Одржана е-конференцијата „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“

Скопје, 30 септември 2020

Министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири се обрати на е-конференцијата „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“. Целта на настанот беше да се промовира иницијативата ОВП меѓу граѓанските организации, подетално да ги информира за придобивките и остварениот прогрес и да создаде простор за дискусија за следните чекори во ко-креирањето на новиот акциски план.

„Во изминатите неколку години Република Северна Македонија постигна напредок во областите кои придонесуваат кон остварување на основните принципи на Отвореното владино партнерство. Преземени беа голем број активности за градење на партнерски однос со граѓаните и компаниите во обликување на националните политики и креирање на националното законодавство, стратегии и инцијативи. Ваквиот пристап секогаш придонесува за постигнување на добри резултати и поквалитетно законодавство, а висок приоритет останува подобрување на сите механизми кои ја гарантираат вклученоста и партнерскиот однос помеѓу институциите и граѓанскиот сектор како основа за градење на демократско општество“, рече министерот Шаќири.

Министерот истакна дека во изминатиот период е постигнат успех за проширување на оваа иницијатива и во рамките на Собранието. Овој успех е очекувано да биде надополнет во текот на следниот период со приклучување на судството, со новиот Акциски план за следните две години.

На  е-конференцијата се разговараше за темите: Кои се придобивките од процесот на ОВП и зошто е важна вклученоста во овој процес, кои се чекорите за подготовка на АП за ОВП 2021 – 2023 и на кои приоритетни области ќе се работи?.

Свои излагања имаа учесниците: Мики Милковски- Заменик на Генералниот секретар на Собранието на Република Северна Македонија, Paul Maassen- Генерален секретар Отворено владино партнерство, Гордана Гапиќ Димитровска Национална координаторка за ОВП-МИОА, Мартин Тодевски Ко-претседател на Советот за координација и следење на процесот на ОВП и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020 година, Ивона Сталевска,  Фондација Отворено Општество-Македонија, Мрежа на граѓански организации за ОВП, Златко Атанасов, Парламентарен институт Собрание на РСМ-Отворен парламент, Жарко Хаџи-Зафиров од Центарот за правни истражувања и анализа-Oтворено судство, Даниела Арсенова Лазарова- координатор во ЛЕР во општина Св. Николе- ОВП на Локално ниво, Герман Филков,  член на Советот за координација и следење на процесот на ОВП и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020 година, како и Сандра Пернар, регионална координаторка за Европа од ОВП и Марија Николовска Арсовска од фондацијата Метаморфозис.

Инаку, нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и досега има усвоени четири национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016 и 2018 година). Координатор на владините активности за ОВП е Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство за информатичко општество и администрација

Одржана петта седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

Скопје, 22 септември 2020

На 21 септември се одржа петтата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020.

Седницата ја организираше и претседаваше г-дин Мартин Тодевскико-претседател на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (Совет) и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 годин (НАП).

На седницата учествуваа 9 членови на Советот, како и Гордана Гапиќ Димитровска – Национална координаторка за Отворено владино партнерство при Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), Адриан Абази и Станислав Василковски – МИОА.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред, членовите на Советот ги разгледаа, дискутираа и усвоија следните предлог-документи: Нацрт-Записник од четвртата седница на Советот за координација и следење на процесот на ОВП одржана на 29.07.2020 година, Едукативен материјал за Отворено владино партнерство и Нацрт-Приоротетните области и работни групи за ко-креирање согласно доставените пријави за учество во процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2021-2023.

Ивона Сталевска, во име на Работната група (формирана од Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година во состав: Дарко Антиќ од Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Надица Јософовски од МИОА, Ели Чакар од Министерство за локална самоуправа и Ивона Сталевска од Фондација Отворено општество – Македонија), задолжена за подготовка на Едукативниот материјал, ја презентираше динамиката на работа на Групата и содржината на подготвениот материјал.

Гордана Гапиќ Димитровска даде осврт на Нацрт-Приоротетните области и работни групи за ко-креирање согласно доставените пријави за учество во процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2021-2023, чија содржина беше креирана врз основа на Постапката за спроведување на консултации со јавноста за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Отворено владино партнерство” со цел да  се обезбеди навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година.

Гласањето по точките на дневен ред се одвиваше електронски од страна на секој присутен член на Советот.

Двајца претставници од стручно-административната служба на МИОА и Ивона Сталевска (членка на Советот и координаторка на Мрежата на граѓански организации за ОВП) обезбедија административна и логистичка поддршка за подготовка и организација на седницата.

Спроведени он лајн обуки за отворени податоци

Скопје, 11 септември 2020

Министерството за информатичко општество и администрација и Фондацијата Метаморфозис, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество спроведоа две дводневни онлајн обуки за отворени податоци.

На обуките, кои се одржаа во периодот од 31 август до 03 септември 2020 година, учествуваа офицерите за отворени податоци и лица кои работат во областа на отворени податоци од 22 државни институции.

Обуките за отворени податоци имаат за цел да го унапредат знаењето и вештините на лицата кои работат на отворање на податоците во државните институции.

Во рамките на дводневните обуки, учесниците имаа можност да се стекнат со познавања за концептот и придобивките на отворени податоци и за техничките аспекти, вклучувајќи формати на отворени податоци, платформи за отворени податоци, структура на податочни сетови, димензии на квалитет на податоци и техники за филтрирање и анонимизација на податочни сетови.

Учесниците се здобија со напредни познавања за процесот на идентификација, каталогизација и приоритизација на податочни сетови, како и практично знаење за процесот на објавување на податочни сетови на порталот data.gov.mk

Во рамките на овој проект, до сега се спроведени вкупно три обуки за отворени податоци од овој вид на кои присуствуваа 63 учесници од 28 државни институции.

Министерство за информатичко општество и администрација

Јавен повик за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година

Скопје, 04 август 2020

Врз основа на член 3  став (2) алинеја (5) и (6) од решението за формирање на Совет за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година бр. 03-1550/1 од 14.04.2020, Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година, на седницата одржана на 29.07.2020 година објавува

Јавен повик

за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година

 

Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година, на седницата одржана на 29.07.2020 година утврди Постапка за спроведување на консултации со јавноста за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Отворено владино партнерство”  со цел да се обезбеди навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година.

Јавниот повик треба да овозможи консултации со јавноста и пријавување на засегнати страни за учество во процесот на консултација и креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година и вклучување во работни средби за една или повеќе приоритетни области од тековниот Акциски план 2018-2020 (Пристап до информации, Интегритет и добро управување, Фискална транспарентност, Отворени податоци, Транспарентност на локално ниво, Пристап до правда и Климатски промени), во периодот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2021 – 2023.

Во процесот на консултации и ко-креирање на новиот акциски план, пријавените учесници ќе можат да дадат свој придонес во идентификување и приоретизирање на клучните проблеми во горенаведените приоритетни области и предлагање на решенија за нивно надминување.

Учесниците, својот придонес можат да го дадат преку учество во работни групи за консултација, по претходно утврден начин и динамика на работа. Учесниците ќе учествуваат на сите пет состаноци Временската рамка и активностите се достапни на следниот ЛИНК и ќе имаат можност подобро да се едуцираат и информираат за Отворено владино партнерство во земјата и светот.

Учесниците потребно е да осигураат дека ставовите и потребите на локално ниво ќе бидат соодветно презентирани и застапени.

Со цел поттикнување на консултации со засегнати страни, во услови кога физичкото присуство на состаноци за консултации е ограничено поради КОВИД-19, ќе се користат електронски платформи за консултација со засегнати страни. На таков начин ќе се овозможи двонасочна консултација и интеракција со засегнатите страни за резултатите добиени од работата на групите за консултација преку предлагање и приоретизирање на проблеми и решенија.

Пријавувањето за учество во процесот на консултација и ко-креирање на Акцискиот  план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година се врши по електронски пат, преку следниот ЛИНК или со доставување на пополнет ОБРАЗЕЦ на следната електронска адреса: ovp@mioa.gov.mk

Рокот за поднесување на пријавите е 31.08.2020 година.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

Одржана четврта седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

Скопје, 31 јули 2020

На 29 јули се одржа четвртата дописна седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020.

На четвртата седницата учествуваа: На 4-та дописна седницата учествуваа: Маја Петковска Лесес – Кабинет на министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност; Герман Филков – Центар за граѓански комуникации; Маја Коневска – Државна комисија за спречување на корупцијата; Миша Поповиќ – Институт за демократија „Социетас Цивилис“; Горан Мојаноски – Министерство за финансии; Дарко Антиќ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените; Надица Јосифовски – Министерство за информатичко општество и администрација; Мартин Тодевски – Центар за управување со промени; Ели Чакар – Министерство за локална самоуправа; Благица Димитровска – Здружение за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“; Душан Томшиќ – Министерство за труд и социјална политика; Ивона Сталевска – Фондација Отворено општество–Македонија; Теодора Обрадовиќ Грнчаровска – Министерство за животна средина и просторно планирање и Наташа Марковска – Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија – МАНУ.

МИОА обезбеди стручно-административна поддршка за подготовка, организација и спроведување на седницата.

Во пресрет на отпочнување на процесот на ко-креирање на петтиот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023, Советот на оваа седница ги усвои следните документи:  Постапка за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Отворено владино партнерство” со  временска рамка, Јавен повик за пријавување на учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година со Пријава и Насоки за спроведување на прашалник за оценка на имплементацијата на мерките од Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 и потребата од нивно вклучување во новиот акциски план.

На оваа седница Советот, од редот на своите членови формираше Работна група за подготовка на материјали кои произлегуваат од Постапка за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Отворено владино партнерство”: План за промовирање на јавниот повик, Едукативен материјал и Критериуми за оценување на релевантноста и поврзаноста со начената на ОВП, во состав: Маја Петковска Лесес, Герман Филков, Миша Поповиќ, Дарко Антиќ, Надица Јосифовски, Мартин Тодевски, Ели Чакар, Благица Димитровска и Ивона Сталевска.

Со ваков пристап е очекувано е да се обезбеди систематизиран начин на планирање и спроведување  на процесот на консултација, кој ќе осигура навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-реирање на новиот акцискиот план за  Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година.

Министерство за информатичко општество и администрација

Одржана трета седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

Скопје, 22 јули 2020

На 20 јули се одржа третата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020.

Седницата ја организираше и претседаваше г-ѓа Маја Петковска Лесес, ко-претседателка на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (Совет) и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 годин (НАП).

На седницата учествуваа 11 членови на Советот, како и Гордана Гапиќ Димитровска – Национална координаторка за Отворено владино партнерство при Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА),  Адриан Абази и Станислав Василевски – МИОА; Александра Цветковска – НДИ; Бојан Василевски – Собранието на Република Северна Македонија; Златко Атанасов – Парламентарен институт – Собранието на Република Северна Македонија; Александра Јовевска Ѓорѓовска – Институт за демократија „Социетас Цивилис“; Горица Наџинска – ЦПИА; Марија Николовска Арсовска и Ќендреса Сулејмани – Фондација Метаморфозис.

Двајца претставници од стручно-административната служба на МИОА и Ивона Сталевска од Фондацијата Отворено општество – Македонија (членка на Советот и координаторка на Мрежата на граѓански организации за ОВП) обезбедија административна и логистичка поддршка за подготовка и организација на седницата.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред, Работната група формирана од Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година на седницата одржана на 9.06.2020 година во состав: Дарко Антиќ од Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Ивона Сталевска од Фондација Отворено општество – Македонија, Ели Чакар од Министерство за локална самоуправа, Гордана Гапиќ Димитровска од Министерство за информатичко општество и администрација, Сунчица Костовска-Петровска од Фондација Отворено општество – Македонија,  Ќендреса Сулејмани и Марија Николовска Арсовска од Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис задолжена за подготовка на предлог Временска рамка и начин на спроведување на процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2020-2022 година, ги извести членовите на Советот за предлог-динамиката и постапка на спроведување на процесот на ко-креирање и изврши презентација на предлог документите: Предлог-постапка за спроведување на консултации со јавноста за креирање на нови приоритети и заложби во рамки на процесот „Отворено владино партнерство”; документи кои произлегоа од предлог-постапката (Временска рамка за подготовка на НАП, Обрасци за пополнување-дел од постапка за ко-креирање, Јавен повик за пријавување на учество во процесот на ко-креирање на НАП за Отворено владино партнерство 2020 – 2022 година), како и Предлог-насоките за спроведување прашалник за оценка на имплементацијата на мерките од НАП за Отворено владино партнерство и потребата од нивно вклучување во новиот акциски план

Членовите на Советот ги разгледаа и дискутираа и врз основа на предлог документите заклучија по внесени измени и дополнувања во содржината истите да ќе бидат усвоени на дописна седница на Советот на 29.07.2020 година. Гласањето ќе се одвива електронски по внесување на индвидуални креденцијали на секој член на Советот.

Во продолжение на седницата на Советот, од страна на Александра Цветковска од НДИ беа презентирани тековните активности во процесот на ко-креирање на заложби за Отворен парламент, додека Горица Наџинска од ЦПИА ги презентираше за тековните активности во процесот на ко-креирање на заложби за Отворено судство.

Министерство за информатичко општество и администрација

Спроведена онлајн обука за отворени податоци

Скопје, 06 јули 2020

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Фондацијата Метаморфозис во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, спроведе дводневна онлајн обука за отворени податоци. Обуката се одржа на 29 и 30 јуни 2020 година.

На обуката учествуваа членовите на тимовите за отворање на податоците од Министерството за локална самоуправа, Државната комисија за спречување на корупција, Управата за јавни приходи, Агенцијата за катастар на недвижности и Државниот пазарен инспекторат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обуката за отворени податоци имаше за цел да го унапреди знаењето и вештините на лицата кои ќе работат на отворање на податоците во нивните институции.

Во рамките на дводневната обука учесниците имаа можност да се стекнат со напредни познавања за концептот и придобивките на отворени податоци и за техничките аспекти за отворени податоци, вклучувајќи формати на отворени податоци, платформи за отворени податоци, структура на податочни сетови, димензии на квалитет на податоци и техники за филтрирање и анонимизација на податочни сетови. Во текот на обуката членовите на тимовите за отворање на податоците од државните институции се здобија со напредни познавања за процесот на идентификација, каталогизација и приорeтизација на податочни сетови, како и практично знаење за процесот на објавување на податочни сетови на порталот data.gov.mk.

Обуката за отворени податоци е дел од активностите кои се спроведуваат за обезбедување на техничка поддршка на определени институции во процесот на отворање на нивните податоци.

Проектот на УСАИД за граѓанско учество е петгодишна иницијатива, со буџет од 9.4 милиони долари, и претставува водечка програма на Канцеларијата на УСАИД во Северна Македонија за зајакнување на дијалогот помеѓу граѓаните и власта во однос на значајни прашања од јавен интерес.

Министерство за информатичко општество и адмиистрација

Одржана втора седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство-ОВП и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

Скопје, 11 јуни 2020

На 9 јуни се одржа втората видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП) и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020 (Совет). На седницата беа разгледани, дискутирани и ставени на гласање клучни прашања за функционирањето на Советот, како усвојување на Деловникот за работа на Советот и избор на ко-претседатели на Советот, и за состојбата, предизвиците и можностите за процесот на ОВП во земјата, како статусот на реализација на Националниот акциски план за ОВП 2018-2020 година,  подготовка на предлог временска рамка и начин на спроведување на процесот на ко-креирање на Акцискиот план за ОВП 2020-2022 година и можностите за поддршка на процесот од страна на Секретаријатот за ОВП.

На седницата беа поканети и учествуваа сите 14 членови на Советот. Гордана Гапиќ Димитровска, национална координаторка на Република Северна Македонија за ОВП во Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА) имаше улога на организатор и претседавач на оваа седница. На покана од МИОА на седницата учествуваше и Сандра Пернар, регионална координаторка на ОВП за Европа, која ги претстави можностите за поддршка на процесот на ко-креирање на  Акцискиот план за ОВП 2020-2022 година од страна на Секретаријатот за Отворено владино партнерство.

Двајца претставници од стручно-административната служба на МИОА и Сунчица Костовска-Петровска од Фондацијата Отворено општество – Македонија (координатор на мрежата на граѓански организации за ОВП) обезбедија административна и логистичка поддршка за подготовка и организација на седницата.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред и усвојувањето на записникот од Конститутивната седница на  Советот, одржана на 6.05.2020, членовите на Советот го разгледаа и усвоија и Деловникот за работа на Советот. За усвојувањето на записникот и на Деловникот беше применето електронско гласање.

Членовите на Советот, по пат на електронско гласање ги избраа и двајцата ко-претседатели на Советот – еден од членовите кои ги претставуваат органите на државната управа и еден од членовите кои ги претставуваат граѓанските организации. Од номинираните двајца претставници од институциите и четворица претставници од граѓанските организации, Советот ги изгласа своите ко-претседатели: Маја Петковска Лесес од Кабинет на министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност и Мартин Тодевски од Центарот за управување со промени.

На оваа седница Советот ја усвои и Предлог-Информацијата за статусот на реализација на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година (полугодишен извештај за периодот септември 2019 – март 2020 година). Целта на извештајот е да даде пресек за преземените активности од страна на носителите на заложбите од акцискиот план (институциите).

Со цел подготовка на предлог временска рамка и начин на спроведување на процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2020-2022 година, Советот формираше работна група која до следната седница на Советот ќе подготви предлог динамика и постапка на спроведување на процесот на ко-креирање на новиот акциски план. Во работната група ќе учествуваат Дарко Антиќ од Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Ивона Сталевска од ФООМ, Ели Чакар од Министерство за локална самоуправа, Гордана Г. Димитровска од МИОА, Сунчица Костовска-Петровска од ФООМ и претставник од Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, која во својата програма има предвидено активности и обезбедено средства од проектот на УСАИД за граѓанско учество за поддршка на процесот на ко-креирање на планот.

Сандра Пернар од Секретаријатот на меѓународната иницијатива за ОВП, во улога на регионална координаторка за Европа, пред членовите на Советот ги презентираше можностите за поддршка на процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2020-2022 година од страна на Секретаријатот за Отворено владино партнерство. Воедно, таа укажа на фактот дека Република Северна Македонија е фокус земја во новата тригодишна стратегија на ОВП. По обезбедената поддршка минатата година за воспоставување на Советот која е успешно реализирана, Секретаријатот на ОВП оваа година ќе го поддржи ко-креирањето на новиот двегодишен акцискиот план, како и процесот на неговото спроведување во наредниот период. Поддршката ќе биде овозможена од тимот на независниот механизам за известување и други партнери и тимови на Секретаријатот за Отворено владино партнерство со цел да помогнат во прогресот и фокусот на новиот акциски план, да им помогнат на работните групи и на Советот во поставувањето на приоритетите и подготовката на заложбите во новиот акциски план за наредниот двегодишен период. Поддршката ќе се состои во менторство, работилници и експертска помош. Г-ѓа Пернар истакна дека Република Северна Македонија веќе има високи оценки за процесот, а поддршката ќе овозможи да постигне уште понапредно ниво.

* * *

Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година е советодавно тело за Отворено владино партнерство на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Отворено владино партнерство, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

Отворено владино партнерство претставува доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени четири национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016 и 2018 година). Координатор на владините активности за ОВП е Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА).

За да станат дел од иницијативата за ОВП земјите-членки подготвуваат двегодишни национални акциски планови развиени со јавни консултации, редовно известуваат за напредокот, работат со граѓанското општество за постигнување на договорените заложби и се обврзуваат на независни извештаи за нивниот напредок. Подготвувањето на Акцискиот план за ОВП е инклузивно, што значи дека свој придонес во процесот даваат различни засегнати страни, вклучително и јавната администрација, граѓанското општество, локалните власти, бизнис секторот и академската заедница.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

ОВП ги одложува сите планирани настани за престојниот период

Скопје, 20 март 2020

Придобивките од процесот на Отворено владино партнерство подразбира преку здруженост и взаемен дијалог да се работи на ко-создавање и спроведување на реформите што ги доближуваат владите до своите луѓе во процесот на транспарентност, отчетност и одговорност. За жал, во тековниот контекст и ширењето на Корона вирусот во повеќе од 100 држави во светот, не е можно да се одржат редовни консултации во трациционална форма како работни состаноци, фокус групи и работилници.

Со оглед на ширењето на пандемијата, а поврзано со известувањето за почеток на процесот за подготовка на петтиот национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2020-2022 година, потребно е да ги следиме упатствата за јавно здравје и да се одложат планираните настани за ОВП до подоцна во годината или, ако е можно, да преминат на дигитални состаноци.

Свесни сме дека дигиталните настани не се секогаш достапни и затоа се надеваме дека ќе идентификуваме време за одржување на настани подоцна во текот на годината, доколку дозволи ситуацијата.

Во наредните месеци, ќе биде предизвик за многу членови на ОВП како и  на нашата земја со цел да се исполнат стандардите за соработка и учество на ОВП , вклучително и организирање на консултативни настани и состаноци за ко-креирање и спроведување на акциони планови и обврски.

Активно ке работиме со нашата заедница која е дел од ОВП во идентификување и утврдување на следни чекори на делување за што навремено ќе информираме.

Министерство за информатичко општество и администрација

Известување за почеток на процесот за подготовка на петтиот национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2020-2022

Скопје, 05 март 2020

Почитувани претставници на организации на граѓанското општество,

Ве известуваме дека започнува процесот на подготовка на петтиот национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2020-2022 (НАП 5).

 

Со цел навремено информирање подготвена е Временска рамка на активности за подготовка на НАП 5 2020-2022 во која се дадени првично утврдени датуми и истата може да се надополнува со настани и состаноци во организација на сите чинители во Отвореното владино партнерство. Временска рамка може да ја најдете тука.

Во рамките на активностите за подготовка на Акцискиот план,  Ве покануваме да пополните краток прашалник кој има за цел да ги утврди потребите за подготовка на новиот Акциски план за Отворено владино партнерство  2020-2022 година (НАП5) односно да ја испита запознаеноста на граѓанските организации со глобалната иницијатива Отворено владино партнерство, да го утврди  интересот за учество во процесот на подготовка на новиот акциски план за ОВП 2020-2022, да собере првични препораки за процесот на консултација како и предлози за мерки кои потенцијално можат да се вклучат во акцискиот план.

Би Ви биле исклучително благодарни доколку одвоите време да одговорите на прашалникот најдоцна до 16-ти март. Прашалникот можете да го најдете на следниот линк.

Благодариме за соработката,

Министерството за информатичко општество и  администрација.