Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци Избор с.Баница Струмица

Abbreviated name: Избор Струмица
City: Струмица
Address: с.Баница бр.220 Струмица
Telephone: 075 495 470
Email name: izborsr@gmail.com
Website: http://izborstrumica.com/?lang=mk
Date of registration: December 16, 1997
Area of action: советување, лекување, реинтеграција, ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци, профеесионална рехабилитација, социјално претприемништво