User ROLE CHANGE notification template

Почитуван/a [username]

Администраторот на Порталот за Отворено Владино Партнерство на РСМ направи промени во вашата
корисничка сметка на порталот.
Вашата нова доделена улога е: [UserRole]

Промените во пристапот ќе бидат достапна во следното ваше најавување на порталот.

Со Почит,
Администрациски тим на ОВП Портал