Nisma për zhvillim dhe përfshirje të komuniteteve – IRIZ, Shkup

Emër i shkurtuar: ИРИЗ
Qyteti: Скопје - Шуто Оризари
Adresa: ул. Хаџи Јован Шишков бр. 36, Скопје
Telefoni: 075 255 313
Email name: fadil.dzemail@gmail.com
Website: http://www.iriz.org.mk
Data e regjistrimit: February 15, 2015
Area of action: здравство, образование, застапување