ЕХО Едукативно Хуманитарна Организација

Abbreviated name: ЕХО Штип
City: Штип
Address: Тодор Коларов бр.26
Telephone: 070 831 143, 070 22 82 82
Email name: ed_hum_eho@yahoo.com
Website: http://www.eho-org.mk
Date of registration: November 12, 2000
Area of action: заштита од нaсилство врз жени и девојчиња, родово-базирано насилство, родова рамноправност, пристап до правда за граѓани во социјален ризик и жртви на РБН, транспарентност на јавните набавки на локално и централно ниво