8-ма Седница на Советот за ОВП

Date: 20.07.2021

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Agenda items
Agenda Item No Title
1 Информација за резултатите на работните групи за ко-креирање на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 по приоритетни области Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност, Спречување на корупција и промовирање на добро владеење, Испорака на јавни услуги и Пристап до правда
2 Презентација на предлог заложби изработини од страна на работните групи за ко-креирање на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023
3 Насоки за оценување на релевантноста и поврзаноста на предлог заложбите од процесот на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство со начената на отворено владино партнерство
4 Разно.
Meeting minutes
Download

Leave a Reply