Kontakt personi

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Azhurnimi i fundit në

12 May 2023

Arritjet totale për të qenë të suksesshëm: 3

Arritjet e arritura: 0/3

Arritjet në pritje: 0/3

Arritjet e parealizuara: 3/3

Arritjet me progres të konsiderueshëm: 0/3

Незапочнато

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Treguesit e qëllimit të propozimit: Обезбедени средства од ПСП и објавена јавна набавка
Незапочнато

Оперативно спроведување на заложбата

Оперативно спроведување на заложбата

Treguesit e qëllimit të propozimit: Спроведување на договор за надградба на веб страната
Незапочнато

Функционална веб страна

Функционална веб страна

Treguesit e qëllimit të propozimit: Број на отварања на веб страната Број на симнатаи информации и документи

Изработка на нова интернет страница на собранието за подобро информирање на граѓаните

Cili problem publik adresohet nga angazhimi?

Собранието има своја веб страна, која има податоци за проактивно информирање на јавноста. Од анализите правени и со технолошкиот развој Собранеито смета дека веб страната треба да се надгради да може да биде полесно пребралива, поорганизирана и да нуди повеќе информации за граќаните.

Во Програмата за парламентарна поддршка е испланирано и буџетирано изработка на нова веб страна

Main goal of the proposal

Активноста се предлага со цел да се придонесе кон реорганизација на податоците, начинот на полнење и навремено внесување, системи на пребарување по документи.

Si do të kontribujë angazhimi në zgjidhjen e problemit publik?

Заложбата се предлага за изработка на нова интернетска страна на Собранието.

Pse është ky angazhim i rëndësishëm për vlerat e PHQ?
Informacion shtesë

Проектирана вредност од 5.082.219 денари со средства обезбедни од Швајцарската конфедерацијаLeave a Reply