Отворен парламент

Во 2018 година, Собранието на Република Северна македонија, следејќи ги своите стратешки цели за Функционална парламентарна демократија, Отворен парламент, Парламентарна дипломатија, Безбеден парламент и Модерни и ефикасни услуги и собраниска служба и препораките на механизмот за независно на ОВП се приклучи на иницијативат аза Отворено владино партнерство. Имајќи ја во предвид независноста на работата на Собранието како посебна власт во Република Северна Македонија, работата на идентификување на заложби за Oтворен парламент оди паралелно со активностите за утврдување на нови заложби во петтиот Национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година.

Име Тип Симни
Член Институција Контакт

Напишете коментар