COMMENT on user submitted proposals TEMPLATE

Почитуван/а [username],
Пристигнат е коментар на Вашата педлог мерка/заложба од [usernameOfCommenter].
Коментарите по вашиот предлог се достапни на слениот линк: [LINK_TO_COMMENTED_PROPOSAL_OF_USER]

Со Почит,
Тимот на ОВП Портал.