Azhurnimi i fundit në

08 November 2021

Arritjet totale për të qenë të suksesshëm: 1

Arritjet e arritura: 0/1

Arritjet në pritje: 0/1

Arritjet e parealizuara: 1/1

Arritjet me progres të konsiderueshëm: 0/1

Незапочнато

Воспоставен механизам за консултација при донесување на законите и приоретизирање на законите кои ќе бидат предмет на антикорупциска проверка на легислативата.

За да да може да може да се оствари ова достигнување потребно е да се екипира одделението за антикорупциска проверка на легислативата при ДКСК. ДКСК сеуште не располага со доволно човечки ресурси за ефикасно функционирање на ова одделение.

Во соработка со ИДСЦС обезбедена е поддршка за спроведување на оваа активност во 2020. Имено, Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата во рамки на проектот  „Набљудување на успешноста на Државната комисија за спречување на корупција“ поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија , преку имплементаторот  ИДСЦС ќе спроведе четири анализи за антикорупциска проверка на легислативата. Сеуште не е познат бројот и кои закони ќе бидат опфатени, ниту обемот на тимот кој ќе работи на анализата.

Treguesit e qëllimit të propozimit:

Соработка со граѓанскиот сектор за антикорупциска проверка на легислативата

Cili problem publik adresohet nga angazhimi?

ДКСК и граѓанските организации ќе развијат механизам за соработка во консултативните процеси при носењето на законите како и во процесот на избор и приоретизација на законите кои се веќе донесени, а ќе бидат предмет на антикорупциска проверка на легислативата.  ДКСК во согласност со Методологијата за антикорупциска проверка на легислативата ќе ги избира и ќе ги приоретизира законите кои ќе бидат предмет на проверка врз основа на општи критериуми или поединечни случаи. Поединечните случаи се однесуваат на сознанија или пријави и укажувања од граѓанското општество, за ризиците од можна корупција и судир на интереси во одредени законски одредби или во одредена правна област, информација за нацрт-закон што бил изложен на силно лобирање од страна на интересните групи итн.

Граѓанските организации и нивните мрежи треба да се проактивни и поактивни во оваа фаза –како преку учествување во работни групи, потоа на ниво на консултации, кога може да испраќаат коментари во име на групите кои ги застапуваат, но исто така и преку укажување до ДКСК и давање препораки за измена на законодавството.

Pse është ky angazhim i rëndësishëm për vlerat e PHQ?


Leave a Reply