Датум на последното ажурирање

08 ноември 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 3/3

Неостварени достигнувања: 0/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Ограничено

Формирање на работна група за отворени податоци на регионално ниво

Во текот на 2021 оваа активност ќе се сроведе во раките на регионални активности во рамките на соработката со РЕСПА и ОВП

Индикатори:
Ограничено

Анализа на македонските стандарди за мета-податоци од работната група

Не се отпочнати активности. Директно зависи од 4.2.1.

Индикатори:
Ограничено

Изработка на предлог стандарди за мета-податоци на регионално ниво

Не се отпочнати активности. Директно зависи од 4.2.1.

Индикатори:

Регионални иницијативи за соработка на полето на отворени податоци

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Македонија веќе има развиено стандард за мета-податоци кој е имплементиран во новиот портал за отворени податоци. Овој стандард би бил појдовна точка за развој на стандарди на мета-податоци на регионално ниво.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар