Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 3/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Незапочнато

Предвидена постапка во планот за јавни набавки за 2021 година и обезбедени средства од донација

Предвидена постапка во планот за јавни набавки за 2021 година и обезбедени средства од донација

Индикатори: Подготовка на технички спецификации и тендерска документација Објавена постапка за јавна набавка
Незапочнато

Имплементација на софтверско решение

Имплементација на софтверско решение

Индикатори: Избран економски оператор, склучен и спроведен договор
Незапочнато

Полнење на системот со податочни сетови

Полнење на системот со податочни сетови

Индикатори: Број на креирани податочни сетови Количина на информации обработени во соодветен формат и ставени во системот

Изработка на on-Line портал за отворени податоци за полесен пристап до информации за граѓаните

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Собранието препознава дека отворените податоци можат да придонесат за транспарентноста, отвореноста и учество на јавноста во работата на закондавната власт.

За таа цел Собранието ќе креира софтверска алатка за податочни сетови.

Главна цел на заложбата

Системски онлајн пристап до податочни сетови од законодавната власт, за подобар пристап и пребарување од јавноста.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Софтверската алатка ќе овозможи:

 -отворање на податочните сетови во компјутерски читливи формати;

-продуцирање податочните сетови во своето секојдневно работење и хронолошки информации

-објавување на метаподатоци за податочните сетови;

-зголемување на вклученоста на корисниците преку повторно користење на податоците (re-usage)

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар