Aksesi në drejtësi

Identifikoni angazhimet dhe masat që do të promovojnë qasje efektive në drejtësi për shërbime juridike cilësore, efektive dhe plotësuese të bazuara në komunitet për të gjithë qytetarët, veçanërisht grupet e ndjeshme përmes formave zyrtare dhe joformale të ndihmës juridike dhe shërbimeve, politikave të zhvillimit për fuqizimin ligjor, etj. përgjegjësia, përgjegjësia dhe përfshirja me një fokus të veçantë tek të rinjtë, grupet e margjinalizuara dhe gratë.
Emri Lloji Shkarko
Anëtar Institucioni Kontakt

Leave a Reply