2-ра Седница на Советот

Data: 09.06.2020

Точки на дневниот ред:

Artikujt e agjendës
Numri i artikullit të agjendës Titulli
1 Предлог-Деловник за работа на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година
2 Номинација и избор на ко-претседатели на Советот
3 Предлог-Информација за статусот на реализација на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година (полугодишен извештај за периодот септември 2019 - март 2020 година)
4 Формирање на работна група за подготовка на предлог временска рамка и начин на спроведување на процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2020-2022 година.
5 Презентација на можностите за поддршка на процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2020-2022 година од страна на Секретаријатот за Отворено владино партнерство
6 Прашања и предлози
Procesverbali
Shkarko