Датум на последното ажурирање

17 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 0/2

Достигнувања кои се на чекање: 0/2

Неостварени достигнувања: 0/2

Достигнувања со значителен прогрес: 2/2

Значително

Зголемување на процентот на промоција на собраниските настани и активности на социалните мрежи од 30 до 60 %

–   Сите активности во Собранието се објавуваат на социјалните мрежи Facebook I Twitter и видео материјали на Youtube. Со ова сите активности на Собранието стануваат достапни за граѓаните и НВО. Дополнително, за сите едукативни активности на Парламентарниот институт се користат социјалните мрежи за поголема видливост и информирање.

–   Заради поголема транспарентост до граѓаните и граѓанските организации, објавени се повеќе публикации, како ЕУ весник, МПК билтен, Годишниот извештај, Мојот пратеник и др.

– Мојот пратеник 1 (јануари – јуни 2019) https://www.sobranie.mk/mojot-pratenik.nspx

– Годишен извештај 1 (1.1.2018 – 31.12.2018) https://www.sobranie.mk/godishen-izveshtaj.nspx

– ЕУ весник 5 (март, април, мај, јуни, јули) https://www.sobranie.mk/eu-vesnik-ns_article-eu-vesnik-mk.nspx

– МПК билтен 2 (март – април; мај – јуни) https://www.sobranie.mk/mpk.nspx

– Дневен информатор 85 (март=24; април=3; април=3; мај=14; јуни 17; јули=22; август=5) https://www.sobranie.mk/dneven-informator.nspx

– ЕУ весник за новиот пратенички мандат 4 изданија (август, септември, октомври и ноември 2020година)

https://www.sobranie.mk/dneven-informator.nspx

–   Во функција на проактивно обезбедување информации за јавноста преку е-алатки во 2018 година набавени беа три нови софтверски платформи на Парламентарниот институт (онлајн виртуелна тура на Собранието http://vtour.sobranie.mk/, онлајн едукативен квиз http://kviz.sobranie.mk/ и онлајн платформа за регистрација на граѓани за посета на Собранието http://poseti.sobranie.mk/).

–          Во насока на олеснување на процесот на пријавување на обуките во организација на Институтот, како и зголемување на транспарентноста при евиденција на континуираниот професионален развој на вработените во Службата на Собранието, беше набавена онлајн платформа за обуки. Преку ова софтверско решение, обезбедена е можност за електронско пријавување на обуките и работилниците.

–          Сите секојдневни активности на Претседателот на Собранието се објавуваат на фејсбук профилот на претседателот, комуникацијата со медиуми е отворена и константна, редовно се одржуваат неформални средби со новинари.

–          Во насока на олеснување на процесот на пријавување на граѓаните на едукативните активности во организација на Институтот, како и зголемување на транспарентноста и достапноста на овие услуги за сите заинтересирани субјекти, беше набавена онлајн платформа за пријавување на едукативните активности (http://seminari.sobranie.mk). Преку ова софтверско решение, обезбедена е можност за електронско пријавување на семинарите и работилниците организирани од Парламентарниот институт од страна на различните целни групи, како и континуирано евидентирање и преглед на сите реализирани едукативни активности.

 

–   Од аспект на информирање на пратениците и други заинтересирани страни, Парламентарниот институт изработува истражувања и анализи по сопствена иницијатива, јавно достапни на следниот линк: https://www.sobranie.mk/aktivnosti-na-parlamentarniot-institut.nspxhttps://www.sobranie.mk/aktivnosti-na-parlamentarniot-institut-ns_article-istrazuvacki-raboti-po-sopstvena-inicijativa-na-parlamentarniot-institut-2019-godina.nspx

–   Во функција на подобрување на ИКТ инфраструктурата беше применета адаптација на апликацијата Е-парламент

Промена на технолошката платформа и кодот со што се зголемува:

-брзината и ефикасност во законодавната постапка

-нови можности за поедноставно работење со апликацијата

-се острануваат тесните грла

-поефикасна работа во случај на зголемен број на податоци

-зголемен број на корисници кои можат да работат истовремено

–   https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0d3d3db8-98ad-4d9b-b81c-1570316a29c6

–   Промовирање на алатките како кампањи од јавен интерес – Прашај го претседателот, Прашај го пратеникот, Отворен парламент, Собрание во живо (тековно).

–   Во насока на обезбедување на информации за соодветни целни групи и заинтересирани страни, Парламентарниот институт продолжи со својата пракса на изготвување и проследување на квартален електронски Билтен на активности на институтот. Билтенот се доставува до 500 контакти, а се изработува на три јазици: македонски, албански и англиски. https://www.sobranie.mk/aktivnosti-na-parlamentaren-institut.nspx

–   Во насока на користење на информации од институционалната меморија на законодавната власт, беше пуштен во употреба Е-архива системот кој се состои од документи кои произлегуваат од работата на пленарни седници и седници на работни тела е комплетиран со материјали од 1986 година и е достапен за користење. Софтверот е инсталиран на локални сервери и е достапен интранет и во 2021 ќе биде достапен за јавноста онлине.

–   Во насока на обезбедување на соодветна информатичка опрема за вработените беа набавени 75 персонални сметачи и 50 печатари за вработените како и обезбедени електронски поштенски адреси.

–   Со цел да се стават во функција канцелариите за контакт со граѓаните во општините каде што се избрани пратениците како и нивните асистенти беше извршено опремување на канцелариите за контакт со граѓаните со информатичка опрема. До сега вкупно 46 канцеларии се опремени.

–   На веб-страницата се објавуваат биографиите на пратениците, електронските пошти, заедно со нивните активности во Собранието, односно членството  во работните тела, советите, делегациите, пратеничките групи за соработка.

Значително

Изработка на нова интернет страница на Собранието на РСМ

Започнати се активности и планирани се средстваво буџетот од донација преку Програмата за парламентарна поддршка. Во моментот на пишување на информацијата подготвена е техничка спецификација додека постапката за јавна набавка ќе се спроведе во 2021 година.

Подобар пристап до информации

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Лесно пребарлива интернет страница.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар