Датум на последното ажурирање

08 ноември 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 2/2

Достигнувања кои се на чекање: 0/2

Неостварени достигнувања: 0/2

Достигнувања со значителен прогрес: 0/2

Завршено

Утврдување обврска за ЦРРСМ да ги направи слободно и отворено бесплатно достапни основните податоци за регистрираните субјекти (ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка на утврдување/избришан), дополнителни информации (во стечај/во ликвидација) и дејност (шифра и опис).

На предлог тарифата на ЦР, која беше одобрена од управниот одбор и во посебен член беше утврдено основните податоци за регистрираните субјекти согласно оваа заложба да бидат бесплатни односно без надоместок, Секретаријатот на законодавство имаше забелешки и членот по нивно укажување мораше да изостане од финалниот текст на тарифата. И покрај тоа, ЦР ќе ја спроведува одлуката на управниот одбор, односно основните податоци за регистрираните субјекти, согласно оваа заложба, преку новиот веб портал на ЦР ќе бидат бесплатни, односно без надоместок.

Индикатори:
Завршено

Изработка на софтверско решение интегрирано и достапно преку интернет страницата на ЦРРСМ за овозможување на пребарување на 100% од регистрираните субјекти, според ЕМБС или според дел од назив на субјектот, а кое ќе резултира со пристап до основните податоци за бараниот субјект: (ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка на утврдување/избршан), дополнителни информации (во стечај/во ликвидација) и дејност (шифра и опис).

Изработката на нов веб портал (софтверско решение) на Централниот регистар, преку кое ќе се овозможи и пребарување во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица (ги содржат сите регистрирани субјекти) и добивање на основните податоци за секој субјект бесплатно, односно без надоместок, во целосна согласност со заложбата, е завршено и истиот во месец октомври 2020 е поставен во продукциска работа. Новиот веб портал на ЦР е јавно достапен на следната веб локација http://www.crm.com.mk, додека  до основните податоци за одреден субјект (Основен профил на регистриран субјект) може да се пристапи преку менито „Отворени податоци“ или директно на следната веб локација: http://www.crm.com.mk/mk/otvoreni-podatotsi/osnoven-profil-na-registriran-subjekt .

 

Индикатори:
Референци

Основните податоци за регистрираните субјекти во Централниот регистар на РСМ да станат јавно бесплатно достапни на интернет-страницата на ЦРРСМ

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Следните основни податоци за субјектите: ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка на утврдување/избришан), дополнителни информации (во стечај/во ликвидација) и дејност (шифра и опис) регистрирани во Централниот регистар на РСМ треба да бидат јавно бесплатно достапни на интернет страницата на институцијата. Податоците ќе можат да се добијат со внесување на ЕМБС или преку помошен критериум за пребарување дел од називот на субјектот.

Согласно 5-тата ЕУ директива Beneficial Ownership податоци за сопствениците на субјектите ќе бидат јавно достапни со донесување на новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, кој предвидува нов регистар на крајни сопственици (физички лица). Според моменталните планови регистарот треба да биде функционален во рок од 12 месеци од донесување на Законот и подзаконските акти, односно во втората половина на 2019 година. За законот се надлежни Министерството за финансии и Управата за финансиско разузнавање.

Слободна достапност на основните податоци наведени во описот на заложбата за 100% од регистрираните субјекти во ЦРРСМ почнувајќи од 30.06.2019 година, што ќе придонесе за унапредување на транспарентноста, одговорноста и отчетноста на владата и ќе го унапреди животот и работењето на граѓаните.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Други вклучени субјекти

Институции

  • Централен регистар на Република Северна Македонија

ОрганизацииНапишете коментар