Qendra e Inovacionit e Qytetit të Shkupit – Laboratori i Shkupit