Датум на последното ажурирање

03 декември 2020

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 3/3

Неостварени достигнувања: 0/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Ограничено

Формирање на работна група за отворени податоци на регионално ниво

Направени се првични разговори со Regional Cooperation Council, за формирање на работна група за отворени податоци на регионално ниво. Од страна на RCC е покажана голема заинтересираност. Очекуваме одговор од нивна страна за да се отпочнат активности.

Отпочнати се регионални активности и иницијативи со РЕСПА и ОВП

Ограничено

Анализа на македонските стандарди за мета-податоци од работната група

Не се отпочнати активности.Директно зависи од 4.2.1.

Ограничено

Изработка на предлог стандарди за мета-податоци на регионално ниво

Не се отпочнати активности.Директно зависи од 4.2.1.

Регионални иницијативи за соработка на полето на отворени податоци

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Македонија веќе има развиено стандард за мета-податоци кој е имплементиран во новиот портал за отворени податоци. Овој стандард би бил појдовна точка за развој на стандарди на мета-податоци на регионално ниво.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар