Датум на последното ажурирање

09 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 0/3

Достигнувања со значителен прогрес: 3/3

Значително

Избор на модератори, претставници од граѓанскиот сектор. Модераторите ќе бидат избрани од страна на Центрите за развој на планските региони, со поддршка на надворешен консултант, од листата на форумски модератори во ЗЕЛС.

Сите активности се завршени. Избрани се модератори од граѓанскиот сектор кои што поминале низ процесот на сертифицирање од страна на ЗЕЛС. Реализирана е обука во сите 8 Центри за развој на планските региони за спроведување на процес на консултација. Идентификувани се целните групи кои што треба да бидат поканети и да учествуваат на форумските сесии со цел да се обезбеди соодветна претставеност во секој плански регион.

Значително

Организирање на 4 форумски сесии во секој плански регион. Користејќи го форумскиот пристап форумот ќе започне со детектирање на клучните проблеми и решенија, подготовка на предлог проектите и избор на проекти кои ќе бидат предложени за финансирање, пред Советите на планските региони.

Организирани се по 4 форумски сесии во секој плански регион за  подготовка на проектни концепти.

Значително

Имплементација на избраните проекти

Одобрени за финансирање и се реализирани  8 инвестициски  и 8 иновативни проекти за 2019 година во  сите плански региони,.

Инклузивен начин на донесување на одлуки за поттикнување на локалниот и регионалниот развој

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Во секој од осумте плански региони ќе се спроведе:

  • Одржани 4 форумски сесии и најмалку по една средба на работните групи помеѓу сесиите;
  • Репрезентативна претставеност на институциите и граѓаните (минимум 40 учесници) на форумските сесии;
  • Добро структурирани квалитетни дискусии, со поголем дел од времето одвоено на експертска поддршка, проектни идеи и препораки;
  • Спроведени промотивни активности во регионите;
  • Воспоставени неформални и формални партнерства помеѓу интересните групи;
  • Развиени повеќе проектни идеи;
  • Дадени препораки на институциите и истите земени во предвид;

Имплементирани одржливи проекти со видливо социо-економско влијание на заедницата.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар