Следење на НАП

Веб порталот за ПОВ има за цел детално и на интерактивен начин да го прикаже процесот на реализација на заложбите и достигнувањата од тековниот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт  (НАП за ПОВ) со цел непречено следење на негово спроведување.

Оваа алатка дава визуелен приказ на НАП за ПОВ и детален опис на статусот на реализација согласно индикаторите за мерење на остварувањата поставени за секое достигнување од поединечните заложби во соодветна приоритетна област.

За секоја од заложбите од НАП за ПОВ, Вие имавте поединечен увид во :

  • Клучни информации  (за секоја поединечна заложба достапна е информација за одговорна институција за спроведување, лице за контакт, поставени рокови и период на спроведување, опис и цели на заложбите и достигнувањата…)
  • Семафор/Бројач (достигнувањата се поврзани со соодветна боја зелена, жолта и црвена, во зависност од статусот во кој се наоѓа  се добива соодветна информација.  Зелената боја ги покажува постигнатите достигнувања, со жолто  се обележани достигнувањата кои се очекува да бидат постигнати и се во тек , додека со црвена боја се обележуваат оние достигнувања кои доцнат во спроведувањето)
  • Временска рамка (секое достигнување е поврзано со статус на напредок односно ниво на реализација.Со ажурирање и внесување на информации од страна на одговорната институција се врши промена на статусот „Незапочнато“ „Ограничено“, „Значително“, „Завршено“, доколку не е обезбедена информација се прикажува кратенката Н.А. (не е достапна).