Last update on

09 June 2021

Total achievements to be successful: 6

Achieved Achievements: 6/6

Achievements on hold: 0/6

Unrealized achievements: 0/6

In progress achievements: 0/6

Завршено

Каталогизација и објавување на каталозите со податочни сетови на порталот за отворени од минимум 10 институции

На порталот data.gov.mk се објавени 28 каталози на http://www.otvorenipodatoci.gov.mk/.  Минимумот од 10 институции е постигнат за што е известено во претходниот извештај. Се работи за континуирана активност и нема да се престане со објавувањето на каталози на податочни сетови од нови институции.

References
Завршено

Отварање на минимум 2 податочни сетови по институција, за институциите за кои е направена каталогизација на податочните сетови

На порталот data.gov.mk, податочни сетови, со вкупно 251 податочен сет со учество на 55 организации. Минимумот од 20 податочни сетови (по 2 од институција) е постигнат за што е известено во претходниот извештај. Се работи за континуирана активност и нема да се престане со објавувањето на на нови податочни сетови од институциите кои веќе се на порталот како и од нови институции.

Завршено

Стандардизација на структурата на истородни податочни сетови врз основа на анализа на 1-2 истородни податочни сетови од различни институции

Подготвена е стандардизација на 6 податочни сета и тоа :

1. Список на вработени  лица во институцијата

2. План за јавни набавки

3. Буџет

4. Извршување на буџет: Извештај за планирани и птрошени средства по ставки

5. Склучени договори по јавни набавки

6. Структура на вработени во институцијата

Завршено

Предлог структура за објавување на податочен сет и објавување на стандардизирани податочени сет од институциите кои се дел од анализата.

Подготвена е предлог структура за објавување на 6 податочни сета и тоа :

1.Список на вработени  лица во институцијата

2.План за јавни набавки

3.Буџет

4.Извршување на буџет: Извештај за планирани и птрошени средства по ставки

5.Склучени договори по јавни набавки

6.Структура на вработени во институцијата

Завршено

Организирање на работилници и презентации со инволвираност на органи на државната управа, невладиниот сектор, универзитетите и малите и средни компании (минимум 5 работилници)

Организирани се работилници и презентации за офицерите за отворени податоци од институциите. Се организираат и индивидуални работилници за институците кои имаат потреба од помош при отварањето на податоците со кои располагаат. Во план е организирање на работилници и презентации за невладиниот сектор, универзитетите и малите и средни компании. Министерството за информатичко општество и администрација и Фондацијата Метаморфозис, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, до сега има спроведено вкупно три обуки за отворени податоци од овој вид на кои присуствуваа 63 учесници од 28 државни институции https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/3049 Се работи за континуирана активност.

References
Завршено

Организирање на хакатон

Подготвителни активности ибеа отпочнати но порати COVID 19 се одложени на неопределно време.

Каталогизација и отварање на податочни сетови во институциите

What public problem is addressed by the commitment?

За да можат да се отворат податоците кај институциите како и да се приоритизира отварањето на податочните сетови, потребно е во секоја институција да се направи каталог на податочни сетови што ги поседува и кои имаат отворен карактер.

Анализа на 1-2 истородни податочни сетови од две или повеќе институции, разгледување на можностите за нивно унифицирање и доставување на предлог структура на податочниот сет во кој институциите би ги објавувале овие податоци.

Зголемување на свесноста на институциите, граѓаните, бизнис заедницата, невладиниот сектор, како и сите други чинители во процесот на отварање и реискористување на отворените податоци, како и придобивките кои граѓаните и малите и средни претпријатија можат да ги имаат од отворањето на податоците.

Поголема прегледност при приоритизацијата и отварањето на податочните сетови како и можност за анализа и компарација на истородни податочни сетови од различни институции како и поголема свесност за отворените податоци:

  • Граѓаните бараат од институциите отворање на податоците

Малите и средни претпријатија, и универзитетите креираат апликации со отворени податоци кои им користат на граѓаните.

Why is this commitment relevant to OGP values?


Leave a Reply