Датум на последното ажурирање

07 декември 2020

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 0/2

Достигнувања кои се на чекање: 0/2

Неостварени достигнувања: 0/2

Достигнувања со значителен прогрес: 2/2

Значително

Утврдување обврска за ЦРРСМ да ги направи слободно и отворено бесплатно достапни основните податоци за регистрираните субјекти (ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка на утврдување/избришан), дополнителни информации (во стечај/во ликвидација) и дејност (шифра и опис).

Отпочнати се активности за промена на тарифата на ЦР, во која ќе се утврди основните податоци од заложбата да бидат без надоместок. За измените на тарифата управниот одбор на ЦР и Владата треба да дадат согласност.

Значително

Изработка на софтверско решение интегрирано и достапно преку интернет страницата на ЦРРСМ за овозможување на пребарување на 100% од регистрираните субјекти, според ЕМБС или според дел од назив на субјектот, а кое ќе резултира со пристап до основните податоци за бараниот субјект: (ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка на утврдување/избршан), дополнителни информации (во стечај/во ликвидација) и дејност (шифра и опис).

Завршена е постапка за јавна набвака за избор на најповолен понудувач со цел изработка  на нов веб портал (софтверско решение) на Централниот регистар, преку кое ќе се овозможи пребарување во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица (ги содржат сите регистрирани субјекти), и добивање на основните податоци за секој субјект без надоместок, во целосна согласност со заложбата. Крајниот рок за воспоставување на веб порталот е 30.6.2020 година.

Основните податоци за регистрираните субјекти во Централниот регистар на РСМ да станат јавно бесплатно достапни на интернет-страницата на ЦРРСМ

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Следните основни податоци за субјектите: ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка на утврдување/избришан), дополнителни информации (во стечај/во ликвидација) и дејност (шифра и опис) регистрирани во Централниот регистар на РСМ треба да бидат јавно бесплатно достапни на интернет страницата на институцијата. Податоците ќе можат да се добијат со внесување на ЕМБС или преку помошен критериум за пребарување дел од називот на субјектот.

Согласно 5-тата ЕУ директива Beneficial Ownership податоци за сопствениците на субјектите ќе бидат јавно достапни со донесување на новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, кој предвидува нов регистар на крајни сопственици (физички лица). Според моменталните планови регистарот треба да биде функционален во рок од 12 месеци од донесување на Законот и подзаконските акти, односно во втората половина на 2019 година. За законот се надлежни Министерството за финансии и Управата за финансиско разузнавање.

Слободна достапност на основните податоци наведени во описот на заложбата за 100% од регистрираните субјекти во ЦРРСМ почнувајќи од 30.06.2019 година, што ќе придонесе за унапредување на транспарентноста, одговорноста и отчетноста на владата и ќе го унапреди животот и работењето на граѓаните.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Други вклучени субјекти

Институции

  • Централен регистар на Република Северна Македонија

ОрганизацииНапишете коментар