ПОВИК до здруженија на граѓани и фондации за изразување на интерес за членување на нивни претставници во Советот за Отворено судство 2021-2023 година

Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Врховниот суд на Република Северна Македонија, во рамки на иницијативата за Отворено судство-Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија објавува оглас за избор на членки на Советот за Отворено судство од редот на здруженија на граѓани и фондации.

Со цел обезбедување на навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес се објавува повик до граѓанските организации за номинирање на членови во Советот за Отворено судство во чија надлежност ќе биде следење на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година.

Повик треба да овозможи пријавување на 6 (шест) претставници и нивни заменици од заинтересирани граѓански организации кои ги споделуваат вредностите на Партнерството за отворена власт,  се залагаат за поголема партиципативност, отвореност и отчетност на судството и ги применуваат тие принципи во своето работење, за нивно учество во Советот следење на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година.

 

Советот за Отворено судство 2021-2023 година е советодавно тело за координација и следење на развојот и спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство и креирање на политики за отвореност на судството. Членувањето во Советот Отворено судство е доброволно и без надомест. Советот за Отворено судство има клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Отворено судство, низ циклусот на планирање, во развојот и во спроведувањето, следењето и известувањето за Акцискиот план за Отворено судство. Совет за Отворено судство се формира за да се поттикне транспарентноста и отвореноста на работата на судовите и да се поттикне учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата Отворено судство во Република Северна Македонија; да се обезбеди соработка и да се воспостават јасни, структурирани и трајни механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското општество; да се зголеми учеството на граѓанското општество во процесите на Отворено судство и во подготовката на акциските планови за Отворено судство и за поддршка, поттикнување и следење на спроведувањето на тековниот акциски план.

Со овој повик се покануваат сите заинтересирани здруженија на граѓани и фондации согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 55/16) да се пријават преку доставување на приложената пријава  и потребните документи* со кои се докажува исполнувањето на критериумите.

 

Рокот за поднесување на пријавите е 24 март (четврток) 2022 година.

Пријавувањето за членство во Совет за Отворено судство за следење на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година се врши по електронски пат, со доставување на пополнета пријава и потребните документи* на следната електронска адреса: contact@cpia.mk

 

По разгледување на пријавите, здруженијата на граѓани и фондациите кои изразиле интерес за членство во Советот за Отворено судство ќе бидат информирани за процесот и избраните членови.

Потребни документи со кои се докажува исполнувањето на критериумите и кои треба да бидат доставени заедно со пријавата за членство во Советот за Отворено судство 2021-2023 година:

  • Годишен извештај за работата на здружението на граѓани/фондацијата од минатата година (2020 година);
  • Тековна состојба на здружението на граѓани/фондацијата (не постара од 6 месеци);
  • Статут на здружението на граѓани/фондацијата;
  • Доказ за најмалку 5 години искуство на здружението на граѓани/фондацијата во реформа на правосудството;
  • Доказ за најмалку 5 години искуство на кандидатот за член и заменик во реформа на правосудството;
  • Кратка биографија на кандидатите за членови и заменици на Советот за Отворено судство;
  • Изјава од кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ дека не се членови на органи на политичка партија, не се избрани или именувани лица и не се вработени во институциите на државната власт.

Избраните членови и заменици на Советот за Отворено судство ќе бидат известени најдоцна до 26.03.2022 година и поканети на 30.03.2022 година да учествуваат на свечената седница за формирање на Советот за Отворено судство во Врховниот суд на Република Северна Македонија.

Одржана конститутивна седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена Власт 2021-2023

Скопје, 11 март 2022

На 11 март се одржа конститутивната хибридна седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт 2021-2023. На седницата се официјализираше конституирањето на Советот како советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија (ПОВ), за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови.

Седницата ја отвори министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити преку видео обраќање. Тој се осврна на придобивките од процесот, важноста од вклучувањето на сите засегнати страни, како и на Националниот акциски план за ПОВ 2021-2023 кој се надоврза на претходниот интензитет на работа со преземање обврски за зголемување на учеството на јавноста и испорака на решенија кои прават разлика.

„Во новиот циклус се постигна навистина голем успех, освен заложбите за Отворена Влада и Отворен парламент се креираа и заложби за Отворено судство“, истакна министерот Алити, додавајќи дека воспоставувањето на Советот ќе обезбеди на структуриран начин да се максимизира учеството и соработката помеѓу институциите и граѓанското општество, и тоа во сите фази на процесот на ПОВ.

„Убеден сум дека овој Совет, со воспоставениот состав од 8 членови кои ја претставуваат Владата, Собранието и Врховниот суд на Република Северна Македонија и еднаков  број претставници од граѓанските организации номинирани преку Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт, ќе одговори на заеднички поставените цели, рече министерот Алити.“

На седницата се обрати и Сандра Пернар, регионална координаторка на ПОВ за Европа, која потенцираше дека во последните две години е забележан вистински напредок.

,,Видовме дека се преземени дополнителни важни чекори вклучувајќи го и воспоставувањето на форумот на засегнати страни.. Северна Македонија е дефинитивно специфична во однос на регионот со фактот што сега ги има сите три гранки на власт во имплементација на заложби и локален претставник во ПОВ. Ја гледам Северна Македонија како вистински лидер во регионот на Западен Балкан кога зборуваме за отворена влада“, истакна Пернар.

Гордана Гапиќ Димитровска, која е национална координаторка на Република Северна Македонија за ПОВ, укажа дека е огромно задоволството од воспоставувањето на Советот, темелено на искуствата од претходниот циклус но и поради вклучувањето на претставници од Врховниот суд и од Парламентот со што се воспоставува функционален систем на координација и следење на процесот за ПОВ.

Ивона Сталевска, како претставник на Мрежата на граѓански организации истакна дека во овој процес на ко-креација беа активно вклучени и како членови на Советот и како фасилитатори на приоритетните области и со активна поддршка на сите членови од ад-хок работните групи.

Во расправата на седницата се вклучија  и Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации, Маја Петковска Лесес од Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и Лилјана Јоноски од Рурална коалиција.

На средбата учествуваа 25 претставници од институциите и граѓанските организации, членовите и замениците членови на Советот како и претставници од Националниот демократски институт и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“.

Одржана Конференцијата на високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023

[Скопје, 23 февруари 2022] Денес во организација на Министерството за информатичко општество и администрација, Фондацијата Отворено општество – Македонија, Центарот за граѓански комуникации и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, се одржа Конференција на високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023. Со конференцијата беше одбележана и 10-годишнината од приклучувањето на Северна Македонија во меѓународната иницијатива Партнерство за отворена власт.

Конференцијата се одржа како дел од активностите на проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023“, кој е финансиран од Секретаријатот на Партнерството за отворена власт.

На конференцијата свое обраќање имаа Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски; Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити; Главниот извршен директор на Партнерство за отворена власт Санџај Прадхан; и Извршната директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, Фани Каранфилова-Пановска.

Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити се осврна на придобивките кои произлегуваат од концептот на ПОВ (Партнерство за отворена власт): „Отворените финансии и достапноста на информациите за плаќањата на државните институции кон фирми, други институции и физички лица; Граѓанскиот буџет; зголемувањето на рокот за консултација на предлог законите на ЕНЕР; достапноста на повеќе од 300 податочни сетови на порталот за отворени податоци; воспоставувањето на регистарот за вистински сопственици се само дел од постигнатите резултати. Дополнително, иновативните алатки кои преку оваа иницијатива овозможија поголема транспарентност и отчетност на општините во земјава, минатата година беа прогласени за едни од глобалните победници на Самитот за Партнерство за отворена власт кој се одржа во Сеул, Република Кореја“, истакна министерот.

Тој потенцираше дека со отворањето и ставањето на располагање на нашите ресурси на јавноста, успеавме да го унапредиме дијалогот, иновациите и употребата на технологијата што го прават животот на нашите граѓани подобар и полесен.

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски, истакна дека Владата во тесна и продуктивна соработка со граѓанскиот и бизнис секторот останува максимално посветена на имплементација на принципите за отворена власт. „Таа вклученост на сите засегнати страни како партнери и како контролни механизми, ја направија оваа Влада потранспарентна и поодговорна. Процесот создаде основа за партиципација, за ефикасно управување со јавните ресурси, за градење на систем на интегритет, и за создавање на средина за пристап до информации и отворени податоци.“, потенцираше тој. Исто така, истакна дека овој концепт во Северна Македонија го прифатија и сега веќе го практикуваат и општините, и Собранието, како и судската власт, што претставува Владин сеопфатен придонес во владеењето на правото.

Главниот извршен директор на Партнерство за отворена власт, Санџај Прадхан, во своето видео обраќање се заблагодари на реформаторите и лидерите на отворена власт од Северна Македонија за активното, динамично и посветено учество во Партнерство за отворена власт. „Партнерство за отворена власт остварува три цели; Прво, ја зголемува довербата на граѓаните, второ ја зајакнува сигурноста на инвеститорите, и трето, ја унапредува агендата за пристапување во ЕУ.“, заклучи тој.

Извршната директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, Фани Каранфилова-Пановска, во своето обраќање истакна дека Фондацијата секогаш е насочена кон унапредување на околината во која работи и се развива граѓанското општество и затоа од особено значење е вклучувањето на граѓанските организации во сите процеси на креирање на јавните политики. „Затоа Фондацијата го иницираше процесот за воспоставување Мрежа на граѓански организации за Партнерство за отворена власт и за воспоставување национален Совет за Партнерство за отворена власт.“, рече Каранфилова-Пановска.

Работниот дел од конференцијата продолжи со сесии на кои панелистите преку своите обраќања обезбедија детален осврт на процесот на ко-креација на Националниот акциски план и придобивките и идните активности на Партнерството за отворена власт во Република Северна Македонија.

На панелот ,,Кои се придобивките од процесот на ПОВ и зошто е важна вклученоста во овој процес?,, свое обраќање имаа: Гордана Гапиќ Димитровска,  Национална координаторка за Партнерство за отворена власт,  Министерство за информатичко општество и администрација; Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа; Ивона Сталевска, Фондација Отворено Општество – Македонија и Герман Филков, Центар за граѓански комуникации, кои се осврнаа на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес со акцент на 10 години Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија, вклученоста, улогата, формирањето и структурата на Советот за ПОВ, Мрежа на граѓански организации со приказ на успешни иницијативи од ПОВ – Отворен трезор.

На вториот панел ,,Како ги утврдивме приоритетните области при ко-креација на НАП за ПОВ 2021 – 2023 за спроведување и следење на заложбите,, свое обраќање имаа: Маја Петковска Лесес, Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија; Ивона Сталевска,  Фондација Отворено Општество – Македонија;  Миша Поповиќ, Институт за Демократија/ИДСЦС; Златко Атанасов, Парламентарен институт Собрание на РСМ – Отворен парламент; Жарко Хаџи-Зафиров, Центар за правни истражувања и анализа – Отворено судство и Ирина Поцкова, Граѓанска иницијатива на жени, општина Св. Николе – ПОВ на Локално ниво кои се осврнаа на ко-креација на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 (НАП за ПОВ 2021-2023) и на искуствата од создавањето на вториот акциски план Отворен парламент и проширувањето на оваа иницијатива со креирање на заложби за Отворено судство и посебен Акциски план на локално ниво за Општина Св. Николе.

На завршниот панел Сандра Пернар, Висока регионална координаторка за Европа од Партнерство за отворена власт  и Гордана Гапиќ Димитровска,  Национална координаторка за  Отворено владино партнерство,  Министерство за информатичко општество и администрација се осврнаа на идните активности на иницијативата ПОВ во РСМ, формирањето на Советот за ПОВ 2021-2023, можностите за поддршка на Секретаријатот за ПОВ во спроведувањето на НАП како и претстојните меѓународни активности како што е Отворената недела на ПОВ планирана за месец мај 2022 година.

Исто така, на конференцијата присутните се согласија дека со посветена работа на иницијативата за Партнерство за отворена власт и употребата на технологијата за унапредување на отвореноста на институциите се влијае врз подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.

Konferencën e nivelit të lartë për promovimin e Planit të Pestë Kombëtar të Veprimit për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023 dhe për të shënuar 10-vjetorin e Partneritetit për Qeverisje të Hapur në Maqedoninë e Veriut

Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në emër të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë (MSHIA), Fondacionit Shoqëria e Hapur – Maqedoni (FSHOM), Qendrës për Komunikime Civile (QKC) dhe Shoqatës për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave (ESE), të cilët së bashku zbatojnë projektin “Mbështetje për procesin e zbatimit dhe monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023”, për të marrë pjesë në Konferencën e nivelit të lartë për promovimin e Planit të Pestë Kombëtar të Veprimit për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023 dhe për të shënuar 10-vjetorin e Partneritetit për Qeverisje të Hapur në Maqedoninë e Veriut.

Konferenca do të mbahet më 23 shkurt 2022 (e mërkurë), duke filluar nga ora 10.30 në h. Aleksandar Palace – Shkup.

Në Konferencë, të pranishmit do të diskutojnë për përfitimet e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur dhe rëndësinë e përfshirjes së të gjitha palëve të interesuara në këtë proces; do të japin një pasqyrë të procesit në të cilin janë identifikuar fushat prioritare gjatë bashkëkrijimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023 (PKV për PQH 2021-2023); do të ndajnë planet për zbatimin dhe monitorimin e angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritet të Qeverisjes së Hapur 2021-2023 dhe sigurisht të festojmë dhjetëvjetorin e procesit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur në Maqedoninë e Veriut. Shpresojmë që Konferenca të nxisë debatin dhe bashkëpunimin midis të gjithë bartësve të përfshirë në procesin e bashkëkrijimit, zbatimit dhe monitorimit të PKV-së për PQH 2021-2023.

Puna e konferencës do zhvillohet në maqedonisht, por do të sigurohet përkthim simultan në shqip dhe anglisht dhe anasjelltas. Në konferencën që po organizojmë live do të respektohen të gjitha protokollet për Kovid. Gjatë regjistrimit, të pranishmit duhet të paraqesin një certifikatë të vaksinimit të plotë.

Programi i punës së konferencës

Ju lutemi regjistrimin për pjesëmarrjen tuaj ta bëni në këtë lidhje https://forms.office.com/r/PAQ2JasK7t.

Pajisjet inovative për komuna më transparente në vend janë shpallur ndërmjet fituesve Globalë mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur

Seul, 16 dhjetor, 2021

Pajisjet inovative, të cilat mundësuan transpаrencë më të lartë dhe llogaridhënie të komunave në vend janë shpallur si për një prej fituesve Globalë të Samitit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur, i cili prej më datë 15 deri më datë 17 dhjetor po mbahet në Seul të Republikës së Koresë.

Në konkurrencën e më tepër se 100 aplikacioneve, angazhimi për komuna më transparente në Maqedoninë e Veriut, e fitoi shpërblimin e tretë në nivel evropian në ndikimin e përmirësimit të jetesës së qytetarëve dhe në kualitetin e demokracisë. Bëhet fjalë për një grup të pajisjeve, të cilat janë të krijuara dhe të vendosura në funksion gjatë tre viteve të kaluara. Ato kontribuan në përmirësimin e transaprencës fiskale në nivel lokal, mundësuan ndjekjen drejtpërsëdrejti të seancave në18 komuna, si dhe përfshirjen e drejtpërdejtë të qytetarëve në procesin e sjelljes së vendimeve në 24 komuna. Aktivitetet u implementuan në suaza të angazhimit ,,Vendosja e pajisjeve të reja lidhur me përmirësimin e transparencës financiare dhe llogaridhënies së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale”, bartëse e së cilës është Ministria e Vetëqeverisjes Lokale.

Koordinatori nacional i iniciativës ,,Partneriteti i Qeverisjes së Hapur”, i cili po implementohet nga viti 2011-të, është Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës.

,,Dua të theksoj se Republika e Maqedonisë së Veriut ka rezultate të njohura në proceset e qeverisjes së hapur, ndërsa shpërblimi i fituar i Samitit Global është konfirmim real se puna e përbashkët dhe raporti i partneritetit të Qeverisë, sektori civil dhe komuniteti i donacioneve sigurojnë zgjidhje funksionale dhe afatgjate mbi sfidat para së cilave gjendemi si shoqëri. Prej përfshirjes në këtë iniciativë në vitin 2011-të nëpërmjet pesë planeve aksionale, po ndiqet me përkushtim nevojitja e angazhimit dhe përfshirjes më në masë të qytetarëve në procesin e sjelljes të vendimeve, vendosjes së standardeve më të larta të integritetit dhe qasjes më të lartë në tekologji.

Me Planin Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur për periudhën 2021 – 2023 është përcaktuar angazhimi se edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdohet me punë të përkushtuar në sektorin publik, prej së cilit pritet në raport partneriteti me palët e interesit, të inovohen, të zhvillohen politika, të cilat do t’i përgjigjen nevojave të qytetarëve si përgjigje e tendencave bashkëkohore”, theksoi ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri.

Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Goran Milevski nga ana e tij deklaroi se:

,, Ky shpërblim Global është rezultat i përpjekjeve dhe aktiviteteve shumëvjeçare, të cilat i implementuam me partnerët tanë, në aspekt të punës së hapur të vetëqeverisjeve lokale, por edhe të përfshirjes më të drejtpërdrejtë të qytetarëve në procesin e punës dhe të vendimmarrjes në komunat në të cilat jetojnë. Në praktikë, këto aktivitete kontribuan ndaj qasjes së lehtë dhe të shpejtë në të dhëna mbi realizimin e buxheteve të komunave, aprovimit të vendimeve në bazë të të dhënave relevante dhe të disponueshme, si dhe realizimit të projekteve me interes publik, të propozuara drejtpërdrejt për qytetarët”, theksoi ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Goran Milevski.

Angazhimi për të pasur komuna transparente u implementua në suaza të projektit ,,Përforcimi i Këshillave Komunalë”, i cili është i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit, ndërsa implementuesit kryesorë janë Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Ministria e Financave dhe Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP).

“Realizimi i këtij angazhimi ka treguar se, kur qytetarët janë të pranishëm në procesin e vendimmarrjes dhe të planifikimit financiar, përmirësohet efektiviteti dhe efikasiteti i shërbimeve publike. Përfshirja e qytetarëve në këtë proces kontribuon edhe në llogaridhënien dhe në transparencën e autoriteteve, si dhe në besimin mes vetëqeverisjes lokale dhe qytetarëve.

Urime Maqedonisë së Veriut për këtë mirënjohje, përkatësisht shpresoj se kjo do të nxisë rritjen e qëndrueshme të këtyre mjeteve, dhe rrjedhimisht përfshirjen më në masë të qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në të ardhmen”, deklaroi Veronica Ullman Marty, ambasadore e Zvicrës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

,,Ekipi i UNDP-së, me përkushtim po punon në zhvillimin e demokracisë lokale dhe në përditësimin e kapaciteteve të komunave, pasi besojmë se pikërisht ky është parakushti kryesor për zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve. Ky shpërblim është ,,erë në shpinë”, për t’iu përmbajtur qëllimit tonë që pajisjer ekzistuese të pranohen nga të gjitha pushtetet vendore në vend, por edhe të krijojmë zgjidhje të reja inovative për punë më të hapur të komunave ndaj qytetarëve“, potencoi Armen Grigorjan, Përfaqësues i përhershëm i UNDP-së.

Shaqiri: Thellësisht jam i bindur në fuqinë transformuese të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur

Sot, në formë virtuale, si folës, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri ishte pjesë e Samitit Global mbi Partneritin e Qeverisjes së Hapur, i cili zhvillohet në Republikën e Koresë.

Ky samit ofron një platformë dhe çaste për të reflektuar mbi progresin e PQH-së në dekadën e saj të parë dhe për të paraqitur një vizion për të ardhmen.

Sa i takon arritjeve në fushën e integritetit dhe inovacionit që kanë arrdhur si pasojë e Partneritet të Qeverisjes së Hapur, Shaqiri tha: ”Republika e Maqedonisë së Veriut ka njohur rezultate në proceset e qeverisjes së hapur. Që nga anëtarësimi në këtë iniciativë në vitin 2011 përmes pesë planeve aksionar, nevoja për angazhim dhe përfshirje më të madhe të qytetarëve në procesin e vendimmarrjes, futjen e standardeve më të larta të integritetit dhe akses më të madh në teknologji është përcjellë me përkushtim. 

Duke hapur dhe duke bërë publike burimet tona, ne kemi mundur të avancojmë dialogun, inovacionin dhe përdorimin e teknologjisë që e bëjnë jetën e qytetarëve më të mirë dhe më të lehtë. 

Një shembull i rëndësishëm që është një përgjigje aktive ndaj kërkesave për integritet në sektorin publik dhe privat, do të veçoja angazhimin për “PRONARËT E VËRTETË” (BENEFICIAL OWNERSHIP), me çka ofrohet akses i barabartë në të dhënat bazë për kompanitë e regjistruara në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut.”

Duke hedhur sytë kah e ardhmja, ministri Shaqiri shtoi: “Me planin e ri të pestë aksionar për PQH-në, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është zotuar që në mënyrë aktive të punojë në bërjen publike të pronarëve realë të kompanive që kanë kontraktuar marrëveshje për prokurime publike me institucionet e sektorit publik.

Duke qenë se transparenca në prokurimin publik konsiderohet si një mjet kyç për reduktimin e korrupsionit dhe për të mundësuar garë të drejtë dhe konkurruese, nga informacioni i disponueshëm publikisht për të gjithë ciklin e prokurimit publik, mund të sigurohet prokurim publik i përgjegjshëm”.

“Realizimi me sukses i këtij angazhimi ambicioz pritet të ndikojë pozitivisht në rritjen e konkurrencës, cilësinë e prokurimit dhe përmirësimin e shërbimeve publike”, përfundoi fjalimin e tij, ministri Jeton Shaqiri.

 

Награда за отворена влада

Гласајте за заложбата од Северна Македонија на глобалниот натпревар за

Отворено владино партнерство

Гласањето е отворено од 18 до 22 октомври 2021 година

Глобалната иницијатива Отворено владино партнерство, во пресрет на одбележувањето на својата 10-годишнина, ја воведува Наградата за Отворена влада, со цел да ги препознае највлијателните заложби од ова партнерство, кои значително и во пракса го подобрија животот на луѓето или квалитетот на демократијата.

Во рамките на овој глобален натпревар, Република Северна Македонија учествува со следната заложба:

„Воспоставување нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на единиците на локалната самоуправа“

North Macedonia | Transparent & Accountable Local Government

Најдобрите заложби ќе бидат избрани директно од страна на граѓаните, со непосредно гласање, достапно на следниот линк https://www.opengovpartnership.org/open-government-awards/ogp-impact-awards-europe-region/

Се гласа за најдобрата заложба во секој од четирите региони на ОВП – Европа, Америка, Азија Пацифик и Африка и Среден Исток. Гласањето за оваа награда ќе биде отворено во периодот 18 – 22 октомври 2021 година. Ве повикуваме да се вклучите и да го дадете вашиот глас! Да ја подржиме нашата ОВП заедница!

Повеќе за заложбата

 

Заложбата „Воспоставување нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на единиците на локалната самоуправа“ беше избрана врз основа на препораките на Независниот механизам за известување и изборот на нашата ОВП заедница – Советот за ОВП, Мрежата на граѓански организации за ОВП и чинителите директно вклучени во креирањето и спроведување на заложбите. Со спроведувањето на заложбата беа воведени иновативни алатки за зголемување на транспаретноста на општините во Северна Македонија. Најобемната активност резултираше со креирање електронска алатка која на општините им овозможува да им ги прикажат на граѓаните финансиското работење и реализацијата на буџетот на разбирлив начин. Досега, вкупно 39 општини ја препознаа ефикасноста и практичноста на оваа алатка и ја користат за споделување финансиски податоци, на тој начин придонесувајќи кон подобрување на фискалната транспарентност на локално ниво и кон информирано креирање на општинските политики. Преку втората активност, насочена кон подобрување на транспарентноста на општинските совети и отчетноста пред граѓаните, во вкупно 18 општински совети беа воведени дигитални технологии кои овозможија седниците на Советите да се пренесуваат во живо на социјалните медиуми. Третата активност пак, насочена кон вклучување на граѓаните во процесот на одлучување на локално ниво, им овозможи на граѓаните од 24 општини заеднички да ги креираат локалните приоритети што резултираше со реализација на 33 проекти кои ги подобрија јавните услуги во областа на образованието, спортот и социјалната заштита со фокус на ранливите категории граѓани.

Одржано продожение на осмата седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за ОВП 2018 – 2020

На 23 јули 2021 се одржа продолжение на осмата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (Совет) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020.

На седницата присуствуваа 7  членови на Советот: ко-претседателката Маја Петковска Лесес – Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија; Ели Чакар – Министерство за локална самоуправа; Миша Поповиќ – Институт за демократија Социетас Цивилис; Горан Мојаноски – Министерство за финансии; Дарко Антиќ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените; Ивона Сталевска – Фондација Отворено општество – Македонија; Маја Коневска – Државна комисија за спречување на корупцијата како и Гордана Гапиќ Димитровска – Национална координаторка за Отворено владино партнерство при Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА), Адриан Абази и Владимир Серафимовски од МИОА.

На денешното продолжение на седницата, беа донесени следните заклучоци:

  1. Усвоен Записникот од седмата седница на Советот, одржана на 28 декември 2020 година, со 7 гласови ЗА;
  2. Советот ги разгледа предложените заложби и констатира дека се усогласени и прифатени од страна на надлежните институции, а притоа критериумите за оценување на релевантноста и поврзаноста со начелата на ОВП се запазени уште во раната фаза на подготовка на Акцискиот план за 2021-2023 година;
  3. Нацрт-текстот со предложените заложби да се стави на јавна консултација и да се достави на мислење до органите на државната управа. По усогласување на текстот, Нацрт – Акцискиот план за ОВП да се достави на разгледување до членовите на Советот во првата половина од септември 2021 година.

Одржана осма (информативна) седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Национланиот Акциски план за ОВП 2018 – 2020

На 20 јули 2021 се одржа осмата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (Совет) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020.

На седницата учествуваа 9 членови на Советот: Ели Чакар – Министерство за локална самоуправа; Миша Поповиќ – Институт за демократија „Социетас Цивилис“; Снежана Камиловска Трповска – Македонски центар за меѓународна соработка; Теодора Обрадовиќ Грнчаровска – Министерство за животна средина и просторно планирање; Горан Мојаноски – Министерство за финансии; Дарко Антиќ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените; Ивона Сталевска – Фондација Отворено општество – Македонија; Маја Коневска – Државна комисија за спречување на корупцијата и Надица Јосифовски – Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА) како и Гордана Гапиќ Димитровска – Национална координаторка за Отворено владино партнерство при МИОА, Владимир Серафимовски од МИОА и Даниел Кипријановски – Интелигента како техничка поддршка на www.ovp.gov.mk

Поради оправдани причини, на веќе закажаната седница не беше во можност да присуствува ко-претседателката на Советот, Маја Петковска Лесес – Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија,  па оттука осмата седница на Советот беше одржана како седница од информативен карактер без донесување на одлуки предвидени согласно дневниот ред.

Гордана Гапиќ Димитровска ја презентираше информацијата за резултатите на работните групи за ко-креирање на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 (НАП за  ОВП 2021-2023) по приоритетни области: Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност, Спречување на корупција и промовирање на добро владеење, Испорака на јавни услуги и Пристап до правда.

Во продолжение на седницата, четворицата ко-фасилитатори на работните групи за ко-креирање на НАП за ОВП 2021-2023 по приоритетни области: Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност (Герман Филков, преку снимено видео обраќање), Спречување на корупција и промовирање на добро владеење (Миша Поповиќ), Испорака на јавни услуги (Дарко Антиќ) и Пристап до правда (Ивона Сталевска), пред присутните членови на Советот ги презентираа предлог-заложбите за секоја приоритетна област одделно кои претходно беа одобрени од страна на одговорните институции и подносителите на заложбите. Процесот на ко-креација започна во септември 2020 година со цел да  се обезбеди навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-креирање на петтиот НАП за ОВП 2021-2023 година.

Дополнително, Гордана Гапиќ Димитровска ги извести членовите на Советот за Насоките за оценување на релевантноста и поврзаноста на предлог заложбите од процесот на ко-креирање на петтиот НАП за ОВП со начелата на ОВП Иницијативата.

По завршување на седницата, согласно Насоките, членовите на Советот ќе бидат во можност да ги оценат предложените заложби согласно Критериуми за оценување на релевантноста и поврзаноста со начелата на ОВП и Бодовникот за заложби во состав на Критериумите.

Гласањето по точките на дневен ред предвиден за осмата седница ќе се реализира на следната видео седница на Советот закажана за 23 јули 2021, кога ќе биде усвоен и Записникот од седмата седница на Советот, одржана на 28 декември 2020 година.

Нацрт Акциски план за Отворено судство 2021- 2023 година

Почитувани,

Пред нас се наоѓа првиот нацрт на Акцискиот план за Отворено судство како дел од Националниот акциски план за Отворено Владино Партнерство на Република Северна Македонија за периодот 2021-2023 година. Акцискиот план претставува спектар на заложби и активности кои правосудниот сектор ќе ги преземе во наредните две години со цел да се зајакнат, продлабочат и прошират напорите за унапредување на транспарентноста и отвореноста на судовите и судските институции во РСМ.

Република Северна Македонија е дел од Отвореното Владино Партнерство од 2011 година и досега успешно усвои и спроведе четири акциони планови (2012, 2014, 2016 и 2018 година). Собранието на Република Северна Македонија се приклучи на Отвореното Владино Партнерство во 2018 година во рамките на Акцискиот план 2018 – 2020 година, додека почнувајќи од годинава, во петтиот Национален акциски план (2021-2023) се наоѓа и судството со свои конкретни заложби за подобрување на транспарентноста и отвореноста на судовите и враќање на довербата на јавноста во судските институции.

Првиот Акциски план за Отворено судството беше развиен во широки дискусии и тркалезни маси помеѓу претседатели на судовите, судии и претставници на судската служба од сите судови во РСМ, претставници од Судскиот совет, Министерството за правда, Академијата за судии и јавни обвинители, претставници на граѓанското општество (мониторинг организации) и останати експерти во областа. Консултациите кои беа извршени во периодот јануари-март 2020 година вклучуваа и учество на Националниот координатор за ОВП, Министерството за информатичко општество и администрација како носител на оваа активност. Идеите и потребите на институциите и граѓанскиот сектор темелно дискутирани на тркалезните маси, беа трансформирани во форма на Првиот Акциски план за отворено судство.

Оттука, ги повикуваме сите засегнати страни, институции, невладини организации и заинтересирани граѓани да испратат свои предлози, препораки и коментари на нацрт Акцискиот план за Отворено судство 2021-2022 година.

Вашите коментари и предлози можете да ги доставите најдоцна до 20.07.2021 година (понеделник) на следните e-mail адреси: contact@ssrm.mk, mja@mja.org.mk,  и contact@cpia.mk .