Transparenca, përgjegjësia, proaktiviteti dhe gjithëpërfshirja