Appointed Institution

Last update on

08 November 2021

Total achievements to be successful: 3

Achieved Achievements: 0/3

Achievements on hold: 0/3

Unrealized achievements: 0/3

In progress achievements: 3/3

Значително

Подготовка на методологија и алатки за финансирање на граѓанските организации од општинските буџети и за следење на реализацијата на средствата.

Подготвени се 5 анализи (за секоја партнерска општина поединечно) чија цел беше да дадат насоки како LOD Mетодологија (методологија за јавна, транспарентна и отчетна распределба на средства од општинските буџети во корист на граѓански организации) може да биде прилагодена, институционално прифатена и практично применета од општините во земјава.

Proposal goal indicators:
Значително

Развивање на капацитетите на локалната администрација и на ГО во општините(Куманово, Струмица, Гостивар, Кавадарци и Ресен) за транспарентно финансирање, следење и имплементација на проекти на општината со ГО

Со цел да се зајакнат капацитетите на локалната администрација за ефикасно, транспарентно и базирано на проекти финансирање на ГО од општинските буџети, беа организирани 5 модули на кои учесниците од 5те општини се запознаа со LOD методологијата и сите чекори на проектниот циклус (Project Cycle Management) во согласност со најдобрите практики.

Во рамките на 2та јавни повика за ГО кои беа организирани во текот на 2018 година беа организирани обуки за ГО во секоја од 5те партнерски општини. Целта на обуките беше да им се подобрат знаењата и вештини потребни за подготовка на проекти во рамките на ReLOaD но и при аплицирање на други проекти.

Во 2019 година е објавен нов јавен повик и се организирани обуки за ГО во 5те партнерски општини.

Proposal goal indicators:
Значително

Имплементација на избраните проекти

Одобрени се 22 проекти кои се во тек на имплементација и резултатите ќе бидат измерени во наредниот период.

Proposal goal indicators:

Подобрување на јавните услуги преку институционална соработка на ЕЛС со ГО

What public problem is addressed by the commitment?

Развивање на механизам и алатки за транспарентна распределба на средства од општинските буџети за финансирање на проекти на ГО, дизајнирање на грантови шеми, зајакнување на капацитетите на ЕЛС и на ГО за реализација и користење на средствата, мониторирање на процесот.

Why is this commitment relevant to OGP values?


Leave a Reply