за информатичко општество и администрација; Благица Димитровска – Здружение за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Ивона Сталевска – Фондација Отворено општество – Македонија. На седмата седница на Советот присуствуваа и Гордана Гапиќ Димитровска – Национална координаторка за Отворено владино партнерство,  Адриан Абази, Станислав Василевски – Министерство за информатичко општество и администрација и Даниел Кипријановски – Интелигента.

Седмата седница на Советот се одржа по електронски пат преку нововостпоставената ОВП платформа https://ovp.gov.mk/ која официјално е во употреба од 9 декември 2020 година.

 

Согласно дневниот ред, покрај усвоениот записник од претходната седница на Совет одржана на 02.11.2020, беше усвоена и Информацијата за резултатите на работната група за спроведување на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година со финален извештај за самооценување.

 

Дополнително фацилитаторите на тематските работни групи информираа за досегашната работа во процесот на ко-креирање на новиот акциски план за Оворено владино партнерство 2021-2023 за секоја приоритетна област каде досега се имаат одржано по три редовни консултативни состаноци  и 20 поединечните состаноци помеѓу преставници на граѓанскиот сектор и јавниот сектор со цел подетално и посуштинско дообрајснување и формулирање на идентификуваните проблеми.

E-Conference “Open Government Partnership – Dialogue on the National 2021-2023 Action Plan“

Skopje, September 30th, 2020

The Minister of Information Society and Administration, Jeton Shaqiri, addressed the e-conference  “Open Government Partnership – Dialogue on National 2021-2023 Action Plan“. The underlying aim of the event was to promote the OGP Initiative among civil society organizations, to inform on the benefits and the progress attained thus far, and to create space for discussion about future steps in co-creation of the new action plan.

“In the past several years, the Republic of North Macedonia noted progress in the fields that contribute to attainment of the basic Open Government Partnership principles. Numerous activities were taken to build partnering relations with citizens and companies in shaping national policies and creating the national legislation, strategies and initiatives. Such approach always contributes to attainment of good results and more quality legislation. What remains high on the priority list us improvement of all mechanisms that guarantee inclusion and partnering relations between institutions and the civil society sector as grounds for building a democratic society“, said Minister Shaqiri.

The Minister also highlighted that the past period notes success in expansion of this initiative in the Parliament as well. This success is expected to be further expanded during the upcoming period by involvement from the judiciary, with the new Action Plan covering the following two years.

The е-conference included discussions on the topics: Benefits from RIA Proccess, Importance of Involvement in this Process, Steps for Preparation of 2021 – 2023 OGP AP and Priority Areas to be Worked On.

The following participants also addressed the conference: Miki Milkovski – Deputy Secretary General of the Parliament of the Republic of North Macedonia, Paul Maassen- Open Government Partnership Secretary General, Gordana Gapikj Dimitrovska – National OGP Coordinator (MISA), Martin Todevski – Co-Chair of the Council for Coordination and Monitoring of the OGP Process and the National 2018 – 2020 Action Plan, Ivona Stalevska – Foundation Open Society Macedonia, OGP Civil Society Organizations Network, Zlatko Atanasov, Parliamentary Institutute Parliament of RNM – Open Parliament, Zharko Hadzi-Zafirov from the Center for Legal Research and Analysis – Open Judiciary, Daniela Arsenova Lazarova, LED coordinator in the Municipality of Sveti Nikole – Local Level OGP, German Filkov, member of the Council for Coordination and Monitoring of the OGP Process and the National 2018 – 2020 Action Plan, as well as Sandra Pernar, Regional OGP Coordinator for Europe and Marija Nikolovska Arsovska from Metamorphosis Foundation.

Moreover, our country is member of the 2011 initiative and has thus far adopted four national action plans (in 2012, 2014, 2016 and 2018 ). Coordinator of OGP government activities is the Ministry of Information Society and Administration (MISA).

 

 

 

Ministry of Information Society and Administration

Fifth Session Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process and National OGP Action Plan 2018-2020

Skopje, September 22nd,  2020

On September 21st, the fifth video-session was held og the Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process and National OGP Action Plan 2018-2020.

The session was organized and chaired by Mr. Martin Todevskico-chair of the Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process (Council )and National OGP Action Plan 2018-2020 (NAP).

The session noted attendance from 9 Council Members, as well as Gordana Gapikj Dimitrovska – National Open Government Partnership Coordinator under the Ministry of Information Society and Administration (MISA), Adrian Abazi and Stanislav Vasilkovski – MISA.

After adoption of proposed minutes, Council members reviewed, discussed and adopted the following proposed documents: draft-Report of the fourth session of the Council for Coordination and MOnitoring of the OGP process, held on 29.07.2020, Open Government Partnership educational materials and draft-Priority reas and working groups for co-creation in accordance with lodged applications for participating in the process of co-creation of the Open Government Partnership Action Plan 2021-2023.

On behalf of the working group (established by the Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process and National OGP Action Plan 2018-2020) comprised of: Darko Antikj from the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women, Ivona Staleska from Foundation Open Society Macedonia, tasked to prepare the educational material, and Eli Chakar from Ministry of Local Self-Government, Ivona Stalevska presented the group’s work dynamics and the content of the prepared material.

Gordana Gapikj Dimitrovska presented an overview of the draft-priority areas and working groups for co-creation in accordance with lodged applications for participating in the process of co-creation of the Open Government Partnership Action Plan 2021-2023, whose content was created based on the Procedure for Conducting Public Consultations for creating new priorities and commitments within the process “Open Government Partnership”, with a view to provide timely, streamlined, inclusive and transparent process of co-creation of the Open Government Partnership Action Plan 2021-2023.

Each Council member voted electronically on agenda items.

Two representatives of the expert and administration service under MISA and Ivona Stalevska (Council member and coordinator of the OGP Civil Society Organizations Network) secured administrative and logistic support to prepare and organize the session.

Online Open Data Trainings Successfully Completed

Skopje, September 11th, 2020

The Ministry of Information Society and Administration and Foundation Metamorphosis organized 2 two-day online open data trainings, as part of the USAID civic participation project.

Open data officers and persons working in the field of open data from 22 institutions attended the trainings, held from 31st August to 3rd September 2020.

Open data trainings aim to promote knowledge and skills of persons working on opening data in state institutions.

During the two-day trainings, participants had an opportunity to be acquainted with the concept and benefits of open data and technical aspects, including open data formats, open data platforms, dataset structures, data quality dimensions and techniques for filtering and anonymization of datasets.

Participants acquired advanced knowledge on the process of identification, cataloguing and prioritization of datasets, as well as know-how on the process of dataset publication on the portal data.gov.mk

A total of three open data trainings have been organized as part of this project, noting attendance of 63 participants from 28 state institutions.

Ministry of Information Society and Administration

Public Call for Applying to Participate in the Process of Co-creating the Open Government Partnership Action Plan 2021 – 2023

Skopje, August 4th, 2020

Pursuant to Article 3 paragraph (2) items (5) and (6) from Decision to establish Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process and National Open Government Partnership Action Plan 2018-2020, no. 03-1550/1 from 14.04.2020, in accordance with council session held on 29.07.2020, the Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process and National Open Government Partnership Action Plan 2018-2020 hereby announces

Public Call

for lodging applications to participate in the process of co-creation of the Open Government Partnership Action Plan 2021-2023

 

During council session held on 29.07.2020, the Council of coordination and monitoring of the Open Government Partnership process and the National Open Government Partnership Action Plan 2018 – 2020 set forth Procedure for implementation of public consultations for development of new priorities and commitments within the “Open Government Partnership” process with an aim to secure timely, streamlined, inclusive and transparent process of co-creating the Open Government Partnership Action Plan 2021-2023.

The public call should provide public consultatuons and possibility for stakeholders to apply to participate in the process of consultation and development of the Open Government Partnership Action Plan 2021-2023 and to take park in work meetings for one or more priority areas anticipated under the current Action Plan 2018-2020 (Access to Information, Integrity and Good Governance, Fiscal Transparency, Open Data, Transparency at Local Level, Access to Justice and Climate Change), in the period of co-creation of the Open Government Partnership Action Plan 2021 – 2023.

In the process of consultations and co-creation of the new action plan, participants who have applied would be able to provide their input in identification and prioretization of key issues in the aforementioned priority areas and to propose solutions to overcome said issues.

Participant would provide their input by participating in working consultation groups, by following previously established work manner and dynamics. Participants will take part in all five meetings (timeframe and activities are available on the following LINK) and will have an opportunity to gain insight and inormation about the Open Government Partnership in the country and worldwide.

Participants must ensure that views and needs at local level are adequatly presented and included.

With a view to encourage consultations with stakeholders, in times when physical presence is limited due to COVID-19, electronic platforms will be used to organize consultations with stakeholders. This would allow two-way consultation and interaction with stakeholders about results from the work of the consultation groups by proposing and prioritizing issues and solutions.

Applications for participation in the process of consultation and co-creation of the Open Government Partnership Action Plan 2021-2023 should be lodged electronically, on the following LINK or by delivery of filled FORM on the following e-address: ovp@mioa.gov.mk

Applications should be lodged no later than 31.08.2020.

 

Ministry of Information Society and Administration

Fourth Session of the Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process and National OGP Action Plan 2018-2020

Skopje, July 31, 2020

On July 29, the fourth correspondence session of the Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process and National OGP Action Plan 2018-2020.

The fourth correspondence session noted attendance from: Maja Petkovska Leses – Cabinet of the Minister without Portfolio in Charge of Communications, Accountability and Transparency; German Filkov – Center for Civil Communications; Maja Konevska – State Commission for Prevention of Corruption; Misha Popovikj – Institute for Democracy “Societas Civilis”; Goran Mojanoski – Ministry of Finance; Darko Antikj – Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women; Nadica Josifovski – Ministry of Information Society and Administration; Martin Todevski – Center for Change Management; Eli Chakar – Ministry of Local Self-Government; Blagica Dimitrovska – Association for Promotion and Development of Inclusive Society “Inkluziva”; Dushan Tomshikj – Ministry of Labour and Social Policy; Ivona Stalevska – Foundation Open Society Macedonia; Teodora Obradovikj Grncharovska – Ministry of Environment and Physical Planning and Natasha Markovska – Academy of Sciences and Arts of the Republic of North Macedonia – MANU.

MISA provided expert and administrative support for preparation, organization and implementation of the session.

In light of the initiation of the process of the fifth Open Government Partnership Action Plan 2021-2023, during this session the Council adopted the following documents: Procedure for Conducting Consultations with Stakeholders on Creation of New Priorities and Commitments Within the Process “Open Government Partnership” with timeframe, Public Call for Applying to Participate in the Process of Co-creating the Open Government Partnership Action Plan 2021 – 2023 with Form and Guidelines for conducting a questionnaire for assessment of implementation of measures under the National OGP Action Plan 2018-2020 and the need to include said measures in the new action plan.

During this session, the Council established a working group consisted of council members. The group in question was tasked to prepare materials deriving from the Procedure for Conducting Consultations with Stakeholders on Creation of New Priorities and Commitments Within the Process “Open Government Partnership”: plan for promotion of the public call, educational materials and criteria for assesing relevance and relation to OGP principles. Members of the working group are the following council members: Maja Petkovska Leses, German Filkov, Misha Popovikj, Darko Antikj, Nadica Josifovski, Martin Todevski, Eli Chakar, Blagica DImitrovska and Ivona Stalevska.

This approach is expected to provide systemized manner of planning and implementation of the consultation process, which, in turn, would ensure timely, streamlined, inclusive and transparent process of co-creation of the new National Open Government Partnership Action Plan 2021-2023.

Ministry of Information Society and Administration

Third Session of the Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process and National OGP Action Plan 2018-2020

Skopje, July 22, 2020

On July 20th, the third video session was held of the Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process and National OGP Action Plan 2018-2020.

The session was organized and chaired by Ms. Maja Petkovska Leses, co-chair of the Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process (Council) and National OGP Action Plan 2018-2020 (NAP).

A total of 11 Council members participated on the session, as well as Gordana Gapikj Dimitrovska – National Open Government Partnership Coordinator under the Ministry of Information Society and Administration (MISA), Adrian Abazi and Stanislav Vasilevski – MISA; Aleksandra Cvetkovska – NDI; Bojan Vasilevski – Parliament of the Republic of North Macedonia; Zlatko Atanasov – Parliamentary Institute – Parliament of the Republic of North Macedonia; Aleksandra Jovevska Gjorgjovska – Instutute for Democracy “Societas Civilis“; Gorica Nadzinska – CPIA; Marija Nikolovska Arsovska and Kjendresa Sulejmani – Foundation Metamorphosis.

Two representatives of the expert and administrative unit under MISA and Ivona Stalevska from the Foundation Open Society Macedonia (Council member and coordinator of the OGP Civil Society Organizations Network) secured administrative and logistics support for preparation and organization of the session.

After adopting the proposed agenda, the working group established by the Council for Coordination and Monitoring of the Open Government Partnership Process and National OGP Action Plan 2018-2020 during a session held on 09.06.2020, with members: Darko Antikj from the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women, Ivona Staleska from Foundation Open Society Macedonia, Eli Chakar from Ministry of Local Self-Government, Gordana Gapikj Dimitrovska from the Ministry of Information Society and Administration, Sunchica Kostovska-Petrovska from Foundation Open Society Macedonia, Kjendresa Sulejmani and Marija Nikolovska Arsovska from Foundation for Internet and Society Metamorphosis, tasked to prepare the proposed timeframe and manner of implementation of the process of co-creation of the Open Government Partnership Action Plan 2020-2022, notified the council members about the proposed dynamics and procedure for implementation of the process of co-creation and presented the draft documents: Proposed procedure for implementation of public consultations for creating new priorities and commitments within the “Open Government Partnership” process; documents deriving from the proposed procedure (Timeframe for preparation of NAP, forms to be filled – part of the co-creation procedure, Public call for application to participate in the process of co-creation of the National OGP Action Plan 2020 – 2022), as well as proposed guidelines for conducting a questionnaire to assess implementation of measures under National OGP Action Plans and the need to include said measures in the new action plan.

Council members reviewed and discussed the proposed documents. Upon necessary amendments in the contents, the council members decided to adopt the documents during a correspondence Council session on 29.07.2020. Voting would be conducted electronically by entering individual credentials of every Council member.

Furthermore, during the Council session, Aleksandra Cvetkovska from NDI presented ongoing activities in the process of co-creating commitments for Open Parliament, whereas Gorica Nadzinska from CPIA present ongoing activities in the process of co-creating commitments for Open Judiciary.

Ministry of Information Society and Administration