ОСНОВАН СОВЕТОТ ЗА ОТВОРЕНО СУДСТВО И ПОТПИШАНА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ОТВОРЕНО СУДСТВО

На 30 март, 2022 година во просториите на Врховниот суд на Република Северна Македонија беше основан Советот за отворено судство. Во рамки на настанот беше потпишана и Декларацијата за Отворено судство, од страна на членовите на Советот на отворено судство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советот за Отворено судство претставува тело во кое членуваат по еден претставник од сите судски инстанци и претставници на Судскиот совет на Република Северна Македонија, Академијата за судии и јавни обвинители како и претставници од шест здруженија на граѓани.

Декларацијата за Отворено судство како дел од програмата Партнерство за отворена власт претставува заложба која има за цел да придонесе кон зголемено граѓанско учество и зголемен пристап од страна на граѓаните во однос на работата на судството во Република Северна Македонија.

 

Претседателката на Врховниот суд, Беса Адеми, во своето обраќање истакна дека отвореното судство е клучно за зголемување на позитивната перцепција, а со тоа и за зголемена доверба на граѓаните во однос на работата на судовите.

„Врховниот суд на РСМ како носител на судската власт ја има и должноста да обезбеди воедначена примена на законите што е предуслов за еднаква правда за сите граѓани заснована на воспоставена судска практика со што ќе се почитува начелото на правна сигурност, но во исто време ќе се обезбеди и отвореност на податоците и работата на судовите како институции кои се надлежни за правораздавање“, нагласи Адеми.

 

На денешниот настан обраќање имаше и програмскиот раководител од Центарот за правни истражувања и анализи, г-дин Жарко Хаџи–Зафиров, кој истакна дека Советот за отворено судство има за цел ја зајакне транспарентноста и отвореноста на судството, но и да даде придонес во кохабитацијата на трите власти, законодавна, извршна и судска.

 

Исто така, на настанот се обрати и г-дин Paul Maassen, претставник од Партнерството за отворена власт, кој посочи дека основањето на Советот е во духот на партнерството за отворена власт и претставува пример за отвореноста на судскиот систем кон граѓаните и кон граѓанскиот сектор.

 

ПОВИК до здруженија на граѓани и фондации за изразување на интерес за членување на нивни претставници во Советот за Отворено судство 2021-2023 година

Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Врховниот суд на Република Северна Македонија, во рамки на иницијативата за Отворено судство-Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија објавува оглас за избор на членки на Советот за Отворено судство од редот на здруженија на граѓани и фондации.

Со цел обезбедување на навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес се објавува повик до граѓанските организации за номинирање на членови во Советот за Отворено судство во чија надлежност ќе биде следење на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година.

Повик треба да овозможи пријавување на 6 (шест) претставници и нивни заменици од заинтересирани граѓански организации кои ги споделуваат вредностите на Партнерството за отворена власт,  се залагаат за поголема партиципативност, отвореност и отчетност на судството и ги применуваат тие принципи во своето работење, за нивно учество во Советот следење на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година.

 

Советот за Отворено судство 2021-2023 година е советодавно тело за координација и следење на развојот и спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство и креирање на политики за отвореност на судството. Членувањето во Советот Отворено судство е доброволно и без надомест. Советот за Отворено судство има клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Отворено судство, низ циклусот на планирање, во развојот и во спроведувањето, следењето и известувањето за Акцискиот план за Отворено судство. Совет за Отворено судство се формира за да се поттикне транспарентноста и отвореноста на работата на судовите и да се поттикне учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата Отворено судство во Република Северна Македонија; да се обезбеди соработка и да се воспостават јасни, структурирани и трајни механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското општество; да се зголеми учеството на граѓанското општество во процесите на Отворено судство и во подготовката на акциските планови за Отворено судство и за поддршка, поттикнување и следење на спроведувањето на тековниот акциски план.

Со овој повик се покануваат сите заинтересирани здруженија на граѓани и фондации согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 55/16) да се пријават преку доставување на приложената пријава  и потребните документи* со кои се докажува исполнувањето на критериумите.

 

Рокот за поднесување на пријавите е 24 март (четврток) 2022 година.

Пријавувањето за членство во Совет за Отворено судство за следење на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година се врши по електронски пат, со доставување на пополнета пријава и потребните документи* на следната електронска адреса: contact@cpia.mk

 

По разгледување на пријавите, здруженијата на граѓани и фондациите кои изразиле интерес за членство во Советот за Отворено судство ќе бидат информирани за процесот и избраните членови.

Потребни документи со кои се докажува исполнувањето на критериумите и кои треба да бидат доставени заедно со пријавата за членство во Советот за Отворено судство 2021-2023 година:

 • Годишен извештај за работата на здружението на граѓани/фондацијата од минатата година (2020 година);
 • Тековна состојба на здружението на граѓани/фондацијата (не постара од 6 месеци);
 • Статут на здружението на граѓани/фондацијата;
 • Доказ за најмалку 5 години искуство на здружението на граѓани/фондацијата во реформа на правосудството;
 • Доказ за најмалку 5 години искуство на кандидатот за член и заменик во реформа на правосудството;
 • Кратка биографија на кандидатите за членови и заменици на Советот за Отворено судство;
 • Изјава од кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ дека не се членови на органи на политичка партија, не се избрани или именувани лица и не се вработени во институциите на државната власт.

Избраните членови и заменици на Советот за Отворено судство ќе бидат известени најдоцна до 26.03.2022 година и поканети на 30.03.2022 година да учествуваат на свечената седница за формирање на Советот за Отворено судство во Врховниот суд на Република Северна Македонија.

Одржана конститутивна седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена Власт 2021-2023

Скопје, 11 март 2022

На 11 март се одржа конститутивната хибридна седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт 2021-2023. На седницата се официјализираше конституирањето на Советот како советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија (ПОВ), за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови.

Седницата ја отвори министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити преку видео обраќање. Тој се осврна на придобивките од процесот, важноста од вклучувањето на сите засегнати страни, како и на Националниот акциски план за ПОВ 2021-2023 кој се надоврза на претходниот интензитет на работа со преземање обврски за зголемување на учеството на јавноста и испорака на решенија кои прават разлика.

„Во новиот циклус се постигна навистина голем успех, освен заложбите за Отворена Влада и Отворен парламент се креираа и заложби за Отворено судство“, истакна министерот Алити, додавајќи дека воспоставувањето на Советот ќе обезбеди на структуриран начин да се максимизира учеството и соработката помеѓу институциите и граѓанското општество, и тоа во сите фази на процесот на ПОВ.

„Убеден сум дека овој Совет, со воспоставениот состав од 8 членови кои ја претставуваат Владата, Собранието и Врховниот суд на Република Северна Македонија и еднаков  број претставници од граѓанските организации номинирани преку Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт, ќе одговори на заеднички поставените цели, рече министерот Алити.“

На седницата се обрати и Сандра Пернар, регионална координаторка на ПОВ за Европа, која потенцираше дека во последните две години е забележан вистински напредок.

,,Видовме дека се преземени дополнителни важни чекори вклучувајќи го и воспоставувањето на форумот на засегнати страни.. Северна Македонија е дефинитивно специфична во однос на регионот со фактот што сега ги има сите три гранки на власт во имплементација на заложби и локален претставник во ПОВ. Ја гледам Северна Македонија како вистински лидер во регионот на Западен Балкан кога зборуваме за отворена влада“, истакна Пернар.

Гордана Гапиќ Димитровска, која е национална координаторка на Република Северна Македонија за ПОВ, укажа дека е огромно задоволството од воспоставувањето на Советот, темелено на искуствата од претходниот циклус но и поради вклучувањето на претставници од Врховниот суд и од Парламентот со што се воспоставува функционален систем на координација и следење на процесот за ПОВ.

Ивона Сталевска, како претставник на Мрежата на граѓански организации истакна дека во овој процес на ко-креација беа активно вклучени и како членови на Советот и како фасилитатори на приоритетните области и со активна поддршка на сите членови од ад-хок работните групи.

Во расправата на седницата се вклучија  и Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации, Маја Петковска Лесес од Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и Лилјана Јоноски од Рурална коалиција.

На средбата учествуваа 25 претставници од институциите и граѓанските организации, членовите и замениците членови на Советот како и претставници од Националниот демократски институт и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“.

Одржана Конференцијата на високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023

[Скопје, 23 февруари 2022] Денес во организација на Министерството за информатичко општество и администрација, Фондацијата Отворено општество – Македонија, Центарот за граѓански комуникации и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, се одржа Конференција на високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023. Со конференцијата беше одбележана и 10-годишнината од приклучувањето на Северна Македонија во меѓународната иницијатива Партнерство за отворена власт.

Конференцијата се одржа како дел од активностите на проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023“, кој е финансиран од Секретаријатот на Партнерството за отворена власт.

На конференцијата свое обраќање имаа Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски; Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити; Главниот извршен директор на Партнерство за отворена власт Санџај Прадхан; и Извршната директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, Фани Каранфилова-Пановска.

Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити се осврна на придобивките кои произлегуваат од концептот на ПОВ (Партнерство за отворена власт): „Отворените финансии и достапноста на информациите за плаќањата на државните институции кон фирми, други институции и физички лица; Граѓанскиот буџет; зголемувањето на рокот за консултација на предлог законите на ЕНЕР; достапноста на повеќе од 300 податочни сетови на порталот за отворени податоци; воспоставувањето на регистарот за вистински сопственици се само дел од постигнатите резултати. Дополнително, иновативните алатки кои преку оваа иницијатива овозможија поголема транспарентност и отчетност на општините во земјава, минатата година беа прогласени за едни од глобалните победници на Самитот за Партнерство за отворена власт кој се одржа во Сеул, Република Кореја“, истакна министерот.

Тој потенцираше дека со отворањето и ставањето на располагање на нашите ресурси на јавноста, успеавме да го унапредиме дијалогот, иновациите и употребата на технологијата што го прават животот на нашите граѓани подобар и полесен.

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски, истакна дека Владата во тесна и продуктивна соработка со граѓанскиот и бизнис секторот останува максимално посветена на имплементација на принципите за отворена власт. „Таа вклученост на сите засегнати страни како партнери и како контролни механизми, ја направија оваа Влада потранспарентна и поодговорна. Процесот создаде основа за партиципација, за ефикасно управување со јавните ресурси, за градење на систем на интегритет, и за создавање на средина за пристап до информации и отворени податоци.“, потенцираше тој. Исто така, истакна дека овој концепт во Северна Македонија го прифатија и сега веќе го практикуваат и општините, и Собранието, како и судската власт, што претставува Владин сеопфатен придонес во владеењето на правото.

Главниот извршен директор на Партнерство за отворена власт, Санџај Прадхан, во своето видео обраќање се заблагодари на реформаторите и лидерите на отворена власт од Северна Македонија за активното, динамично и посветено учество во Партнерство за отворена власт. „Партнерство за отворена власт остварува три цели; Прво, ја зголемува довербата на граѓаните, второ ја зајакнува сигурноста на инвеститорите, и трето, ја унапредува агендата за пристапување во ЕУ.“, заклучи тој.

Извршната директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, Фани Каранфилова-Пановска, во своето обраќање истакна дека Фондацијата секогаш е насочена кон унапредување на околината во која работи и се развива граѓанското општество и затоа од особено значење е вклучувањето на граѓанските организации во сите процеси на креирање на јавните политики. „Затоа Фондацијата го иницираше процесот за воспоставување Мрежа на граѓански организации за Партнерство за отворена власт и за воспоставување национален Совет за Партнерство за отворена власт.“, рече Каранфилова-Пановска.

Работниот дел од конференцијата продолжи со сесии на кои панелистите преку своите обраќања обезбедија детален осврт на процесот на ко-креација на Националниот акциски план и придобивките и идните активности на Партнерството за отворена власт во Република Северна Македонија.

На панелот ,,Кои се придобивките од процесот на ПОВ и зошто е важна вклученоста во овој процес?,, свое обраќање имаа: Гордана Гапиќ Димитровска,  Национална координаторка за Партнерство за отворена власт,  Министерство за информатичко општество и администрација; Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа; Ивона Сталевска, Фондација Отворено Општество – Македонија и Герман Филков, Центар за граѓански комуникации, кои се осврнаа на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес со акцент на 10 години Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија, вклученоста, улогата, формирањето и структурата на Советот за ПОВ, Мрежа на граѓански организации со приказ на успешни иницијативи од ПОВ – Отворен трезор.

На вториот панел ,,Како ги утврдивме приоритетните области при ко-креација на НАП за ПОВ 2021 – 2023 за спроведување и следење на заложбите,, свое обраќање имаа: Маја Петковска Лесес, Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија; Ивона Сталевска,  Фондација Отворено Општество – Македонија;  Миша Поповиќ, Институт за Демократија/ИДСЦС; Златко Атанасов, Парламентарен институт Собрание на РСМ – Отворен парламент; Жарко Хаџи-Зафиров, Центар за правни истражувања и анализа – Отворено судство и Ирина Поцкова, Граѓанска иницијатива на жени, општина Св. Николе – ПОВ на Локално ниво кои се осврнаа на ко-креација на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 (НАП за ПОВ 2021-2023) и на искуствата од создавањето на вториот акциски план Отворен парламент и проширувањето на оваа иницијатива со креирање на заложби за Отворено судство и посебен Акциски план на локално ниво за Општина Св. Николе.

На завршниот панел Сандра Пернар, Висока регионална координаторка за Европа од Партнерство за отворена власт  и Гордана Гапиќ Димитровска,  Национална координаторка за  Отворено владино партнерство,  Министерство за информатичко општество и администрација се осврнаа на идните активности на иницијативата ПОВ во РСМ, формирањето на Советот за ПОВ 2021-2023, можностите за поддршка на Секретаријатот за ПОВ во спроведувањето на НАП како и претстојните меѓународни активности како што е Отворената недела на ПОВ планирана за месец мај 2022 година.

Исто така, на конференцијата присутните се согласија дека со посветена работа на иницијативата за Партнерство за отворена власт и употребата на технологијата за унапредување на отвореноста на институциите се влијае врз подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.

Конференцијата на Високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и одбележувањето на десет години Партнерство за отворена власт во Северна Македонија

Ни претставува задоволство да Ве поканиме во име на Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА), Фондацијата Отворено oпштество – Македонија (ФООМ), Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) и Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), кои партнерски го спроведуваат проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023“, да присуствувате на Конференцијата на Високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и одбележувањето на десет години Партнерство за отворена власт во Северна Македонија.

Конференцијата ќе се одржи на 23 февруари (среда) 2022 година, со почеток во 10.30 часот во х. Александар Палас – Скопје.

На Конференцијата присутните ќе се осврнат на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес; ќе дадат преглед на процесот во кој беа утврдени приоритетните области при ко-креација на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 (НАП за ПОВ 2021-2023); ќе ги споделат плановите за спроведување и следење на заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и секако ќе се осврнат на одбележување на десетгодишнината на процесот на Партнерство за отворена власт во Северна Македонија. Се надеваме дека на Конференцијата ќе биде поттикната и дебата и соработка меѓу сите заинтересирани страни кои се вклучени во процесот на ко-креирање, спроведување и следење на НАП за ПОВ 2021-2023.

Работен јазик на конференцијата е македонскиот јазик, а ќе биде обезбеден симултан превод на албански и англиски јазик и обратно. На конференцијата која ја организираме во живо ќе бидат запазени сите ковид протоколи. Потребно е присутните при регистрацијата да приложат сертификат за завршена вакцинација.

 

Програма за работа на конференцијата.

Ве замолуваме Вашето присуство да го регистрирате на следниов линк https://forms.office.com/r/PAQ2JasK7t

Повик до граѓански сектор за пријавување членство во Совет за ПОВ

Партнерство за отворена власт (ПОВ)[1] претставува доброволна меѓународна иницијатива која цели кон креирање и спроведување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Граѓанскиот сектор акумулира огромна креативна енергија која треба да се користи п(р)оактивно во јавниот сектор преку подобрување и негување на културата на вклученост и почитување на правата на сите граѓани во процесот на креирање политики и носење одлуки, закони и пристап до информации.

Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт (во натамошниот текст Мрежа за ПОВ) се залага за воспоставување нова структура за координација на процесот на ПОВ во Северна Македонија соодветно на меѓународното искуство, со цел подобрување на комуникацијата на сите вклучени страни и зајакнување на мониторингот и евалуацијата на активностите. Мрежата за ПОВ учествува и придонесува за воспоставување структура за координација и мониторинг на развојот и спроведувањето на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година (во натамошнит текст: НАП за ПОВ 2021-2023 година).

 

Оттука, врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 6/19 и 110/19), а во врска со Насоките за управување и учество во иницијативата за Партнерство за отворена власт и Стандардите за ко-креирање и дизајнирање на форум со повеќе засегнати страни, Министерот за информатичко општество и администрација донесе Упатство за начинот на формирање и работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт број 16-4844/1, 20.12.2021 година врз чија основа Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт објавува:

 

 

 

 

 

 

ОТВОРЕН ПОВИК

за изразување на интерес за членување на претставници од заинтересирани граѓански организации во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година

 

Отворениот повик треба да овозможи пријавување на 8 (осум)[2] претставници од заинтересирани граѓански организации кои ги споделуваат вредностите на Партнерството за отворена власт и се залагаат за поголема партиципативност, отвореност и отчетност на властите и ги применуваат тие принципи во своето работење, за нивно учество во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година (во натамошнит текст: Советот за ПОВ) при процесот на спроведување и следење на НАП за ПОВ 2021-2023 година.

 

Советот за ПОВ 2021-2023 година е советодавно тело за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови. Членувањето во Советот за ПОВ е доброволно и без надомест. Советот за ПОВ има клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на ПОВ, низ циклусот на планирање, во развојот на НАП и во спроведувањето, следењето и известувањето за НАП. Совет за ПОВ се формира за да се поттикне транспарентноста и отвореноста на работата на органите на државна управа, како и други институции на државната власт и да се поттикне учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата ПОВ во Република Северна Македонија; да се обезбеди меѓусекторска соработка и да се воспостават јасни, структурирани и трајни механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското општество; да се зголеми учеството на граѓанското општество во процесите на ПОВ и во подготовката на акциските планови за ПОВ и за поддршка, поттикнување и следење на спроведувањето на тековниот акциски план.

 

Преку членство во Советот за ПОВ пријавените учесници ќе можат да обезбедат свој придонес при спроведување и следење на заложбите во состав на петте приоритетни области од НАП за ПОВ 2021-2023: Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност; Спречување на корупција и промовирање на добро владеење; Испорака на јавни услуги, Пристап до правда и Животна средина и климатски промени и да влијаат во процесот за нивна навремена, непречена и успешна реализација, како и на заложбите во состав на Акциските планови на Отворено судство и Отворен парламент 2021-2023 година.

Со овој повик се покануваат сите заинтересирани граѓански организации формирани согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 55/16) да се пријават преку доставување на приложената пријава  и потребните документи* со кои се докажува исполнувањето на критериумите.

Рокот за поднесување на пријавите е 13 јануари (четврток) 2022 година.

 

 

Пријавувањето за членство во Совет за координација и следење на НАП за ПОВ 2021-2023 година се врши по електронски пат, со доставување на пополнета пријава и потребните документи* на следната електронска адреса: POVSovet@fosm.mk

Отворениот повик се објавува на веб страницата www.ovp.gov.mk.

 

Јавниот повик се објавува најдоцна седум дена по усвојување на Упатството за начинот на формирање и работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт, а изборот на членовите на Советот за ПОВ кои се претставници на граѓанските организации се врши од страна на Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт најдоцна 14 дена од истекувањето на рокот за поднесување на пријавите.

По разгледување на пријавите од страна на Мрежата за ПОВ, организациите кои изразиле интерес за членство во Советот за ПОВ ќе бидат информирани за процесот и избраните членови.

 

 

ПРИЈАВА

за изразување интерес за членство во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година

 

I Основни податоци за организацијата:

 

Назив на организацијата: …………………………………………………………………..

Скратен назив: ………………………………………………

Адреса/општина: ………………………………………………………………………………

Контакт информации (телефон, е-адреса): ………………………………………………………………………

Интернет страница:  …………………………………………

 

II Претставници на вашата организација во Советот за ПОВ

 

Претставник/претставничка на организацијата во Советот за ПОВ

Име и презиме: ……………………………………………………………….

Функција/позиција: ……………………………………………………………….         

Телефон: ……………………………………………………………….

Е-пошта: ……………………………………………………………….

Накратко дадете опис на Вашето искуството во областа (наведете референца или линк од некој документ или веб-страна, референца од конкретен извештај, анализа или слично)

 

Која е вашата мотивација за членство во Советот за ПОВ?

 

Што очекувате дека можете да добиете како член на Советот за ПОВ, а што можете да понудите?

(до 200 збора)

…………………………………………………………………………………….

 

Заменик претставник/претставничка на организацијата во Советот за ПОВ

Име и презиме: ……………………………………………………………….

Функција/позиција: ……………………………………………………………….        

Телефон: ……………………………………………………………….

Е-пошта: ……………………………………………………………….

Накратко дадете опис на Вашето искуството во областа (наведете референца или линк од некој документ или веб-страна, референца од конкретен извештај, анализа или слично)

 

Која е вашата мотивација за членство во Советот за ПОВ?

 

Што очекувате дека можете да добиете како член на Советот за ПОВ, а што можете да понудите?

(до 200 збора)

…………………………………………………………………………………….

 

 

III Критериуми за членство

 

Изјави за интерес и поддршка

Организацијата изразува интерес за учество во Советот за ПОВ;

Организацијата е формален субјект регистриран во земјата согласно Законот за здруженија и фондации, на …………………………………… (датум на регистрација);

Организацијата ја поддржува Декларацијата за Партнерство за отворена власт;

Организацијата ги споделува основните вредности на Партнерство за отворена власт:

 • партиципативност
 • отвореност и
 • отчетност

и истите ги применува во својата работа и се залага да бидат применети од страна на соработниците, партнерите, донаторите, грантистите и институциите на локално и централно ниво.

 

Области

Организацијата активно работи, со фокус на следните области: ……………………………………………… (области на дејствување).

Организацијата изразува интерес за вклученост во активности на Советот во следните области на ОВП, во кои има знаење и искуство:

 

граѓанско учество во креирање на јавните политики;

застапување за транспарентост на властите (на локално или централно ниво);

застапување за отчетност на властите (на локално или централно ниво).

 

 

Кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ кои ги претставуваат граѓанските организации треба да:

 

се дел од организација која е регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 52/10, 135/11 и 55/16) најмалку пет години, а која делувала најмалку пет години во барем една од областите кои се дел од заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт;

имаат лично искуство од најмалку пет години во барем една од областите (примарна област за кандидатот) кои се дел од заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт;

учествувале во барем еден циклус на креирање на Националниот акциски план за ПОВ преку работните групи за ПОВ;

не се членови на органи на политичка партија;

не се избрани или именувани лица, и

не се вработени во институциите на државната власт.

 

Се смета за предност доколку кандидатот има лично искуство од најмалку три години во повеќе од една од областите кои се дел од заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт за кој се формира Советот за ПОВ, односно доколку кандидатот има најмалку три години искуство во секундарна област опфатена со заложбите.

 

*Потребни документи со кои се докажува исполнувањето на критериумите и кои треба да бидат доставени заедно со пријавата за членство во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година:

 • Годишен извештај за работата на граѓанската организација од минатата година (2020г.);
 • Тековна состојба на граѓанската органзиација (не постара од 6 месеци);
 • Статут на граѓанската организација;
 • Кратка биографија на кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ;
 • Изјава од кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ дека не се членови на органи на политичка партија, не се избрани или именувани лица и не се вработени во институциите на државната власт.

 

За спроведениот отворен повик, Координаторот на Мрежата за ПОВ доставува информација, придружена со записник од постапката за избор и кандидирање на членови на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации до Националниот координатор за ПОВ, како и избрани членови на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации. Информација за избраните членови и заменици на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации се објавува на веб страницата www.ovp.gov.mk

Доколку по спроведување на отворениот повик не се пополнат сите 8 (осум) места за членови на Советот за ПОВ, Мрежата за ПОВ повторно распишува повик за избор на членови и за тоа го известува Националниот координатор за ПОВ.

Повторното распишување на повикот не претставува пречка за назначување членови за работа на Советот за ПОВ доколку листата на избрани членови на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации има најмалку пет избрани членови.

Фусноти

[1] Со прифаќање на НАП5 2021-2023 г. од страна на Владата на Република Северна Македонија, Отвореното владино партнерство (ОВП) се преименува во Партнерство за отворена власт (ПОВ).

 

[2] Согласно член 5 од Упатството за начинот на формирање и работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт број 16-4844/1 од 20.12.2021 година, Советот за ПОВ е составен од 16  члена со еднаков број членови од институциите и од граѓанското општество.

 

Иновативните алатки за потранспарентни општини во земјава меѓу глобалните победници за Партнерство за отворена власт

Сеул, 16 декември, 2021

Иновативните алатки кои овозможија поголема транспарентност и отчетност на општините во земјава се прогласени за едни од глобалните победници на Самитот за Партнерство за отворена власт кој од 15 до 17 декември се одржува во Сеул, Република Кореја.

Во конкуренција на повеќе од 100 апликации, заложбата за потранспарентни општини во Северна Македонија ја освои третата награда на европско ниво за влијание во подобрувањето на животот на луѓето и квалитетот на демократијата. Станува збор за група алатки кои беа креирани и ставени во функција во изминатите три години. Придонесоа за подобрување на фискалната транспарентност на локално ниво, овозможија следење во живо на седниците на 18 општини, како и директно вклучување на граѓаните во процесот на носење одлуки во 24 општини. Активностите беа спроведени во рамки на заложбата „Воспоставување нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на единиците на локалната самоуправа“, чиј носител е Министерството за локална самоуправа.

Национален координатор на иницијативата Партнерство за отворена власт, која се спроведува од 2011 година, е Министерството за информатичко општество и администрација.

„Би сакал да споделам дека Република Северна Македонија има препознаени резултати во процесите на отворена влада а добиената награда на Глобалниот самит е вистинска и искрена потврда дека заедничкиот труд и партнерскиот однос на Владата, граѓанскиот сектор и донаторската заедница обезбедува функционални и долгорочни решенија за предизвиците пред кои сме исправени како општество. Од приклучувањето во оваа иницијативата во 2011 година преку пет акциски планови посветено се следи потребата од поголем ангажман и вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки, воведување на поголеми стандарди на интегритет и поголем пристап до технологија. Со новиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт за периодот 2021-2023 година потврдена е заложбата дека и во наредниот период ќе се продолжи со посветена работа на  јавниот сектор, од кој се очекува во партнерски однос со засегнатите страни да иновира, да развива политики што одговараат на потребите на граѓаните како одговор на современите текови“,  истакна министерот за информатичко општество и администрација, Јетон Шаќири.

Министерот за локална самоуправа Горан Милевски од своја страна изјави:

„Ова глобално признание е плод на повеќегодишни напори и активности, кои ги спроведовме заедно со нашите партнери, во насока на поголема отвореност на локалните самоуправи, но и подиректна вклученост на граѓаните во процесот на работење и одлучување во општините во кои живеат. Во пракса, активностите придонесоа за брз и лесен пристап до податоците за реализација на општинските буџети, носење одлуки врз основа на релевантни и достапни податоци, како и реализација на проекти од јавен интерес предложени директно од граѓаните“, истакна министерот за локална самоуправа, Горан Милевски.

Заложбата за транспарентни општини се спроведе во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“, кој е финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка, а чии главни имплементатори се Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

„Остварувањето на оваа заложба покажа дека кога граѓаните се присутни во процесот на донесување одлуки и финансиско планирање, ефективноста и ефикасноста на јавните услуги се подобрува. Вклученоста на граѓаните во овој процес исто така придонесува за отчетноста и транспарентноста на властите, како и довербата помеѓу локалната самоуправа и граѓаните. Честитки за Северна Македонија за ова признание, имено се надевам дека истото ќе поттикне одржлив раст на овие алатки, а со тоа и поголема вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки во иднина“, изјави Вероник Улман Марти, амабасадорка на Швајцарија во Република Северна Македонија

„УНДП посветено работи на развивање на локалната демократија и надградување на капацитетите на општините, бидејќи веруваме дека токму тоа е клучен предуслов за одржлив развој и подобри услови за живот за сите граѓани. Ова признание е „ветер во грб“ да опстоиме на нашата  цел постоечките алатки да бидат прифатени од сите локални самоуправи во државата, но и да креираме нови иновативни решенија за поголема отвореност на општините кон граѓаните“, изјави Армен Григорјан, Постојан претставник на УНДП.

Шаќири: Длабоко убеден сум во трансформативната моќ на Партнерството за отворена власт

Сеул, 14 декември 2021

 

Денес, виртуелно, како говорник, Министерот за информатичко општество и администрација, Јетон Шаќири, беше дел од Глобалниот самит за Партнерство за отворена власт што се одржува во Република Кореја.

Самитот ќе обезбеди платформа и моментум за размислување за напредокот на ПОВ во првата деценија и претставување на визијата за иднината.

Во однос на достигнувањата на полето на интегритетот и иновативноста кои се резултат од Партнерството за отворена власт, Шаќири рече: “Република Северна Македонија има препознаени резултати во процесите на отворена влада. Од приклучувањето во оваа иницијатива во 2011 година преку пет акциски планови,  посветено се следеше потребата од поголем ангажман и вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки, воведување на поголеми стандарди на интегритет и поголем пристап до технологијата.

Преку отворање и ставање на нашите ресурси на јавноста, успеавме да го унапредиме дијалогот, иновациите и употребата на технологијата што го прават животот на граѓаните подобар и полесен.

Еден значаен пример кој преставува активен одговор на барањата за интегритет во јавниот и приватниот сектор,  би ја издвоил заложбата за „ВИСТИНСКИТЕ СОПСТВЕНИЦИ (BENEFICIAL OWNERSHIP)“, со која се овозможи рамноправен пристап до основните податоци за регистрираните субјекти во Централниот регистар на Република Северна Македонија.”

Гледајќи кон иднината, Шаќири додаде: “Оттука би сакал да споделам дека со новиот петти по ред Акциски план за ПОВ, Владата на Република Северна Македонија  се обврза дека во наредниот период активно ќе работи на јавно објавување на вистинските сопственици на фирмите што склучиле договори за јавни набавки со институциите од јавниот сектор.

Имајќи во предвид дека транспарентноста во јавните набавки се смета за главна алатка за намалување на корупцијата и за овозможување на фер и конкурентен натпревар, јавно достапните информации за целиот циклус на јавните набавки може да обезбедат  одговорни јавни набавки.

Успешната реализација на оваа амбициозна заложба очекувано е позитивно да влијае и врз зголемување на конкуренцијата, квалитетот на набавките и подобрување на јавните услуги”, го заврши својот говор, министерот Шаќири.

Награда за отворена влада

Гласајте за заложбата од Северна Македонија на глобалниот натпревар за

Отворено владино партнерство

Гласањето е отворено од 18 до 22 октомври 2021 година

Глобалната иницијатива Отворено владино партнерство, во пресрет на одбележувањето на својата 10-годишнина, ја воведува Наградата за Отворена влада, со цел да ги препознае највлијателните заложби од ова партнерство, кои значително и во пракса го подобрија животот на луѓето или квалитетот на демократијата.

Во рамките на овој глобален натпревар, Република Северна Македонија учествува со следната заложба:

„Воспоставување нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на единиците на локалната самоуправа“

North Macedonia | Transparent & Accountable Local Government

Најдобрите заложби ќе бидат избрани директно од страна на граѓаните, со непосредно гласање, достапно на следниот линк https://www.opengovpartnership.org/open-government-awards/ogp-impact-awards-europe-region/

Се гласа за најдобрата заложба во секој од четирите региони на ОВП – Европа, Америка, Азија Пацифик и Африка и Среден Исток. Гласањето за оваа награда ќе биде отворено во периодот 18 – 22 октомври 2021 година. Ве повикуваме да се вклучите и да го дадете вашиот глас! Да ја подржиме нашата ОВП заедница!

Повеќе за заложбата

 

Заложбата „Воспоставување нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на единиците на локалната самоуправа“ беше избрана врз основа на препораките на Независниот механизам за известување и изборот на нашата ОВП заедница – Советот за ОВП, Мрежата на граѓански организации за ОВП и чинителите директно вклучени во креирањето и спроведување на заложбите. Со спроведувањето на заложбата беа воведени иновативни алатки за зголемување на транспаретноста на општините во Северна Македонија. Најобемната активност резултираше со креирање електронска алатка која на општините им овозможува да им ги прикажат на граѓаните финансиското работење и реализацијата на буџетот на разбирлив начин. Досега, вкупно 39 општини ја препознаа ефикасноста и практичноста на оваа алатка и ја користат за споделување финансиски податоци, на тој начин придонесувајќи кон подобрување на фискалната транспарентност на локално ниво и кон информирано креирање на општинските политики. Преку втората активност, насочена кон подобрување на транспарентноста на општинските совети и отчетноста пред граѓаните, во вкупно 18 општински совети беа воведени дигитални технологии кои овозможија седниците на Советите да се пренесуваат во живо на социјалните медиуми. Третата активност пак, насочена кон вклучување на граѓаните во процесот на одлучување на локално ниво, им овозможи на граѓаните од 24 општини заеднички да ги креираат локалните приоритети што резултираше со реализација на 33 проекти кои ги подобрија јавните услуги во областа на образованието, спортот и социјалната заштита со фокус на ранливите категории граѓани.

Нацрт Национален Акциски план за отворено владино партнерство 2021-2023 година

Министерството за информатичко општество и администрација, во соработка со Советот за ОВП, Мрежа на граѓански организации за ОВП а со поддршка од Секретаријатот за Отворено владино партнерство го подготви нацрт Национален Акциски план за отворено владино партнерство 2020-2023 година.

Република Северна Македонија има препознаени резултатите во процесите на отворена влада. Од приклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство (ОВП), во 2011 година, Северна Македонија ја следеше посветено потребата од поголем ангажман и вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки, воведување на поголеми стандарди на интегритет и поголем пристап до технологија за сите граѓани.

Петтиот  национален акционен план (НАП) се надоврзува на претходниот интензитет со преземање обврски за зголемување на учеството на јавноста и испорака на навистина трансформативни решенија. Исто така, ја препознава потребата јавниот сектор да иновира, да развива политики што одговараат на потребите на граѓаните како одговор на современите текови.

Новиот план за Отворено владино партнерство за периодот 2021-2023 година jа потврдува потребата од продлабочување на претходните обврски и подобрување на нивниот квалитетот. Тој е насочен кон заложби  за пристапот до правда, правното зајакнување на граѓаните и унапредување на правната заштита особено на  младите, маргинализирани групи и жени, унапредување на испораката на јавни услуги, продолжување на активностите поврзани со јавно објавување на информација за вистинските сопственици, отворањето на нови податоци како и активностите за спречување на корупцијата и заштита на животната средина и аерозагадувањето.  Се очекува дека по двегодишен период на реализација на заложбите утврдени во овој план ќе се обезбеди вистинско препознавање на резултатите а граѓаните ќе бидат во можност да ја потврдат промената.

Со цел да се обезбеди систематизиран начин на планирање и спроведување на процесот на консултација, кој ќе осигура навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-креирање на новиот АП, во 2020 година беше утврден начинот на спроведување на процесот на ко-креирање на НАП за ОВП 2021-2023 година, како и Постапка за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот ОВП со  временска рамка, Јавен повик за пријавување на учество во процесот на ко-креирање на НАП за ОВП 2021-2023 година и Насоки за спроведување на прашалник за оценка на имплементацијата на мерките од НАП за ОВП 2018-2020 и потребата од нивно вклучување во новиот НАП.  Исто така беа подготвени и материјали кои произлегуваат од постапка за спроведување консултации: План за промовирање на јавниот повик, Едукативен материјал и Критериуми за оценување на релевантноста и поврзаноста со начелата на ОВП. Сите документи се достапни на порталот за ОВП.

Темелено на предвидлива и соодветно уредена постапка на процесот на ко-креирање во септември 2020 година во еден динамичен и инклузивен амбиент,  отпочна процесот на подготовка на петтиот Национален акциски план за Отворено владино партнерство за периодот 2021-2023 година.

Во рамки на процесот на ко-креација, беа одржани 3 онлајн информативни – едукативни средби, 12 он-лајн средби за идентификување на потреби и проблеми, анализа на активностите што моментално се преземаат за решавање на проблемите, вклучени институции, приоретизирање на мерките, работилници за идентификување и развој на заложби како и над 60  индивидуални состаноци за утврдување и усогласување на предлог заложбите,  министерски состанокот за ОВП и две  е-работилници на тема Транспарентност и отчетност во јавниот сектор и Управување темелено на интересите и  потребите на граѓаните, кои обезбедија  финализирање на заложбите кои се дел од новиот акциски план.

МИОА ги повикува сите засегнати страни, институции, невладини организации и заинтересирани граѓани да испратат свои предлози, препораки и коментари на нацрт Националниот Акциски план за отворено владино партнерство. Вашите коментари и предлози можете да ги доставите најдоцна до 16.08.2021 година на следниов e-mail: ovp@mioa.gov.mk.