Arritjet totale për të qenë të suksesshëm: 3

Arritjet e arritura: 0/3

Arritjet në pritje: 0/3

Arritjet e parealizuara: 0/3

Arritjet me progres të konsiderueshëm: 3/3

Значително

Редовно проактивно објавување на информациите од јавен карактер на интернет-страниците на имателите на информации

Центарот за граѓански комуникации ја објави анализата за Активна транспарентност 2019 година, по претходно изготвена индикативна листа преку која се изготви анализата за активната транспарентност на 97 иматели на информации од Владата на РСМ и министерствата, како и од општини во РСМ.

Treguesit e qëllimit të propozimit: - Изработка на индикативна листа на информации од јавен карактер што институциите треба проактивно да ги направат достапни на своите интернет-страници (или на интернет-страниците на институциите под чијашто надлежност работат) - Задолжително објавување на сите информации од јавен карактер на интернет-страниците на имателите на информации (или на интернет-страниците на институциите под чијашто надлежност работат) - Следење на исполнување на обврските на институциите преку т.н. Индекс на активна транспарентност што го изработува Центарот за граѓански комуникации
Значително

Унапредување на електронски пристап до информациите од јавен карактер

Постоечката електронска веб-страница (платформа за овозможување на електронски пристап до информациите од јавен карактер – https://slobodenpristap.mk/), воспоставена  од Фондацијата Отворено општество – Македонија, по воспоставена соработка со Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, е предадена во нејзина сопственост. По предадената сопственост на платформата се пристапи кон нејзино унапредување согласно новиот Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рамки на активностите во проектот IPA II „Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација“, каде што согласно активностите предвидени со овој проект оваа активност ќе биде имплементирана.

Treguesit e qëllimit të propozimit: -Развој на методологија за унапредување на постоечката електронска веб-страница (платформа) за електронски пристап до информации од јавен карактер - Воспоставен електронски систем за пристап до информациии и преземен од имателите на информации на користење - Развој на прирачник со обуки за имателите, како и промоција на платформата за користење од граѓаните со што ќе се поедностави пристапот до информациите
Referencat
Значително

Зголемување на свесноста на граѓаните за нивните права за пристап до информации од јавен карактер и зголемено користење на правото од страна на граѓаните

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ во соработка со Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер одржа девет обуки како активност за спроведување на кампањата за зголемување на свесноста на граѓаните за нивнитее права за пристап до информации од јавен карактер и зголемено користење на правото од страна на граѓаните. На обуките граѓаните беа запознаени со основите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и нивното право да бараат информации со кои располагаат институциите во нивните општини. На обуките беа поделени и едукативни материјали кои беа изготвени од страна на Здружението ЕСЕ и Комисијата за ЗПСПИЈК.Средбите беа реализирани во следниве места:

– Шуто Оризари- две обуки 27 март

– Св. Николе на 28 март

– Виница, с. Црник (Пехчево) и Делчево на 29 март

– Тетово на 3 април

– с.Дабиле (Струмица) на 5 април

Treguesit e qëllimit të propozimit: - Развивање на план за спроведување на кампањата (идентификување на општини и населени места каде кампањата ќе се спроведува; развивање на содржина која ќе им биде презентирана на граѓаните и формат за јавна презентација; воспоставување на соработка со локални граѓански организации во идентификуваните општини; воспоставување на механизми за мерење на влијанието на кампањата) - Спроведување на кампања и мерење на ефектите од истата

Проактивно објавување, унапредување на електронскиот пристап и зголемување на свесноста на граѓаните за нивните права за слободен пристап до информации од јавен карактер

Cili problem publik adresohet nga angazhimi?

Имателите на информации од јавен карактер да ги објавуваат проактивно и редовно на своите интернет-страници сите информации кои се индикативно наведени во ЗСПИЈК, како и информациите кои веќе ги имаат дадено како одговор на барање за пристап, додека оние иматели кои немаат свои интернет-страници, тоа да го прават на интернет-страниците на институцијата под чијашто надлежност работат.  Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), ќе развијат и спроведат теренска кампања за информирање на граѓаните за нивните права за пристап до информации од јавен карактер. Со воспоставување на функционална платформа за овозможување на електронскиот пристап до информациите од јавен карактер, ќе се олесни процесот за испраќања на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и одговор по истото. Преку овој онлајн систем (платформа) секој заинтересиран граѓанин ќе може да испрати барање за информација од јавен карактер до имателите кои лесно ќе ги пронајде на платформата. Предноста на платформата е во тоа што сите информации кои се дадени се јавно објавени и може да бидат пристапни за секој, што значи ако еднаш информацијата е дадена од имателот, преку оваа платформа, ќе се намали обемот на работа во институцијата во случај кога друг барател би бил заинтересиран за истата.

Pse është ky angazhim i rëndësishëm për vlerat e PHQ?


Leave a Reply