Mbahet e-konferenca “Partneritet i hapur qeveritar – dialog mbi Planin nacional aksional 2021-2023”

Shkup, 30 shtator 2020

 

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, u drejtua në e-konferencën “Partneritet i hapur qeveritar – dialog mbi Planin nacional aksional 2021-2023”. Qëllimi i eventit ishte që të promovohet iniciativa PHQ mes organizatave qytetare, për t’i informuar në mënyrë më të hollësishme mbi përfitimet dhe progresin e realizuar, si dhe të krijojë hapësirë për të diskutuar hapat e ardhshme në ko-krijimin e planit të ri aksional.

“Përgjatë viteve të fundit, Republika e Maqedonisë së Veriut arriti progres në fushat që kontribuojnë në realizimin e principeve themelore të Partneritetit të hapur qeveritar. U ndërmorën një numër i madh aktivitetesh për ndërtimin e një partneriteti me qytetarët dhe kompanitë në formësimin e politikave kombëtare dhe krijimin e legjislacionit, strategjive dhe iniciativave kombëtare. Qasja e këtillë kontribuon gjithmonë për të arritur rezultate të mira dhe legjislacion me cilësi më të mirë, ndërsa si përparësi qëndron përmirësimi i të gjitha mekanizmave që sigurojnë përfshirjen dhe bashkëpunimin mes institucioneve dhe sektorit civil si bazë për ndërtimin e një shoqërie demokratike,” tha Ministri Shaqiri.

Ministri theksoi se në periudhën e kaluar u arrit sukses mbi zgjerimin e kësaj inicitive edhe në suaza të Kuvendit. Ky sukses pritet të jetë i plotësuar gjatë periudhës në vijim me inkuadrimin e gjyqësorit në këtë iniciativë të rëndësishme për Gjyqësi të hapur me Planin e ri aksional për dy vitet në vijim.

Në e-konferencë u bisedua edhe mbi temat: Cilët janë përfitimet nga procesi i PHQ-së dhe pse është e rëndësishme përfshirja në këtë proces, cilët janë hapat në përgatitjen e PA për PHQ 2021-2023 si dhe në cilat sfera prioritare do të punohet?.

Pjesëmarrësit që patën prezantime janë: Miki Milovski – Zëvendës i Sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Paul Maassen – Sekretar i përgjithshëm i Partneritetit të hapur qeveritar, Gordana Gapiq Dimitrovska Koordinatore nacionale për PHQ-MSHIA, Martin Todevski, Bashkëkryetar i Këshillit të Koordinimit dhe monitorimit të procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur dhe Planit nacional aksional të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2018-2020-të, Ivona Stalevska, Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni, Rrjeti i organizatave qytetare për PHQ, Zllatko Atanasov, Instituti parlamentar Kuvendi i RMV-së-Parlament i hapur, Zharko Haxhi-Zafirov nga Qendra për analiza dhe hulumtime ligjore – Gjyqësi e hapur, Daniela Arsenova Llazarova, Koordinatore në LER në komunën e Sveti Nikollës PQH në Nivel lokal, German Filkov, Anëtar i Këshillit për koordinim dhe monitorim të procesit të PHQ-së dhe të Planit nacional aksional për PHQ 2018-2020-të, si dhe Sandra Pernar, Koordinatore e Lartë Rajonale për Evropën nga Partneriteti i Qeverisjes së Hapur si dhe Marija Nikolovska Arsovska nga Fondacioni Metamorfozis.

Përndryshe, vendi ynë është anëtar i iniciativës që nga viti 2011 dhe deri më tani ka miratuar katër plane nacionale aksionale (në 2012-të, 2014-të, 2016-të dhe 2018-të). Koordinatori i aktiviteteve qeveritare për PHQ-në është Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA).

 

 

 

Ministriа е Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Mbahet seanca e pestë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” dhe ,,Planit Nacional Aksional të PQH 2018-2020”

Shkup, 22 shtator 2020

Më datë 21 shtator, u mbajt video-seanca e pestë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe ,,Planit Nacional Aksional të PQH-për 2018-2020.”

Seancën e organizoi dhe me të kryesonte z.Martin Todevski, bashkëkryesues i Këshillit për koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe ,,Planit Nacional Aksional të PQH-së për 2018-2020.”

Në seancë morën pjesë 9 anëtarë të Këshillit, si dhe Gordana Gapiq Dimitrovska – Koordinatore nacionale e Partneritetit të Qeverisjes së Hapur pranë Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA), Adrian Abazi dhe Stanisllav Vasilkovski – MSHIA.

Pas miratimit të Propozim-Rendit të ditës, anëtarët e Këshillit i shqyrtuan, diskutuan dhe i miratuan Propozim-dokumentet: Projekt-Procesverbalin e seancës së katërt të Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” (PHQ), mbajtur më 29.07.2020-të, Materialin edukativ për ,,Partneritetin e Qeverisjes së Hapur”, Projekt-Sferat prioritare dhe grupet punuese për bashkëkrijimin, në përputhje me fletëparaqitjet e parashtuara për pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të ,,Planit Aksional të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021-2023”.

Ivona Stalevska, në emër të Grupit punues (formuar nga Këshilli për koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” dhe të ,,Planit Aksional të Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” 2018-2020, në përbërje: Darko Antiq nga Shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi të femrave, Nadica Josifovska nga MSHIA, Eli Çakar nga Minstria e Vetëqeverisjes lokale dhe Ivona Stalevska nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni), përgjegjëse për përgatitjen e materialit edukativ, prezantoi dinamikën e punës së Grupit dhe përmbajtjes së meterialit të përgatitur.

Gordana Gapiq Dimitrovska, dha këndvështrimin e saj të Projekt-Sferave prioritare dhe të Grupeve punuese për bashkëkrijimin, në përputhje me fletëparaqitjet e parashtruara për pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të ,,Planit Aksional të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” 2021-2023”, përmbajtja e së cilës u krijuar në bazë të Procedurës së realizimit të konsultimeve me opinionin mbi krijimin e prioriteteve të reja dhe të përpjekjeve në suaza të procesit ,,Partneriteti i Qeverisjes së Hapur”, me qëllim që të sigurohet proces transparent, në kohë, pandërprerje dhe inkluziv në bashkëkrijimin e ,,Planit Aksional të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021-2023.”

Votimi sipas pikave të rendit të ditës, vijoi në mënyrë elektronike nga ana e secilit anëtar të Këshillit të pranishëm në video-seancë.

Dy përfaqësues të shërbimit profesional administrativ të MSHIA-së dhe Ivona Stalevska (anëtare e Këshillit dhe koordinatore e Rrjetit të organizatave qytetare për PHQ-në), siguruan mbështetje administrative dhe logjistike rreth përgatitjes dhe organizimit të seancës.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Trajnime të realizuara “online” mbi të dhënat e hapura

Shkup, 11 shtator 2020

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Fondacioni Metamorfosis, në suaza të Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare realizuan dy trajnime dyditore “online” mbi të dhënat e hapura.

Në trajnimet që u mbajtën në periudhën prej 31 gusht deri më 03 shtator të vitit 2020, morën pjesë oficerët për të dhënat e hapura  dhe personat që punojnë në fushën e të dhënave të hapura prej 22 institucioneve shtetërore.

Trajnimet mbi të dhënat e hapura kanë për qëllim në rritjen e njohurive dhe të aftësive të personave që punojnë në hapjen e të dhënave në institucionet shtetërore.

Në suaza të trajnimeve dyditore, pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të fitojnë njohuri mbi konceptin dhe beneficionet e të dhënave të hapura si dhe të aspekteve teknike, duke përfshirë edhe formatet e të dhënave të hapura, platformat e të dhënave të hapura, struktura e seteve të të dhënave, dimensionet e cilësisë së të dhënave dhe teknikat e filtrimit dhe anonimizimit të seteve të të dhënave.

Pjesëmarrësit fituan njohuri të avancuara mbi procesin e identifikimit, katalogimit dhe prioritizimit të seteve të të dhënave, si dhe njohuri praktike në lidhje me procesin e publikimit të seteve të të dhënave në portalin data.gov.mk

Në suaza të këtij projekti, deri më tani janë realizuar gjithsej tre trajnime mbi të dhënat e hapura të këtij lloji, në të cilat morën pjesë 63 pjesëmarrës nga 28 institucione shtetërore.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Thirrje e hapur për të paraqitur pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të ,,Planit aksional për Partneritetin e qeverisjes së hapur 2021 – 2023”

Shkurt, 04 gusht 2020

Në bazë të nenit 3 paragrafi (2) alinetë (5) dhe (6) të aktvendimit për formimin e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe ,,Planit nacional aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2018 – 2020”, nr. 03-1550/1 të datës 14.04.2020, Këshilli mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe ,,Planit nacional aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2018 – 2020”, në seancën e mbajtur më datë 29.07.2020, shpall:

Thirrje e hapur

për të paraqitur pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të ,,Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023″

 

Këshilli mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe ,,Planit nacional aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2018 – 2020”, në seancën e mbajtur më datë 29.07.2020 përcaktoi Procedurën e realizimit të konsultimeve me publikun për krijimin e prioriteteve të reja dhe përpjekjeve të procesit ,, Partneriteti për Qeverisjen e Hapur”, me qëllim që të sigurohet proces transparent, në kohë, pandërprerje, dhe inkluziv të bashkëkrijimit të Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023”.

Thirrja e hapur duhet të mundësojë konsultime me opinionin dhe paraqitje të palëve të interesuara për pjesëmarrje në procesin e konsultimeve dhe krijimin e ,,Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023” dhe përfshirje në takimet e punës për një ose më tepër sfera të prioriteteve nga Plani aksional aktual 2018 – 2020 (Qasje deri te informacionet, Integritet dhe menaxhim i mirë, Transparencë fiskale, Të dhëna të hapura, Transparencë në nivel lokal, Qasje në drejtësi dhe Ndryshime klimatike), në periudhën e bashkëkrijimit të ,,Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së hapur 2021 – 2023”.

Në procesin e konsultimeve dhe bashkëkrijimit të Planit të ri aksional, pjesëmarrësit e paraqitur do të munden të japin kontributin e tyre në identifikimin dhe prioretizimin e problemeve kyçe në sferat e prioriteteve të lartëpërmendura dhe propozimin e zgjidhjeve për tejkalimin e tyre.

Pjesëmarrësit, kontributin e tyre mund ta japin nëpërmjet pjesëmarrjes në grupet punuese për konsultime, sipas mënyrës së përcaktuar paraprake dhe dinamikës së punës. Pjesëmarrësit do të marrin pjesë në të gjithë pesë (5) takimet. Korniza kohore dhe aktivitetet janë të disponueshme në vijim në  LINK-un dhe do të kenë mundësi të edukohen dhe të informohen më mirë mbi ,,Partneritetin e Qeverisjes së Hapur” në vend dhe në botë.

Pjesëmarrësit duhet të sigurohen se qëndrimet dhe kërkesat në nivel lokal do të përfaqësohen dhe prezantohen në mënyrë adekuate.

Me qëllim të nxitjes së konsultimeve me palët e interesuara, në kushte kur prania fizike e takimeve lidhur me konsultimet është e kufizuar për arsye të COVID-19, do të shfrytëzohen platformat elektronike për konsultime me palët e interesuara. Në këtë mënyrëdo të mundësohet konsultim dhe interaksion i dyanshëm me palët e interesuara mbi rezultatet e marra nga puna e grupeve të konsultimeve nëpërmjet propozimeve dhe prioretizimit të problemeve dhe zgjidhjeve.

Paraqitja për pjesëmarrje në procesin e konsultimeve dhe bashkëkrijimit të ,,Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023”, kryhet nëpërmjet mënyrës elektronike, në vijim në LINK-un ose duke dorëzuar FORMULAR-in e plotësuar në adresën elektronike në vijim: ovp@mioa.gov.mk

Afati i parashtrimit të fletëparaqitjeve është data 31.08.2020-të.

 

Мinistia e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Mbahet seanca e katërt e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisje të Hapur” dhe ,,Planit Nacional Aksional të PQH 2018-2020”

Shkup, 31 korrik 2020

Më datë 29 korrik, u mbajt seanca e katërt në korrespondencë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisjen e Hapur” dhe Planit Nacional Aksional për PQH-në 2018-2020”.

Në seancën e katërt të mbajtur në korrespondencë morën pjesë: Maja Petkovska Leses – Kabineti i ministrit pa portofol përgjegjës për komunikime, llogaridhënie dhe transparencë; German Filkov – Qendra për komunikime qytetare; Maja Konevska – Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit; Misha Popoviq – Instituti për demokraci ,,Societas Civilis”; Goran Mojanoski – Ministria e Financave; Darko Antiq – Shoqëria për emancipim, solidaritet dhe barazi të femrave; Nadica Josifovski – Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës; Martin Todevski – Qendra për menaxhim me ndryshime; Eli Çakar – Ministria e vetëqeverisjes lokale; Bllagica Dimitrovska – Shoqata për promovimin  dhe zhvillimin e shoqërisë inkluzive ,,Inkluziva”; Dushan Tomshiq – Ministria e punës dhe politikës sociale; Ivona Stalevska – Fondacioni ,,Shoqëri e hapur – Maqedoni”; Teodora Obradoviq Grnçarovska – Ministria e mjedist jetësor dhe planifikimit hapësinor dhe Natasha Markovska – Akademia e shkencave dhe arteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut – ASHAM.

MSHIA-ja siguroi mbështetje profesionale – administrative mbi përgatitjen, organizimin dhe realizimin e seancës.

Në vigjilje të fillimit të procesit të bashkëkrijimit të planit të pestë mbi ,,Partneritetin për Qeverisje të hapur 2021 – 2023”, Këshilli në këtë seancë i miratoi dokumentet në vijim: Procedura mbi realizimin e konsultimeve me palët e interesuara për krijimin e prioriteteve të reja dhe përpjekjeve në suaza të procesit ,,Partneriteti për Qeverisje të Hapur”, me kornizë kohore, Thirrje të hapur për të paraqitur pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të ,,Planit Aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023” me Fletëparaqitje dhe Udhëzime mbi realizimin e pyetësorit për vlerësimin me notë të implementimit të masave të ,,Planit Nacional Aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2018 – 2020” dhe nevojën për përfshirjen e tyre në Planin e ri aksional.

Në këtë seancë, Këshilli nga rradhët e anëtarëve të tij, formoi Grupin e punës për përgatitjen e materialeve të cilat dalin nga Procedura mbi realizimin e konsultimeve me palët e interesuara për krijimin e prioriteteve të reja dhe angazhimeve në suaza të procesit ,,Partneriteti për Qeverisje të Hapur”; Plani për promovimin e Thirrjes së hapur, Materiali edukativ dhe Kriteret mbi vlerësimin e relevancës dhe lidhjes me parimet e PHQ-së. Grupin punues e përbëjnë: Maja Petkovska Leses, German Filkov, Misha Popoviq, Darko Antiq, Nadica Josifovski, Martin Todevski, Eli Çakar, Bllagica Dimitrovska dhe Ivona Stalevska.

Me qasje të tillë pritet të sigurohet mënyrë e sistematizuar e planifikimit dhe realizimit të procesit të konsultimit, e cila do të sigurojë proces transparent, në kohë, pandërprerje, dhe inkluziv të bashkëkrijimit të Planit të ri aksional për ,,Partneritetin e Qeverisjes së Hapur” dhe ,,Planit Aksional Nacional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021 – 2023”.

 

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Mbahet seanca e tretë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për qeverisje të hapur” dhe ,,Planit nacional aksional të PQH 2018-2020”

Shkup, 22 korrik 2020

Më datë 20 korrik, u mbajt video seanca e tretë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisje të hapur” dhe ,,Planit nacional aksional për PQH 2018-2020″.

Seancën e organizoi dhe me të udhëhiqte Maja Petkovska Leses, bashkëkryetare e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit për Qeverisje të hapur” dhe ,,Planit Nacional Aksional të PQH 2018-2020″.

Në seancë morrën pjesë 11 anëtarë të Këshilllit, si dhe Gordana Gapiç Dimitrovska – Koordinatore nacionale e ,,Partneritetit të qeverisjes së hapur” pranë Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA), Adrian Abazi dhe Stanisllav Vasilkovski – MSHIA; Aleksandra Cvetkovska – Instituti nacional demokratik (IND); Bojan Vasilevski – Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut; Zllatko Atansaov – Instituti parlamentar – Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut; Aleksandra Jovevska Gjorgjovska – Instituti për demokraci ,,Societas Civilis”; Gorica Naxhinska – Qendra për hulumtime juridike dhe analiza (QHJA); Marija Nikollovska Arsovska dhe Qëndresa Sulejmani – Fondacioni ,,Metamorfozis”.

Dy përfaqësues të shërbimit profesional administrativ të MSHIA-së dhe Ivona Stalevska e Fondacionit ,,Shoqëri e hapur” – Maqedoni (anëtare e Këshillit dhe koordinatore e Rrjetit të organizatave qytetare mbi PQH-në) siguruan  mbështetje logjistike rreth përgatitjes dhe organizimit të seancës.

Pas miratimit të Propozim-rendit të ditës, Grupi punues i formuar nga Këshilli për koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” dhe ,,Planit nacional aksional mbi Partneritetin e qeverisjes së Hapur 2018-2020″, në seancën e mbajtur më datë 09.06.2020-të me përbërje: Darko Antiq nga Shoqëria për emancipim, solidaritet dhe barazi të femrave, Ivona Stalevska nga Fondacioni ,,Shoqëri e hapur” – Maqedoni, Eli Çakar nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Gordana Gapiq Dimitrovksa nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Sunçica Kostovska-Petrovska nga Fondacioni për ,,Shoqëri të hapur” – Maqedoni, Qëndresa Sulejmani dhe Marija Nikollovska Arsovska nga Fondacioni për internet dhe shoqëri ,,Metamorfozis” – përgjegjëse mbi përgatitjen e Propozim-kornizës kohore dhe të mënyrës së realizimit të procesit të bashkëkrijimit të ,,Planit aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2018 -2020″, i njoftoi anëtarët e Këshillit mbi Propozim-dinamikën dhe procedurën e realizimit të procesit të bashkëkrijimit duke bërë edhe prezantimin e Projekt-dokumenteve: Propozim-procedura mbi realizimin e konsultimeve me opinionin për krijimin e prioriteteve të reja dhe përpjekjeve në suaza të procesit ,,Partneriteti për Qeverisjen e Hapur”, dokumente të cilat dolën nga Propozim-procedura (Korniza kohore mbi përgatitjen e PNA, formularë për plotësimin e pjesës së procedurës së bashkëkrijimit, Thirrjen e hapur për të paraqitur pjesëmarrje në procesin e bashkëkrijimit të PNA-së për ,,Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2020 -2020″), si dhe Propozim-drejtimet mbi realizimin e pyetësorit mbi notën e implementimit të masave nga PNA për ,,Partneritetin e Qeverisjes së Hapur” dhe nevojën për përfshirjen e tyre në planin e ri aksional.

Anëtarët e Këshillit i shqyrtuan dhe diskutuan në bazë të Propozim-dokumenteve dhe arritën në konkluzion pas ndryshimeve dhe plotësimeve të bëra në përmbajtjet që të njëjtat të miratohen në seancë të Këshillit më datë 29.07.2020-të. Votimi do të zhvillohet në mënyrë elektronike sipas shënimeve kredenciale individuale të secilit anëtar të Këshillit.

Në vijimin e seancës së Këshillit, Aleksandra Cvetkovska nga IND, i prezantoi aktivitetet aktuale të procesit të bashkëkrijimit të përpjekjeve për ,,Parlament të hapur”, ndërsa Gorica Naxhiska nga QHJA, i prezantoi dhe aktivitetet aktuale në procesin e bashkëkrijimit të përpjekjeve mbi ,,Gjyqësinë e hapur”.

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Trajnim i realizuar “online” mbi të dhënat e hapura

Shkup, 06 korrik 2020

Në suaza të Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare, Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Admnistratës, realizuan trajnim dy ditor “online” mbi të dhënat e hapura. Trajnimi u mbajt më 29 dhe 30 qershor 2020-të.

Në trajnim morën pjesë anëtarët e grupeve të të dhënave të hapura të Ministrisë së vetëqeverisjes lokale, Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit, Drejtorisë së të ardhurave publike, Agjencisë për kadastër dhe patundshmëri dhe Inspektoratit shtetëror të tregut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnimi i të dhënave të hapura kishte për qëllim që t’i avancojë njohuritë dhe aftësitë e personave të cilët do të punojnë në hapjen e të dhënave në institucionet e tyre.

Në suaza të trajnimit dy ditor, pjesëmarrësit kishin mundësinë të fitojnë njohuri të avancuara mbi konceptin e përfitimit të të dhënave të hapura dhe për aspektet teknike, duke i përfshirë edhe formatet e të dhënave të hapura, platformat e të dhënave të hapura, strukturat e seteve të të dhënave, dimensionet e cilësisë së të dhënave dhe teknikave të filtrimit dhe të anonimizmit të seteve të të dhënave. Gjatë vijimit të trajnimit, anëtarët e grupeve të të dhënave të hapura nga institucionet shtetërore, u pajisën me njohuri të avancuara mbi procesin e identifikimit, katalogimit dhe prioretizimit të seteve të të dhënave, si dhe me njohuri praktike mbi procesin e publikimit të seteve të të dhënave të portalit: data.gov.mk.

Trajnimi i të dhënave të hapura është pjesë e aktiviteteve të cilat po zbatohen për të siguruar mbështetje teknike të institucioneve të caktuara në procesin e hapjes së të dhënave të tyre.

Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare është iniciativë pesëvjeçare, me buxhet prej 9.4 miljon dollarë dhe paraqet program udhëheqës të Zyrës së USAID-it në Maqedoninë e Veriut mbi përforcimin e dialogut ndërmjet qytetarëve dhe pushtetit lidhur me çështje të rëndësishme me interes publik.

 

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Mbahet seanca e dytë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit për qeverisje të hapur – PQH dhe Planit aksional nacional të PQH 2018 – 2020

Shkup, 11 qershor 2020

Më 09 qershor u mbajt video seanca e dytë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit për qeverisje të hapur – PQH dhe Planit aksional nacional të PQH 2018 – 2020 (Këshilli). Në seancë u shqyrtuan, u diskutuan dhe u votuan çështjet kyçe mbi funksionimin e Këshillit, siç janë: miratimi i Rregullores së punës së Këshillit dhe zgjedhja e bashkëkryetarëve të Këshillit, gjendja, sfidat dhe mundësitë e procesit të PQH-së në vend, statusi i realizimit të Planit aksional nacional të PQH-së 2018-2022, përgatitja e propozimit të kornizës kohore dhe mënyra e realizimit të procesit të bashkëkrijimit të Planit aksional nacional të PQH-së 2020 – 2022 dhe mundësitë e mbështjes së procesit nga Sekretariati i PQH-së.

Në seancë ishin të ftuar dhe morën pjesë 14 anëtarë të Këshillit. Gordana Gapiq Dimitrovska, koordinatore nacionale e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbi PQH në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA) kishte rolin e organizatores dhe kryesueses së kësaj seance. Me ftesë të MSHIA-së, në seancë mori pjesë edhe Sandra Pernar – koordinatore rajonale e PQH-së për Evropën, e cila i paraqiti mundësitë e mbështetjes së procesit të bashkëkrijimit të Planit aksional nacional të PQH-së 2020 – 2022 nga Sekretariati i partneritet për qeverisje të hapur.

Dy përfaqësues të shërbimit profesional – administrativ të MSHIA-së dhe Sunçica Kostovska-Petrovska nga Fondacioni ,,Shoqëri e Hapur” – Maqedoni (koordinatore e rrjetit të organizatave qytetare të PQH-së) siguruan mbështetje administrative dhe logjistike rreth përgatitjes dhe organizimit të seancës.

Pas miratimit të Propozim-rendit të ditës dhe miratimit të procesverbalit të Seancës konstituive të Këshillit, të mbajtur më datë 06.05.2020-të, anëtarët e Këshillit i shqyrtuan dhe miratuan Rregulloren e punës së Këshillit. Mbi miratimin e procesverbalit dhe Rregullores u aplikua votimi elektronik.

Anëtarët e Këshillit, duke aplikuar mënyrën e votimit elektronik i zgjodhën dhe dy bashkëkryetarët e Këshillit – njërin prej anëtarëve të cilin e paraqesin organet e administratës shtetërore dhe njërin prej anëtarëve të cilin e paraqesin organizatat qeveritare. Nga nominimi i dy përfaqësuesve të institucioneve dhe katër përfaqësuesve të organizatave qytetare, Këshilli i votoi bashkëkryetarët dhe ato janë: Maja Petkovska Leses nga kabineti i ministrit pa portofol – përgjegjëse për komunikime, llogaridhënie dhe transparencë dhe Martin Todevski nga Qendra për menaxhim me ndryshime.

Në këtë seancë, Këshilli e miratoi edhe Propozim-Informacionin mbi statusin e realizimit të Planit aksional nacional të Partneritetit për qeverisje të hapur 2018- 2020 (raport gjysmëvjetor për periudhën shtator 2019-të – mars 2020-të). Qëllimi i raportit është t’i pasqyrojë aktivitetet e ndërmarra nga bartësit e planit aksional (institucionet).

Me qëllim të përgatitjes së propozimit të kornizës kohore dhe mënyrës së realizimit të procesit të bashkëkrijimit të Planit aksional nacional të Partneritetit për qeverisje të hapur 2020 – 2022, Këshilli formoi grupin punues i cili deri në seancën e ardhshme të Këshillit, duhet të përgatisë Propozim-dinamikën dhe procedurën e realizimit të procesit të bashkëkrijimit të planit të ri aksional. Në grupin punues do të marrin pjesë: Darko Antiq nga Shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave, Ivona Stalevska nga Fondacioni ,,Shoqëri e hapur – Maqedoni”, Eli Çakar nga Ministria e vetëqeverisjes lokale, Gordana Gapiq-Dimitrovska nga MSHIA, Sunçica Kostovska-Petrovska nga Fondacioni ,,Shoqëri e hapur – Maqedoni” dhe përfaqësues nga Fondacioni për internet dhe shoqëri ,,Metamorfozis”, i cili në programin e tij ka parashikuar aktivitete dhe ka siguruar fonde nga projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare mbi mbështetjen e procesit të bashkëkrijimit të planit.

Sandra Pernar e Sekretariatit të iniciativës ndërkombëtare të PQH-së, në rolin e koordinatores rajonale për Evropën, para anëtarëve të Këshillit i prezantoi mundësitë mbi mbështetjen e procesit të bashkëkrijimit të Planit aksional të Partneritetit për qeverisje të hapur 2020 – 2022 nga Sekretariati për partneritet të qeverisjes së hapur. Njëkohësisht, ajo bëri të ditur faktin se Republika e Maqedonisë së Veriut është vendi në fokusin e strategjisë së PQH-së. Pas mbështetjes së siguruar në vitin e kaluar për themelimin e Këshillit, i cili u realizua me sukses, Sekretariati i PQH-së këtë vit do ta mbështesë bashkëkrijimin e planit të ri aksional dy vjeçar, si dhe procesin e realizimit të tij në periudhën në vijim. Mbështetja do të mundësohet nga grupi i mekanizmit të pavarur për njoftim, partnerët e tjerë dhe grupet e Sekretariatit të Partneritetit për qeverisje të hapur me qëllim që të ndihmojnë në procesin dhe në fokusin e planit të ri aksional, t’u ndihmojnë grupeve punuese dhe Këshillit në vendosjen e prioriteteve dhe përgatitjen e përpjekjeve në planin e ri aksional për periudhën e ardhshme dy vjeçare. Mbështja do të ofrohet në mentorim, punëtori dhe ndihmë eksperte. Sandra Pernar theksoi se Republika e Maqedonisë së Veriut, tanimë ka nota të larta për procesin, ndërsa mbështetja do të mundësojë të arrihet nivel akoma më i avancuar.

* * *

Këshilli për koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit për qeverisje të hapur dhe Planit aksional nacional të Partneritetit për qeverisje të hapur 2018-2020, është trup këshillëdhënës mbi Partneritetin e qeverisjes së hapur të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për koordinimin dhe monitorimin e zhvillimit dhe implementimin e planeve aksionale, me rol këshillëdhënës dhe vendimmarrës në të gjitha fazat e procesit të Partneritetit të qeverisjes së hapur, në ciklin e planifikimit, në zhvillimin e planeve aksionale dhe në realizimin, monitorimin dhe raportimin e planeve aksionale.

Partneriteti për qeverisje të hapur paraqet iniciativë ndërkombëtare vullnetare, e cila synon drejt sigurimit të përpjekjeve konkrete të qeverive ndaj qytetarëve të tyre, promovimin e transparencës, nxitjen e pjesëmarrjes qytetare, luftën kundër korrupsionit dhe përdorimin e teknologjive të reja me qëllim që të përforcohet qeverisje/udhëheqje e mirë!

Vendi ynë është anëtare e iniciativës prej vitit 2011-të dhe ka fituar katër plane aksionale nacionale (në vitin 2012, 2014, 2016 dhe në vitin 2018). Koordinatore e aktiviteteve qeveritare të PQH-së është Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIА).

Për t’u bërë pjesë e iniciativës së PQH-së, vendet anëtare përgatisin plane aksionale nacionale dy vjeçare, të zhvilluara me konsultime publike, rregullisht njoftojnë mbi progresin, punojnë me shoqërinë e hapur mbi arritjen e përpjekjeve dhe obligohen të parashtrojnë raporte të pavarura të progresit të tyre. Përgatitja e Planit aksional të PQH-së është inkluziv, që do të thotë se në këtë proces japin kontribut edhe palë të ndryshme të interesuara, duke përfshirë edhe administratën publike, shoqërinë qytetare, autoritetet lokale, sektorin e biznesit dhe shoqërinë akademike.

 

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Partneriteti i hapur qeveritar pezullon të gjitha ngjarjet e planifikuara gjatë periudhës në vijim

Shkup, 20 mars 2020

Me përfitimet e procesit të Partneritetit të hapur qeveritar, nënkuptohet se nëpërmjet bashkëpunimit dhe dialogut të përbashkët, punohet në krijimin dhe zbatimin e reformave, të cilat i ofrojnë qeveritë deri te njerëzit e tyre gjatë procesit të transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjësisë. Për fat të keq, në periudhën në vijim dhe me përhapjen e Koronavirusit në më shumë se 100 shtete të botës, nuk është e mundur të mbahen konsultime të rregullta në formë tradicionale si takime pune, fokus grupe dhe punëtori.

Duke pasur parasysh përhapjen e pandemisë si dhe lidhur me njoftimin e fillimit të procesit të përgatitjes së Planit të pestë aksional të Partneritetit të hapur qeveritar 2020-2022, duhet t’i ndjekim udhëzimet për shëndetin publik dhe të pezullohen të gjitha ngjarjet e planifikuara të PHQ-së deri në një periudhë më të vonshme gjatë vitit ose nëse është e mundur të bëhen takime digjitale.

Jemi të vetëdijshëm se takimet digjitale nuk janë gjithmonë të aksesueshme dhe prandaj shpresojmë se do të caktojmë kohë për mbajtjen e ngjarjeve gjatë vitit, nëse na lejon situata.

Në muajt në vijim, do të jetë sfidë për shumë anëtarë të PHQ-së, si dhe për vendin tonë me qëllim që të plotësohen standardet për bashkëpunim dhe pjesëmarrje në PHQ, duke përfshirë dhe organizimin e ngjarjeve konsultative, takimeve për krijimin dhe zbatimin e obligimeve dhe planeve aksionale.

Do të punojmë në mënyrë aktive me shoqërinë tonë, e cila është pjesë e PHQ-së, në identifikimin dhe përcaktimin e hapave të mëtejshëm në veprimin për të cilin do të informojmë në kohë.

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Njoftim mbi fillimin e procesit të përgatitjes së Planit të pestë Nacional Aksional të Partneritetit të hapur qeveritar 2020-2022

Shkup, 05 mars 2020

Të nderuar përfaqësues të organizatave të shoqërisë qytetare,

Ju informojmë se filloi procesi i përgatitjes së Planit të pestë Nacional Aksional të Partneritetit të hapur qeveritar 2020-2022 (PNA 5).

Me qëllim të informimit në kohë, Korniza e aktiviteteve të përgatitjes së PNA 5 2020-2022 është përgatitur dhe si fillim aty janë janë dhënë datat e përcaktuara dhe i njëjti mund të plotësohet me ngjarje dhe takime nën organizimin e të gjithë aktorëve të Partneritetit të hapur qeveritar. Kornizën kohore mund ta gjeni këtu.

Në suaza të aktiviteteve mbi përgatitjen e Planit aksional, Ju ftojmë të plotësoni një pyetësor i cili ka për qëllim t’i përcaktojë nevojat e përgatitjes së Planit të ri aksional të Partneritetit të hapur qeveritar 2020-2022 (PNA5), përkatësisht të shqyrtohet çështja e njohurive të organizatave qytetare me iniciativën globale Partnerititi i hapur qeveritar, ta përcaktojë interesin e pjesëmarrjes në procesin e përgatitjes së planit të ri aksional të PHQ 2020-2022, të sigurojë rekomandimet e para mbi procesin e konsultimit si dhe propozime mbi masat të cilat potencialisht mund të përfshihen në planin aksional.

Do t’ju ishim mirënjohës nëse do të ndanit kohë të përgjigjeni në pyetësorin, më së voni deri më datë 16 mars. Pyetësorin mund ta gjeni në këtë link.

Ju falënderojmë për bashkëpunimin!

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës