Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност(с)

Член Институција Контакт
Владимир Наумовски
Централен Регистар на РСМ
vladimir.naumovski@crm.org.mk
Горан Давидовски
Биро за Јавни Набавки
goran.davidovski@bjn.gov.mk
Герман Филков
Центар за граѓански комуникации
gfilkov@ccc.org.mk
Петар Гајдов
АСПИ
petar.gajdov@aspi.mk
Оливер Серафимовски
АСПИ
oliverserafimovski@komspi.mk
Маја Петковска Лесес
Генерал Секретаријат на Влада на РСМ
maja.petkovska@gs.gov.mk
Неда Гацова
Генерал Секретаријат на Влада на РСМ
nedagacova@gmail.com
Ели Чакар
Министерство за Локална Самоуправа
elicakar@gmail.com
Гоце Арсовски
Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис
goce@metamorphosis.org.mk
Сузана Никодијевиќ Филиповска
ГС ВРСМ-Одделение за соработка со граѓанските организации
Suzana.Nikodijevic@gs.gov.mk
Данче Даниловска Бајдевска
Фондација Отворено Општество - Македонија
dance.danilovska@fosm.mk
Марија Мирчевска
Фондација Отворено Општество - Македонија
marija.mirchevska@fosm.mk
Илмиасан Даути
УНДП
ilmiasan.dauti@undp.org
Мартин Николиќ
УНДП
martin.nikolic@undp.org

Напишете коментар