Здружение за развој и унапредување на Ромската заедница – РОМАНО ЧАЧИПЕ

Скратено име: РОМАНО ЧАЧИПЕ
Град: Скопје
Адреса: Вашингтонска бр.30, општина Шуто Оризари
Телефон: 02/655-035/ 077/396-566
Електронска пошта : romanocacipe@yahoo.com
Веб сајт : http://www.google.com
Датум не регистрирање: декември 14, 2017
Област на дејствување : Параправно зајакнување на ромската заедница, социјална отчетност и женско репродуктивно здравје на жената Ромка