Датум на последното ажурирање

08 ноември 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 0/2

Достигнувања кои се на чекање: 0/2

Неостварени достигнувања: 0/2

Достигнувања со значителен прогрес: 2/2

Значително

Зголемување на процентот на промоција на собраниските настани и активности на социалните мрежи од 30 до 60 %

–   Сите активности во Собранието се објавуваат на социјалните мрежи Facebook I Twitter и видео материјали на Youtube. Со ова сите активности на Собранието стануваат достапни за граѓаните и НВО. Дополнително, за сите едукативни активности на Парламентарниот институт се користат социјалните мрежи за поголема видливост и информирање.

–   Заради поголема транспарентост до граѓаните и граѓанските организации, објавени се повеќе публикации, како ЕУ весник, МПК билтен, Годишниот извештај, Мојот пратеник и др.

– Мојот пратеник 1 (јануари – јуни 2019) https://www.sobranie.mk/mojot-pratenik.nspx

– Годишен извештај 1 (1.1.2018 – 31.12.2018) https://www.sobranie.mk/godishen-izveshtaj.nspx

– ЕУ весник 5 (март, април, мај, јуни, јули) https://www.sobranie.mk/eu-vesnik-ns_article-eu-vesnik-mk.nspx

– МПК билтен 2 (март – април; мај – јуни) https://www.sobranie.mk/mpk.nspx

– Дневен информатор 85 (март=24; април=3; април=3; мај=14; јуни 17; јули=22; август=5) https://www.sobranie.mk/dneven-informator.nspx

– ЕУ весник за новиот пратенички мандат 4 изданија (август, септември, октомври и ноември 2020година)

https://www.sobranie.mk/dneven-informator.nspx

–   Во функција на проактивно обезбедување информации за јавноста преку е-алатки во 2018 година набавени беа три нови софтверски платформи на Парламентарниот институт (онлајн виртуелна тура на Собранието http://vtour.sobranie.mk/, онлајн едукативен квиз http://kviz.sobranie.mk/ и онлајн платформа за регистрација на граѓани за посета на Собранието http://poseti.sobranie.mk/).

–          Во насока на олеснување на процесот на пријавување на обуките во организација на Институтот, како и зголемување на транспарентноста при евиденција на континуираниот професионален развој на вработените во Службата на Собранието, беше набавена онлајн платформа за обуки. Преку ова софтверско решение, обезбедена е можност за електронско пријавување на обуките и работилниците.

–          Сите секојдневни активности на Претседателот на Собранието се објавуваат на фејсбук профилот на претседателот, комуникацијата со медиуми е отворена и константна, редовно се одржуваат неформални средби со новинари.

–          Во насока на олеснување на процесот на пријавување на граѓаните на едукативните активности во организација на Институтот, како и зголемување на транспарентноста и достапноста на овие услуги за сите заинтересирани субјекти, беше набавена онлајн платформа за пријавување на едукативните активности (http://seminari.sobranie.mk). Преку ова софтверско решение, обезбедена е можност за електронско пријавување на семинарите и работилниците организирани од Парламентарниот институт од страна на различните целни групи, како и континуирано евидентирање и преглед на сите реализирани едукативни активности.

 

–   Од аспект на информирање на пратениците и други заинтересирани страни, Парламентарниот институт изработува истражувања и анализи по сопствена иницијатива, јавно достапни на следниот линк: https://www.sobranie.mk/aktivnosti-na-parlamentarniot-institut.nspxhttps://www.sobranie.mk/aktivnosti-na-parlamentarniot-institut-ns_article-istrazuvacki-raboti-po-sopstvena-inicijativa-na-parlamentarniot-institut-2019-godina.nspx

–   Во функција на подобрување на ИКТ инфраструктурата беше применета адаптација на апликацијата Е-парламент

Промена на технолошката платформа и кодот со што се зголемува:

-брзината и ефикасност во законодавната постапка

-нови можности за поедноставно работење со апликацијата

-се острануваат тесните грла

-поефикасна работа во случај на зголемен број на податоци

-зголемен број на корисници кои можат да работат истовремено

–   https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0d3d3db8-98ad-4d9b-b81c-1570316a29c6

–   Промовирање на алатките како кампањи од јавен интерес – Прашај го претседателот, Прашај го пратеникот, Отворен парламент, Собрание во живо (тековно).

–   Во насока на обезбедување на информации за соодветни целни групи и заинтересирани страни, Парламентарниот институт продолжи со својата пракса на изготвување и проследување на квартален електронски Билтен на активности на институтот. Билтенот се доставува до 500 контакти, а се изработува на три јазици: македонски, албански и англиски. https://www.sobranie.mk/aktivnosti-na-parlamentaren-institut.nspx

–   Во насока на користење на информации од институционалната меморија на законодавната власт, беше пуштен во употреба Е-архива системот кој се состои од документи кои произлегуваат од работата на пленарни седници и седници на работни тела е комплетиран со материјали од 1986 година и е достапен за користење. Софтверот е инсталиран на локални сервери и е достапен интранет и во 2021 ќе биде достапен за јавноста онлине.

–   Во насока на обезбедување на соодветна информатичка опрема за вработените беа набавени 75 персонални сметачи и 50 печатари за вработените како и обезбедени електронски поштенски адреси.

–   Со цел да се стават во функција канцелариите за контакт со граѓаните во општините каде што се избрани пратениците како и нивните асистенти беше извршено опремување на канцелариите за контакт со граѓаните со информатичка опрема. До сега вкупно 46 канцеларии се опремени.

–   На веб-страницата се објавуваат биографиите на пратениците, електронските пошти, заедно со нивните активности во Собранието, односно членството  во работните тела, советите, делегациите, пратеничките групи за соработка.

Индикатори:
Значително

Изработка на нова интернет страница на Собранието на РСМ

Започнати се активности и планирани се средстваво буџетот од донација преку Програмата за парламентарна поддршка. Во моментот на пишување на информацијата подготвена е техничка спецификација додека постапката за јавна набавка ќе се спроведе во 2021 година.

Индикатори:

Подобар пристап до информации

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Лесно пребарлива интернет страница.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар