Спречување на корупција и промовирање на добро владеење(с)

Име Тип Симни
Член Институција Контакт
Билјана Ристевски
Биро за Јавни Набавки
biljana.drijovska@bjn.gov.mk
Горан Давидовски
Биро за Јавни Набавки
goran.davidovski@bjn.gov.mk
Миша Поповиќ
Институт за демократија „СоциетасЦивилис“ Скопје
misha@idscs.org.mk
Гоце Арсовски
Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис
goce@metamorphosis.org.mk
Борче Стојановски
Државна Комисија за Спречување на Корупција
s.borce@dksk.org.mk
Маја Петковска Лесес
Генерален Секретаријат на Влада на РСМ
maja.petkovska@gs.gov.mk
Неда Гацова
Генерален Секретаријат на Влада на РСМ
nedagacova@gmail.com

Напишете коментар