ПОВИК до здруженија на граѓани и фондации за изразување на интерес за членување на нивни претставници во Советот за Отворено судство 2021-2023 година

Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Врховниот суд на Република Северна Македонија, во рамки на иницијативата за Отворено судство-Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија објавува оглас за избор на членки на Советот за Отворено судство од редот на здруженија на граѓани и фондации.

Со цел обезбедување на навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес се објавува повик до граѓанските организации за номинирање на членови во Советот за Отворено судство во чија надлежност ќе биде следење на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година.

Повик треба да овозможи пријавување на 6 (шест) претставници и нивни заменици од заинтересирани граѓански организации кои ги споделуваат вредностите на Партнерството за отворена власт,  се залагаат за поголема партиципативност, отвореност и отчетност на судството и ги применуваат тие принципи во своето работење, за нивно учество во Советот следење на спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година.

 

Советот за Отворено судство 2021-2023 година е советодавно тело за координација и следење на развојот и спроведувањето на Акцискиот план за Отворено судство и креирање на политики за отвореност на судството. Членувањето во Советот Отворено судство е доброволно и без надомест. Советот за Отворено судство има клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Отворено судство, низ циклусот на планирање, во развојот и во спроведувањето, следењето и известувањето за Акцискиот план за Отворено судство. Совет за Отворено судство се формира за да се поттикне транспарентноста и отвореноста на работата на судовите и да се поттикне учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на иницијативата Отворено судство во Република Северна Македонија; да се обезбеди соработка и да се воспостават јасни, структурирани и трајни механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското општество; да се зголеми учеството на граѓанското општество во процесите на Отворено судство и во подготовката на акциските планови за Отворено судство и за поддршка, поттикнување и следење на спроведувањето на тековниот акциски план.

Со овој повик се покануваат сите заинтересирани здруженија на граѓани и фондации согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 55/16) да се пријават преку доставување на приложената пријава  и потребните документи* со кои се докажува исполнувањето на критериумите.

 

Рокот за поднесување на пријавите е 24 март (четврток) 2022 година.

Пријавувањето за членство во Совет за Отворено судство за следење на Акцискиот план за Отворено судство 2021-2023 година се врши по електронски пат, со доставување на пополнета пријава и потребните документи* на следната електронска адреса: contact@cpia.mk

 

По разгледување на пријавите, здруженијата на граѓани и фондациите кои изразиле интерес за членство во Советот за Отворено судство ќе бидат информирани за процесот и избраните членови.

Потребни документи со кои се докажува исполнувањето на критериумите и кои треба да бидат доставени заедно со пријавата за членство во Советот за Отворено судство 2021-2023 година:

  • Годишен извештај за работата на здружението на граѓани/фондацијата од минатата година (2020 година);
  • Тековна состојба на здружението на граѓани/фондацијата (не постара од 6 месеци);
  • Статут на здружението на граѓани/фондацијата;
  • Доказ за најмалку 5 години искуство на здружението на граѓани/фондацијата во реформа на правосудството;
  • Доказ за најмалку 5 години искуство на кандидатот за член и заменик во реформа на правосудството;
  • Кратка биографија на кандидатите за членови и заменици на Советот за Отворено судство;
  • Изјава од кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ дека не се членови на органи на политичка партија, не се избрани или именувани лица и не се вработени во институциите на државната власт.

Избраните членови и заменици на Советот за Отворено судство ќе бидат известени најдоцна до 26.03.2022 година и поканети на 30.03.2022 година да учествуваат на свечената седница за формирање на Советот за Отворено судство во Врховниот суд на Република Северна Македонија.

Leave a Reply