4-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023

Data: 20.04.2023
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

–      Поздравно обраќање, Dr. Azir Aliu, министер за информатичко општество и администрација.

–    Усвојување на Записникот од 3-та седница на  Советот, одржана на 7.10.2022.

 

 

                       

R E N D I T  T Ë  D I T Ë S

 

–        Fjalimi përshëndetës i Dr. Azir Aliu, Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

–        Miratimi i Procesverbalit të seancës së tretë (3) të Këshillit, mbajtur më datë 07.10.2022.

 

 

Artikujt e agjendës
Numri i artikullit të agjendës Titulli
1 Номинација и избор на ко-претседател на Советот од редот на избраните претставници од граѓанските организации. / Nominimi dhe zgjedhja e bashkëkryetarit të Këshillit nga radhët e përfaqësuesve të zgjedhur nga organizatat e shoqërisë civile.
2 Информација за нацрт Извештај за само-оценка за статусот на имплементација на национален акциски план за Партнерство за отворена власт (2021-2023 година), за периодот октомври 2021 - октомври 2022 година. / Informacion mbi draft - Raportin e Vetëvlerësimit për statusin e implementimit të Planit Nacional Aksional për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur (2021-2023), për periudhën tetor 2021 - tetor 2022.
3 Дискусија и следни чекори во пресрет на новиот процес за ко-креирање на шестиот НАП за ПОВ. / Diskutim dhe hapat e ardhshëm në prag të procesit të ri për bashkë-krijimin e PNA-së, së gjashtë për PQH.
4 Прашања и предлози / Pyetje dhe propozime
Procesverbali
Shkarko

Leave a Reply