ПОВИК до здруженија на граѓани и фондации за изразување на интерес за членување на нивни претставници во Советот за Отворено судство 2021-2023 година

Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Врховниот суд на Република Северна Македонија, во рамки на иницијативата за Отворено судство-Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија објавува оглас за избор на членки на Советот за Отворено судство од редот на здруженија на граѓани и фондации.

Со цел обезбедување на навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес се објавува повик до граѓанските организации за номинирање на членови во Советот за Отворено судство во чија надлежност ќе биде следење на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година.

Повик треба да овозможи пријавување на 6 (шест) претставници и нивни заменици од заинтересирани граѓански организации кои ги споделуваат вредностите на Партнерството за отворена власт,  се залагаат за поголема партиципативност, отвореност и отчетност на судството и ги применуваат тие принципи во своето работење, за нивно учество во Советот следење на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година.

 

Советот за Отворено судство 2021-2023 година е советодавно тело за координација и следење на развојот и спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство и креирање на политики за отвореност на судството. Членувањето во Советот Отворено судство е доброволно и без надомест. Советот за Отворено судство има клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Отворено судство, низ циклусот на планирање, во развојот и во спроведувањето, следењето и известувањето за Акцискиот план за Отворено судство. Совет за Отворено судство се формира за да се поттикне транспарентноста и отвореноста на работата на судовите и да се поттикне учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата Отворено судство во Република Северна Македонија; да се обезбеди соработка и да се воспостават јасни, структурирани и трајни механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското општество; да се зголеми учеството на граѓанското општество во процесите на Отворено судство и во подготовката на акциските планови за Отворено судство и за поддршка, поттикнување и следење на спроведувањето на тековниот акциски план.

Со овој повик се покануваат сите заинтересирани здруженија на граѓани и фондации согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 55/16) да се пријават преку доставување на приложената пријава  и потребните документи* со кои се докажува исполнувањето на критериумите.

 

Рокот за поднесување на пријавите е 24 март (четврток) 2022 година.

Пријавувањето за членство во Совет за Отворено судство за следење на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година се врши по електронски пат, со доставување на пополнета пријава и потребните документи* на следната електронска адреса: contact@cpia.mk

 

По разгледување на пријавите, здруженијата на граѓани и фондациите кои изразиле интерес за членство во Советот за Отворено судство ќе бидат информирани за процесот и избраните членови.

Потребни документи со кои се докажува исполнувањето на критериумите и кои треба да бидат доставени заедно со пријавата за членство во Советот за Отворено судство 2021-2023 година:

  • Годишен извештај за работата на здружението на граѓани/фондацијата од минатата година (2020 година);
  • Тековна состојба на здружението на граѓани/фондацијата (не постара од 6 месеци);
  • Статут на здружението на граѓани/фондацијата;
  • Доказ за најмалку 5 години искуство на здружението на граѓани/фондацијата во реформа на правосудството;
  • Доказ за најмалку 5 години искуство на кандидатот за член и заменик во реформа на правосудството;
  • Кратка биографија на кандидатите за членови и заменици на Советот за Отворено судство;
  • Изјава од кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ дека не се членови на органи на политичка партија, не се избрани или именувани лица и не се вработени во институциите на државната власт.

Избраните членови и заменици на Советот за Отворено судство ќе бидат известени најдоцна до 26.03.2022 година и поканети на 30.03.2022 година да учествуваат на свечената седница за формирање на Советот за Отворено судство во Врховниот суд на Република Северна Македонија.

Одржана конститутивна седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена Власт 2021-2023

Скопје, 11 март 2022

На 11 март се одржа конститутивната хибридна седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт 2021-2023. На седницата се официјализираше конституирањето на Советот како советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија (ПОВ), за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови.

Седницата ја отвори министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити преку видео обраќање. Тој се осврна на придобивките од процесот, важноста од вклучувањето на сите засегнати страни, како и на Националниот акциски план за ПОВ 2021-2023 кој се надоврза на претходниот интензитет на работа со преземање обврски за зголемување на учеството на јавноста и испорака на решенија кои прават разлика.

„Во новиот циклус се постигна навистина голем успех, освен заложбите за Отворена Влада и Отворен парламент се креираа и заложби за Отворено судство“, истакна министерот Алити, додавајќи дека воспоставувањето на Советот ќе обезбеди на структуриран начин да се максимизира учеството и соработката помеѓу институциите и граѓанското општество, и тоа во сите фази на процесот на ПОВ.

„Убеден сум дека овој Совет, со воспоставениот состав од 8 членови кои ја претставуваат Владата, Собранието и Врховниот суд на Република Северна Македонија и еднаков  број претставници од граѓанските организации номинирани преку Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт, ќе одговори на заеднички поставените цели, рече министерот Алити.“

На седницата се обрати и Сандра Пернар, регионална координаторка на ПОВ за Европа, која потенцираше дека во последните две години е забележан вистински напредок.

,,Видовме дека се преземени дополнителни важни чекори вклучувајќи го и воспоставувањето на форумот на засегнати страни.. Северна Македонија е дефинитивно специфична во однос на регионот со фактот што сега ги има сите три гранки на власт во имплементација на заложби и локален претставник во ПОВ. Ја гледам Северна Македонија како вистински лидер во регионот на Западен Балкан кога зборуваме за отворена влада“, истакна Пернар.

Гордана Гапиќ Димитровска, која е национална координаторка на Република Северна Македонија за ПОВ, укажа дека е огромно задоволството од воспоставувањето на Советот, темелено на искуствата од претходниот циклус но и поради вклучувањето на претставници од Врховниот суд и од Парламентот со што се воспоставува функционален систем на координација и следење на процесот за ПОВ.

Ивона Сталевска, како претставник на Мрежата на граѓански организации истакна дека во овој процес на ко-креација беа активно вклучени и како членови на Советот и како фасилитатори на приоритетните области и со активна поддршка на сите членови од ад-хок работните групи.

Во расправата на седницата се вклучија  и Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации, Маја Петковска Лесес од Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и Лилјана Јоноски од Рурална коалиција.

На средбата учествуваа 25 претставници од институциите и граѓанските организации, членовите и замениците членови на Советот како и претставници од Националниот демократски институт и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“.

Одржана Конференцијата на високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023

[Скопје, 23 февруари 2022] Денес во организација на Министерството за информатичко општество и администрација, Фондацијата Отворено општество – Македонија, Центарот за граѓански комуникации и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, се одржа Конференција на високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023. Со конференцијата беше одбележана и 10-годишнината од приклучувањето на Северна Македонија во меѓународната иницијатива Партнерство за отворена власт.

Конференцијата се одржа како дел од активностите на проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023“, кој е финансиран од Секретаријатот на Партнерството за отворена власт.

На конференцијата свое обраќање имаа Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски; Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити; Главниот извршен директор на Партнерство за отворена власт Санџај Прадхан; и Извршната директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, Фани Каранфилова-Пановска.

Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити се осврна на придобивките кои произлегуваат од концептот на ПОВ (Партнерство за отворена власт): „Отворените финансии и достапноста на информациите за плаќањата на државните институции кон фирми, други институции и физички лица; Граѓанскиот буџет; зголемувањето на рокот за консултација на предлог законите на ЕНЕР; достапноста на повеќе од 300 податочни сетови на порталот за отворени податоци; воспоставувањето на регистарот за вистински сопственици се само дел од постигнатите резултати. Дополнително, иновативните алатки кои преку оваа иницијатива овозможија поголема транспарентност и отчетност на општините во земјава, минатата година беа прогласени за едни од глобалните победници на Самитот за Партнерство за отворена власт кој се одржа во Сеул, Република Кореја“, истакна министерот.

Тој потенцираше дека со отворањето и ставањето на располагање на нашите ресурси на јавноста, успеавме да го унапредиме дијалогот, иновациите и употребата на технологијата што го прават животот на нашите граѓани подобар и полесен.

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски, истакна дека Владата во тесна и продуктивна соработка со граѓанскиот и бизнис секторот останува максимално посветена на имплементација на принципите за отворена власт. „Таа вклученост на сите засегнати страни како партнери и како контролни механизми, ја направија оваа Влада потранспарентна и поодговорна. Процесот создаде основа за партиципација, за ефикасно управување со јавните ресурси, за градење на систем на интегритет, и за создавање на средина за пристап до информации и отворени податоци.“, потенцираше тој. Исто така, истакна дека овој концепт во Северна Македонија го прифатија и сега веќе го практикуваат и општините, и Собранието, како и судската власт, што претставува Владин сеопфатен придонес во владеењето на правото.

Главниот извршен директор на Партнерство за отворена власт, Санџај Прадхан, во своето видео обраќање се заблагодари на реформаторите и лидерите на отворена власт од Северна Македонија за активното, динамично и посветено учество во Партнерство за отворена власт. „Партнерство за отворена власт остварува три цели; Прво, ја зголемува довербата на граѓаните, второ ја зајакнува сигурноста на инвеститорите, и трето, ја унапредува агендата за пристапување во ЕУ.“, заклучи тој.

Извршната директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, Фани Каранфилова-Пановска, во своето обраќање истакна дека Фондацијата секогаш е насочена кон унапредување на околината во која работи и се развива граѓанското општество и затоа од особено значење е вклучувањето на граѓанските организации во сите процеси на креирање на јавните политики. „Затоа Фондацијата го иницираше процесот за воспоставување Мрежа на граѓански организации за Партнерство за отворена власт и за воспоставување национален Совет за Партнерство за отворена власт.“, рече Каранфилова-Пановска.

Работниот дел од конференцијата продолжи со сесии на кои панелистите преку своите обраќања обезбедија детален осврт на процесот на ко-креација на Националниот акциски план и придобивките и идните активности на Партнерството за отворена власт во Република Северна Македонија.

На панелот ,,Кои се придобивките од процесот на ПОВ и зошто е важна вклученоста во овој процес?,, свое обраќање имаа: Гордана Гапиќ Димитровска,  Национална координаторка за Партнерство за отворена власт,  Министерство за информатичко општество и администрација; Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа; Ивона Сталевска, Фондација Отворено Општество – Македонија и Герман Филков, Центар за граѓански комуникации, кои се осврнаа на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес со акцент на 10 години Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија, вклученоста, улогата, формирањето и структурата на Советот за ПОВ, Мрежа на граѓански организации со приказ на успешни иницијативи од ПОВ – Отворен трезор.

На вториот панел ,,Како ги утврдивме приоритетните области при ко-креација на НАП за ПОВ 2021 – 2023 за спроведување и следење на заложбите,, свое обраќање имаа: Маја Петковска Лесес, Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија; Ивона Сталевска,  Фондација Отворено Општество – Македонија;  Миша Поповиќ, Институт за Демократија/ИДСЦС; Златко Атанасов, Парламентарен институт Собрание на РСМ – Отворен парламент; Жарко Хаџи-Зафиров, Центар за правни истражувања и анализа – Отворено судство и Ирина Поцкова, Граѓанска иницијатива на жени, општина Св. Николе – ПОВ на Локално ниво кои се осврнаа на ко-креација на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 (НАП за ПОВ 2021-2023) и на искуствата од создавањето на вториот акциски план Отворен парламент и проширувањето на оваа иницијатива со креирање на заложби за Отворено судство и посебен Акциски план на локално ниво за Општина Св. Николе.

На завршниот панел Сандра Пернар, Висока регионална координаторка за Европа од Партнерство за отворена власт  и Гордана Гапиќ Димитровска,  Национална координаторка за  Отворено владино партнерство,  Министерство за информатичко општество и администрација се осврнаа на идните активности на иницијативата ПОВ во РСМ, формирањето на Советот за ПОВ 2021-2023, можностите за поддршка на Секретаријатот за ПОВ во спроведувањето на НАП како и претстојните меѓународни активности како што е Отворената недела на ПОВ планирана за месец мај 2022 година.

Исто така, на конференцијата присутните се согласија дека со посветена работа на иницијативата за Партнерство за отворена власт и употребата на технологијата за унапредување на отвореноста на институциите се влијае врз подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.

High-Level Conference for Promotion of the Fifth Open Government Partnership National Action Plan and Celebration of 10 Years of Open Government Partnership in North Macedonia

On behalf of the Ministry of Information Society and Administration (MISA), the Foundation Open Society – Macedonia (FOSM), the Center for Civil Communications (CCC), and the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women (ESE), as partners in implementation of the project “Support to Implementation and Monitoring of the Open Government Partnership National Action Plan 2021-2023, it is our please to invite you to serve as panel speaker at the High-Level Conference for Promotion of the Fifth Open Government Partnership National Action Plan and Celebration of 10 Years of Open Government Partnership in North Macedonia.

The conference will be held on February 23rd, 2022 (Wednesday), at Aleksandar Palace Hotel in Skopje, starting at 10.30 am.

Panelists at the conference will reflect on the benefits from the Open Government Partnership and the importance of involvement of all stakeholders in this process; will provide an overview of the process for co-creation and setting priority areas under the OGP National Action Plan 2021-2023, and will share plans in respect to implementation and monitoring of OGP National Action Plan 2021-2023, including celebration of the tenth anniversary of the Open Government Partnership in North Macedonia. We sincerely hope that the Conference will encourage debate and cooperation among all stakeholders involved in the process for co-creation, implementation and monitoring of OGP National Action Plan 2021-2023.

Official language of the conference is Macedonian, with simultaneous translation provided in English and Albanian. The conference will be organized as in-person event with due consideration of all COVID-19 protection protocols. Participants are required to present a certificate of full vaccination at the registration desk.

Conference Agenda

Please register Your participation at the following link https://forms.office.com/r/PAQ2JasK7t

Иновативните алатки за потранспарентни општини во земјава меѓу глобалните победници за Партнерство за отворена власт

Сеул, 16 декември, 2021

Иновативните алатки кои овозможија поголема транспарентност и отчетност на општините во земјава се прогласени за едни од глобалните победници на Самитот за Партнерство за отворена власт кој од 15 до 17 декември се одржува во Сеул, Република Кореја.

Во конкуренција на повеќе од 100 апликации, заложбата за потранспарентни општини во Северна Македонија ја освои третата награда на европско ниво за влијание во подобрувањето на животот на луѓето и квалитетот на демократијата. Станува збор за група алатки кои беа креирани и ставени во функција во изминатите три години. Придонесоа за подобрување на фискалната транспарентност на локално ниво, овозможија следење во живо на седниците на 18 општини, како и директно вклучување на граѓаните во процесот на носење одлуки во 24 општини. Активностите беа спроведени во рамки на заложбата „Воспоставување нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на единиците на локалната самоуправа“, чиј носител е Министерството за локална самоуправа.

Национален координатор на иницијативата Партнерство за отворена власт, која се спроведува од 2011 година, е Министерството за информатичко општество и администрација.

„Би сакал да споделам дека Република Северна Македонија има препознаени резултати во процесите на отворена влада а добиената награда на Глобалниот самит е вистинска и искрена потврда дека заедничкиот труд и партнерскиот однос на Владата, граѓанскиот сектор и донаторската заедница обезбедува функционални и долгорочни решенија за предизвиците пред кои сме исправени како општество. Од приклучувањето во оваа иницијативата во 2011 година преку пет акциски планови посветено се следи потребата од поголем ангажман и вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки, воведување на поголеми стандарди на интегритет и поголем пристап до технологија. Со новиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт за периодот 2021-2023 година потврдена е заложбата дека и во наредниот период ќе се продолжи со посветена работа на  јавниот сектор, од кој се очекува во партнерски однос со засегнатите страни да иновира, да развива политики што одговараат на потребите на граѓаните како одговор на современите текови“,  истакна министерот за информатичко општество и администрација, Јетон Шаќири.

Министерот за локална самоуправа Горан Милевски од своја страна изјави:

„Ова глобално признание е плод на повеќегодишни напори и активности, кои ги спроведовме заедно со нашите партнери, во насока на поголема отвореност на локалните самоуправи, но и подиректна вклученост на граѓаните во процесот на работење и одлучување во општините во кои живеат. Во пракса, активностите придонесоа за брз и лесен пристап до податоците за реализација на општинските буџети, носење одлуки врз основа на релевантни и достапни податоци, како и реализација на проекти од јавен интерес предложени директно од граѓаните“, истакна министерот за локална самоуправа, Горан Милевски.

Заложбата за транспарентни општини се спроведе во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“, кој е финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка, а чии главни имплементатори се Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

„Остварувањето на оваа заложба покажа дека кога граѓаните се присутни во процесот на донесување одлуки и финансиско планирање, ефективноста и ефикасноста на јавните услуги се подобрува. Вклученоста на граѓаните во овој процес исто така придонесува за отчетноста и транспарентноста на властите, како и довербата помеѓу локалната самоуправа и граѓаните. Честитки за Северна Македонија за ова признание, имено се надевам дека истото ќе поттикне одржлив раст на овие алатки, а со тоа и поголема вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки во иднина“, изјави Вероник Улман Марти, амабасадорка на Швајцарија во Република Северна Македонија

„УНДП посветено работи на развивање на локалната демократија и надградување на капацитетите на општините, бидејќи веруваме дека токму тоа е клучен предуслов за одржлив развој и подобри услови за живот за сите граѓани. Ова признание е „ветер во грб“ да опстоиме на нашата  цел постоечките алатки да бидат прифатени од сите локални самоуправи во државата, но и да креираме нови иновативни решенија за поголема отвореност на општините кон граѓаните“, изјави Армен Григорјан, Постојан претставник на УНДП.

Шаќири: Длабоко убеден сум во трансформативната моќ на Партнерството за отворена власт

Сеул, 14 декември 2021

 

Денес, виртуелно, како говорник, Министерот за информатичко општество и администрација, Јетон Шаќири, беше дел од Глобалниот самит за Партнерство за отворена власт што се одржува во Република Кореја.

Самитот ќе обезбеди платформа и моментум за размислување за напредокот на ПОВ во првата деценија и претставување на визијата за иднината.

Во однос на достигнувањата на полето на интегритетот и иновативноста кои се резултат од Партнерството за отворена власт, Шаќири рече: “Република Северна Македонија има препознаени резултати во процесите на отворена влада. Од приклучувањето во оваа иницијатива во 2011 година преку пет акциски планови,  посветено се следеше потребата од поголем ангажман и вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки, воведување на поголеми стандарди на интегритет и поголем пристап до технологијата.

Преку отворање и ставање на нашите ресурси на јавноста, успеавме да го унапредиме дијалогот, иновациите и употребата на технологијата што го прават животот на граѓаните подобар и полесен.

Еден значаен пример кој преставува активен одговор на барањата за интегритет во јавниот и приватниот сектор,  би ја издвоил заложбата за „ВИСТИНСКИТЕ СОПСТВЕНИЦИ (BENEFICIAL OWNERSHIP)“, со која се овозможи рамноправен пристап до основните податоци за регистрираните субјекти во Централниот регистар на Република Северна Македонија.”

Гледајќи кон иднината, Шаќири додаде: “Оттука би сакал да споделам дека со новиот петти по ред Акциски план за ПОВ, Владата на Република Северна Македонија  се обврза дека во наредниот период активно ќе работи на јавно објавување на вистинските сопственици на фирмите што склучиле договори за јавни набавки со институциите од јавниот сектор.

Имајќи во предвид дека транспарентноста во јавните набавки се смета за главна алатка за намалување на корупцијата и за овозможување на фер и конкурентен натпревар, јавно достапните информации за целиот циклус на јавните набавки може да обезбедат  одговорни јавни набавки.

Успешната реализација на оваа амбициозна заложба очекувано е позитивно да влијае и врз зголемување на конкуренцијата, квалитетот на набавките и подобрување на јавните услуги”, го заврши својот говор, министерот Шаќири.

Награда за отворена влада

Гласајте за заложбата од Северна Македонија на глобалниот натпревар за

Отворено владино партнерство

Гласањето е отворено од 18 до 22 октомври 2021 година

Глобалната иницијатива Отворено владино партнерство, во пресрет на одбележувањето на својата 10-годишнина, ја воведува Наградата за Отворена влада, со цел да ги препознае највлијателните заложби од ова партнерство, кои значително и во пракса го подобрија животот на луѓето или квалитетот на демократијата.

Во рамките на овој глобален натпревар, Република Северна Македонија учествува со следната заложба:

„Воспоставување нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на единиците на локалната самоуправа“

North Macedonia | Transparent & Accountable Local Government

Најдобрите заложби ќе бидат избрани директно од страна на граѓаните, со непосредно гласање, достапно на следниот линк https://www.opengovpartnership.org/open-government-awards/ogp-impact-awards-europe-region/

Се гласа за најдобрата заложба во секој од четирите региони на ОВП – Европа, Америка, Азија Пацифик и Африка и Среден Исток. Гласањето за оваа награда ќе биде отворено во периодот 18 – 22 октомври 2021 година. Ве повикуваме да се вклучите и да го дадете вашиот глас! Да ја подржиме нашата ОВП заедница!

Повеќе за заложбата

 

Заложбата „Воспоставување нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на единиците на локалната самоуправа“ беше избрана врз основа на препораките на Независниот механизам за известување и изборот на нашата ОВП заедница – Советот за ОВП, Мрежата на граѓански организации за ОВП и чинителите директно вклучени во креирањето и спроведување на заложбите. Со спроведувањето на заложбата беа воведени иновативни алатки за зголемување на транспаретноста на општините во Северна Македонија. Најобемната активност резултираше со креирање електронска алатка која на општините им овозможува да им ги прикажат на граѓаните финансиското работење и реализацијата на буџетот на разбирлив начин. Досега, вкупно 39 општини ја препознаа ефикасноста и практичноста на оваа алатка и ја користат за споделување финансиски податоци, на тој начин придонесувајќи кон подобрување на фискалната транспарентност на локално ниво и кон информирано креирање на општинските политики. Преку втората активност, насочена кон подобрување на транспарентноста на општинските совети и отчетноста пред граѓаните, во вкупно 18 општински совети беа воведени дигитални технологии кои овозможија седниците на Советите да се пренесуваат во живо на социјалните медиуми. Третата активност пак, насочена кон вклучување на граѓаните во процесот на одлучување на локално ниво, им овозможи на граѓаните од 24 општини заеднички да ги креираат локалните приоритети што резултираше со реализација на 33 проекти кои ги подобрија јавните услуги во областа на образованието, спортот и социјалната заштита со фокус на ранливите категории граѓани.

Одржано продожение на осмата седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за ОВП 2018 – 2020

На 23 јули 2021 се одржа продолжение на осмата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (Совет) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020.

На седницата присуствуваа 7  членови на Советот: ко-претседателката Маја Петковска Лесес – Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија; Ели Чакар – Министерство за локална самоуправа; Миша Поповиќ – Институт за демократија Социетас Цивилис; Горан Мојаноски – Министерство за финансии; Дарко Антиќ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените; Ивона Сталевска – Фондација Отворено општество – Македонија; Маја Коневска – Државна комисија за спречување на корупцијата како и Гордана Гапиќ Димитровска – Национална координаторка за Отворено владино партнерство при Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА), Адриан Абази и Владимир Серафимовски од МИОА.

На денешното продолжение на седницата, беа донесени следните заклучоци:

  1. Усвоен Записникот од седмата седница на Советот, одржана на 28 декември 2020 година, со 7 гласови ЗА;
  2. Советот ги разгледа предложените заложби и констатира дека се усогласени и прифатени од страна на надлежните институции, а притоа критериумите за оценување на релевантноста и поврзаноста со начелата на ОВП се запазени уште во раната фаза на подготовка на Акцискиот план за 2021-2023 година;
  3. Нацрт-текстот со предложените заложби да се стави на јавна консултација и да се достави на мислење до органите на државната управа. По усогласување на текстот, Нацрт – Акцискиот план за ОВП да се достави на разгледување до членовите на Советот во првата половина од септември 2021 година.

Одржана осма (информативна) седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Национланиот Акциски план за ОВП 2018 – 2020

На 20 јули 2021 се одржа осмата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (Совет) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020.

На седницата учествуваа 9 членови на Советот: Ели Чакар – Министерство за локална самоуправа; Миша Поповиќ – Институт за демократија „Социетас Цивилис“; Снежана Камиловска Трповска – Македонски центар за меѓународна соработка; Теодора Обрадовиќ Грнчаровска – Министерство за животна средина и просторно планирање; Горан Мојаноски – Министерство за финансии; Дарко Антиќ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените; Ивона Сталевска – Фондација Отворено општество – Македонија; Маја Коневска – Државна комисија за спречување на корупцијата и Надица Јосифовски – Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА) како и Гордана Гапиќ Димитровска – Национална координаторка за Отворено владино партнерство при МИОА, Владимир Серафимовски од МИОА и Даниел Кипријановски – Интелигента како техничка поддршка на www.ovp.gov.mk

Поради оправдани причини, на веќе закажаната седница не беше во можност да присуствува ко-претседателката на Советот, Маја Петковска Лесес – Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија,  па оттука осмата седница на Советот беше одржана како седница од информативен карактер без донесување на одлуки предвидени согласно дневниот ред.

Гордана Гапиќ Димитровска ја презентираше информацијата за резултатите на работните групи за ко-креирање на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 (НАП за  ОВП 2021-2023) по приоритетни области: Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност, Спречување на корупција и промовирање на добро владеење, Испорака на јавни услуги и Пристап до правда.

Во продолжение на седницата, четворицата ко-фасилитатори на работните групи за ко-креирање на НАП за ОВП 2021-2023 по приоритетни области: Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност (Герман Филков, преку снимено видео обраќање), Спречување на корупција и промовирање на добро владеење (Миша Поповиќ), Испорака на јавни услуги (Дарко Антиќ) и Пристап до правда (Ивона Сталевска), пред присутните членови на Советот ги презентираа предлог-заложбите за секоја приоритетна област одделно кои претходно беа одобрени од страна на одговорните институции и подносителите на заложбите. Процесот на ко-креација започна во септември 2020 година со цел да  се обезбеди навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-креирање на петтиот НАП за ОВП 2021-2023 година.

Дополнително, Гордана Гапиќ Димитровска ги извести членовите на Советот за Насоките за оценување на релевантноста и поврзаноста на предлог заложбите од процесот на ко-креирање на петтиот НАП за ОВП со начелата на ОВП Иницијативата.

По завршување на седницата, согласно Насоките, членовите на Советот ќе бидат во можност да ги оценат предложените заложби согласно Критериуми за оценување на релевантноста и поврзаноста со начелата на ОВП и Бодовникот за заложби во состав на Критериумите.

Гласањето по точките на дневен ред предвиден за осмата седница ќе се реализира на следната видео седница на Советот закажана за 23 јули 2021, кога ќе биде усвоен и Записникот од седмата седница на Советот, одржана на 28 декември 2020 година.

Нацрт Акциски план за Отворено судство 2021- 2023 година

Почитувани,

Пред нас се наоѓа првиот нацрт на Акцискиот план за Отворено судство како дел од Националниот акциски план за Отворено Владино Партнерство на Република Северна Македонија за периодот 2021-2023 година. Акцискиот план претставува спектар на заложби и активности кои правосудниот сектор ќе ги преземе во наредните две години со цел да се зајакнат, продлабочат и прошират напорите за унапредување на транспарентноста и отвореноста на судовите и судските институции во РСМ.

Република Северна Македонија е дел од Отвореното Владино Партнерство од 2011 година и досега успешно усвои и спроведе четири акциони планови (2012, 2014, 2016 и 2018 година). Собранието на Република Северна Македонија се приклучи на Отвореното Владино Партнерство во 2018 година во рамките на Акцискиот план 2018 – 2020 година, додека почнувајќи од годинава, во петтиот Национален акциски план (2021-2023) се наоѓа и судството со свои конкретни заложби за подобрување на транспарентноста и отвореноста на судовите и враќање на довербата на јавноста во судските институции.

Првиот Акциски план за Отворено судството беше развиен во широки дискусии и тркалезни маси помеѓу претседатели на судовите, судии и претставници на судската служба од сите судови во РСМ, претставници од Судскиот совет, Министерството за правда, Академијата за судии и јавни обвинители, претставници на граѓанското општество (мониторинг организации) и останати експерти во областа. Консултациите кои беа извршени во периодот јануари-март 2020 година вклучуваа и учество на Националниот координатор за ОВП, Министерството за информатичко општество и администрација како носител на оваа активност. Идеите и потребите на институциите и граѓанскиот сектор темелно дискутирани на тркалезните маси, беа трансформирани во форма на Првиот Акциски план за отворено судство.

Оттука, ги повикуваме сите засегнати страни, институции, невладини организации и заинтересирани граѓани да испратат свои предлози, препораки и коментари на нацрт Акцискиот план за Отворено судство 2021-2022 година.

Вашите коментари и предлози можете да ги доставите најдоцна до 20.07.2021 година (понеделник) на следните e-mail адреси: contact@ssrm.mk, mja@mja.org.mk,  и contact@cpia.mk .