Животна средина и климатски промени (с)

Член Институција Контакт
Александар Мусалевски
Министерство за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство
a.musalevski@mzsv.gov.mk
Лиљана Јаноски
Рурална Коалиција
liljana.jonoski@gmail.com
Анета Стефановска
Министерство за Животна Средина и Просторно Планирање
a.stefanovska@moepp.gov.mk
Б. Трпевски
Македонско Здружение на Млади Правници
btrpevski@myla.org.mk

Напишете коментар