Спречување на корупција и промовирање на добро владеење

Идентификување на заложби и мерки кои ќе промовираат спречување на корупција, градење на системи на интегритет, управување со конфликти на интереси, запирање на незаконски финансиски текови и борба против затајување данок со особен фокус на млади, маргинализирани групи и жени.

Име Тип Симни
Член Институција Контакт
Тинка Китеска tinkakiteska@yahoo.com
Ивана Петровска ivana.petrovska@aldaintranet.org
Горица Наџинска gorica.nadjinska@cpia.mk
Христина Илијева
ilijevah@gmail.com
Јасмина Станкова Neno2001mk@yahoo.com
Елми Османи mailing.adec@gmail.com
Александра Димовска
aleksandradi91@gmail.com
Марија Мирчевска marija.mirchevska@fosm.mk
Мила Јосифовска Даниловска mila@metamorphosis.org.mk
Соња Хаџи Николов sonja.hadjinikolov@zdruzenska.mk
Нада Наумовска nada.naumovska@fosm.mk
Слаѓан Пенев slagjan@forum-csrd.org.mk
Ќендреса Сулејмани qendresa@metamorphosis.org.mk
Марија Николоска Арсовска marija.n@metamorphosis.org.mk

Напишете коментар