Одржана конститутивна седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена Власт 2024-2026

На 17 мај се одржа конститутивната седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт 2024-2026. На седницата се официјализираше конституирањето на Советот како советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија (ПОВ) за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови.

Седницата ја отвори министерот за информатичко општество и администрација Наим Бајрами. Тој се осврна на придобивките од процесот, важноста од вклучувањето на сите засегнати страни, како и на Националниот акциски план за ПОВ 2024-2026 кој се надоврзува на претходниот интензитет на работа со преземање обврски за зголемување на учеството на јавноста и испорака на решенија кои прават разлика.

Министерот Бајрами истакна дека воспоставувањето на Советот ќе обезбеди на структуриран начин да се максимизира учеството и соработката помеѓу институциите и граѓанското општество, и тоа во сите фази на процесот на ПОВ.

 

„Убеден сум дека овој Совет, со воспоставениот состав од 8 членови кои ја претставуваат Владата, Собранието и Врховниот суд на Република Северна Македонија и еднаков број претставници од граѓанските организации номинирани преку Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт, ќе одговори на заеднички поставените цели“, рече министерот Бајрами.

 

На седницата се обрати и Гордана Гапиќ Димитровска, национална координаторка на Република Северна Македонија за ПОВ, која укажа дека е огромно задоволството од воспоставувањето на Советот, темелено на искуствата од претходниот циклус, со што се воспоставува функционален систем на координација и следење на процесот за ПОВ.

Маријана Јанческа, како претставник на Мрежата на граѓански организации истакна дека и во овој процес на ко-креација граѓанските организации беа активно вклучени како фасилитатори на приоритетните области и како членови на Советот, со активна поддршка на сите членови од работните групи.

****

Партнерство за отворена власт претставува доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоено шест национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018, 2021 и 2024 година). Координатор на владините активности за ПОВ е Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА).

За постигнување на потребниот успех и за соодветна и навремена имплементација неопходна е добра организација и координација и тоа во духот на Партнерството за отворена власт. Вклученоста на граѓанското општество и институциите е суштинска за успехот на целиот процес. Токму затоа, структурата за координација, следење и спроведување на процесот во Република Северна Македонија ја сочинуваат Советот за Партнерството за отворена власт и Работната група со сите чинители за спроведување на Националниот Акциски план за Партнерството за отворена власт, со целосна поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација како надлежно министерство за оваа иницијатива.

Одржани работни средби со Работната група со сите чинители за спроведување на Националниот Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

Министерството за информатичко општество и администрација, во рамки на редовните активности во процесот на координација на иницијативата за Партнерство за отворена власт (ПОВ) и посветената поддршка на институциите и организациите вклучени во овој процес, во периодот 15-16.05.2024 година одржа поединечни работни средби по приоритетни области од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.

 

Целта на работните средби беше во насока на поддршка на процесот на имплементација и известување за Националниот Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година. Во текот на работата се оствари дискусија за организација на процесот на имплементација на заложбите и достигнувањата од Националниот Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година, начинот на работењето на работните подгрупи и подготовка на придонеси за спроведување на Националниот Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година и користење на порталот www.ovp.gov.mk.

 

На работните средби активно учество земаа претставниците на институциите и граѓанските организации во петте приоритетни области: борба против корупцијата, партиципативно донесување одлуки и граѓанско учество, правно зајакнување и пристап до правда, развој и користење на дигитални технологии и унапредување на активностите за климатски промени.

Партнерство за отворена власт претставува доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоено шест национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018, 2021 и 2024 година). Координатор на владините активности за ПОВ е Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА).

За постигнување на потребниот успех и за соодветна и навремена имплементација неопходна е добра организација и координација и тоа во духот на Партнерството за отворена власт. Вклученоста на граѓанското општество и институциите е суштинска за успехот на целиот процес. Токму затоа, структурата за координација, следење и спроведување на процесот во Република Северна Македонија ја сочинуваат Советот за Партнерството за отворена власт и Работната група со сите чинители за спроведување на Националниот Акциски план за Партнерството за отворена власт, со целосна поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација како надлежно министерство за оваа иницијатива.

ОТВОРЕН ПОВИК за изразување на интерес за членување на претставници од заинтересирани граѓански организации во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

Партнерство за отворена власт (ПОВ)[1] претставува доброволна меѓународна иницијатива која цели кон креирање и спроведување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Граѓанскиот сектор акумулира огромна креативна енергија која треба да се користи п(р)оактивно во јавниот сектор преку подобрување и негување на културата на вклученост и почитување на правата на сите граѓани во процесот на креирање политики и носење одлуки, закони и пристап до информации.

Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт (во натамошниот текст Мрежа за ПОВ) се залага за воспоставување структура за координација на процесот на ПОВ во Северна Македонија соодветно на меѓународното искуство, со цел подобрување на комуникацијата на сите вклучени страни и зајакнување на мониторингот и евалуацијата на активностите. Мрежата за ПОВ континуирано учествува и придонесува за воспоставување структура за координација и мониторинг на развојот и спроведувањето на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година (во натамошниот текст: НАП за ПОВ 2024-2026 година).

 

Оттука, врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 6/19 и 110/19), а во врска со Насоките за управување и учество во иницијативата за Партнерство за отворена власт и Стандардите за ко-креирање и дизајнирање на форум со повеќе засегнати страни, Министерот за информатичко општество и администрација донесе Упатство за начинот на формирање и работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт број 16-4844/1, 20.12.2021 година и Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на формирање и работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт број 16-1335/1 од 11.03.2024 година врз чија основа Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт објавува:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВОРЕН ПОВИК

за изразување на интерес за членување на претставници од заинтересирани граѓански организации во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година (рокот се продолжува до 02. Април 2024)

 

Отворениот повик треба да овозможи пријавување на 8 (осум)[2] претставници од заинтересирани граѓански организации кои ги споделуваат вредностите на Партнерството за отворена власт и се залагаат за поголема партиципативност, отвореност и отчетност на властите и ги применуваат тие принципи во своето работење, за нивно учество во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година (во натамошниот текст: Советот за ПОВ) при процесот на спроведување и следење на НАП за ПОВ 2024-2026 година.

 

Советот за ПОВ 2024-2026 година е советодавно тело за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови. Членувањето во Советот за ПОВ е доброволно и без надомест. Советот за ПОВ има клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на ПОВ, низ циклусот на планирање, во развојот на НАП и во спроведувањето, следењето и известувањето за НАП. Совет за ПОВ се формира за да се поттикне транспарентноста и отвореноста на работата на органите на државна управа, како и други институции на државната власт и да се поттикне учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата ПОВ во Република Северна Македонија; да се обезбеди меѓусекторска соработка и да се воспостават јасни, структурирани и трајни механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското општество; да се зголеми учеството на граѓанското општество во процесите на ПОВ и во подготовката на акциските планови за ПОВ и за поддршка, поттикнување и следење на спроведувањето на тековниот акциски план.

 

Преку членство во Советот за ПОВ пријавените учесници ќе можат да обезбедат свој придонес при спроведување и следење на заложбите во состав на петте приоритетни области од НАП за ПОВ 2024-2026: Борба против корупцијата; Партиципативно донесување одлуки и граѓанско учество; Правно зајакнување и пристап до правда; Развој и користење на дигитални технологии; Унапредување на активностите за климатски промени и да влијаат во процесот за нивна навремена, непречена и успешна реализација, како и на заложбите во состав на Акциските планови на Отворено судство и Отворен парламент 2024-2026 година.

Со овој повик се покануваат сите заинтересирани граѓански организации формирани согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 52/10, 135/11 55/16 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 239/22) да се пријават преку доставување на приложената пријава и потребните документи* со кои се докажува исполнувањето на критериумите.

Рокот за поднесување на пријавите наместо до 25 март (вторник) 2024 година, се продолжува до 02 април 2024 година (вторник).

 

Пријавувањето за членство во Совет за координација и следење на НАП за ПОВ 2024-2026 година се врши по електронски пат, со доставување на пополнета пријава и потребните документи* на следната електронска адреса: danche@metamorphosis.org.mk

 

Отворениот повик се објавува на веб страницата www.ovp.gov.mk.

 

Јавниот повик се објавува најдоцна седум дена по усвојувањето на новиот НАП (2024 – 2026), а изборот на членовите на Советот за ПОВ кои се претставници на граѓанските организации се врши од страна на Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт најдоцна 40 дена од усвојувањето новиот  НАП. По разгледување на пријавите од страна на Мрежата за ПОВ, организациите кои изразиле интерес за членство во Советот за ПОВ ќе бидат информирани за процесот и избраните членови.

 

 

ПРИЈАВА

за изразување интерес за членство во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

 

I Основни податоци за организацијата:

 

Назив на организацијата: …………………………………………………………………..

Скратен назив: ………………………………………………

Адреса/општина: ………………………………………………………………………………

Контакт информации (телефон, е-адреса): ………………………………………………………………………

Интернет страница:  …………………………………………

 

II Претставници на вашата организација во Советот за ПОВ

 

Претставник/претставничка на организацијата во Советот за ПОВ

Име и презиме: ……………………………………………………………….

Функција/позиција: ……………………………………………………………….         

Телефон: ……………………………………………………………….

Е-пошта: ……………………………………………………………….

Накратко дадете опис на Вашето искуството во областа (наведете референца или линк од некој документ или веб-страна, референца од конкретен извештај, анализа или слично)

 

Која е вашата мотивација за членство во Советот за ПОВ?

 

Што очекувате дека можете да добиете како член на Советот за ПОВ, а што можете да понудите?

(до 200 збора)

…………………………………………………………………………………….

 

Заменик претставник/претставничка на организацијата во Советот за ПОВ

Име и презиме: ……………………………………………………………….

Функција/позиција: ……………………………………………………………….        

Телефон: ……………………………………………………………….

Е-пошта: ……………………………………………………………….

Накратко дадете опис на Вашето искуството во областа (наведете референца или линк од некој документ или веб-страна, референца од конкретен извештај, анализа или слично)

 

Која е вашата мотивација за членство во Советот за ПОВ?

 

Што очекувате дека можете да добиете како член на Советот за ПОВ, а што можете да понудите?

(до 200 збора)

…………………………………………………………………………………….

 

 

III Критериуми за членство

 

Изјави за интерес и поддршка

Организацијата изразува интерес за учество во Советот за ПОВ;

Организацијата е формален субјект регистриран во земјата согласно Законот за здруженија и фондации, на …………………………………… (датум на регистрација);

Организацијата ја поддржува Декларацијата за Партнерство за отворена власт;

Организацијата ги споделува основните вредности на Партнерство за отворена власт:

  • партиципативност
  • отвореност и
  • отчетност

и истите ги применува во својата работа и се залага да бидат применети од страна на соработниците, партнерите, донаторите, грантистите и институциите на локално и централно ниво.

 

 

 

Области

Организацијата активно работи, со фокус на следните области: ……………………………………………… (области на дејствување).

Организацијата изразува интерес за вклученост во активности на Советот во следните области на ПОВ, во кои има знаење и искуство:

 

граѓанско учество во креирање на јавните политики;

застапување за транспарентост на властите (на локално или централно ниво);

застапување за отчетност на властите (на локално или централно ниво).

 

 

Кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ кои ги претставуваат граѓанските организации треба да:

 

се дел од организација која е регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10, 135/11 55/16 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 239/22) најмалку пет години, а која делувала најмалку пет години во барем една од областите кои се дел од заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт;

имаат лично искуство од најмалку пет години во барем една од областите (примарна област за кандидатот) кои се дел од заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт;

учествувале во барем еден циклус на креирање на Националниот акциски план за ПОВ преку работните групи за ПОВ;

не се членови на органи на политичка партија;

не се избрани или именувани лица, и

не се вработени во институциите на државната власт.

 

Се смета за предност доколку кандидатот има лично искуство од најмалку три години во повеќе од една од областите кои се дел од заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт за кој се формира Советот за ПОВ, односно доколку кандидатот има најмалку три години искуство во секундарна област опфатена со заложбите.

 

*Потребни документи со кои се докажува исполнувањето на критериумите и кои треба да бидат доставени заедно со пријавата за членство во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година:

  • Годишен извештај за работата на граѓанската организација од минатата година (2023г.);
  • Тековна состојба на граѓанската организација (не постара од 6 месеци);
  • Статут на граѓанската организација;
  • Кратка биографија на кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ;
  • Изјава од кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ дека не се членови на органи на политичка партија, не се избрани или именувани лица и не се вработени во институциите на државната власт.

 

За спроведениот отворен повик, Координаторот на Мрежата за ПОВ доставува информација, придружена со записник од постапката за избор и кандидирање на членови на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации до Националниот координатор за ПОВ, како и избрани членови на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации. Информација за избраните членови и заменици на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации се објавува на веб страницата www.ovp.gov.mk

Доколку по спроведување на отворениот повик не се пополнат сите 8 (осум) места за членови на Советот за ПОВ, Мрежата за ПОВ повторно распишува повик за избор на членови и за тоа го известува Националниот координатор за ПОВ.

Повторното распишување на повикот не претставува пречка за назначување членови за работа на Советот за ПОВ доколку листата на избрани членови на Советот за ПОВ кои ќе ги претставуваат граѓанските организации има најмалку пет избрани членови.

[1] Со прифаќање на НАП5 2021-2023 г. од страна на Владата на Република Северна Македонија, Отвореното владино партнерство (ОВП) се преименува во Партнерство за отворена власт (ПОВ).

 

[2] Согласно член 5 од Упатството за начинот на формирање и работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт број 16-4844/1 од 20.12.2021 година и Упатството за изменување и дополнување на Упатството за начинот на формирање и работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт број 16-1335/1 од 11.03.2024 г, Советот за ПОВ е составен од 16  члена со еднаков број членови од институциите и од граѓанското општество.

 

Усвоен новиот Национален Акциски план за партнерство за отворена власт 2024-2026 година

Владата на Република Северна Македонија на 7-та седница одржана на 27.02.2024 година ја разгледа и усвои Информацијата за Национален Акциски план за Партнерство за отворена власт со Предлог национален Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 и го разгледа и прифати Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.

 

Новиот шести национален акциски план 2024-2026 беше подготвен во инклузивен и транспарентен процес кој започна во месец Јуни 2023 година со вклученост на голем број на невладини организации и владини институции во подготовката на предлог заложбите. Новиот акциски план во делот Отворена влада содржи 15 заложби и 57 достигнувања распределени во пет приоритетни области и тоа: борба против корупцијата, партиципативно донесување одлуки и граѓанско учество, правно зајакнување и пристап до правда, развој и користење на дигитални технологии и унапредување на активностите за климатски промени.

 

Освен делот за Отворена влада, овој акциски план содржи и посебни делови за Отворен парламент и Отворено судство, почитувајќи ја независноста на работата на законодавната и судската власт како посебна власт во Република Северна Македонија.

 

Министерството за информатичко општество и администрација како надлежна институција за координација на оваа иницијатива е задолжено да формира работна група со сите релевантни чинители за спроведување на Националниот акциски план, Совет за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2024-2026 година и до Владата за достави среднорочен и финален извештај за статусот на имплементација. Оттука во наредниот период на транспарентен начин во духот на партнерството ќе се воспостават потребните структури за координација, следење и известување со цел да се обезбеди непречена реализација на Националниот Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026.

 

Националниот Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 е достапен на следниот линк.

Одржана десеттата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

На 22 февруари 2024 година се одржа десеттата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година.

На седницата активно учество земаа 8 членови и 2 заменици членови на Советот за ПОВ (претставници на органите на државната власт и граѓанските организации). Гордана Гапиќ Димитровска, ко-претседател на Советот за ПОВ од членовите кои ги претставуваат институциите имаше улога на претседавач на оваа седница.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред, се отвори дискусија по апликацијата на Општина Кисела Вода за иницијативата Партнерство за отворена власт на локално ниво (ПОВ Локал), поддржана од младинската организација КРИК и Меѓународниот републикански институт, за која Советот за ПОВ треба да се произнесе дали постои ризик за угледот на ПОВ за кој ПОВ Локал треба да е информиран при разгледување на апликацијата на Општина Кисела Вода. Под ризик се подразбира дали апликантот постапил спротивно на Декларацијата за отворена влада во однос на сериозни прекршувања на интегритетот, репресија на граѓанското учество или недостаток на отвореност и транспарентност.

 

Членовите на Советот за ПОВ врз основа на нивните сознанија се произнесоа дека Општина Кисела Вода не претставува ризик за угледот на ПОВ. Со оглед дека процесот на локално ниво заостанува зад ПОВ процесот на национално ниво, со поддршка на оваа апликација ќе се овозможи промовирање на оваа иницијатива меѓу општините. Дополнително, се отвори дискусија дека е потребно за следниот круг за ПОВ локал за две години (кога ќе можат да аплицираат нашите општини), Советот за ПОВ и Мрежата за ПОВ да направат поструктуриран начин за стимулирање на општините со цел да има поголема заинтересираност од страна на општините за аплицирање во оваа иницијатива.

Во врска со нацрт Финалниот извештај за само-оценка за статусот на имплементација на Националниот акциски план за ПОВ 2021-2023 година (нацрт Финален извештај), подготвен согласно членот 13 од Решението за формирање на работна група со сите чинители за спроведување на НАП за ПОВ 2021-2023, односно врз основа на податоците добиени од  координаторите на заложби (по пат на електронска пошта како соодветна замена во услови на технички пречки за внес на податоци на порталот за ПОВ), Советот за ПОВ по барање на претставниците од граѓанските организации-членови на Советот за ПОВ го одложи од разгледување нацрт Финалниот извештај и донесе заклучок истиот да биде доставен до работните групи по заложби со цел претставниците од граѓанските организации-членови на работните групи да се произнесат по информациите и статусот на реализација содржани во нацрт Финалниот извештај. Дополнително, Советот за ПОВ формираше работна група со претставници од Советот за ПОВ која по добиените коментари и сугестии по нацрт Финалниот извештај од претставниците од граѓанските организации -членови на работните групи најдоцна до 7 март 2024 година ќе изврши увид и ќе го утврди  текстот на нацрт Финалниот извештај кој ќе биде доставен на разгледување до Советот за ПОВ и Владата на Република Северна Македонија.

 

 

 

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16 члена со еднаков број членови од институциите на државната власт и од граѓанското општество.

Советот за координација и следење на процесот на партнерството за отворена власт и Работната група за спроведување на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт, формирани со решение од страна на министерот за информатичко општество и администрација ја претставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија.

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација.

Азир Алиу: Република Северна Македонија има препознаени резултати во процесите на отворена влада

Министерот за информатичко општество и администрација, Азир Алиу, денеска говори на конференцијата „ Партнерство за отворена власт – дијалог за Националниот акциски план  2024-2026“, која што се одржа во свечена сала на Влада на Република Северна Македонија.

Министерот Алиу посочи дека Република Северна Македонија има препознаени резултати во процесите на отворена влада.

“ Република Северна Македонија има препознаени резултати во процесите на отворена влада. Од приклучувањето во оваа иницијативата во 2011 година досега, преку пет акциски планови, посветено се следеше потребата од поголем ангажман и вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки, воведување на поголеми стандарди на интегритет и поголем пристап до технологија.

Отворените финансии и достапноста на информациите за плаќањата на државните институции кон фирми, други институции и физички лица; Граѓанскиот буџет; зголемувањето на рокот за консултација на предлог законите на ЕНЕР; достапноста на повеќе од 300 податочни сетови на порталот за отворени податоци; пристапот до правда, воспоставувањето на регистарот за вистински сопственици, се само дел од постигнатите резултати. Со отворањето и ставање на располагање на нашите ресурси на јавноста, успеавме да го унапредиме дијалогот, иновациите и употребата на технологијата што го прават животот на нашите граѓани подобар и полесен.” , посочи министерот Алиу.

Министерот Алиу додаде дека МИОА е надлежно министерство за ова иницијатива и дека во месец јули отпочнаа активностите за подготовка за шестиот Акциски план за Партнерство за отворена власт за периодот 2024-2026 година

“ Министерството за информатичко општество и администрација е надлежно министерство за координација на оваа иницијатива, која во срцето на своето делување ја промовира и поттикнува идејата за транспарентност на Владата, учество на јавноста во процесите на креирање на јавните политики и отчетност на Владата за испорачаните услуги.

Оваа година е особено значајна за нас.  Во јули месец во слична атмосфера официјално отпочнаа активностите за подготовка за шестиот Акциски план за Партнерство за отворена власт за периодот 2024-2026 година. Во изминатите месеци во веќе препознатливиот динамичен и инклузивен процес се подготвуваа придонесите за  шестиот акциски план  и тоа со вклученост на околу стотина претставници од граѓанскиот и јавниот сектор, Советот и Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт.”, заклучи министерот Азир Алиу.

Одржана осма седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

На 19 декември 2023 година се одржа осмата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година.

На седницата активно учество земаа 9 членови и 2 заменици членови на Советот (претставници на органите на државната власт и граѓанските организации). Гордана Гапиќ Димитровска, ко-претседател на Советот од членовите кои ги претставуваат институциите имаше улога на претседавач на оваа седница.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред, беше презентиран Нацрт Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година. Координаторите на работните групи Герман Филков, Дарко Антиќ и Марија Саздевски пред членовите на Советот за ПОВ ги преставија нацрт заложбите подготвени во процесот на ко-креирање. Во оваа фаза на подготовка на акцискиот план беа подготвени вкупно 18 заложби кои се однесуваат на партиципативно донесување на одлуки и граѓанско учество, борбата против корупцијата, правното зајакнување и пристапот до правда, развојот и користење на дигитални технологии и унапредување на активностите за климатските промени. Членовите на Советот за ПОВ имаа можност врз основа на претходно утврдена постапка и согласно Критериуми за оценување на релевантноста и поврзаноста на заложбите од процесот на  ко-креирање на акциски план за Партнерство за отворена власт со начелата на Партнерство за отворена власт да дадат своја оценка поединечно за секоја заложба.

На седницата беше одлучено нацрт Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година да биде јавно објавен на веб страницата на Министерството за информатичко општество и администрација, порталот за ПОВ и ЕНЕР, се со цел да се даде можност пошироката јавност да се информира и да даде свој придонес во вид на мислење и коментари.

 

* * *

 

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

 

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16 члена со еднаков број членови од институциите на државната власт и од граѓанското општество.

Советот за координација и следење на процесот на партнерството за отворена власт и Работната група за спроведување на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт, формирани со решение од страна на министерот за информатичко општество и администрација ја претставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија.

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

 

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација.

Одржана седмата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

На 03 ноември 2023 година се одржа седмата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година.

На седницата активно учество земаа 10 членови и 2 заменици членови на Советот (претставници на органите на државната власт и граѓанските организации) и преставник од Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт. Гордана Гапиќ Димитровска, ко-претседател на Советот од членовите кои ги претставуваат институциите имаше улога на претседавач на оваа седница.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред, беа презентирани измените во Временската рамка кои беа направени на состанокот на Работната група формирана од Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт 2021-2023 одржан на 26.10.2023 година и истите беа едногласно усвоени од сите членови на Советот присутни на седницата. Врз основа на ажурираната Временска рамка беа презентирани следните чекори и беше заклучено координаторите на работните групи по приоритети да достават краток осврт на реализираните активности кои ќе бидат испратени до меѓународниот Секретаријат за Партнерство за отворена власт со цел известување за текот на досегашните и следните планирани активности за финализирање на акцискиот план. Во насока на запазување на роковите од ажурираната Временска рамка беше договорено во месец ноември да се одржат интензивни состаноци со институциите со цел предлог идеите да се трансформираат во заложби кои ќе бидат составен дел од нацрт акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026.

* * *

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16 члена со еднаков број членови од институциите на државната власт и од граѓанското општество.

Советот за координација и следење на процесот на партнерството за отворена власт и Работната група за спроведување на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт, формирани со решение од страна на министерот за информатичко општество и администрација ја претставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија.

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација.

Одржана шестата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

На 28 септември 2023 година се одржа шестата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година. На седницата беа разгледани и дискутирани пристигнатите идеи и предизвици од работните групи за креирање на предлог заложби за новиот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026

На седницата активно учество земаа 9 членови и 2 заменици членови на Советот (претставници на органите на државната власт и граѓанските организации) и преставник од Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт. Дарко Антиќ, копретседател на Советот од членовите кои ги претставуваат граѓанските организации имаше улога на претседавач на оваа седница. 

По усвојувањето на предлог-дневниот ред, координаторите на работните групи за ко-креирање за секоја од приоритетните области ги презентираа предлог идеите и предизвиците кои произлегоа од работата на работните групи за креирање на предлог заложби за новиот акциски план по што се отвори дискусија околу релевантноста на истите согласно критериумите за креирање на заложби кон Партнерството за отворена власт. На седницата беше заклучено дека е потребно Работната група формирана од Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт да одржи состанок на кој ќе се допрецизираат предлог идеите и предизвиците пред одржување на состаноците со институциите.  

* * * 

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови. 

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16 члена со еднаков број членови од институциите на државната власт и од граѓанското општество. 

Советот за координација и следење на процесот на партнерството за отворена власт и Работната група за спроведување на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт, формирани со решение од страна на министерот за информатичко општество и администрација ја претставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија. 

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување. 

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација. 

Известување за почеток на процесот за подготовка на шестиот национален Акциски план за Партнерството за отворена власт 2024-2026 година

Почитувани претставници на организации на граѓанското општество,

Ве известуваме дека започнува процесот на подготовка на шестиот национален Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 (НАП 6).
Со цел навремено вклучување и предвидливост на процесот на ко-креација, Советот за Партнерство за отворена власт на петтата седница одржана на 17.05.2023 година усвои Временска рамка на активности за подготовка на НАП 6 2024-2026.  Временската рамка може да ја најдете тука.

Во временската рамка се дадени првично утврдени датуми и истата може да се надополнува со настани и состаноци во организација на сите чинители во Партнерството за отворена власт. Во рамките на активностите за подготовка на Акцискиот план, предвиден е начинот на вклучувањето на засегнатите страни, едукација, работни сесии за ко-креирање на заложби, консултации и утврдување на планот. Ваквиот систематизиран начин на планирање и спроведување на процесот на консултација  ќе осигура навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-реирање на новиот акциски план за Партнерство за отворена власт.
Благодариме за соработката,

Министерство за информатичко општество и администрација.
* * *
Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.
Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени пет национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016, 2018 и 2021 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација.