Одржана трета седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

Скопје, 7 октомври 2022

На 7 октомври 2022 се одржа третата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година. На седницата беа разгледани и  дискутирани имплементацијата на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и тековните активности од проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023“.

На седницата активно учество земаа 11 членови и 6 заменици членови на Советот,  претставници на органите на државната власт и граѓанските организации. Ивона Сталевска од Фондацијата Отворено општество – Македонија, ко-претседател на Советот за ПОВ имаше улога на претседавач на оваа седница.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред и усвојувањето на записникот од втората седница на  Советот одржана на 29.04.2022, членовите на Советот беа детално информирани во однос на активностите и предизвиците во текот на имплементацијата на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 со поединечен осврт на Отворена влада, Отворен парламент и Отворено судство и тековните активности од проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023“ и процесот на подготовка на Извештајот за само-оценка со статусот на имплементација на Национален акциски план за Партнерство за отворена власт (2021-2023 година), за периодот октомври 2021 – октомври 2022 година. Во однос на активностите од проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023“, членовите на Советот беа информирани дека преку проектот се спроведени низа на активности кои се однесуваат на градење на капацитетите на членките на Мрежата на граѓански организации кои работат на ПОВ, вклучување на ГО во процесот на следење на имплементацијата и оценување на постигнувањата од спроведувањето на АП, како и градење на систем кој на МИОА и Советот ќе му дадат информации за степенот на спроведување на планот и клучните предизвици.

По завршување на работниот дел од третата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година беше спроведена Работилница за градење капацитети на новите членови и заменици на членови на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023.

 

Советот за  координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023  е советодавно тело за Партнерство за отворена власт на Република Северна Македонија, за координација и следење на развојот и спроведувањето на акциските планови, со клучна советодавна и одлучувачка улога во сите фази на процесот на Партнерство за отворена власт, низ циклусот на планирање, во развојот на акциските планови и во спроведувањето, следењето и известувањето за акциските планови.

Советот за Партнерството за отворена власт е составен од 16  члена со еднаков број членови од институциите на државната власт и од граѓанското општество.

Советот за координација и следење на процесот на партнерството за отворена  власт и Работната група за спроведување на Националниот акциски план за партнерство за отворена власт, формирани со решение од страна на министерот за информатичко општество и администрација ја претставуваат структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Партнерство за отворена власт во Република Северна Македонија.

Партнерството за отворена власт е доброволна меѓународна иницијатива која цели кон обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел да се зајакне доброто владеење/управување.

Нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и има усвоени четири национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016 и 2018 година). Координатор на владините активности за Партнерството за отворена власт е Министерството за информатичко општество и администрација .

 

 

 

Напишете коментар