ЈОУДГ Гоце Делчев- општина Илинден, еко свест- граганско здружение