Thirrje publike ndaj organizatave qytetare për anëtarësim në rrjetin e Partneritetit të hapur qeveritar

Shkup, 18 dhjetor 2019

Me iniciativë të dhjetë organizatave qytetare u krijua rrjeti i organizatave qytetare të Partneritetit të hapur qeveritar (PHQ).

Qëllimi kyç i rrjetit është ta koordinojë dhe përforcojë zërin e organizatave qytetare të cilat përpiqen për pjesëmarrje, hapje dhe llogaridhënie të qeverive.

Rrjeti do të përpiqet të inicojë, inkurajojë, mbështesë, realizimin dhe monitorimin e procesit të PHQ si dhe për inkurajimin e qeverive dhe institucioneve të tjera ndaj rritjes së transparencës, llogaridhënies dhe hapjes në pjesëmarrje (participim).

Partneriteti i hapur qeveritar paraqet iniciativë vullnetare ndërkombëtare e cila synon të sigurojë angazhim konkret nga ana e qeverive ndaj qytetarëve të tyre, për të promovuar transparencë, të nxisin pjesëmarrjen qytetare, luftën kundër korrupsionit dhe përdorimin e teknologjive të reja me qëllim që të përforcohet qeverisja/udhëheqja e mirë.

Vendet kandidate duhet ta mbështesin Deklaratën e partneritetit të hapur qeveritar për t’u bërë pjesë e iniciativës së PHQ-së, të përgatisin plane nacionale aksionale dy vjeçare të zhvilluara me konsultime publike, rregullisht të informojnë mbi progresin, të punojnë me shoqërinë qytetare për të arritur angazhimet dhe të obligohen në Raportet e pavarura për progresin e tyre nëpërmjet mekanizmit të informimit të pavarur. Përgatitja e Planit aksional të PHQ-së duhet të jetë inkluziv, që do të thotë se në proces kontribut të tyre duhet të japin palët e ndryshme të përfshira, duke përfshirë edhe administratën shtetërore, shoqërinë qytetare, autoritetet lokale, sektorin e biznesit dhe shoqërinë akademike.

Vendi ynë është anëtare e iniciativës prej vitit 2011-të dhe ka aprovuar katër plane nacionale aksionale (në vitin 2012, 2014, 2016 dhe 2018). Koordinator i aktiviteteve qeveritare të PHQ-së është Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA). Në përpilimin e Planeve nacionale aksionale (PNA) janë përfshirë Organizatat qytetare të cilat e inicojnë rrjetin e grupeve punuese për zbatimin e PAN 2018-2020.

Rrjeti i organizatave qytetare të partneritetit të hapur qeveritar formohet në prag të përgatitjes së planit të ri nacional aksional (të pestë), me qëllim të veprimit më të organizuar dhe ndikimit të organizatave qytetare për përpilim e tij si dhe inkurajimin dhe monitorimin e implementimit të planit ekzistues si dhe të planeve të ardhshme nacionale aksionale.

Roli i rrjetit është të mobilizohet dhe të koordinohet përfaqësimi i shoqërisë qytetare mbi çështjet e PHQ-së.

Rrjeti do të angazhohet për krijimin e strukturës së re të koordinimit të procesit të PHQ-së, në Maqedoninë e Veriut në përputhje me përvojën ndërkombëtare, me qëllim të përmirësimit të komunikimit të të gjithë palëve të interesuara dhe përforcimin e monitorimit dhe evaluimit të aktiviteteve. Rrjeti do të marrë pjesë dhe do të kontribuojë në krijimin e strukturës së re të koordinimit dhe monitorimit të zhvillimit dhe zbatimit të Planit aksional nacional.

Nëpërmjet kësaj thirrje, ftohen të gjitha organizatat e interesuara qytetare të formuara sipas Ligjit të shoqatave dhe fondacioneve të marrin pjesë në punën e rrjetit.

Anëtarësimi në rrjet kryhet duke plotësuar dhe dorëzuar formularin e bashkëngjitur për anëtarësim deri më 30 dhjetor 2019-të.

Pas shqyrtimit të formularit nga ana e Këshillit inicues, organizatat do të marrin informacione kthyese.

Ju lutemi, ta shpërndani këtë thirrje deri te organizatat qytetare potencialisht të interesura, partnerët dhe bashkëpunëtorët tuaj, të cilët i ndajnë vlerat e partneritetit të hapur qeveritar dhe përpiqen për participim më të mirë, hapje dhe llogaridhënie të qeverive, si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror, dhe njëkohësisht i zbatojnë ato parime gjatë punës së tyre.

Deklaratën e partneritetit të hapur qeveritar, parimet dhe strukturat e rrjetit të organizatave qytetare të partneritetit të hapur qeveritar si dhe formularin për anëtarësim, mund t’i gjeni të bashkëngjitura në vijim:

Deklarata e partneritetit të hapur qeveritar

Parimet dhe struktura e rrjetit të organizatave qytetare të Partneritetit të hapur qeveritar

Formulari për anëtarësim

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Ministri Mançevski në panel diskutimin e nivelit të lartë në Budva, dedikuar Partneritetit të hapur qeveritar

Budva, 03 tetor 2019

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Damjan Mançevski mori pjesë në panel diskutimin e nivelit të lartë i cili po mbahet në Budva të Malit të Zi. Qëllimi i ngjarjes është shkëmbimi i përvojave dhe zgjedhjeve praktike lidhur me zbatimin e procesit të PHQ në vendet e rajonit, njohje me trendet e reja nëpërmjet prezantimeve të iniciativave rajonale, si dhe definimin e sferave në të cilat do të ndërmerren masa të përbashkëta në të ardhmen.

 

 

 

 

 

 

 

Në fjalimin e tij, ministri Mançevski potencoi se nëpërmjet konceptit të transparencës, hapjes hde llogaridhënies, Qeveria e Maqedonisë së Veriut, arriti t’i afrojë intitucionet me qytetarët, kështu që ata janë të përfshirë në procesin e hartimit të të gjitha politikave qeveritare.

,,Parakushti kryesor, me qëllim që ky proces të jetë i suksesshëm është besimi i qytetarëve në institucione dhe këtë e bëjmë nëpërmjet transparencës aktive dhe hapjes së të dhënave.  Me këtë qëllim e hapëm dhe portalin e ri të të dhënave të hapura, Numri i seteve të të dhënave të disponueshme aktualisht është 215 prej më tepër se 48 institucione dhe kjo ka tejkaluar atë që ishte paraparë në Planin aksional. Nëpërmjet portalit duam të përmirësojmë dërgesën e shërbimeve dhe efikasitetin e sektorit publik. Ai, gjithashtu, mundëson të rritet pjesëmarrja e qytetarëve gjatë hartimit të politikave dhe gjatë analizës së rezultateve të dorëzuara. Me një fjalë, nëpërmjet portalit të të dhënave të hapura, mbajmë transparencën dhe hapjen e institucioneve në një nivel më të lartë. Hapja e të dhënave në mënyrë të drejtpërdrejtë do të ndihmojë edhe në përpjekjet e luftës kundër korrupsionit. Gjithashtu, me pak inovacion, jep mundësi për hapjen e bizneseve të reja“, tha ministri Mançevski.

Në kontekst të hapjes së të dhënave, ministri Damjan Mançevski, shtoi se Qeveria aplikon politika dhe nëpërmjet softuerit do t’i publikojë të gjitha kostot e ministrave, zëvendësministrave dhe sekretarëve shtetërorë. Në këtë mënyrë, qytetarët do të kenë pasqyrë të qartë rreth kostove të tyre.

Ngjarja dyditore, e cila po mbahet në Budvë, organizohet në bashkëpunimi ndërmjet iniciativës së Partneritetit të hapur qeveritar, ReSPA-së (Shkolla rajonale e administratës publike), Qeverive të Malit të Zi dhe të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në panel, fjalime mbajtën edhe ministrja e administratës publike të Malit të Zi, ministri i drejtësisë së Bosnjës dhe Hercegovinës Josip Grubesha, udhëheqësi i programit për mbështetje të vendeve të Partneritetit të hapur qeveritar Pol Masen si dhe Goran Pastroviq, menaxher i programit nga ReSPA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Maqedonia Veriore veçohet si shembull pozitiv i Samitit global të partneritetit të hapur qeveritar në Otavë, Kanada

Otavë, 30 maj 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës, Damjan Mançevski dhe ministrja e punës dhe politikës sociale, Mila Carovska, morën pjesë në hapjen e Samitit të gjashtë global të partneritetit të hapur qeveritar. Samiti këtë vit mbahet në Otavë të Kanadasë, ndërsa në dy ditët në vijim pritet të marrin pjesë edhe përfaqësues të lartë të qeverive dhe organizatave qytetare nga mbarë bota.

Maqedonia Veriore u veçua si shembull pozitiv me reformat në qasjen e drejtësisë. Në ngjarjen, konfirmimi u bë i ditur edhe nga Zyra e partneritetit të hapur qeveritar si dhe nga drejtori i Fondacionit të shoqërisë së hapur, Patrik Gaspard.

,,10% të planeve aksionale të Partneritetit të hapur qeveritar tani e lidhin qasjen deri te drejtësia me qeveri të hapur. Në Maqedoninë Veriore, Qeveria mbështet katër qendra të pavarura të qasjes në drejtësi të cilat fokusohen në grupet e margjinalizuara dhe sigurojnë trajnime për përforcimin ligjor të nëpunësve qeveritarë”, potencoi Gaspard.

Linku i videos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, organizoi takim pune me zyrtarët e të dhënave të hapura të organeve dhe institucioneve të sektorit publik

Shkup, 23 maj 2019

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, sot organizoi takim pune me oficerët e të dhënave të hapura të organeve dhe institucioneve të sektorit publik.

Takimi u organizua në suaza të aktiviteteve të rregullta të procesit të të dhënave të hapura, me qëllim të koordinimit dhe realizimit të pandërprerë të masave dhe aktiviteteve të Strategjisë së të dhënave të hapura me Planinin aksional 2018 – 2020, si dhe respektimi adekuat dhe veprimi sipas dispozitave të Ligjit për shfrytëzimin e të dhënave të hapura të sektorit publik.

Në takim u prezantua edhe Portali i të dhënave të hapura, ku pjesëmarrësit mes tjerash diskutuan edhe për tema lidhur me aspektet teknike dhe mënyrat e publikimit të informacioneve, regjistrimin si dhe mundësitë e pengesave gjatë publikimit.

MSHIA-ja me qëllim të mbështetjes së institucioneve të përfshira në këtë proces, në takimin e punës ofroi udhëzime shtesë për hapjen e të dhënave dhe promovimin e cilësisë së të dhënave të hapura.

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës shënon javën globale të Partneritetit të Hapur Qeveritar

Shkup, 12 mars 2019

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës shënon javën globale të Patneritetit të Hapur Qeveritar, me debatin e hapur me temë: ,,Ku jemi dhe cilat janë hapat e mëtejshëm në suaza të partneritetit të hapur qeveritar”.

Ngjarjen e hapi ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski. Ashtu siç theksoi ai, në periudhën e kaluar Qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe MSHIA-ja, hodhën hapa të rëndësishëm në realizimin e përpjekjeve të cilat janë pjesë e Partneritetit të hapur qeveritar.

,,Para një viti, kur e definuam Planin e ri aksional, tregova se Qeveria dhe MSHIA-ja, po angazhohen për dokument me masa dhe aktivitete konkrete. Masa të cilat do të kontribuojnë në përforcimin e bashkëpunimit të institucioneve me qytetarët, organizatat, bizneset, mediat, por më e rëndësishmja me qytetarët. Një vit më vonë, me kënaqësi mund të them se në atë qëllim ia dolëm me sukses. Qeveria arriti nëpërmjet konceptit të transparencës, hapjes dhe llogaridhënies t’i afrojë institucionet tek qytetarët. Ata janë të përfshirë në proceset e krijimit të të gjitha politikave qeveritare. Kjo është mënyra e vetme për të pasur politika, ligje, strategji të cilat përputhen me interesat dhe nevojat e të gjithë qytetarëve “, veçoi ministri Mançevski.

Parakushti bazë për Partneritetin e hapur qeveritar që të jetë proces i suksesshëm është kthimi i besimit të qytetarëve në institucionet. Qeveria dhe MSHIA-ja e bëjnë këtë nëpërmjet transparencës aktive dhe hapjes së të dhënave.

,,Në fund të vitit të kaluar e hapëm dhe portalin e të dhënave të hapura. Numri i seteve të të dhënave të disponueshme aktualisht është 190 nga më tepër se 40 institucione. Kjo është më tepër se ajo çka ishte parashikuar në Planin aksional. Në institucione, po rritet vetëdija për rëndësinë e të dhënave të hapura. Në secilin institucion kemi zyrtar përgjegjës për të dhënat e hapura. Komuniteti i biznesit, mediat, organizatat qytetare dhe më me rëndësi qytetarët, janë ata të cilët më tepër i shfrytëzojnë këto të dhëna, ky është dhe qëllimi kryesor i publikimit të tyre.

Këtë vit për herë të parë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kemi përfaqësues nga Zyra e PHQ-së nga Uashingtoni, përkatësisht zëvendësdrejtori Xho Pauel. Ai foli për bashkëpunimin me MSHIA-në dhe suksesin të cilin Maqedonia Veriore e arriti pas miratimit të Planit aksional të PHQ-së.

,,Lidhur me vendin tuaj, shikoj përpjekje për thesar të hapur, ndryshime në Ligjin për parandalimin e korrupsionit, me fokus qytetarët, hapjen e sa më shumë të dhënave… Ky është me të vërtetë plan ambicioz dhe interesant dhe përputhet me synimin tuaj për anetarësim në Bashkimin Evropian. PHQ-ja do t’ju ndihmojë në realizimin e këtyre qëllimeve. Sa i takon sfidave, sfidë është edhe implementimi i këtyre planeve. Kjo nuk është diçka që realizohet në periudhë brenda një viti dhe për këtë duhet guxim dhe vullnet politik. Besoj dhe shikoj se Maqedonia Veriore ka potencial, mendoj më të madhin në rajon lidhur me mundësinë e funksionimit të PHQ-së. Ky është vend, një platformë ku ju të gjithë mund të merrni ide, mjete dhe zgjidhje të reja inovative. Ne nuk do t’ju tregojmë se çfarë të bëni, këtë e lëmë në ju, ndërsa ne vetëm mund t’ju mbështesim”, porositi Pauel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Ministrat Mançevski dhe Popovski në takim me Pauelin, zëvendësdrejtorin e Partneritetit të hapur qeveritar: Republika e Maqedonisë së Veriut të jetë frymëzim edhe për vendet e tjera të rajonit

Shkup, 11 mars 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski dhe Ministri pa  portofol përgjegjës për komunikimet, përgjegjësi dhe transparencë Robert Popovski, sot u realizuan takim me zëvendësdrejtorin e Partneritetit të hapur qeveritar të zyrës së Uashingtonit, SHBA Xho Pauel.

Ministri Mançevski, gjatë takimit iu referua aktiviteteve të ndërmarra në kuadër të të dhënave të hapura si parakusht themelor për bashkëpunim ndërmjet institucioneve dhe qytetarëve.

,,Aktualisht kemi 190 sete të dhëna të hapura nga më tepër se 40 institucione. Ky është vetëm fillimi dhe numri i të dhënave po rritet. Institucionet po vetëdijësohen mbi rëndësinë e të dhënave të hapura, ndërsa bizneset, organizatat qytetare, mediat i shfrytëzojnë më tepër këto të dhëna të cilat i kanë në dispozicion”, veçoi ministri Mançevski.

Ministri Popovski, prezantoi setin e masave që Qeveria e Maqedonisë së Veriut i ndërmerr për të zhvilluar konceptin e “Qeverisë Hapur”.

“Sfida më e madhe ishte të hapen institucionet. Jo vetëm që i bëmë të disponueshme informacionet për punën e Qeverisë për të gjithë qytetarët, por edhe krijuam sistem të kritereve për secilën qeveri të ardhshme. Përfaqësuesit e organizatave qytetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të përfshira në krijimin e strategjive, ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjeve dhe monitorimin e implementimit të tyre, me qëllim që të arrijmë një proces më të suksesshëm dhe më gjithëpërfshirës.“

Siç theksoi Pauel, Qeveria është lider në rajon në aspektin e Partneritetit të hapur qeveritar. Sipas tij, Plani i Veprimit i miratuar vitin e kaluar ka masa konkrete dhe prandaj ekziston mundësia e rritjes së bashkëpunimit dhe mbështetjes që PHQ do ta sigurojë për Maqedoninë Veriore.

,,Kjo është vizita e parë e përfaqësuesve të PHQ-së këtu, nga formimi i PHQ-së në vitin 2011-të. Suksesin të cilin e arriti Maqedonia Veriore, duam të jetë frymëzim dhe Ju të bëheni lider për vendet e tjera të rajonit”, theksoi Pauel.

Zëvendësdrejtori Xho Pauel dhe delegacioni i tij gjenden në vizitë në Maqedoninë Veriore në kuadër të javës Globale të partneritetit të hapur qeveritar. Me këtë rast, MSHIA-ja organizon ngjarje publike ,,Ku jemi dhe hapat e mëtejshëm në suaza të partneritetit të hapur qeveritar” i cili do të mbahet më 12 mars 2019-të në Klubin e deputetëve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мinistria e Shqërisë Informatike dhe Administratës

Mançevski: Detyra e institucioneve është t’i hapin të dhënat që gazetarët të mund ta përmbushin detyrën e tyre për t’i informuar qytetarët

Shkup, 24 janar 2019

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski mori pjesë në debatin: “Perspektivat e gazetarisë hulumtuese”.

Ministri Mançevski u drejtua në panel sesionin me temë: “A kontribuojnë bazat e të dhënave të hapura drejt përmirësimit të gazetarisë hulumtuese?”, duke iu referuar portalit të ri për të dhënat e hapura.

“Pikërisht para një muaji e promovuam portalin për të dhënat e hapura dhe sot mund të themi se në kontinuitet në bazë ditore po rritet numri i seteve të të dhënave të publikuara dhe aktualisht po numëron 148 nga 42 organizata. Ky numër sigurisht që nuk është i mjaftueshëm që të themi se e kemi përfunduar punën por kjo as nuk do të ndodhë asnjëherë. Ndërsa instiucionet krijojnë të dhëna të reja, ashtu ato do të duhet të publikohen në portalin, me të cilën do të rritet edhe përdorimi i tij”, theksoi ministri Mançevski duke folur për sfidat me të cilat përballet Qeveria gjatë ndryshimit të kulturës së punës në të gjitha institucionet publike. Funksionarët duhet të kuptojnë se ato informacione dhe ato të dhëna të cilat i kanë institucionet u përkasin qytetarëve. Siç theksoi ai, shtypja nga ana e gazetarëve në këtë proces ka efekt më të madh sesa strategjitë dhe dokumentet e tjera të cilat i miraton Qeveria.

Në kontekstin e mundësive që të dhënat e hapura i ofrojnë për përmirësimin e gazetarisë hulumtuese, ministri tha:

“Disa nga përdoruesit e portalit janë sigurisht gazetarët, të cilët do të kenë përfitim të madh në punë veçanërisht në pjesën e gazetarisë hulumtuese. Roli i gazetarëve në ndërtimin e kapaciteteve demokratike të një vendi përmes procesit të informimit të qytetarëve është me rëndësi të veçantë. Qasja e lehtë deri te të gjitha të dhënat të cilat institucionet i krijojnë përmes portalit për të dhëna të hapura e lehtëson punën e tyre. Kjo më tej kontribuon që qytetarët si shfrytëzues të fundit të jenë të informuar me kohë dhe plotësisht për të gjitha ndodhitë në vend. Për atë se si harxhohen parat e tyre, cilat janë çmimet e produkteve bujqësore dhe cilët janë blerësit dhe ekportuesit, kontroll në planet e kadastrit, regjistrit të barnave dhe mjekëve, raporte për rrjedhën e udhëtarëve, të fatkeqësive natyrore dhe faktorëve, vetëvrasjeve, raporteve financiare, marrëveshjet e nënshkruara nga APFBZHR (Agjencioni për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural), numri i automjeteve të regjistruara… dhe shumë të dhëna të tjera nga të cilat më tej mund të bëhen analiza shtesë”.

Në nivel nacional dhe lokal institucionet e ndryshme shtetërore sigurojnë shumë shërbime të cilat shpesh janë të injoruara, nënvlerësuara ose të përfaqësuara në mënyrë joadekuate. Me rritjen e shikueshmërisë dhe transparencës qytetarët më mirë do ta kuptojnë dhe njohin vlerën dhe cilësinë e të dhënave të cilat institucionet i prodhojnë.

“Portali i të dhënave të hapura është materie e gjallë dhe vazhdimisht do të rritet numri i institucioneve dhe numri i të dhënave. Për këtë dua të potencoj që secili prej jush vetëm me një regjistrim të thjeshtë mund të jep vëretje, komente dhe më e rëndësishmja është do të mund të kërkojë të publikon të dhëna të cilët deri atëherë nuk janë të publikuara. Kjo do të thotë se secili qytetar, secili gazetar mund të kërkojë një të dhënë të caktuar të jetë e publikuar në portal. Kjo mundësi për bashkëveprim u mundëson të gjithëve të jenë pjesë e këtij procesi dhe bashkërisht ta bëjmë këtë portal mjet prej të cilit secili do të ketë dobi”, përfundoi ministri Mançevski.

Debati është i organizuar nga Qendra për komunikime civile, BIRN dhe OJQ Infoqendra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мinistria për shoqëri informatike dhe administratë