Леток за баратели (aspi.mk)

Летокот можете да го погледнете / преземете на следниот линк:

Леток-за-баратели.pdf (aspi.mk)

Партнерство за отворена власт.