Institucion i emëruar

Azhurnimi i fundit në

08 November 2021

Arritjet totale për të qenë të suksesshëm: 3

Arritjet e arritura: 0/3

Arritjet në pritje: 0/3

Arritjet e parealizuara: 0/3

Arritjet me progres të konsiderueshëm: 3/3

Значително

Подготовка на методологија и алатки за финансирање на граѓанските организации од општинските буџети и за следење на реализацијата на средствата.

Подготвени се 5 анализи (за секоја партнерска општина поединечно) чија цел беше да дадат насоки како LOD Mетодологија (методологија за јавна, транспарентна и отчетна распределба на средства од општинските буџети во корист на граѓански организации) може да биде прилагодена, институционално прифатена и практично применета од општините во земјава.

Treguesit e qëllimit të propozimit:
Значително

Развивање на капацитетите на локалната администрација и на ГО во општините(Куманово, Струмица, Гостивар, Кавадарци и Ресен) за транспарентно финансирање, следење и имплементација на проекти на општината со ГО

Со цел да се зајакнат капацитетите на локалната администрација за ефикасно, транспарентно и базирано на проекти финансирање на ГО од општинските буџети, беа организирани 5 модули на кои учесниците од 5те општини се запознаа со LOD методологијата и сите чекори на проектниот циклус (Project Cycle Management) во согласност со најдобрите практики.

Во рамките на 2та јавни повика за ГО кои беа организирани во текот на 2018 година беа организирани обуки за ГО во секоја од 5те партнерски општини. Целта на обуките беше да им се подобрат знаењата и вештини потребни за подготовка на проекти во рамките на ReLOaD но и при аплицирање на други проекти.

Во 2019 година е објавен нов јавен повик и се организирани обуки за ГО во 5те партнерски општини.

Treguesit e qëllimit të propozimit:
Значително

Имплементација на избраните проекти

Одобрени се 22 проекти кои се во тек на имплементација и резултатите ќе бидат измерени во наредниот период.

Treguesit e qëllimit të propozimit:

Подобрување на јавните услуги преку институционална соработка на ЕЛС со ГО

Cili problem publik adresohet nga angazhimi?

Развивање на механизам и алатки за транспарентна распределба на средства од општинските буџети за финансирање на проекти на ГО, дизајнирање на грантови шеми, зајакнување на капацитетите на ЕЛС и на ГО за реализација и користење на средствата, мониторирање на процесот.

Pse është ky angazhim i rëndësishëm për vlerat e PHQ?


Leave a Reply