Датум на последното ажурирање

08 ноември 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 0/2

Достигнувања кои се на чекање: 2/2

Неостварени достигнувања: 0/2

Достигнувања со значителен прогрес: 0/2

Ограничено

Опремено тв студио

Започнати се активности и планирани се средства во буџетот од донација преку Програмата за парламентарна поддршка. Во моментот на пишување на информацијата подготвена е техничка спецификација додека постапката за јавна набавка ќе се спроведе во 2021 година.

Индикатори:
Ограничено

Дефинирана програмска шема

Во контекст на поголема промоција на едукативни активности, Парламентарниот институт пристапи кон снимање и продукција на видео материјали кои се емитуваат на Собранискиот ТВ канал. Од страна на професионална продукциска куќа беа изработени вкупно осум видео материјали: Отворен ден на Собранието, Детски парламент, Семинар за ученици од средно образование, Семинар за студенти, Мултимедијалната презентација на законодавната власт, како и три кратки видео спотови за промовирање на едукативните активности во организација на институтот. Од страна на професионална продукциска куќа беше изработен нов видео материјал за работата на Парламентарниот институт.

Дополнително, Парламентарниот институт изработи две нови промотивно-едукативно видеа: „Собранието за сите“, со цел приближување на работата на Собранието до ранливите категории на граѓани, и „Парламентите за младите“, заедничкото промотивно видео на активноста Имам став! на Собранието и соодветната активност „My Point of View“ од Швајцарскиот парламент. Планирано е видеата да се емитуваат на Собранискиот ТВ канал, како и да се користи од страна на двата парламента за промоција на едукативната активност.

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9611ce9b-fec1-4e72-b568-56ab509cf0a2/14

Индикатори:

Целосно функционален Собраниски ТВ канал

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Реформа на собраниски тв канал.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар