Датум на последното ажурирање

05 декември 2022

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 5

Остварени Достигнувања: 0/5

Достигнувања кои се на чекање: 5/5

Неостварени достигнувања: 0/5

Достигнувања со значителен прогрес: 0/5

Ограничено

2.2.1 Ревизија на содржината на анкетниот лист

Со новиот закон за СКСИ се овозможуваат барањата наведени во заложбата. Имено согласно со одредбите од новиот ЗСКСИ анкетниот лист и изјавата за интереси се спојуваат во еден Образец за пријавување имотна состојба и интереси. Согласно со член 119 став 5од новиот ЗСКСИ ДКСК во рок од 60 дена од денот на нејзиното конституирање ќе ја пропише формата и содржината на новиот образец за имотна состојба и интереси. Исто така, согласно новиот закон е предвидено Образецот да се доставува до ДКСК електронски и во печатена форма.

Државната комисија за спречување на корупцијата во Јуни 2019 година, со експертска помош, ја утврди содржината на новиот Образец. За негова формална примена потребно е изготвување на софтверско решение за електронско пополнување и доставување на образецот.

Индикатори:
Ограничено

2.2.2 Анализа на функционалните пропусти на Регистарот на избрани и именувани лица

Пристап до Регистарот на избрани и именувани лица е овозможен, меѓутоа постојат низа недостатоци кои практично ја усложнуваат или прават недоволно корисна неговата функција.

Пристапот до податоци е ограничен во однос на пребарувањето и прегледноста на регистарот. Пребарувањето по збор во полето означено со „Пребарај обрасци“ е овозможено само за име и презиме. Пребарувањето со користење дел од името на институција не е овозможено преку опцијата „Пребарај обрасци“.

Регистарот на избрани и именувани лица нема „историја на промени“ која дозволува преглед за почетокот и крајот на извршувањето на функцијата на секое избрано и именувано лице. Постоењето „историја на промени“, односно историски податоци за промените на информациите за секој од записите, овозможува анализа на промените кои настанале, а исто така овозможува оценување на веродостојноста и актуелноста на податоците за одреден запис.

Во регистарот не се имплементирани аналитички извештаи кои можат да ја олеснат работата на одделението за аналитика.

Нема можност да се зачува целата база на податоци со цел да се прави компјутерска анализа/ обработка на податоците.

Регистарот не е достапен во формат на отворени податоци.

Со поддршка на USAID NMSI , ангажиран е експерт кој во консултација со ДКСК изготви анализа за практичната примена на Регистарот и неговата функционалност.

Индикатори:
Ограничено

2.2.3 Доработка на регистарот

Потребно е редизајнирање на Регистарот на избрани и именувани лица и механизам за следење на неисполнетите обврски од страна на институциите. Досегашната пракса укажува дека ДКСК не го користи дадениот мандат за поттикнување и поведување постапка за санкции на институциите кои не ги исполнуваат обврските. Затоа потребно е ДКСК да развие механизми за следење на неисполнување на обврските што произлегуваат од надлежноста за водење на Регистарот на избрани и именувани лица. Исто така ДКСК да преземе чекори за надградба на апликацијата на регистарот и да обезбеди можност за користење на тие податоци од страна на правни или физички лица за создавање нови информации, содржини, апликации или услуги. Исто така во регистерот е потребно да се имплементираат аналитички извештаи кои можат да ја олеснат работата на одделението за аналитика.

Врз основа на анализата е констатирано дека е потребно изготвување на нов Регистар на избрани и именувани лица, наместо надградба на постојното софтверско решение.

Индикатори:
Ограничено

2.2.4 Ставање во функција на електронско пријавување на ревидираниот анкетен лист.

За ставање на функција на електронското пријавување на имотната состојба и интересите потребно е изготвување на ново софтверско решение во кое ќе се имплементираат законските измени и ќе придонесе за спроведување на ефективна анализа на поднесените обрасци како и проверка на податоците од електронски поднесените обрасци преку системот за интероперабилност. Со помош на ова софтверско решение ќе се олесни работата на одделенијата за имотна состојба и судир на интереси кои преку ова софтверско решение ќе можат да ги вршат своите проверки електронски и во поголем обем поради пристапот до базите на повеќе институции опфатени од системот за интероперабилност.

Сепак за развивање и инсталирање на новото софтверско решение неопходно е исполнување на неколку предуслови: обезбедувањеили адаптација на соодветни простории на ДКСК каде би се инсталирала новата ИТ опрема на која би се инсталирало и новото софтверско решение за електронско пополнување на Образецот за имотна состојба и интереси.

Индикатори:
Ограничено

2.2.5 Воспоставување на систем за постојано објавување на анкетните листови, вклучително со историски податоци во отворен и компјутерски читлив формат.

Со изготвување на новото софтверско решение за електронско поднесување на обрасците на надворешните корисници (било кое физичко или правно лице) ќе им овозможи детален преглед на обрасците за имотна состојба и судир на интереси со историски преглед кои ќе можат да ги превземат во електронска или печатена форма. Бидејќи обрасците ќе се поднесуваат електронски, времето за обработка и објавување на веб страницата ќе се скрати значително.

Индикатори:

2.2 Унапреден механизам за следење на имотната состојба на избраните и именуваните лица

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Врз база на спроведена анализа на антикорупциското законодавство, а поаѓајќи од веќе постоечките информации на ДКСК но и на граѓанското општество, ќе се направи ревизија заради надоградба на функционалноста на регистарот. Тоа ќе биде основата за квалитативна проверка на пополнетоста на Регистарот во надлежност на ДКСК. Во меѓувреме, ДКСК ќе ја стави во функција врската меѓу електронското пријавување на анкетни листови, објавувањето на истите и регистарот. Дополнително, ДКСК со измените на ЗСК ќе создаде законска основа за редефинирање на содржината и начинот на доставување на анкетниот лист. ДКСК со други надлежни институции како УЈП, АВРСМ, Катастар, ЦРСМ, КХВ, МВР ќе го стави во функција системот на интероперабилност, како една од алатките за систематско следење на имотот за време на вршење на функцијата.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар