Датум на последното ажурирање

08 ноември 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 3/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 0/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Завршено

Обезбедување на слободен пристап до ревидираниот национален инвентар на стакленички гасови (серија на податоци од 1990-2019г)

На страницата www.klimatskipromeni.mk, достапни се податоците на националниот инвентар на стакленички гасови (до 2014-та година).  Во мај 2020-та се очекува во рамките на Третиот Двогодишен Извештај да се ажурират податодоците до 2016-та година и до крај на 2020-та година да бидат готови податоците до 2018-та година.

Индикатори:
Референци
Завршено

Отворање и редовно ажурирање на податоците од анализите за ублажување на климатските промени

Сите податоци поврзани со подготовка на националните политики за климатски промени се објавени на националниот портал за отворени податоци http://www.otvorenipodatoci.gov.mk/. Истите редовно ќе се ажурираат.

Индикатори:
Референци
Завршено

Развивање на специфично сценарио кое ќе го одразува потенцијалот за ублажување на активностите превземени од приватниот сектор

Подготвено во рамките на Третиот Двогодишен Извештај, до мај 2020-та и Ревидираниот национален утврден придонес  (Ревидираниот NDC).

Индикатори:

Постигнување на системски промени преку подобрување на колективното знаење за климатски промени

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Постои потреба од обезбедување на полесен пристап до информации добиени како резултат на постојната експертиза во државата за климатски промени, особено во академската заедница. Преку размена на знаење и податоци, потребно е да се поврзат партнерите од светот на бизнисот, академијата, јавниот и непрофитниот сектор со цел да се создаде мрежа која преку развивање на иновативни производи, услуги и системи, ќе поддржи решенија кои можат да доведат до системски промени.

1
1
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар